Розділ ІІ. Методика формування навичок та вмінь писемного мовлення із застосуванням психолінгвістичної моделі висловлювання
§ 2. Модель покрокового навчання писемного мовлення за психолінгвістичною моделлю висловлювання
Створення методики покрокового навчання писемного мовлення
передбачає, в першу чергу, характеристику запропонованих кроків, операцій, які вони містять, та обгрунтування їхньої послідовності. Крім того, серед завдань, вирішення яких вимагає дана система, виділяють наступні: І/ виявлення особливостей покрокової методики навчання кожної КМФ; 2/ створення системи пам'яток, що містять правила, характеристики явищ, вправи, призначені для оволодіння ними, приклади та iн.
При формуванні методичної системи покрокового навчання ПМ та його композиційно-мовленнєвих форм ми свідомо випускаємо з уваги жанри та функціональні стилі. Це пов"язано, з одного боку, з універсальним застосуванням елементів КМФ у різних жанрах письмової комунікації, а з іншого, з тим що метою застосування даної системи є формування у студентів вищої мовної школи комунікативної компетенції з загальної специфіки організації та використання вказаних форм.
Отже, нашим першочерговим завданням є виявлення специфіки кроків писемного мовлення, співвіднесення їх змісту з відповідними мовленнівими діями психолінгвістичної моделі висловлювання та порівняння з аналогічними кроками, що виявлені у методичній літературi /якщо такі аналоги існують/. Ми дотримуємось традиційно відомих етапів ПМ, серед яких: етапи підготовки до ПМ, письма та редагування. Грунтуючись на вказаних етапах, ми розробили покрокову систему, окремі кроки якої є складовими цих етапів, зумовлюються характером та послідовністю мовленнєвих операцій психолінгвістичної моделі висловлювання, і тому є необхідними та достатніми для ефективного навчання ПМ студентів ІІІ курсу вищої мовної школи. При цьому студенти ознайомлюються з цими етапами у вигляді загального визначення, а потім і з кроками, що їх складають, наочно, у вигляді таблиці 1 (Етапи та кроки писемного мовлення) .
Таблиця 1
Stages and steps of writing process

Розглянемо докладніше загальний перелік кроків, про які вже йшлося у попередньому параграфі. Серед них варто виділити такі:
І/ З'ясування мети, предмета висловлювання та уточнення адресата мовлення (Defining a purpose you want to realize in writing and an object you are going to write about).
Сутність цього кроку полягає у формуванні у студентів навичок з"ясування комунікативних цілей та предмету мовлення, які найадекватніше відповідають поставленому завданню та мовленнєвій ситуації. Відповідно, цей крок є передумовою виявлення ними взаємозв‘язку мети і предмета з конкретною формою ПМ або певною комбінацією таких форм. Наслідками вибору певної КМФ писемного мовлення є можливість ефективного визначення на подальших кроках навчання логіко-композиційної структури майбутнього твору, особливостей його планування, синтаксису, відбору лексики, характеру необхідної додаткової інформації тощо. Ця думка, як вже зазначалось у попередньому розділі, підтверджується і рядом методистів. Т.Т.Ямчинська, наприклад, зазначає, що семантична та структурна організація тексту підпорядковується реалізаціі його прагматичних цілей, що i зумовлюе домінування його прагматичних аспектів. Інакше кажучи, уся мовленнєва діяльність мовця спрямована на реалізацію його прагматичних цілей, висунутих на ЇЇ початку /Ямчинська 1997, 144; Шуверова 1990, 5/.
В свою чергу, уточнення адресату мовлення крім мотивуючої функції, яку виконує i процес визначення мети, здійснює певний вплив на вибір стилю, адекватного до створеної мовленнєвоі ситуації, характер лексики тощо. На нашу думку, адресат мовлення повинен подаватись студентам як складова навчального завдання.
Як вже було зазначено, у ряді робіт методистами пропонується впроваджувати цей крок після здійснення студентом ряду інших операцій. Проте, ініціальна позиція кроку з"ясування мети та адресату мовлення, відповідаючи структурі психолінгвістичної моделі висловлювання, значно підвищує ефективність його застосування та інтенсифікує навчальний процес. Це пов"язано з тим, що у такій позиції даний крок сприяє організації усієї подальшої роботи, відкриває мовцеві її тактику, специфіку та перспективу.
Взаємозалежність між метою, предметом та КМФ писемного мовлення у нашій системі ілюструється уривками текстів, що належать до статичного та динамічного опису, повідомлення, та доказу і умовиводу. Крім того, студентам подаються пари комунікативних цілей та предметів, які відповідають поданим уривкам текстів, і які необхідно зіставити з останніми. Наприклад:
I. Read and listen to five text extracts. Each of them belongs to a definite speech type and can be characterized by a special writer’s purpose and an object which is concerned. Pay your attention to such aspects as: what the writer wants to say, what object he is writing about.
1.Star gazing on a winter night is not necessarily a romantic pastime. Even when your boy-friend is the instructor, learning constellations for your astronomy midterm, it is not necessarily a heart-warming experience. All you can think about is your cold feet, your cold hands, your cold nose. All you want to do is to get someplace warm, and to get there as quickly as possible.
(Melinda G. Kramer)
2.»Apple Cake».
The apples are peeled and chopped and mixed with raisins, sultanas, milk, and sugar. Flour and butter (softened) are mixed together in another bowl. The fruit mixture and the egg are admitted to the flour and butter mixture and mixed carefully. The mixture obtained is put into a buttered 20-centimetre square cake tin. A little white sugar is put on the top. The cake is cooked in the oven at 170 C for 1 hour 45 minutes.
(John & Liz Soars)
3.One night during my junior year of high school I put away my homework, turned out the light, and slipped into bed. But I did not go to sleep. I began to think about Anna. The clock ticked. Sleep would not come. Anna. Anna.She simply would not leave my thoughts. Finally I got up of bed, turned on the light, sat down at the desk and wrote her a letter. She never received it. That was the night Anna died.
(Van Varner)
4.Mark & Spencer, Britain’s favourite store.
There is no special secret about M&S store. It bases its business on three principles: good value, good quality, and good service. Also, it changes with the times - once it was all jumpers and knickers. Now it’s food, furniture, flowers as well. Top fashion designers advise on styles of clothes.
But perhaps the most important key to its success is its happy, well-trained staff. Conditions of work are excellent. There are company doctors, dentists, hairdressers, and even chiropodists to look after the stuff, and all the stuff can have lunch for under 40p. That is why it became so successful.
(John & Liz Soars)
5.France has a population of 38.8 million. It is usual in Europe because it has more single young men than single young women. It has about 20% unemployment but the tourist industry brings high seasonal employment. The people often borrow to buy houses. Many, however, have second holiday homes. Most people cook with gas, not electricity. They like low alcohol drinks.
(John & Liz Soars)
2.Read the pairs of the writer’s purposes and objects given below. Match them with the text extracts by putting the text extract numbers into the boxes opposite to them.
Writer’s Purpose (P) and Object(O).
a.P.: to describe some peculiar features about life in France. O.: France.
b.P.: to describe the stages of preparing a cake. O.: a process of cooking.
c.P.: to make conclusions about trade at M&S. O.: M&S’s business .
d.P.: to retell about past events. O.: strange events which happened to the author in the past.
e.P.: to prove that sitting in the winter night out-of-doors is not at all romantic. O.: a winter night.

3.Read the speech-type-list given below and try to guess what their difference is. Try to decide to which speech types the text extracts above belong. Explain your choice.
Speech Types.
Subject description (SD).
Process description (PD).
Narration (N).
Reasoning-argumentation (RA).
Reasoning-deduction (RD).
Після первинного з‘ясування студентами взаємозалежності мети, предмета та КМФ писемного мовлення на конкретних прикладах відбувається узагальнення таких знань за допомогою, наприклад, наступного завдання.
4.Read the items given below. They all disclose the essential difference between the speech types. Look through the text extracts above once more and decide what this difference is.
1. Writer’s purpose:
to describe object(s)
to describe process(es);
to retell about some order of events in the past;
to prove that something is true/ false;
to solve a problem by making conclusions.
2. The object which is concerned:
subject(s);
process(es);
past events;
question(s)/ problem(s).
3. Text peculiarities:
arguments;
order of events;
process stages;
conclusions;
descriptive words.
3.Try to characterize the speech types due to the items above.
Виконання студентами цих завдань дозволяє перейти до наступного кроку навчальної моделі.
2. Вибір КМФ, адекватної до комунікативного наміру та предмета мовлення (Making a decision about an appropriate speech type or their combination to embody the purpose and the object best).
З‘ясування взаємозалежності мети, предмета мовлення та КМФ, що їм відповідає, раціонально, на нашу думку, здійснювати за допомогою розробленої нами таблиці 2 (Взаємозалежність мети, предмета ПМ та комунікативно-мовленнєвих форм).
Таблиця 2
Purpose, Object and Speech Type

Ознайомлення студентів з цією таблицею можна супроводжувати, наприклад таким завданням:
4.Review the Table 2 which shows the interdependence between the speech type, writer’s purpose and object which is concerned (what purposes and objects are typical for different speech types). Read and listen to two more text extracts and define according to the Table 2 their purposes, objects and speech types.
1.And then I saw it. A dim light. I rushed to it and found myself in front of a small window. I lifted it. Surprisingly it slid up easily, unlike the usual paint-sealed windows of old buildings. I leaned out, gasping, filling my lungs with fresh, cold air.
As my head cleared, I looked down to the street at the end of the alley far below. It was alive with the activity of fire pumpers and the clamor of the crowd.
(Jose M. Sandoval).
2.Sister Wendy, TV star!
Sister Wendy Beckett has been a nun for nearly 50 years, but she has a remarkable other life. She writes and presents an arts programme for BBC television called ‘Sister Wendy’s Grand Tour’.
She speaks clearly and plainly, with none of the academic verbosity of art historians. TV viewers love her common-sense wisdom, and are fascinated to watch a kind, elderly, bespectacled, nun who is so obviously delighted by all she sees.
(John & Liz Soars)
5.Imagine yourself a writer or a journalist whose article is demanded by a famous youth magazine. Look through the list of topics given to you to choose one for your article. Decide which of them is the most interesting or promising to you and put a tick into the box.
Marriage
Drugs
Evil
Youth Culture.
У складі цього ж кроку студентам запропоновується ознайомитись з прийомом звуження теми твору (narrowing the topic) та шляхами комбінування у ПМ різних КМФ з метою повнішого та глибшого розкриття навчального завдання. При цьому встановлюється взаємозв‘язок між характером комбінування КМФ та комунікативних цілей.
Специфіка прийому »narrowing the topic» полягає у звуженні теми твору до її конкретних аспектів, які можуть бути досконально висвітлені у студентській роботі обмеженого обсягу. Сутність прийому »narrowing the topic» полягає у конкретизації різних аспектів теми за рахунок вичленування її сторін та додавання елементів темпорального, локального та інших планів. Застосування даного прийому вимагає наявності у мовця знань з теми ПМ, різних її аспектів та передбачає їх пошук i поглиблення. Ці знання можуть записуватись на картках або триматись у пам"ятi. Відбір потрібних аспектів теми відбувається згідно з інтересами мовця, і вони, в свою чергу, конкретизуються за рахунок додавання конкретної інформації за логіко-тематичним взаємозв»язком з ними.
Наприклад:
Як вже зазначалось, деякі методисти /Девід Б. Елліс та iн./ пропонують для звуження теми твору використовувати картки, на яких мовець фіксує ідеї, акумульовані на даному етапі роботи. За допомогою таких же карток він відбирає основну ідею твору i складає план. Ми вважаємо це неекономною витратою навчального часу. Проте при виконанні письмового завдання в домашніх умовах такий прийом може бути індивідуально ефективним і тому з ним спід знайомити студентів.
Для формування у студентів навичок звуження теми твору та виявлення характеру комбінування КМФ, адекватного до специфіки навчального завдання та комунікативного наміру студента, можна застосовувати, наприклад, такі завдання, що подаються у комплексі з попередніми, вказаними вище:
6.Each of the topics is too broad so you should decide with which purpose and object in your personal opinion your topic goes best. Sometimes there can be more than one purpose (and more than one object). In this case one of them is main and the other is additional. If you choose a combination of purposes (and objects) typical for reasoning forms and other speech types (e.g. RD+N) reasoning is often the main one as it is more expressive and powerful.
For example, topic ‘Marriage’ can include such main purpose: to clear up the question whether creating a family is egually important for men and women and to make conclusions; the object here is the question concerned (RD). As you see, this time the purpose has been formulated not in an abstract way, but with a definite idea. This purpose (main) can be combined, for example, with an additional purpose ‘to retell some events from the past to illustrate the conclusions’, and the object - some events which happened to you or people you know in the past (N). So the speech type combination is RD+N.
7.Write down the topic, and an idea(s) to formulate the purpose(s) and object(s) you have chosen.
topic:
purpose(s):
object(s):
8.Due to the purpose(s) and object(s) defined, decide what speech type (according to the main purpose) you are going to use (see Table 2) and write it above together with your purpose(s) and object(s).
З метою полегшення цього етапу навчального процесу студентам можна запропонувати таблицю 3: Варіанти комбінування композиційно-мовленнєвих форм в залежності від поеднання тих чи інших комунікативних цілей (Possible Variants of Purpose/ Speech Type Combinations),
Table 3
Possible Variants of Purpose/ Speech Type Combinations
Таблиця 3 може подаватись у супроводі пояснень та, наприклад, таких завдання, спрямованих на затренування цього та попереднього кроків:
9.Review the Table 3. There are 20 variants of the speech types combinations which exist and 5 pure speech types. The abbreviations have already been interpreted.
RA+N, for example, means that you intend to prove an idea/ ideas using some elements of narration as examples, arguments, etc. RA, in this case, is the main speech type and N is an additional one.
It is often preferable in creative writing to combine speech types as this way you have greater possibilities to express yourself and to consider your topic in full measure.
The topic you have chosen, can be considered in many different ways, on the basis of different purposes and objects, due to the result you intend to get. Sometimes it is very useful to try different purposes for a topic to realize how to deal with the task best, which speech types to combine.
10.Let’s play with the topics you have chosen. First, reread your ideas for purpose(s) and object(s), think of some information which can go into the text. Now decide how your topic, purpose and object can be formulated if you choose other speech types. For example, going back to the topic ‘Marriage’, which some of you might have chosen, we can take following main purpose/ object pairs and consequently speech types:
Topic ‘Marriage’
PD (describing stages of a process).
Purpose: to give some directions to a young couple describing the way the wedding ceremony should be held, as if you are a registry office instructor.
Object: the parts of wedding ceremony.
SD (describing a person, a place, a scene, a landscape, etc.)
Purpose: to describe the appearence of just married couple in front of the registry office.
Object: the scene concerned.
N (narrating about past events which happened in some order).
Purpose: to narrate about some events which happened to your neighbours, friends, relatives before, during or after the wedding ceremony.
Object: the order of the events concerned.
RA (proving/ disproving ideas given as theses).
Purpose: to find arguments and prove that marriage is an important thing/ nonsense.
Object: the problem concerned.
RD (making conclusions on information analysis basis)
Purpose: to analyse facts that you know and to make conclusions if marriage is important.
Object: the guestion concerned.
What is your opinion? Is any of the speech type examples given above enough for writing a good, complete composition on the topic chosen? Why? Think of some examples of purpose - object combinations due to the items given below on the basis of ‘Marriage’.
RA+N
RA+PD
N+SD
RD+RA
11.Think of some speech type combinations to make your future composition more complete.
e.g.: RA+N (to prove that people should/ shouldn’t marry retelling about a case you know as an argument).
Discuss your ideas for future compositions in pairs and say what topic, speech types and purposes are chosen by your collegue.
12.Make up a short paragraph of your own on the basis of your topic, purpose(s) and object(s). On this stage do not think of correcting mistakes or making your text perfect.
13.Give your purpose and object ideas to the following topics and speech types:
Music (N)
Music (RA+N)
Art (RD+N)
Sport activities (PD)
Sport activities (N+SD)
3. З‘ясування специфіки КМФ: логіко-композиційна структура тексту, зміст вступу, основновної частини та висновків, деякі лексичні та граматичні особливості (Defining the peculiar features of the speech type or their combination chosen (text structure, content of the text parts, necessary lexical and grammar components, etc)).
Серед прийомів, що пов"язані з логічною організацією ідей, можна виділити створений нами прийом використання вербальних моделей та схем логіко-структурної організації КМФ. Такі вербальні моделі відображають абстрактний типізований зміст КМФ (див. §2 І розділу), а схеми, в свою чергу, наочно передають розташування структурних їх частин.
Даний прийом застосовується для виявлення логіко-структурної організації майбутнього тексту ПМ з метою полегшення психологічних і методичних труднощів та дотримання специфіки КМФ.
У відповідності з логіко-структурною організацією КМФ "статичного" та "динамічного опису", "повідомлення" та видів і "міркування", "доказу" та "умовиводу" видається можливим їх абстрактне зображення у вигляді моделей та схем.
1. "Опис" має наступну логіко-структурну організацію:
а/ введення об"єкту;
б/ його характеристика;
в/ її узагальнення/ конкретизація;
Вербальна модель "статичного опису" може виглядати наступним чином:
а/ певний об"єкт знаходиться у певній точці простору та характеризується певними взаємовідношеннями з іншими об'єктами;
д/ даний об"єкт містить ряд специфічних рис, властивостей;
в/ такі властивості виділяють його з-поміж інших об"єктів і поєднують його з іншими об"єктами певного виду, класу.
Таким чином, базова схема "статичного опису" (див. схема 1) складається з введення об"єкту у просторі /1/, характеристики його ознак, рис, характеристик та взаємозв"язку об"єкту з іншими об"єктами у просторі (2, a-f) і, нарешті, узагальнення чи конкретизації (3).
Стрілки на схемі вказують на взаємозв"язки, що існують між об'єктом та його властивостями, об'єктом і іншими об"єктами у просторі, послідовністю елементів схеми: (1), (2) та (3).
Вербальна модель "динамічного опису" у відповідності до логіко-структурної організації КМФ"опис" містить наступні елементи:
а/ певний процес триває певний проміжок часу, у певній точці простору і складається з певних етапів або дій, які певним чином взаємопов"язані;
б/ сам процес та його окремі етапи /дії/ характеризуються певними ознаками:,
в/ ознаки цього процесу та його етапів пов"язують/ виділяють його з класу подібних явищ.