" Модерн·зац·я ПК "
МЕТА РОБОТИ: ознайомитись з основними п·дходами, що використовуються для п·двищення функц·ональних можливостей РС за рахунок його модерн·зац·ј та отримати практичн· навики ·з зам·ни окремих вузл·в та елемент·в комп'ютера.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1. Перевiрити свою теоретичну пiдготовку по контрольних питаннях для самоперевiрки; при необхiдностi, скористатися методичними матер·алами.
2. Отримати в·д викладача та виконати ·ндив·дуальне завдання.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВIРКИ
1. Як розм·р ОЗП впливаµ на продуктивн·сть комп'ютера?
2. Що таке своп·нг? Його призначення та недол·ки.
3. В яких випадках доц·льно встановлювати процесори OverDrive?
4. Як· особливост· необхiдно враховувати при вибор· процесора?
5. Як· проблеми виникають при зам·н· жорстких диск·в? Назв·ть можлив· шляхи јх розв'язання.
6. Яким вимогам маµ в·дпов·дати жорсткий диск як системний?
7. Що необх·дно враховувати при встановленн· дисковода CDROM?
8. За якими критер·ями маµмо вибирати в·деоадаптер?
9. Як форм-фактор впливаµ на виб·р системној плати?
10. Що необх·дно зробити перед зам·ною системној плати?
11. Як зм·нити ·дентиф·катор дисковода?
12. При наявност· двох жорстких диск·в, чи можна другий диск зробити системним для MS DOS?
Методичн· матер·али
1. Загальн· п·дходи до модерн·зац·ј
Зб·льшити функц·ональн· можливост· ПК можна за рахунок його модерн·зац·ј, яка зазвичай зводиться до зам·ни окремих вузл·в · елемент·в. До них в·дносяться, наприклад, оперативна пам'ять, процесор, жорсткий диск, материнська /+ b , в·деоп·дсистема - в·деоадаптер, мон·тор · т. ·.
Багато великих в·домих компан·й, що мають прекрасних спец·ал·ст·в, можуть допомогти користувачу вибрати ПК · окрем· його елементи. Але в·дносно невелика к·льк·сть ф·рм згоджуються виконати Upgrade ПК - модерн·зац·ю вже ·снуючого комп'ютера. В цьому часто можуть допомогти невелик· динам·чн· ф·рми, що волод·ють квал·ф·кованими кадрами · досв·дом виконання таких роб·т. Анал·зуючи таку можлив·сть, сл·д зауважити, що деяк· роботи з модерн·зац·ј комп'ютер·в можуть бути виконан· силами самих користувач·в, нав·ть тих, хто не волод·µ значним досв·дом в област· електрон·ки.
Сл·д зауважити, що модерн·зац·я комп'ютер·в brand name маµ, як правило свој особливост·. Застосовуван· елементи, конструкц·я вузл·в, використовуван· принципи часто ускладнюють або нав·ть роблять неможливим проведення роб·т з модерн·зац·ј комп'ютер·в.
1.1. Оперативна пам'ять
Продуктивн·сть комп'ютера в значн·й м·р· залежить в·д розм·ру оперативној пам'ят· (ОЗП). Саме в ОЗП збер·гаються частина програми, що в даний час виконуµться, пром·жн· результати розрахунк·в, необх·дн· для поточној роботи програми операц·йној системи · т. ·.
Сучасн· системн· · прикладн· програми, що потребують для своµј роботи великих обсяг·в пам'ят·, використовують в·ртуальну пам'ять.
В·ртуальна пам'ять - це частина простору жорсткого диску, що використовуµться для моделювання ОЗП з метою зб·льшення розм·ру доступној основној пам'ят·.
Така можлив·сть техн·чно закладена в ус·х Intelсум·сних процесорах, починаючи з 386-го. Ця можлив·сть активно використовуµться в системах Windows, що дозволяµ запускати програми, що потребують б·льшого розм·ру оперативној пам'ят·, н·ж насправд· µ в комп'ютер·. При цьому така можлив·сть, як правило, зд·йснюµться без втручання користувача.
Недостатн·й розм·р оперативној пам'ят· компенсуµться ·нтенсивним використанням жорсткого диску.
Основний недол·к використання в·ртуальној пам'ят· полягаµ в тому, що обм·н даними з пам'яттю суттµво спов·льнюµться: нав·ть самий швидкод·ючий жорсткий диск працюµ в сотн· раз пов·льн·ше, н·ж найпов·льн·ший ОЗП.
Ось чому продуктивн·сть комп'ютера, який використовуµ оперативну пам'ять для роботи з системою Windows, в значн·й м·р· залежить в·д розм·ру ОЗП. Д·йсно, реальна продуктивн·сть комп'ютера з ОЗП, наприклад, 4 Мбайт у багато раз·в менше, н·ж у системи, що маµ б·льший розм·р ОЗП, наприклад 8 Мбайт, або 16 Мбайт, або 32 Мбайт. Особливо це пом·тно при робот· з файлами великого розм·ру · запуску к·лькох задач для јх одночасного виконання на комп'ютер·.
Для роботи програм п·д системою Windows комп'ютеру потр·бно пост·йно обм·нюватися з жорстким диском ·нформац·µю, яка не пом·стилась в ОЗП. Windows збер·гаµ цю ·нформац·ю в своµму файл· п·дкачки, розм·щеному на жорсткому диску в неперервн·й област· великого розм·ру, краще - на початку диска. Така орган·зац·я пришвидшуµ, наск·льки можливо, обм·н з пам'яттю, але продуктивн·сть залишаµться набагато нижчою, н·ж у випадку реального ОЗП. До реч·, саме через це продуктивн·сть ПК з процесором 486 · нав·ть 386 (!) з ОЗП достатнього розм·ру, наприклад 16 Мбайт, може виявитися вищою н·ж продуктивн·сть Pentium-ПК з ОЗП 4 або 8 Мбайт! Хоча очевидно, що швидкод·я процесора Pentium суттµво вища в·д швидкод·ј процессора 486, а тим б·льше 386.
При використанн· сучасних програмних засоб·в стандартною величиною ОЗП для 486 · Pentium можна вважати 16 Мбайт. Але доц·льно ор·µнтуватися на 32 Мбайт.
Зб·льшення розм·ру ОЗП - завжди найдешевший, найшвидший · найефективн·ший спос·б п·двищення швидкост· роботи комп'ютера.
Порядок встановлення модул·в ОЗП:
1. Вимкнути ПК.
2. В·дкрити корпус ПК.
3. Зняти статичний заряд, торкнувшись до непокритих фарбою частин корпусу ПК, наприклад корпусу блока живлення ПК.
4. Встановити додатков· SIMM-модул· у в·льн· слоти ОЗП або зам·нити ·снуюч· на б·льш µмн·сн·.
5. Закрити корпус ПК.
6. Ув·мкнути ПК.
7. Настројти системний SETUP (якщо потр·бно).
Доц·льно використовувати SIMM-модул· максимальној µмност·, що дозволить не займати вс· слоти ОЗП. При наступн·й модерн·зац·ј за рахунок в·льних слот·в можна буде зб·льшити розм·р ОЗП без зам·ни вже ·снуючих SIMM-модул·в.
1.2. Процесор
Одним з основних елемент·в, що забезпечують найб·льший вклад у загальну продуктивн·сть комп'ютера, µ процесор. Його зам·на, коли це можливо, на б·льш досконалий вар·ант забезпечуµ суттµвий прир·ст продуктивност·.
1.2.1. ПК з процесорами 286 та 386
Сл·д зазначити, що у випадку комп'ютера з процесором 286 або 386 зам·на процесора на б·льш досконалий проблематична. Хоча й ·снують процесори для модерн·зац·ј комп'ютер·в з процесорами 386 ("серцевина"
- 486, корпус · ·нтерфейс - 386), модерн·зац·я таких ПК, як правило, зд·йснюµться шляхом зам·ни · процесора, · материнськој плати.
1.2.2. ПК з процесорами 486
¶снуµ три основних вар·анти п·двищення продуктивност· комп'ютера за рахунок зам·ни процесора · в·дпов·дного налаштування материнськој плати.
1. Зб·льшення тактовој частоти материнськој плати - зовн·шня частота процесора - · використання в·дпов·дного процесора.
2. Використання процесора з вищою внутр·шньою частотою.
3. Зам·на процесора 486SX на 486DX .
1.2.3. OverDrive
Процесори OverDrive - це ц·ла с·м'я процесор·в, спец·ально розроблених Intel для модерн·зац·ј та зб·льшення продуктивност· ПК стар·ших моделей. Розроблен· за найпередов·шою технолог·µю, процесори OverDrive здатн· значно зб·льшити продуктивн·сть вже ·снуючих робочих станц·й та сервер·в. Особливо актуально це для ситуац·ј, що склалася у в·тчизняних орган·зац·ях · у приватних ос·б. Значна доля встановлених систем з процесорами i486SX25, i486SX33, i486DX33 допускаµ просте · недороге нарощування продуктивност· зам·ною процесора на IntelDX2 OverDrive, IntelDX4 OverDrive або Pentium OverDrive (P24T). Так, встановивши процесор Intel Pentium OverDrive в ПК з процесором 486DX-33, можна зб·льшити швидк·сть роботи текстового процесора Microsoft Word 6.0 на 154%, а Lotus 1-2- 3 5.0 - на 136%.
При цьому така зам·на, як правило, не потребуµ проведення якихось апаратно-програмних настройок вузл·в ПК.
Деяк· особливост· встановлення процесор·в.
При вибор· · встановленн· нових процесор·в необх·дно враховувати особливост· використаној материнськој плати.
Для усп·шној роботи материнська плата мусить п·дтримувати необх·дн· напруги живлення · частоти. Так, наприклад, для процесора 486DX4 потр·бна напруга живлення 3В, а материнська плата, можливо, не п·дтримуµ цю напругу (т·льки 5В). Тут сл·д в·дзначити, що ·снують вар·анти процесор·в 486DX2, розрахован· на напругу 3В. Очевидно, що процесори, як· потребують 3В, не можуть бути встановлен· у плати, що п·дтримують т·льки 5В. У таких випадках можна використовувати перех·дники. Так· перех·дники забезпечують зниження напруги живлення з 5В до 3В. Ц· пристрој вставляються у гн·зда процесор·в на материнських платах, а в перех·дники - процесори. Це забезпечуµ зниження напруги живлення 5В до допустимого р·вня 3В. Або можна використовувати в·дпов·дн· процесори OverDrive, наприклад процесори Pentium OverDrive
- P24T, розрахован· на напругу 5В, звичайно, якщо це дозволяють материнськ· плати.
BIOS материнськој плати повинен правильно розп·знати
встановлюваний процесор. ·снують материнськ· плати, BIOS яких не можуть правильно розп·знати деяк· вар·анти процесор·в, внасл·док чого вони можуть працювати некоректно, якщо взагал· працюють!
При використанн· зам·сть процесор·в 486 процесор·в Pentium OverDrive необх·дно враховувати його конструктивн· особливост·. Справа в тому, що процесор 486 маµ менше число контакт·в, н·ж процесор Pentium OverDrive.
Для процесора Pentium OverDrive, що призначений для зам·ни 486, потр·бно гн·здо з 237 контактами (Socket 3).
1.3. Жорсткий диск
Одним з найважлив·ших елемент·в сучасного комп'ютера µ жорсткий диск. Параметри даного пристрою впливають на продуктивн·сть вс·µј системи, на розм·р · швидк·сть доступу до програм, що збер·гаються, а тому · на функц·ональн· можливост· ПК.
Ще зовс·м недавно ставилось питання про зам·ну жорстких диск·в µмн·стю 40 Мбайт, а сьогодн· й 1 Гбайт вже н·кого не дивуµ. Д·йсно, сучасн· операц·йн· системи разом з прикладними програмами вимагають вже сотн· мегабайт дискового простору. Тому пристрој з емн·стю менше 500 Мбайт потребують зам·ни або спец·ального стиснення ·нформац·ј з допомогою в·дпов·дних програмних засоб·в. Звичайно, в першу чергу це стосуµться накопичувач·в, µмн·сть яких менше 200- 300 Мбайт - стандартних жорстких диск·в для нових комп'ютер·в всьго якихось к·лька рок·в назад.
При зам·н· жорсткого диску необх·дно враховувати таке. Якщо BIOS ПК не маµ режиму LBA, то максимальна µмн·сть накопичувача буде обмежена величиною трохи б·льшою 500 Мбайт. При використанн· пристројв великој µмност·, наприклад 600, 800 Мбайт · т. ·., доступними все одно будуть приблизно т· ж 500 Мбайт. Як правило, це стосуµться комп'ютер·в, що випущен· до 1994 р.
Для вир·шення ц·µј проблеми (у ПК нема режиму LBA) можна скористатися в·дпов·дними програмними засобами: драйверами, диск-менеджерами · т. ·. Наприклад, для жорстких диск·в великој µмност· ф·рми Western Digital це може бути спец·альний драйвер Dynamic Drive Overlay v.6.03 ф·рми Ontrack Computer System Inc, який встановлюµться за допомогою спец·альној програми Disk Manager тој ж ф·рми. Ця програма рекомендована · додаµться до накопичувач·в ц·µј ф·рми. Для жорстких диск·в великој µмност· ф·рми Seagate для реал·зац·ј вс·µј µмност· накопичувача можна скористатися, наприклад, спец·альним програмним драйвером EZ-DRIVE V2.03S ф·рми Micro House International.
¶ншим розв'язком проблеми використання жорстких диск·в великој µмност· на комп'ютерах з BIOS без режиму LBA µ стандарт п·дключення SCSI. Проте необх·дно враховувати, що накопичувач· з даним стандартом п·дключення суттµво дорожч· за традиц·йн· жорстк· диски IDE. Кр·м цього, SCSI-пристрој потребують окремого · недешевого контролера, правда, одного на дек·лька SCSI-пристројв. При цьому пристрој, п·д'µднан· до одного контролера, можуть бути р·знотипними, наприклад дек·лька жорстких диск·в SCSI, дек·лька SCSI-CD-ROMдисковод·в · т. ·. Сл·д в·дзначити, що жорстк· диски стандарту SCSI, як правило, характеризуються високими параметрами · високою ц·ною.
До реч·, перед куп·влею · наступним встановленням SCSI-контролера необх·дно вияснити дуже важливе питання: який SCSI-контролер можна встановити на наявний ПК. Д·йсно, в ПК стар·шој конструкц·ј може виявитися т·льки ISA-шина, а в ПК з процесором 486 - ISA, ISA · VLB, ISA · PCI. Та й чи µ в·льний слот п·д додатковий контролер?
Оск·льки сучасн· контролери EIDE дозволяють п·дключення до 4 пристројв · часто надають можлив·сть працювати з кожним в оптимальному для нього режим·, то дуже добрим вар·антом модерн·зац·ј дисковој п·дсистеми µ не зам·на, як це було ще зовс·м недавно, а просто встановлення додаткових пристројв. Звичайно, коли мова йде про 4 жорстк· диски, то маµться на уваз· в·дносно сучасн· материнськ· плати з ·нтегрованими EIDE-контролерами. Материнськ· плати з IDE-контролерами п·дтримують т·льки 2 IDE-пристрој, наприклад, два жорстких диска IDE, або один жорсткий диск IDE · один IDE-дисков·д CDROM.
Можна встановити додатков· накопичувач· · з ·нтерфейсом SCSI, ясна р·ч, при наявност· в·дпов·дного SCSI-контролера. Може бути, що цей контролер вже встановлений в ПК для обслуговування якогось пристрою, наприклад жорсткого диску, звуковою плати, в·деоплати (Video Blaster) · т. ·.
Доц·льно як системн· жорстк· диски (С) встановлювати дисководи з максимальною швидк·стю роботи. Як правило, це сучасн· пристрој великој µмност· (2 Гбайт · б·льше) з високою швидк·стю обертання диск·в (б·льше 4500 об/хв, в ряд· пристројв - б·льше 5000 об/хв, у деяких - б·льше 7000 об/хв).
Як високошвидк·сн· дисководи можна рекомендувати, наприклад, так· жорстк· диски (в дужках вказуµться µмн·сть): Maxtor 82560A4 (3500 Мбайт), WD Caviar WDAC33100-00H (3100 Мбайт), WD Caviar AC34000-00LA (4000 Мбайт), IBM DAQA-32160 (2160 Мбайт), Seagate ST52520A (2500 Мбайт), Quantum FB TM 3.8 (3860 Мбайт).
У тих випадках, коли в·д накопичувача вимагаµться в·дносно безшумна робота, можна порекомендувати жорстк· диски ф·рми Fujitsu M1638TAU (2500 Мбайт). Взагал·, робота накопичувач·в ф·рми Fujitsu, як правило, сопроводжуµться низьким р·внем шуму.
При вибор· · придбанн· жорсткого диска, а також й ·нших комплектуючих сл·д враховувати, що продукц·я, яка веде своµ походження з "с·рого" ринку, в·др·зняµться найнижчими ц·нами, але ·нод· · трохи зниженою як·стю. Гарант·йний терм·н у таких постачальник·в суттµво нижчий - зазвичай 6-12 м·сяц·в, - н·ж в оф·ц·йних дистриб'ютор·в - зазвичай 3 роки!
Враховуючи особливу роль жорстких диск·в у забезпеченн· безпечној роботи з комп'ютерними даними, можна рекомендувати придбати јх т·льки через мережу оф·ц·йних дистриб'ютор·в ф·рм-виробник·в.
1.4. Дисковод CD-ROM
Використання технолог·ј CD-ROM дозволяµ суттµво розвантажити жорсткий диск. Сл·д зазначити, що при виконанн· роб·т з модерн·зац·ј комп'ютера необх·дно врахувати особливост· даних пристројв.
CD-ROM-дисководи в основному мають стандарт п·дключення ATAPI (IDE), що дозволяµ п·д'µднувати јх зам·сть одного з жорстких диск·в.
В системах, що передбачають 2 пристрој IDE, CD-ROM-дисков·д (IDE) доц·льно п·дключати до другого контролера. При чотирьох пристроях - зам·сть другого (четвертого в систем·) жорсткого диска (slave) на другому контролер·.
Низькошвидк·сн· CD-ROM-дисководи поступово "вимиваються" з продажу, а "агресивна" реклама наполегливо рекомендуµ багатошвидк·сн· пристрој. Тут сл·д нагадати, що швидк·сн· параметри CD-ROM-дисковода характеризуються коеф·ц·µнтом кратност·, що показуµ у ск·льки раз·в швидк·сть читання ·нформац·ј б·льша за визначену базову величину.
Звичайно, використання багатошвидк·сних пристројв дозволяµ п·двищити швидк·сть читання ·нформац·ј з CD-ROM. Це доц·льно при робот· з базами даних, програмами-енциклопед·ями, виконанн· встановлення програмного забезпечення · т. ·. Але при цьому необх·дно враховувати таке: - переважна к·льк·сть програм, робота яких критична до швидкост· CD-ROM-дисковод·в, розрахована на двошвидк·сн· пристрој (2х), дуже р·дко - чотиришвидк·сн· (4х); - зб·льшення середньој швидкост· читання ·нформац·ј CDROM-дисководом за рахунок зам·ни на б·льш багатошвидк·сний пристр·й не в·дпов·даµ зросту коеф·ц·µнта кратност·: зам·на 6х на 12х супроводжуµться реальним зростом швидкост· читання приблизно на 50%, ·нод· менше, ·нод· б·льше; - як показуµ практика, багатошвидк·сн· CD-ROM-дисководи г·рше читають ·нформац·ю з неяк·сних CD-ROM - справд·, чим вища швидк·сть, тим важче забезпечити над·йне читання.
Серед багатошвидк·сних CD-ROM-дисковод·в, що забезпечують б·льш-менш над·йне читання неяк·сних CD-ROM, в основному це нел·ценз·йн·, "п·ратськ·" CD-ROM, можна рекомендувати, наприклад, так· пристрој (в дужках - коеф·ц·µнт кратност·): Acer CD645A (4x), Wearnes CDD-1020 (10x), Techmedia CDD-6100 (10x), Hitachi CDR-8130 (12x). Хорош· в·дклики про CD-ROMдисководи ф·рми NEC (24x) · Acer CD624A (24x).
1.5. В·деоп·дсистема
При вибор· в·деоадаптера доц·льно ор·µнтуватися на область вир·шуваних задач. Як вже згадувалось в попередн·х розд·лах, використовуван· спец·ал·зован· м·кросхеми в·дзначалися продуктивн·стю. При цьому необх·дно в·др·зняти продуктивн·сть низькор·вневу в·д продуктивност·, що забезпечуµться за допомогою спец·альних команд, наприклад 3D.
Так· задач·, як, наприклад, перегляд слайд·в, в·деокл·п·в, в·деоф·льм·в, вимагають продуктивност· на низькому р·вн·. Сюди ж в·дносяться, · багаточисельн· прикладн· програми. На протилежн·сть перерахованим задачам, сучасн· ·гри часто вимагають високој продуктивност· на р·вн· команд 3D.
Високу продуктивн·сть на низькому р·вн· забезпечують, наприклад, chipset ET6000, CL-GD5446 · т. ·., продуктивн·сть на р·вн· команд 3D - S3 VIRGE, ATI MACH, 3D RAGE II · т. ·.
Прикладом вдалого поµднання високој продуктивност· на низькому · високому р·внях можуть бути так· в·деоадаптери, як Stealth 3D 2000XL, Stealth 3D 3000XL ф·рми Diamond. Високими параметрами волод·ють · в·деоадаптери Matrox Millennium 4Mb WRAM, Matrox Mystique 4Mb SGRAM.
Однак при вибор· оптимального в·деоадаптера не сл·д забувати про обмеження, що накладаються арх·тектурою ·снуючого ПК, в першу чергу - стандарт· шин. Д·йсно, вс· сучасн· в·деоадаптери розрахован· на шину PCI. Однак комп'ютери що випущен· дек·лька рок·в назад, можуть не мати ц·µј шини, а отже, · в·дпов·дного слота PCI для плати PCIв·деоадаптера. В цьому випадку необх·дно або використовувати в·деладаптер, розрахований на ·снуюч· шини · слоти, а це переважно морально застар·вш· пристрој, або зам·нити материнську плату. При модерн·зац·ј ·снуючого комп'ютера зам·на материнськој плати часто виявляµться найоптимальн·шим р·шенням.
При вибор· в·деоадаптера необх·дно враховувати його сум·сн·сть з материнською платою та ·снуючими елементами ПК.
При вибор· в·деоадаптера доц·льно ор·µнтуватися на контролери brand name.
1.6. Материнська плата
Зам·на · настройка материнськој плати µ досить складним завданням. Виконувати дану роботу краще доручити спец·ал·стам-профес·оналам або користувачам, що мають досв·д виконання под·бних роб·т.
¶снуµ пор·вняно велика к·льк·сть ф·рм, як· пропонують материнськ· плати для ПК. Однак як сам· плати, так · серв·с можуть суттµво в·др·знятися. Звичайно спец·ал·сти ф·рм допомогають користувачу у вибор· необх·дних елемент·в · јх настройц·.
При вибор· · зам·н· материнськој плати необх·дно враховувати особливост· конструкц·ј використовуваного корпуса.
На жаль, низькопроф·льн· корпуси типу Slimline обмежують можливост· модерн·зац·ј комп'ютера. Д·йсно, використання кросс-плати мають на уваз·, що п·д неј µ в·дпов·дний слот на материнськ·й плат·. · в·н знаходиться на визначеному м·сц· плати конструктивно!
Корпуси типу Desktop, Mini-tower не накладають таких обмежень на конструктив материнськој плати.
Вибираючи материнську плату, необх·дно звернути увагу на особливост· конструкц·ј використовуваного корпуса.
До ·нших особливостей вибираној материнськој плати в·дносяться јј техн·чн· параметри. Сучасна плата маµ бути сум·сною з широким д·апазоном процесор·в, включаючи процесори з технолог·µю MMX. Кр·м цього, мусить п·дтримувати пам'ять DIMM, мати кеш-пам'ять не менше 256 Кбайт з можлив·стю розширення до 512 Кбайт, chipset - TX · б·льш сучасн·, п·дтримувати частоту 75 · 83 МГц.
Доц·льно використовувати материнськој плати brand name.