паралельні та розподілені обчислення
Лабораторна робота № 1
ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАДАЧ.
МЕТА РОБОТИ. Вивчити методи декомпозицій задач. Набути навиків розв’язування задач з використанням функціональної декомпозиції.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.
Найважливішим та найважчим етапом при створенні програми є розробка алгоритму, особливо, якщо мова йде про паралельний алгоритм. Процес створення паралельного алгоритму можна розбити на чотири кроки.
1. Декомпозиція. На цьому етапі вихідна задача аналізується, оцінюється можливість її розпаралелювання. Іноді виграш від розпаралелення може бути незначним, а трудоємкість розробки паралельної програми велика. В цьому випадку перший крок розробки алгоритму виявляється і останнім. Якщо ж ситуація відмінна від описаної, то задача та пов’язані з нею дані розділяються на дрібніші частини – підзадачі і фрагменти структур даних. Особливості архітектури конкретної обчислювальної системи на цьому етапі можуть не враховуватися.
2. Проектування комунікацій(обміну даними) між задачами. На цьому етапі визначаються зв’язки, необхідні для пересилання вхідних даних, проміжних результатів виконання підзадач, а також комунікації, що необхідні для керування роботою під задач. Обираються методи та алгоритми комунікацій.
3.Укрупнення. Підзадачі можуть об’єднуватися у більші блоки, якщо це дозволяє підвищити ефективність алгоритму і знизити трудоємкість розробки. Основними критеріями на даному кроці є ефективність алгоритму (в першу чергупродуктивність) та трудоємкість його реалізації.
4. Планування обчислень. На цьому кроці виконується розподіл під задач між процесорами. Основний критерій вибору способу розміщення під задач – ефективне використання процесорів з мінімальними затратами часу на обмін даними.
Декомпозиція (сегментування).
На цьому етапі визначається степінь можливого розпаралелення задачі. Іноді декомпозиція поставленої задачі природним чином випливає з самої задачі тому є очевидною, іноді – ні. Чим менший розмір підзадач, отриманих в результаті декомпозиції, чим більша їх кількість, тим гнучкішим виявляється паралельний алгоритм і тим легше забезпечити рівномірне завантаження процесорів обчислювальної системи. Надалі, можливо доведеться укрупнити алгоритм, оскільки слід прийняти до уваги інтенсивність обміну даними та інші фактори. Сегментувати можна як обчислювальний алгоритм, так і дані. Застосовуються різні варіанти декомпозиції.
В методі декомпозиції даних спочатку сегментуються дані, а потім алгоритм їх обробки. Дані розбиваються на сегменти приблизно однакового розміру. З фрагментами даних пов’язуються операції їх обробки, з яких і формуються підзадачі. Визначаються необхідні правила обміну даними. Перекриття частин, на які розбивається задача, повинне бути мінімальним. Це дозволяє уникнути дублювання обчислень. Схема розбиття може в подальшому уточнюватися. Іноді, якщо це необхідно для зменшення кількості обмінів, допускається збільшення степені перекриття фрагментів задачі.
При декомпозиції даних спочатку аналізуються структури даних найбільшого розміру, або ті, до яких найчастіше відбувається звертання. На різних стадіях розрахунків можуть використовуватися різні структури даних, тому можуть бути необхідними динамічні, тобто такі, що міняються в часі схеми декомпозиції цих структур.
В методі функціональної декомпозиції спочатку сегментується обчислювальний алгоритм, а потім під цю схему підбирається схема декомпозиції даних. Успіх у цьому випадку не завжди гарантовано, оскільки схема може вимагати багатьох додаткових пересилань даних. Цей метод декомпозиції може виявитися корисним у випадку, якщо немає структур даних, які б могли бути розпаралелені очевидним чином. Функціональна декомпозиція відіграє важливу роль і як метод структурування програм. Вона може виявитися корисною при моделюванні складних систем, що складаються з множини простих підсистем, зв’язаних між собою набором інтерфейсів.
Розмір блоків, з яких складається паралельна програма, може бути різним. В залежності від розміру блоків, алгоритм може мати різну “зернистість”. Її виміром в найпростішому випадку є кількість операцій у блоці. Виділяють три степені зернистості: дрібнозернистий, середньоблоковий та великоблоковий. Зернистість пов’язана з рівнем паралелізму.
Паралелізм на рівні команд найбільш дрібнозернистий. Його масштаб менше ніж 20 команд на блок. Кількість підзадач, що паралельно виконуються – від однієї до кількох тисяч, при чому середній масштаб паралелізму складає біля п’яти команд на блок.
Наступний рівень - паралелізм на рівні циклів. Переважно, цикл містить не більше 500 команд. Якщо ітерації циклу незалежні, вони можуть виконуватися, наприклад за допомогою конвеєра або на векторному процесорі. Це також дрібнозернистий паралелізм.
Паралелізм на рівні підзадач – середньоблоковий. Розмір блоку – до 2000 команд. Виконання такого паралелізму реалізувати важче, оскільки слід враховувати можливі міжпроцедурні залежності. Вимоги до комунікацій менші, ніж у випадку паралелізму на рівні команд.
Паралелізм на рівні програм (задач) – великоблоковий. Він означає виконання незалежних програм на паралельному комп’ютері. Великоблоковий паралелізм повинен підтримуватися операційною системою.
Обмін даними через спільні/розподілені змінні використовується на рівнях дрібнозернистого і середньоблокового паралелізму, а на великоблоковому – засобами передачі повідомлень.
Досягнути ефективності роботи паралельної програми можна, якщо збалансувати зернистість алгоритму і затрати часу на обмін даними.
Частини програми можуть виконуватися паралельно, лише якщо вони незалежні.
Незалежність за даними полягає в тому, що дані, які обробляються однією частиною програми не модифікуються іншою її частиною.
Незалежність за керуванням полягає в тому, що послідовність виконання частин програми може бути визначена лише під час виконання програми(наявність залежності по виконанню наперед визначає порядок виконання).
Незалежність за ресурсами забезпечується достатньою кількістю комп’ютерних ресурсів(об’єм пам’яті, кількість функціональних вузлів та ін.).
Залежність за виводом виникає, якщо дві підзадачі виконують запис в одну і ту ж змінну. А залежність за вводом/виводом, якщо оператори вводу/виводу двох чи декількох під задач звертаються до одного файлу(чи змінної).
Дві підзадачі можуть виконуватися паралельно, якщо вони незалежні за даними, за керуванням і за операціями вводу виводу.
ЗАВДАННЯ.
Використовуючи метод функціональної декомпозиції, розробити алгоритм обчислення запропонованого матрично-векторного виразу, який би враховував можливість паралельного виконання і був оптимальним з точки зору часових затрат.
На основі створеного алгоритму написати програму яка дозволяє обчислити вираз та ілюструє проведену декомпозицію.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Проаналізувати, наведені нижче, правила обрахунку елементів виразу;
Провести декомпозицію задачі, виходячи з можливості паралельного виконання окремих підзадач;
Об’єднати отримані проміжні результати і обрахувати кінцевий вираз;
Написати і продемонструвати програму обчислення виразу;
Визначити паралелізм якого рівня присутній в алгоритмі та зробити висновки щодо залежностей даних, керування, ресурсів, вводу/виводу;
Скласти звіт про виконану роботу.
ЗМІСТ ЗВІТУ
1.Тема, мета, аналіз завдання(згідно варіанту).
2. Схема декомпозиції задачі та коментарі до неї.
3. Текст програми та результат її роботи на довільному наборі вхідних даних, для розмірності n>3.
4. Висновки.
Вагомі зауваження.
а) Окрім безпосередніх обчислень, програма повинна мати інтерфейс користувача, який забезпечує:
ввід(з клавіатури) розмірності даних (n);
можливість вибору–ввід даних(тобто елементів матриці та векторів) з клавіатури чи генерування їх випадковим чином;
вивід на екран (або у файл) проміжних результатів за потребою користувача;
обов’язковий вивід остаточних результатів на екран і у файл у зрозумілому вигляді.
б) Всі вхідні дані є цілими числами, більшими за нуль.
в) Необхідно знайти такі коефіцієнт нормалізації результатів(тобто пониження чи підвищення їх порядку).
Правила знаходження елементів виразу.
1).Задати* квадратну матрицю А порядку n. Отримати вектор(стовпець) , де b – вектор-стовпець, елементи якого обраховуються за формулою, згідно варіанту.
2).Задати квадратну матрицю А1 порядку n та вектори-стовпці b1 та c1 з n елементами кожен. Отримати вектор згідно формули, що задається варіантом.
3).Задати квадратні матриці А2 та B2 порядку n. Отримати матрицю , яка залежить від А2, B2 та додатково визначеної матриці С2, елементи якої знаходяться за формулою, вказаною варіантом.
ЛІТЕРАТУРА
С.Немногин О.Стесик “Параллельное программирование для многопроцессорних систем” Петербург “БХВ-Петербург”, 2002
Томас Бройнль “Паралельне програмування. Початковий курс”Київ "Вища школа, 1997
ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ.
1
стовпець


bi=1/(i2+2) для парних і
bi=1/i для непарних і
A1(b