Салоны красоты с маникюром куркино.Глава 11

ПІДРОЗДІЛИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

11.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Зміцнення законності і правопорядку в державі, підвищення ефек­тивності боротьби зі злочинністю і корупцією, у тому числі з її органі­зованими формами, у сучасних умовах стає одним із головних на­прямків діяльності всіх державних органів і суспільства в цілому.

Економічні, соціальні негаразди, низькі темпи реформування суспіль­ства, відсутність належної профілактичної роботи, ще недостатня ефек­тивність діяльності правоохоронних та інших державних органів, а також наявність серйозних прогалин у законодавстві з питань бо­ротьби зі злочинністю, насамперед з її організованими формами та корупцією, створюють передумови криміналізації суспільства, що без­посередньо впливає на діяльність митних органів.

Враховуючи постійне загострення соціальної напруженості та криміногенної ситуації, впровадження концептуальних принципів організації власної безпеки митних органів України дозволяє вжи­вати ряд правових, оперативних, адміністративно-управлінських, соці­ально-психологічних, технічних, режимних заходів щодо надійного захисту митних органів від злочинних зазіхань на їх особовий склад та діяльність, попередження та припинення правопорушень з боку митних службовців і завдання шкоди економічним інтересам дер­жави, створити безпечні умови для оптимального функціонування митної системи.

11.1.1. Загальні положення

Власна безпека митних органів означає стан їх захищеності ВІД зовнішніх і внутрішніх чинників, який забезпечує здатність проти­стояти дезорганізуючим діям, дозволяє зберігати працездатність осо­бового складу та необхідний для виконання службових функцій опе­ративний технічний потенціал митних органів.

До зовнішніх чинників, що впливають на власну безпеку митних органів, належать:

— протиправна зовнішньоекономічна діяльність юридичних і фізич­них осіб, яка завдає шкоди економічним інтересам України;

_ спрямування міжнародних і національних злочинних угруповань, а також окремих осіб з протиправними намірами щодо особового скла­ду та діяльності митних органів з метою створення сприятливих умов для проведення контрабандних операцій і скоєння інших злочинів;

_ недостатня матеріальна забезпеченість і правова захищеність співробітників.

До внутрішніх чинників, які впливають на власну безпеку мит­них органів, належать:

— низька ефективність контролю за повсякденною діяльністю митних службовців з боку керівників різних ступенів, що створює передумови до зловживань службовим становищем і порушень мит­них правил деякими співробітниками;

— недоліки в управлінському і виховному процесі в колективах, внаслідок чого мають місце порушення трудової дисципліни, відхи­лення від діючих технологій митного контролю, недбале ставлення до виконання своїх службових обов'язків і т. ін.;

— низький професійний рівень частини працівників митних органів, недоліки в професійній підготовці;

— прорахунки в підборі і розстановці кадрів, нездоровий мораль­но-психологічний клімат у деяких колективах;

— корумпованість та інша протиправна діяльність митних службовців.

Зазначені протиправні та інші негативні дії співробітників перед­бачають відсутність безпосереднього зв'язку зі структурами організованої злочинності. Причинами подібних проявів можуть бути всілякі конфліктні та інші негативні життєві ситуації, як правило, матері­ального і психологічного порядку, способом виходу із яких виби­рається здійснення протиправних діянь. Відомо, що відмінність зло­чинної поведінки від правомірної коріниться в системі орієнтацій, поглядів і соціальних установок. Як правило, конкретний привід (на­приклад, матеріальна скрута) тільки спонукає до злочину того, у кого вже склалася установка на правопорушення.

11.1.2. Завдання підрозділів власної безпеки митних органів України

1. Виявлення, попередження та припинення фактів злочинних за­мірянь на службову діяльність митних органів, їх співробітників і членів їх сімей, завдання шкоди економічним інтересам України.

2. Попередження проникнення до кадрового складу митних органів осіб, раніше засуджених за скоєні злочини або із злочинними намірами.  

3. Захист життя і здоров'я співробітників митних органів та членів х сімей від погроз та злочинних посягань у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

4. Виявлення та перевірка інформації щодо корупційних дій. посадових осіб митних органів, ознак інших злочинних діянь, а також фактів Рушення митного законодавства співробітниками митних органів.

5. Інформаційне забезпечення керівництва ДМСУ, регіональних митниць та митниць щодо оперативної обстановки у сфері власної безпеки та дотримання чинного законодавства при виконанні службових обов'язків посадовими особами митних органів.

6. Забезпечення керівництва митних органів, кадрових підрозділів інформацією для використання в проведенні виховної та профілак­тичної роботи з особовим складом, зміцненні службової дисципліни підвищенні пильності службовців митних органів.

7. Контроль за станом фізичної охорони і надійністю захисту службових приміщень митних органів, зберігання службових бланків та документів, печаток, зброї, боєприпасів, спецзасобів, а також матері­альних цінностей.

8. Збереження державної та службової таємниці у сфері діяль­ності митної служби, перекриття можливих каналів витоку такої інформації, захист електронного банку даних та іншої узагальненої інформації, надходження якої стороннім особам може завдати шко­ди державним інтересам.

9. Профілактика правопорушень та інших дій митних службовців, які завдають шкоди державі та компрометують митні органи.

11.1.3. Принципи організації роботи з забезпечення власної безпеки митних органів

Базуються на:

законності;

— поважанні та дотриманні прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України;

— адекватності заходів, що здійснюються щодо забезпечення власної безпеки, зовнішнім та внутрішнім чинникам, розумній достатності цих заходів;

— єдності системи забезпечення власної безпеки і централізації її управління;

— передовому матеріально-технічному оснащенні;

— компетентності;

— комплексному використанні сил і засобів.

Критеріями оцінки стану забезпечення власної безпеки митних органів є їхня здатність нормально функціонувати і якісно вирішу­вати поставлені завдання із забезпечення захисту економічних інте­ресів України, а також надійність захисту особового складу мит­них органів.

Правову основу забезпечення власної безпеки в митних органах складають Конституція та інші закони України, постанови Верховної Ради України, Митний кодекс України, декрети, постанови та розпо­рядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти Держмитслужби України та положення про відділи (сектори) власної безпеки на місцях.

Дотримання прав і свобод співробітників митних органів у процесі забезпечення власної безпеки гарантується Конституцією і законами України, Митним кодексом України, нормативними актами Держмитслужби України, які регламентують діяльність митних органів, завдання, функції і права співробітників підрозділів власної безпеки.

11.1.4. Система забезпечення власної безпеки

Система забезпечення власної безпеки базується на:

— загальному рівні діяльності з забезпечення власної безпеки, який реалізується всіма підрозділами митних органів;

— спеціальному рівні діяльності з забезпечення безпеки митних органів, який реалізується Управлінням власної безпеки Держмит­служби України і підрозділами власної безпеки та контролю регіо­нальних митниць та митниць.

Загальне керівництво роботою із забезпечення власної безпеки в системі митних органів здійснює Голова Держмитслужби України.

Персональну відповідальність за стан власної безпеки в підрозді­лах центрального апарату Держмитслужби, центральних митних уста­новах, регіональних митницях та митницях несуть їх керівники, в межах встановленої компетенції, та Управління власної безпеки та контролю ДМСУ і підрозділи власної безпеки на місцях.

Управління власної безпеки та контролю ДМСУ у межах своєї компетенції розробляє і реалізує разом із зацікавленими підрозділами та у взаємодії з правоохоронними органами програми забезпечення безпеки центрального апарату, центральних митних установ, регіо­нальних митниць та митниць, координує роботу й керує діяльністю підрозділів власної безпеки на місцях.

Управління власної безпеки та контролю ДСМУ підпорядковуєть­ся безпосередньо Голові Державної митної служби України. У регіо­нальних митницях та митницях створені підрозділи власної безпеки (відділи, сектори). Організаційна структура і штат їх установлюють­ся залежно від конкретних завдань та обсягів роботи.

Підрозділи власної безпеки регіональних митниць (митниць) під­порядковуються безпосередньо Голові Держмитслужби України й Управлінню власної безпеки та контролю ДСМУ.

Завдання, функції і права співробітників цих підрозділів регулю­ються відповідними положеннями про Управління власної безпеки та контролю ДСМУ, відділи та сектори власної безпеки регіональних митниць та митниць, які затверджуються Головою Держмитслужби.

Підрозділи власної безпеки ведуть у межах своєї компетенції і згідно з нормативними актами ДМСУ інформаційно-пошукову робо­ту в інтересах вивчення завдань із забезпечення безпеки митних органів, У тому числі з перевірки співробітників митних органів,

Підрозділи власної безпеки відповідно до ст. 17 Митного кодексу України з питань власної безпеки взаємодіють зі Службою безпеки країни, Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Державною податковою адміністрацією, Державним комітетом з питань охорони державного кордону України, іншими міністерствами і відомствами.

11.1.5. Основні напрямки діяльності з забезпечення власної  безпеки на загальному рівні                                                                  

Удосконалення системи комплектування кадрами митних органів  у тому числі введення до порядку прийому на роботу співробітників  положень, які зобов'язували б дотримання вимог щодо забезпечення безпеки митних органів.

Підвищення якості підготовки працівників для митних органів навчальних закладах, а також співробітників, які навчаються в системі індивідуального та позавузівського навчання, введення до на­вчальних планів тем занять з питань особистої безпеки, пильності при виконанні службових обов'язків та поза робочим часом, аналізу взаємовідносин працівників поза службовими зв'язками та взаємовід­носин у сім'ї; виховання у них почуття гордості за свою роботу; вироблення здатності протистояти спробам фізичного насильства з боку осіб із злочинними намірами. Обмеження доступу до особових справ співробітників.

Відстеження питань, пов'язаних із забороною співробітникам мит­них органів займатися підприємництвом, працювати за сумісництвом;, мати членство в політичних партіях, порушеннями інших вимог нор­мативних актів Держмитслужби.

Знання морально-психологічного клімату в колективах, врахування його особливостей у попередженні ситуацій, які можуть негативно (впливати на стан власної безпеки в підрозділах.

Підвищення правової, матеріальної та соціальної захищеності, поліпшення умов праці, відпочинку і побуту митних службовців.

Орієнтування керівного та особового складу митних органів на виявлення учасників зовнішньоекономічної діяльності, злочинних угруповань і окремих осіб зі злочинними намірами щодо митних органів, їх особового складу, фактів погроз на їх адресу, а також мож­ливих каналів витоку службової інформації.

 Удосконалення заходів із захисту таємних і конфіденційних доку­ментів та інформації, в тому числі по лініях зв'язку, протидія техніч­ному проникненню злочинних угруповань і окремих осіб зі злочинними намірами до такої інформації.

Удосконалення системи заходів щодо фізичної і технічної охоро­ни адміністративних будинків, приміщень і споруд митних органів, оцінювання ступеня їх захищеності; встановлення необхідного ре­жиму безпеки, перевірка надійності їх захисту. Розробка відповідних захисних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій і загро­зи захвату об'єктів. Створення оперативних груп для протидії мож­ливим екстремістським проявам проти об'єктів митної інфраструк­тури та особового складу.

11.1.6. Основні напрямки діяльності з забезпечення власної  безпеки на спеціальному рівні

Я Комплектування підрозділів власної безпеки професійно підготованими співробітниками з необхідним досвідом оперативної роботи, з високими морально-вольовими якостями та знаннями митного за­конодавства.

Упровадження спеціальної системи відбору кадрів для підрозділів власної безпеки.

Призначення керівників підрозділів власної безпеки регіональних митниць та митниць здійснюється за узгодженням з Управлінням власної безпеки та контролю ДСМУ наказами Голови Держмитслужби України.

Виявлення та перехоплення корисливих устремлінь до особового складу та діяльності митних органів, членів сімей митників з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, злочинних угруповань та окремих осіб зі злочинними намірами. Перевірка причетності до корупційних та інших злочинних діянь співробітників, які допускають порушення митних правил та інші дії, що компрометують митні орга­ни. Організація з цією метою взаємодії зі Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Держав­ною податковою адміністрацією, Державним комітетом з питань охо­рони державного кордону України.

Організація та проведення профілактичної роботи серед особового складу митних органів з метою попередження з їх боку правопору­шень та скоєння інших дій, що компрометують Державну митну служ­бу України, підвищення пильності при виконанні службових функцій, усунення причин і умов, котрі сприяють здійсненню посадових та інших правопорушень.

Утримування в полі зору осіб, звільнених із митних органів за компрометуючих обставин, та їх можливих зв'язків з працюючими співробітниками в корисливих цілях.

Регулярне здійснення аналізу та оцінки інформації щодо опера­тивної обстановки в митних органах по лінії забезпечення власної безпеки, вироблення пропозицій щодо удосконалення цієї роботи.

Проведення службових розслідувань, перевірок щодо співробітників митних органів, стосовно яких надходить інформація про скоєння ними дій з ознаками корупції, інших правопорушень, а також за Фактами втрат таємних документів та витоку таємної інформації, службових відомостей, оволодіння якими особами зі злочинними намірами може завдати шкоди економіці держави, призвести до втрат зброї, особистих митних забезпечень інспекторів, службових посвідчень та бланків митних документів суворого обліку.

Виявлення фактів підготовки замахів на життя та здоров'я співробітників митних органів у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також загроз на адресу їх та членів їхніх сімей, органі­зація у зв'язку з цим заходів щодо їх захисту та перевірки такої інформації.

Управління власної безпеки та контролю ДСМУ при перевірці фактів погроз та розбійних нападів відносно співробітників митних органів і намагань втягнути їх у корупційну діяльність проводить такі заходи:

• повідомляє керівництво Держмитслужби України про факти по­гроз або фізичного нападу відносно співробітників митних органів членів їх сімей та близьких родичів, що пов'язано з їх службовою діяльністю;

• проводить ретельну перевірку кожного факту погроз або інших злочинних дій, що загрожують здоров'ю;

• за фактом погроз заводить облікову справу, в якій зосереджу­ються всі матеріали з даного факту (заява потерпілого, повідомлення безпосереднього керівництва, план заходів щодо перевірки факту по­гроз чи нападу, план заходів з захисту, узгоджений із підрозділами митної варти, МВС тощо);

• організує здійснення необхідних заходів щодо їх охорони: взає­модію з відділеннями (службами) БК та ПМП регіональних мит­ниць (митниць) та правоохоронними органами щодо взяття під фізич­ну охорону силами митної варти або спецпідрозділів МВС, чи виве­зення в інше місце проживання до остаточного усунення загрози, що виникла.

Підрозділи власної безпеки на місцях діють відповідно до зазначе­них механізмів, при цьому з кожного факту нападу чи погроз та про результати розслідувань, перевірок доповідають в Управління влас­ної безпеки та контролю ДСМУ.

Пам'ятка про зміст невідкладних заходів з попередження кон­фліктних ситуацій і про порядок дій у разі виникнення погроз та спроб посягань на життя, здоров'я, житло і майно працівників мит­них органів, відпрацьована відділом власної безпеки Східної РМ, знайшла широке втілення в митницях Східного регіону (див. дода­ток 12.1).

У результаті здійснення комплексу правових, організаційних і прак­тичних заходів спільними зусиллями керівництва Держмитслужби, митних органів, Управління власної безпеки та контролю ДСМУ, підрозділів власної безпеки на місцях вдалося активізувати роботу з протидії проявам корупції в митних органах, розширився спектр позитивних тенденцій в організації профілактики цих негативних явищ, активізувалася боротьба з різноманітними негативними про­явами і зловживаннями посадових осіб.

Таким чином, забезпечення власної безпеки службової діяльності митних органів стає життєво важливою потребою, одним із базових принципів їх функціонування. Посилення криміногенної обстановки в державі, виникнення активно діючих структур організованої зло­чинності, широке застосування криміногенних та психологічних мето­дів впливу на особовий склад митних органів зумовлюють актуальність проблеми, що розглядається в даній темі, у тому числі і на близьку перспективу.

 

 ПАМ'ЯТКА

Додаток 12.1

З метою попередження негативних проявів, а саме: погроз та спроб по­сягань на життя, здоров'я, житло і майно митників з боку окремих осіб, пра­цівник митниці зобов'язаний:

1. При виконанні службових обов'язків не допускати дій, які б ініціюва­ли виникнення конфліктних ситуацій.

2. При виявленні ПМП діяти відповідно до вимог діючих митних тех­нологій, вести себе коректно і ввічливо, не принижуючи гідності особи, яка порушила митне законодавство України.

3. При складанні протоколу всебічно з'ясувати причини та умови, які сприяли ПМП, роз'яснити особі (порушнику) суть допущеного нею правопо­рушення та правомірність своїх дій при застосуванні санкцій, передбачених чинним законодавством України.

4. При можливості виникнення конфліктної ситуації, ініціатором якої є порушник митних правил, необхідно забезпечити присутність свідків, які, в разі необхідності, зможуть засвідчити нетактовну поведінку порушника, а та­кож можливі з його боку факти погроз відносно працівника митного органу.

5. Якщо при з'ясуванні факту ПМП, процедурі оформлення протоколу про ПМП, особа, винна в його здійсненні, відносно працівника митниці пово­диться нетактовно, брутально, застосовує психологічний тиск, висловлює на адресу співробітника або його сім'ї та близьких родичів погрози фізичної розправи, необхідно її попередити про неправомірність вищезазначених дій, міра відповідальності за здійснення яких передбачена чинним законодав­ством України.

6. Про конфліктну ситуацію, що склалася, необхідно терміново допові­сти своєму безпосередньому керівникові (старшому зміни), який повинен вжити всіх можливих заходів щодо локалізації конфлікту, правового вирі­шення проблеми.

7. У випадках, коли при виконанні службових обов'язків на адресу пра­цівника митниці (сім'ї та близьких родичів) висловлені погрози фізичної розправи або інформація щодо посягань на їх життя, житло і майно стала відома з інших джерел, необхідно за даним фактом проінформувати на­чальника митниці та керівника підрозділу власної безпеки митниці для вжиття відповідних заходів реагування на кожен випадок протиправних дій.

8. Спеціальні заходи з забезпечення безпеки працівників митних органів здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 11.12.98 р. М» 312-ХІУ, «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.93 р. № 3782-ХІІ.

9. У випадках, коли з метою захисту працівника митниці, його сім'ї та Родичів вжиті спеціальні заходи безпеки, останнім необхідно суворо дотри­муватися вимог, передбачених ними.

10. Відомості про заходи безпеки та про осіб, узятих під захист, є інфор­мацією з обмеженим доступом.

 

11.2. ПРИКЛАДИ ВЖИТТЯ ПІДРОЗДІЛАМИ

ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ МИТНИХ ОРГАНІВ ЗАХОДІВ

ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИЦЬ

Дотримання співробітниками митних підрозділів вимог щодо своє­часного інформування керівників митниць, підрозділів власної без­пеки про факти погроз фізичної розправи, вимагання (здирництва), спроби втягування митників у злочинні, корумповані групи є осно­вою в роботі підрозділів власної безпеки з забезпечення захисту життя, здоров'я працівників митних органів, профілактики право­порушень.

Приклад 1. На квартиру, де проживала мати головного інспектора відділу БКБ та ПМП Конотопської митниці І., де на той час був і сам І., прийшли двоє його знайомих Б. і Ю. Як було з'ясовано в подальшому, громадянин Б. мешкав у м. Конотоп, а громадянин Ю. — в Москві. Мета їх приходу — домовитися з митником про його сприяння контрабанді в Росію великої партії тютюнових виробів (контейнер — 5 т). Головний інспектор І. відмо­вився від участі в цій «операції».

У ході розмови між митником І. та прибулими виникла бійка, в резуль­таті якої матері митника було завдано близько 40 ножових ран, від яких вона померла, а митнику І. — нанесено 3 ножових рани. У ході бійки головний інспектор І. зумів вискочити з квартири і про те, що сталося, телефоном повідомив у райвідділ міліції.

У зв'язку з тим що громадяни Б. і Ю. після скоєння злочину втекли, правоохоронними органами був об'явлений їх розшук.

Враховуючи той факт, що злочинці можуть помститися митнику І., бо він залишився живим, керівництвом Східної РМ та Конотопської митниці спільно з правоохоронними органами м. Конотоп із залученням співробітників мит­ної варти Східної РМ та міліції була організована охорона митника І. впро­довж усього часу перебування його в лікарні та протягом декількох місяців після скоєного громадянами Б. і Ю. злочину. Також були вжиті заходи щодо охорони сім'ї митника І., впродовж усього зазначеного періоду.

У подальшому, як було з'ясовано, десь через півроку громадянина Б. було знайдено вбитим у м. Києві, відносно громадянина Ю., так як він був грома­дянином іншої держави, правоохоронними органами України були вжиті оперативні заходи щодо його розшуку за місцем мешкання.

Як видно з цього прикладу, трагедія могла б не статися, якби головний інспектор Конотопської митниці І. своєчасно, в установле­ному порядку, проінформував керівництво митниці про неодноразові спроби громадянина Б., як було установлено при службовому розслі­дуванні даного випадку, схилити його до участі в контрабанді то­варів, тим самим втягти його в злочинну групу.

Приклад 2. У березні 1999 р. на квартиру начальника одного з відділів Куп'янської митниці зателефонував невідомий і зажадав 1000 доларів США. Через 3 дні невідомими особами були підпалені вхідні двері до квартири митника М., які він загасив своїми зусиллями. Знову через 3 дні на кварти­ру начальника відділу М. зателефонував той же невідомий і попередив, Ш° підпалення дверей було лише попередженням

На підставі інформації, яка надійшла від начальника відділу М., праців­никами відділу власної безпеки Східної регіональної митниці та сектора власної безпеки Куп'янської митниці спільно зі співробітниками правоохо­ронних органів (Куп'янський МРВ УСБУ, ВБОЗ УМВС у Харківській області) були вжиті попереджувально-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки начальника відділу М., його сім'ї та житла, а також були здійснені оперативні заходи стосовно встановлення невідомих осіб, які підпалили двері квартири митника М. та вимагали передати їм валютні кошти — 1000 до­ларів США.

У ході проведення спеціальних оперативних заходів 15.03.99 р. був за­триманий громадянин Ф., відносно якого ВБОЗ УМВС Харківської області було порушено кримінальну справу за ст. 144 ч. II КК України.

Наведений приклад свідчить, що зволікання начальником відділу М. Куп'янської митниці з інформацією керівництву митниці, підрозділів власної безпеки щодо погроз на його адресу могло б призвести до тяжких наслідків. Не дивлячись на те, що інформація надійшла з запізненням, вжиті співробітниками відділу власної безпеки Східної РМ, сектора власної безпеки Куп'янської митниці спільно з право­охоронними органами попереджувально-профілактичні та спеціальні оперативні заходи щодо захисту начальника відділу М., членів його сім'ї дали позитивний результат.

Завдання для перевірки знань

1. Які завдання покладаються на підрозділи власної безпеки митних органів України?

2. Структура та підпорядкованість підрозділів власної безпеки митних органів України.

3. Дії інспектора митної служби в разі виникнення конфліктної ситуації, ініційованої громадянином або представником суб'єкта ЗЕД — фірми, підприємства, організації, під час здійснення митного контролю, огляду, оформ­лення.

4. Дії інспектора митної служби при отриманні інформації про наявність погроз на адресу (адреси) працівника (працівників) митного органу.

5. Дії інспектора митної служби в разі надходження на його адресу або його сім'ї та близьких родичів погроз фізичної розправи:

1) при виконанні службових обов'язків;            

а) на митному пункті пропуску;

б) у вантажному відділі;                  

2) поза виконанням службових обов'язків (наприклад, «при вирішенні у вихідний день побутових питань — при покупці продуктів у магазині, на Ринку виникла конфліктна ситуація, в результаті якої працівникові висловлена погроза фізичної розправи, і т. п.).284Салоны красоты с маникюром куркино.