Смотрите подробности аппарат для жареного мороженого у нас.ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 До глави 1

1. 12 грудня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про введення в дію Митного кодексу України».

2. Створено 10 регіональних митниць, а саме:

Київська (місце дислокації — м. Київ);    

Західна (місце дислокації — м. Львів);

Карпатська (місце дислокації — м. Ужгород);

Подільська (місце дислокації — м. Хмельницький);

Чорноморська (місце дислокації — м. Одеса);                                      

Кримська (місце дислокації — М.Сімферополь);

Донбаська (місце дислокації — м. Донецьк);  

Східна (місце дислокації — м. Харків);

Північна (місце дислокації — м. Київ); 

Дніпровська (місце дислокації — м. Дніпропетровськ).

3. 12 грудня 1991р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про введення в дію Митного кодексу України». Цією Постановою також перед­бачено було і створення Державного митного комітету України як централь­ного митного органу України.

4. Начальник регіональної митниці призначається на посаду і звіль­няється з посади Головою Держмитслужби України.

5. Ст. 9 Митного кодексу України передбачені головні завдання митних органів України.

6. «Митний тариф України» — це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на територію України або вивозяться за межі її території.

7. Мито — це податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

8. Митна справа — порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з установленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби прове­дення в життя митної політики.

9. Взаємодія митних органів із іншими правоохоронними і контролюючи­ми органами здійснюється з метою запобігання порушень діючого митного законодавства, протидії контрабандному і протизаконному переміщенню че­рез митний кордон товарів та інших предметів, їх належному оформленню.

10. Митному, санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічно­му, екологічному.

11. Взаємодія здійснюється в таких напрямках:

— розробка і здійснення погоджених спільних заходів;

— розслідування і розкриття злочинів та інших правопорушень у сфер зовнішньоекономічної діяльності;

— обмін інформацією;

— аналіз результатів і розробка нових форм взаємодії.

12. «Кордон», «Кільце», «Переогляд», «Аеропорт», «Потяг», «БОЗ», База», «Пошук», «Морпорт».

До глави 2

1.а,В, Д,Є.

2.б,в,д,є,ж,з.    

3. автомобільні;  залізничні; авіаційні;

морського сполучення; річкового сполучення; пішохідні; пішохідні.

4-а.

5. Ні, тому що код першого ступеня захисту складається з чисел від 1 до 12.

6. Ні, тому що для другого ступеня захисту передбачено використання тільки синього, червоного та зеленого кольорів.

7. Ні, тому що голографічна етикетка відноситься до типів захисту ре­зультатів митного оформлення від підробок.

8. Зона митного контролю — визначена на митному кордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митниця здійснює митний контроль.

9. Для більш ефективного здійснення митного контролю митними орга­нами використовуються технічні і спеціальні засоби.

Пошукові засоби:

рентгенапарати;

металошукачі;

оглядові дзеркала;

електрощупи;

галогенові ліхтарі;

ультрафіолетові ліхтарі та флуоресцентні фломастери;

мініскопи;

електронні ваги;

детектори дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, наркотичних ре­човин, валюти;

дозиметри;

каратоміри.

Комплекти хімічних реактивів:

індикаторів вибухових речовин;      

хімічних реактивів для дослідження документів зі зміненим початко­вим змістом;

для визначення наркотиків;

для визначення проб дорогоцінних металів.

10. За достатніх підстав вважати, що громадянин переміщує через мит­ний кордон України товари, які підлягають обліку і контролю інших дер­жавних органів, товари, з яких справляється мито, митні збори та інші митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а також Переогляд ручної поклажі та багажу з розпакуванням багажу цього грома­дянина. Переогляд транспортних засобів, товарів, предметів може бути про­йдено за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби, товари, предмети містять предмети контрабанди, предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, товари та предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України згідно з чин­ним законодавством України.

11. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу в разі відсутності гро­мадянина чи його уповноваженого представника здійснюється:

— якщо є достатні підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рос­лин чи можуть завдати матеріальної шкоди громадянам, підприємствам;

— якщо громадянин чи його представник не з'явився впродовж місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

— якщо товари пересилаються в міжнародних поштових відправленнях;

— у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.

12. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'я­вити громадянинові письмове рішення начальника митного органу або осо­би, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.

13. Особисті митні забезпечення інспекторів використовуються для відоб­раження результатів здійснення митного контролю на документах, що пода­ються митницям для митного оформлення при переміщенні через митний кордон України вантажів, валюти, цінностей, багажу, транспортних засобів, пошти тощо.

14. У митному режимі експорту.

15. У другому полі у графі 1 «Тип декларації».

16. Рекламні буклети та календарі будуть використані в ході проведення виставки і їх митне оформлення має бути проведено в митному режимі імпор­ту (випуск у вільний обіг).

17. Не підлягають.

18. Спеціальні митні режими огляду речей застосовуються за погоджен­ням з ДМСУ в митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митно­го контролю, в разі переміщення громадянами через митний кордон Украї­ни речей, що не підлягають обов'язковому декларуванню та митному обкла­денню і не підпадають під категорії предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

До глави 3

1.6.

2. б, г.

3. в.

4. в.

5. в.

6. а.

7. в.

8. г.

9.6.

10. в.

11. 6.

12. Ні, не треба, бо такий контроль було проведено на митному кордоні.

13. Ні, не можуть, тому що з кожного виду товару може бути встановлено тільки один вид квоти.

14. Інспектор митниці складає протокол про порушення митних правил згідно зі ст. 108 (2) МКУ.

15. Ні, бо митне оформлення товарів здійснюється тільки в тій митниці (митницях), яка зазначена в ліцензії.

16. Обов'язкова сертифікація в органах стандартизації та метрології.

17.   Санітарний контроль. ;., Карантинний дозвіл.

РАДІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

Сертифікація в органах стандартизації та метрології.

18. 1) Проведення матеріалознавчих, хімічних, технічних досліджень і експертиз з метою:

— уточнення класифікації речовин, матеріалів, виробів (товарів), що пере­міщуються через митний кордон України, підтвердження їх складу, марки тощо;

— запобігання переміщенню через державний кордон заборонених пред­метів та речовин, екологічно шкідливих для життя і діяльності людини та навколишнього середовища;

— захисту інтересів національних виробників;

— захисту інтересів споживачів.

2) Проведення експертиз речовин і матеріалів з метою встановлення їх виду та найменування для успішної боротьби з незаконним обігом товарів, наркотичних речовин, валютних, культурних, історичних цінностей та ін.

3) Проведення експертиз з метою підготовки висновків, необхідних для встановлення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

4) Визначення токсичності продукції хімічної промисловості та суміж­них з нею інших галузей.

5) Віднесення речовин до:

— сильнодіючих, отруйних, психотропних, наркотичних, прекурсорів; пожежо-, вибухо- та радіаційнонебезпечних.

6) Проведення лабораторних перевірок якості етилового спирту, нафто­продуктів та іншої продукції, перевірка якої регламентується нормативними документами та листами ДМСУ і наказами начальника РМ.

7) Виконання робіт з метою надання рекомендацій для ідентифікації то­варів щодо відповідності контрольним спискам.

19. Статистика — вид практичної діяльності, спрямованої на збір, обробку, аналіз та публікацію статистичної інформації. Також маються на увазі і зведені, підсумкові показники, які відно­сяться до будь-якої галузі діяльності. Головне завдання статистики — одер­жання та своєчасне представлення державним органам достовірних даних. Статистика зовнішньої торгівлі — галузь економічної статистики, що ха­рактеризує обсяги та динаміку зовнішньої торгівлі, її географічний розподіл, товарний склад, частку країн у товарообігу, значення для країни зовнішньої торгівлі. Статистика зовнішньоекономічних зв'язків вивчає результати, фор­ми і методи торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових взаємовідносин, співробітництво в галузі міжнародних перевезень та ін. Серед різних форм зовнішньоеконо­мічних зв'язків найбільш важливою та розповсюдженою є зовнішня торгів­ля. Дані широко використовуються при розробці цільової зовнішньоеконо­мічної політики та її здійсненні.

20. Звітні дані базуються на зведеннях транспортних та товарних доку­ментів, які надходять від учасників зовнішньоторговельної діяльності. Вихід­ними даними при формуванні митної статистики зовнішньої торгівлі є повідомлення, що містяться у вантажних митних деклараціях, котрі заповню­ються при митному оформленні товарів. Включаються всі товари, ввезення і вивезення яких змінює матеріальні ресурси держави. Велике значення має питання про ціни, за якими враховуються експортні та імпортні товари. На основі даних аналізується динаміка торгівлі держави з іншими країнами. Дані використовуються також для розрахунків бюджетної ефективності експорту-імпорту.

21. Митна статистика призначена для вирішення таких завдань:

— забезпечення повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт держави;

— аналіз основних тенденцій, структури та динаміки зовнішньоторго­вельних товаропотоків держави разом з аналізом його макроекономічної ситуації;

— інформаційне забезпечення вищих органів державної влади та управ­ління при прийнятті ними рішень у галузі митної політики та державного регулювання зовнішньої торгівлі;

— аналіз кон'юнктури ринку держави;

— контроль за нарахуванням митних платежів;

— здійснення валютного контролю в межах компетенції митних органів;

— представлення даних митної статистики для складання торговельно­го та окремих статей платіжного балансів держави;

— сприяння в здійсненні державами взаємного обміну інформацією з митної статистики зовнішньої торгівлі;

— вирішення інших завдань, обумовлених національною митною полі­тикою.

22. Інформація з зовнішньої торгівлі, яка подається митним органам державними органами, підприємствами, установами, організаціями і грома­дянами, може використовуватися виключно в митних цілях. Конфіденційною вважається інформація, що міститься у вантажних митних деклараціях сто­совно учасників зовнішньоекономічних зв'язків. Представлення відомостей про експортно-імпортні операції конкретних учасників ЗЕД заборонено, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами держави та нор­мативними документами Держмитслужби України.

До глави 4

1. Пиво, тому що предмети, призначені для представницьких цілей, про­дукти харчування, вино, горілчані вироби, пиво, тютюнові вироби пропускають­ся в Україну після сплати мита (наказ ДМК України від 14.02.92 № 31 зі змінами і доповненнями, внесеними листом ДМКУ від 23.05.94 № 11/2-2879).

2. Сплатити всі необхідні за законодавством податки і збори при оформ­ленні в митному відношенні транспортного засобу в режимі імпорту за дек­ларацією форми МД-1 (лист ДМСУ від 14.02.97 р. № 11/1-1403; від 12.07.99 № 15/1-2101-ЕП).

3. Предмети, ввезені на територію України для офіційного (службового) й особистого користування організаціями та особами, що користуються на те­риторії України митними пільгами, до закінчення встановленого терміну зво­ротного вивозу мають бути заявлені митниці відповідно до ст. 71 МКУ, а саме:

— вивезені за межі цієї території;

— або заявлені митниці з метою вільного використання;

— або передані митниці з метою передачі у власність державі;

— або передані митниці для зберігання;

— або знищені під контролем митниці, якщо такі товари та інші предме­ти не можуть бути використані як вироби або матеріали.

4. Якщо немає серйозних підстав вважати, що в багажі іноземного грома­дянина під виглядом предметів офіційного (службового) користування пе­реміщуються інші предмети, зазначені предмети звільняються від митного огляду (наказ ДМК України від 14.02.92 № 31 зі змінами і доповненнями, внесеними листом ДМКУ від 23.05.94 № 11/2-2379).

5. Направити даний автомобіль за документами контролю доставки у внутрішню митницю для оформлення, тому що автотранспорт, призначений для офіційного (службового) й особистого користування, який належить пред­ставництвам інофірм, їх співробітникам, членам родин зазначених вище осіб, пропускається в Україну без сплати мита. Такий автотранспорт підлягає до­ставці у встановленому порядку в митні установи за місцем проживання власника для вирішення питання про випуск (наказ ДМК України від 14.02.92 № 31 зі змінами і доповненнями, внесеними листом ДМКУ від 23.05.94 № 11/2-2879).

6. Товари та інші предмети пропускаються через митний кордон Украї­ни з метою:

— вільного використання на митній території України або за її межами;

— тимчасового ввезення на митну територію України чи тимчасового вивезення за межі її;

— транзиту через територію України (ст. 69 МКУ).

7. Товари та інші предмети пропускаються після завершення митного оформ­лення в тому обсязі, який відповідає меті їх переміщення через митний кордон України (ст. 69 МКУ) після проведення та завершення митних процедур.

8. Визначаємо митну вартість — у інвойсі 18 000 ВМ дорівнює 43 920 грн.; Митний збір (006) = 15 х 4,64 = 69,60 грн. Митний збір (010) = 43 920 х 0,2 % = 87,84 грн. Мито = 1998 х 0,1 євро х 4,78 = 955,04 грн. Акцизний збір = 1998 х 0,3 євро х 4,78 = 2865,13 грн. ПДВ = (955,04 + 2865,13 + 43 920) х 20 % = 9548,03 грн. ' Таким чином, загальна сума = 69,6 + 955,04 + 2865,13 + 9548,03 + 87,84 = = 13 525,64грн.                                                                                                      

9. Митна вартість (МВ) за рахунком = 39 040 грн.

МЗ (006) = 15 х 4,64 = 69,60 грн.

МЗ (010) = 39 040 х 0,2 %   = 78,08 грн. Л

М= 1788x0,3 євро х 4,78 = 2563,99 грн.                

АЗ = 1788 х 0,6 євро х 4,78 = 5127,98 грн.

ПДВ = (2563,99 + 5127,98 + 39040) х 20 % - 9346,39 грн.

ЗС = 69,6 +  78,08 + 2563,99 + 5127,98 + 9346,39 = 17195,04 грн.

10. МВ за рахунком-фактурою = 51 240 грн. .. Приймаємо для розрахунку вартість, визначену експертом (51 574 грн.) МЗ (006) = 69,60 грн.

МЗ (010) = 51 574 х 0,2 % = 103,15 грн. , І М = 51 574 х ЗО %= 15 472,2 грн. , | ПДВ = (15472,2 + 51 574) х 20 %= 13409,24грн. І ЗС = 69,6 + 103,15 + 15 472,2 + 13 409,24 = 29 054,19 грн.

11. МВ за рахунком-фактурою = 1160 грн. і:

Приймаємо для розрахунку вартість, визначену експертом (1354 грн.)

МЗ (006) = 69,60 грн.

МЗ (010) = 5 дол. х 4,64 = 23,2 грн.

М = 1988 х 1,5 євро х 4,78 = 14 253,96 грн.

ПДВ = (14 253,96 + 1354) х 20 % = 3121,59 грн.

ЗС = 69,6 + 23,2 + 14 253,96 + 3121,59 = 17 468,35 грн.

12. У разі проживання громадянина в прикордонному районі України та за наявності в нього довідки місцевих органів (іноземних) про те, що за­значена продукція вирощена на ділянках, які перебувають у користуванні Цих громадян (лист ДМСУ від 07.10.99 №09/1-3206-ЕП).

13. За умови подання митниці для проведення митного оформлення та­ких документів (лист ДМСУ від 11.03.98 №11/1-2369):300

— що підтверджують переїзд громадянина на постійне місце

— що підтверджують родинні відносини;

— свідоцтва про смерть;

— орденських книжок або нагородних посвідчень,

14. Довірити відправку іншій особі, яка діятиме за нотаріально засвідче­ним дорученням власника багажу.

15. Під «зоною митного контролю» розуміється частина пункту пропус­ку на митному кордоні України або в інших місцях, територія, в межах якої митниця здійснює митний контроль.

Межі зони митного контролю встановлюються відповідними положення­ми («Положення про зони митного контролю») для кожного пункту пропус­ку в місцях митного контролю пасажирів, транспортних засобів, вантажів та інших предметів.

В авіаційних пунктах пропуску зони митного контролю встановлюються в залах митного огляду, на стоянках і в літаках із початком митного оформ­лення до відправлення та в інших місцях, визначених у портах для оформ­лення вантажів і пасажирів. При здійсненні митного контролю можуть установлюватися тимчасові зони митного контролю на термін, необхідний для проведення митного контролю у повному обсязі.

У пунктах пропуску зони митного контролю визначаються митницею за погодженням із прикордонними військами України.

16. У зонах митного контролю встановлюється відповідний режим.

«Режим зони митного контролю» — це порядок доступу та перебування в таких зонах, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю, та громадян, котрі проходять митний контроль або уповноважені пред'явити такому контролю товари та інші предмети, а також порядок переміщення товарів та інших предметів за межі зони митного конт­ролю.

Режимні правила в зонах митного контролю розробляються митницями України й обов'язкові для виконання співробітниками державних прикор­донних контрольних органів та осіб, що прямують через кордон.

Доступ у зони митного контролю дозволяється тільки службовим особам, які безпосередньо беруть участь у технології контролю, а також співробітникам спеціальних підрозділів органів МВС та СБ України за письмовим розпоря­дженням керівників цих підрозділів при здійсненні заходів по боротьбі з організованою злочинністю. Громадяни, які перетинають митний кордон України, представники організацій, підприємств та установ, що отримують чи відправляють товари та інші предмети, допускаються до зон митного контро­лю на підставі дійсних для в'їзду (виїзду) документів чи транспортних та інших документів на отримання, відправлення товарів чи інших предметів.

17. Згідно зі ст. 32 Митного кодексу України особистий огляд як винят­кова форма митного контролю може проводитися за письмовим рішенням начальника митниці або особи, яка його заміщує, за наявності обґрунтованих підстав, що особа, яка перетинає митний кордон або знаходиться в зоні митно­го контролю, приховує на собі предмети контрабанди або предмети, що є об'єк­том порушення митних правил.

18. Уніфікована митна квитанція МД-1 може використовуватися у випад­ках:

— прийняття на зберігання речей, предметів, що належать громадянам І не пропущені митницею через митний кордон України при ввезенні в Україну чи при вивезенні з України;

— прийняття на зберігання валюти та цінностей, що належать громадя­нам, які прямують через митний кордон і не пропущені митницею при вве­зенні в Україну чи при вивезенні з України; ,

— вилучення національної валюти та цінних паперів України при вве­зенні без підстав;

— прийняття сум мита, митних та інших зборів і податків, передбачених І чинним законодавством.

До глави 5

І. Митна вартість товару 17 500,93 Гри. Ставка ввізного мита 15 %. Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

сп

 

020

 

17500,93

 

15%

 

2625,14

 

01

 

2. Митна вартість товару 160 000 грн.

Кількість 20 000 кг.

Ставка імпортного мита 1 євро за 1 кг.

Курс євро 4,8 грн. за 1 євро на день подання ВМД.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

020

 

20 000 кг

 

1 євро за кг

 

96000

 

01

 

3. Митна вартість товару 80 000 грн.

Кількість 25 000 л.

Ставка ввізного мита 2 %, але не менше 0,05 євро за 1 л. »

Курс євро 4,8 грн. за 1 євро на день подання ВМД.

У даному випадку застосовується специфічна ставка імпортного мита, бо при застосуванні адвалерної ставки сума мита становить 1600 грн., що мен­ше ніж 0,05 євро за 1 л.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

020

 

25 000 л

 

0,05 євро за 1 л

 

6000

 

01

 

4. Загальна митна вартість, зазначена у графі 12 ВМД, становить 15 240 грн.

Термін перебування товарів під митним контролем 23 дні.

При нарахуванні митного збору за перебування товарів під митним кон­тролем день, зазначений у провізній відомості як термін їх доставки до мит­ниці призначення, та день завершення митного оформлення товарів до тер­міну перебування під митним контролем не включається (лист ДМСУ від 28.08.98 р. № 15/1-1984-ЕП).

За перші 15 календарних днів плата не стягується.

За наступні 6 днів плата становить 0,3 % від загальної митної вартості.

При заповненні графи 47 ВМД у колонці «Ставка» робиться підрахунок ставки.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

001

 

15240

 

0,05% х 5 днів = 0,25%

 

38Д

 

01

 

5. Загальна митна вартість, зазначена у графі 12 ВМД, становить 105 434,54 грн.

Термін перебування товарів під митним контролем 96 днів.

При нарахуванні митного збору за перебування товарів під митним кон­тролем день отримання митницею призначення інформації залізниці та проставлення відтиску штампа «Під митним контролем» на товаросу­провідних документах та день завершення митного оформлення товарів до терміну перебування під митним контролем не включається (лист ДМСУ від 28.08.98 р. № 15/1-1984-ЕП).

За перші 15 календарних днів плата не стягується.      За наступні 80 днів плата становить 4 % від загальної митної вартості.

При заповненні графи 47 ВМД у колонці «Ставка» робиться підрахунок

Ставки. Заповнення графи 47 ВМД:

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

001

 

105434,54

 

0,05% х 80 днів = 4%

 

4217,32

 

01

 

   6. Загальна митна вартість, зазначена у графі 12 ВМД, становить 3400 грн.  складає 755,56 доларів США, тобто менше 1000 доларів США). У цьому випадку застосовується тверда ставка — 5 доларів США.   Заповнення графи 47 ВМД:

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

010

 

 

5 доларів США

 

22,5

 

01

 

 7. Загальна митна вартість, зазначена у графі 12 ВМД, становить 28 163,85 грн. становить 6258,63 доларів США, тобто більше 1000 доларів США). У випадку застосовується ставка митного збору 0,2 % митної вартості.  Заповнення графи 47 ВМД:

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

010

 

28 163,85

 

0,2 %

 

56,33

 

01

 

8. Інспектор, який проводив митне оформлення, працював 3 години до перерви (ставка 20 доларів США), включаючи час, витрачений на дорогу до підприємства, 1 годину — в перерву (ставка 40 доларів США) та півгодини після перерви (ставка 20 доларів США), у тому числі час, витрачений інспек­тором на дорогу з підприємства до митної установи.

Всього він працював 4 години — в робочий час (бо робота працівника митниці впродовж неповної години обліковується як робота протягом цілої години) та 1 годину в позаробочий час.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП_ 01

 

003

 

4

 

20 доларів США

 

360

 

003

 

1

 

40 доларів США

 

180

 

01

 

9. Тип ВМД - «ІМ 31».

Вид платежу «012» — митний збір за митне оформлення тимчасово вве­зеного (вивезеного) майна під зобов'язання про його зворотне вивезення (вве­зення).

Ставка збору — 30 доларів США за основний аркуш; 15 — за додатковий.

 

 

Заповнення графи 47 ВМД основного аркуша:

 

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

012

 

 

ЗО доларів СІЛА

 

135

 

01

 

Заповнення графи 47 ВМД додаткового аркуша:

Вид

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

012

 

 

15 доларів СІЛА

 

67,5

 

01

 

Заповнення графи В ВМД:

012 — 202,5 грн. Східна регіональна митниця, р/р 27034150 в АКІБ «Укрсиббанк», м. Харків, МФО 370452,

де: 012 — шифр платежу;

1      202,5 грн. — загальна сума платежів за цим шифром. У даному випад­ку — 135 грн. + 67,5 грн.;

5      Східна регіональна митниця, р/р 27034150 (депозитний рахунок митниці) в АКІБ «Укрсиббанк», м. Харків, МФО 370452 — платіжні реквізити митної установи.

Заповнення графи С ВМД:

012   п/д 155   від 12.08.99 р.     202,5 грн.,

де: 012 — шифр платежу;

155 — номер платіжного доручення, з якого проводиться списання коштів;

12.08.99 р. — дата сплати (надходження) платежу;

202,5 грн. — сума платежів за цим шифром, яка списується з даного платіжного доручення.

10. Розрахунок суми акцизного збору провадиться за формулою: Са = (£+См)хА

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

027

 

25 829,51

 

55 %

 

14 206,23

 

01

 

11. Нарахування акцизного збору:

основа нарахування — об'єм двигуна одного автомобіля 1999 р. випуску, що в даному випадку складає 1984 см3.

Курс євро на момент подання ВМД — 4,9 грн. за 1 євро.

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

071

 

1984 см3

 

0,6 євро

 

5832,96

 

01

 

12. Розрахунок суми акцизного збору провадиться за формулою

Са = (В + См)хА Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

020

 

10

 

10 євро за шт.

 

490

 

01

 

13. Обчислення основи нарахування проводиться за формулою (В + См), що в даному випадку становить 140 013 грн. (митна вартість, графа 45 ВМД) + + 29 400 грн. (імпортне мито «020» вид) = 169 413 грн.

Розрахунок ПДВ провадиться за формулою Свдв = (В + См) х 77/100. У Даному випадку 169 413 грн. х 20 / 100 = 33 882,6 грн.

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

028

 

169 413

 

20 %

 

33 882,6

 

01

 

14. Обчислення основи нарахування проводиться за формулою + См), щ0 становить 140 337 грн. (фактурна вартість, графа 42 ВМД) + 9556,95 грн. (імпортне мито «020» вид) = 149 893,95 грн. У даному випадку в основу нарахування ПДВ включається фактурна вартість згідно з п. 4.3 ст. 4 Зако­ну України «Про ПДВ» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, бо митна вартість мен­ша фактурної.

Розрахунок ПДВ проводиться за формулою С - (В + См) х П/100. У даному випадку 149 893,95 грн. х 20/100 = 29 978,79 грн.

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

028

 

149 893,95

 

20%

 

29 978,79

 

01

 

15. До основи нарахування входить лише митна вартість, що стано­вить 14 154,43 грн. (графа 45 ВМД), через те що мито в даному випадку нараховується умовно («06» СП) відповідно до Міжурядової угоди між Україною та Російською Федерацією про вільну торгівлю від 24.06.93 р.

Розрахунок ПДВ провадиться за формулою Спдв = В х П/100. У даному випадку 14 154,43 х 20/100 = 2830,89 грн.

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

028

 

14154,43

 

20%

 

2830,89

 

01

 

16. Обчислення основи нарахування проводиться за формулою (В 4- Са), що в даному випадку становить 439 732 грн. (митна вартість, графа 45 ВМД) + + 58 750 грн. (сума акцизного збору «071» вид) = 498 482 грн.

Розрахунок ПДВ проводиться за формулою С = (В + Са) х Л/100. У даному випадку 498 482 грн. х 20/100 = 99 696,4<Ь грн.

Імпортне мито в основу нарахування ПДВ не включається, через те що нараховано умовно («06» СП) відповідно до Міжурядової угоди між Украї­ною та Туркменистаном про вільну торгівлю від 18.12.96 р.

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

028

 

498 482

 

20%

 

99 696,40

 

01

 

17. Митна вартість — це ціна, що сплачена або підлягає сплаті на момент перетину митного кодону України.

18. Фактурна вартість — це вартість товару, передбачена угодою сторін та зазначена в рахунку-фактурі. Митна вартість — умовна, розрахункова величина.

19. При поставках товару за умовами, коли продавець передає товар покупцеві (або його представнику) в країні-експорту. Наприклад: ЕХШ, РСА. |

20. При поставках товару за умовами, коли продавець передає товар по--купцеві на кордоні України — ВАР.

21. Митна вартість = фактурна вартість + вартість транспортування до кордону України = 3000 + 1500 = 4500 доларів СІЛА.

22. Хід рішення:

Визначаємо групу товару. Виходячи з того, що інжир — це їстівний плід, відносимо його в групу 08 «їстівні плоди і горіхи». Інжир знаходиться в товарній позиції 0804 «Фініки, інжир, ананаси, авокадо...», оскільки в нас інжир сушений, відносимо його до товарної підсубпозиції 0804 20 900.

Відповідь:

Товар «інжир сушений» класифікується в товарній підсубпозиції 0804 20 900.

23. Хід рішення:

«Т\¥ІХ» — пісочне печиво з карамеллю, покрите молочним шоколадом, — можна віднести до шоколаду та інших харчових продуктів, що містять какао (1806) та до борошняних кондитерських виробів (1905).

Виходячи з того, що основним у даному продукті є те, що це печиво, тобто борошняний кондитерський виріб, відносимо його в товарну позицію 1905 у субпозицію 1905 ЗО — солодке печиво. Оскільки воно повністю вкрите шо­коладом і має вагу 58 г, то присвоюємо код 1905 ЗО 110.

Відповідь:

«Т^ІХ» — пісочне печиво з карамеллю, покрите молочним шоколадом, класифікується в товарній підсубпозиції 1905 ЗО 110.

24. Вид мита — адвалерне імпортне мито, бо ставка (ЗО %) застосована у відсотковому відношенні до митної вартості. Митна вартість товару 175 847,93 грн. Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

020

 

175 847,93

 

25 %

 

43 961,98

 

01

 

25. Вид мита — адвалерне імпортне мито, через те що нараховується у відсотках від митної вартості.

Митна вартість товару 205143,94 грн., кількість 1000 штук, курс євро 4,8 грн., за 1 євро на день подання ВМД.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

С/П

 

020

 

205 143,94

 

12,6 %

 

25 848,14

 

01

 

26. Вид мита — комбіноване імпортне мито, тому що ставка 30 %, але не менше 1,2 євро за 1 кг, поєднує адвалерне і специфічне імпортне мито.

Митна вартість товару 50 000 грн., вага нетто 20 000 кг, курс євро 4,8 грн. за 1 євро на день подання ВМД.

У даному випадку застосовується специфічна ставка імпортного мита,

бо при застосуванні адвалерної ставки сума мита становить 15 000 грн., що менше ніж 1,2 євро за 1 кг.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

020

 

20 000 кг

 

1,2 євро за 1 кг

 

115200

 

01

 

27. Вид мита — комбіноване сезонне імпортне мито, через те що нараху­вання проводиться з 15 серпня по 10 грудня.

Митна вартість товару 184 200 грн., вага нетто 212 000 кг, курс євро 4,8 грн. за 1 євро на момент подання ВМД.

При цьому застосовується адвалерна ставка мита, бо 100 % більше 0,4 євро за 1 кг.

Заповнення графи 47 ВМД:

Вид платежу

 

Основа нарахування

 

Ставка

 

Сума

 

СП

 

020

 

184 200

 

100 %

 

184 200

 

01

 

 

 

До глави 6

1. а) згідно з установленим порядком до моменту ввезення на митну територію України вантажу до вантажного відділу митниці призначення подається один із документів контролю доставки АД, ПД чи ПП;

6) митниця відправлення після перевірки даних, які були передані засо­бами електронного зв'язку митницею призначення за оформленими АД, ПД чи ПП до ЦБД ІАМУ, дає дозвіл на переміщення вантажу через митний кордон;

в) інспектор митниці відправлення, використовуючи дані ЦБД ІАМУ, роздруковує два примірники витягу з електронної копії АД, ПД чи ПП на пере­міщувані товари. Перший примірник зберігається в митниці відправлення разом із примірниками всіх товаросупровідних документів. Другий — пе­редається особі, що приймає заявлені товари до перевезення. Він використо­вується як довідковий документ упродовж усього терміну переміщення то­варів, а по завершенні переміщення засвідчується печаткою митниці при­значення та залишається у зазначеної особи як свідчення здійсненого переміщення;

г) виходячи з умов прикладу, якщо перевозиться вантаж, до якого інши­ми законодавчими актами не передбачені конкретні терміни доставки, час доставки вантажу в даному випадку складає 5 діб;

д) контроль за доставкою товарів у митницю призначення здійснює мит­ниця відправлення їх. У разі виявлення фактів недоставки вантажу в мит­ницю призначення справу про порушення митних правил заводить митни­ця, якій було надане відповідне зобов'язання про доставку вантажу в митни­цю призначення.

2. а) у цьому випадку вартість товару не перевищує еквіваленту 100 до­ларів, у зв'язку з чим вантажна митна декларація не оформляється митни­цею відправлення. При направленні такого вантажу в митницю призначен­ня складається внутрішній транзитний документ на бланку «Провізної відо­мості» (форма МД-5);

б) заповнення провізної відомості;

Форма МД-5

Видана_

ПРОВІЗНА ВІДОМІСТЬ

Київською регіональною______

митницею

(назва митного органу) Водію ТОВ «Схід» (м.Київ. пул. Я. Гадана, буд. 22. кв. 45) Сидоренку О.О.

(повні дані про організацію та її представника чи громадянина, що здійснює паспорт, серія МК №204506. виданий Жовтневим РВВС 11.09.91 р.______

перевезення митних вантажів) для перевезення до   ТОВ «ОГМ» (м. Прага. Я. Гашека. буд. 45. кв. 6. ЧехіяУ

та доставку у_

чопську

(місце призначення)

МИТНИЦЮ

в термін до « 11 » грудня 1999 р.

митного вантажу (багажу)    масою 57 (п'ятдесят сім) кг   кількість місць 1 (одне)

(цифрами та прописом) загальною вартістю     97 (дев'яносто сім'ї доларів США____________——_

(цифрами та прописом)

відвантаженого _автомобілем ГАЗ держ. № 23-23 КІ_____________по документу    СМК  №12456 від 01.12.99 р._______________

для    пропуску за межі митної території України____________

(мета направлення вантажу)

№ з/ п

 

Найменування вантажу та дані про власника

 

Кіль­кість місць

 

Вид упаковки

 

Маса, кг

 

Вартість

 

Митне та інше забез­печення

 

При­мітки

 

1

 

Запчастини до двигунів СМД-60

 

1

 

Дерев'яний ящик

 

57

 

97 доларів США

 

 

 

 

 

Провізну відомість склав інспектор      Іванов В.М.

(підпис)

Провізну відомість та вказаний у ній вантаж (багаж) одержав    Сидоренко О.О.

(підпис)

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Я. Сидоренко Олександр Олександрович, водій ТОВ "Схід", паспорт, серія МК №204506 (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, дані паспорта)

зобов'язуюсь доставити перелічені предмети, які надійшли з ТОВ  «Схід» м. Київ, вул. Я. Галана. буд. 22. кв. 45 ___

у кількості   1    місць, масою  57 кг. в   чопську______________митницю

(назва митниці)

за адресою    89500. м. Чоп. вул. Головна. 2

в термін до    11 грудня 1999 року

Мені відомо, що ці предмети знаходяться під митним контролем і в разі їх недоставки у митницю-призначення в зазначений термін буду нести відпові­дальність згідно з чинним законодавством. Зі змістом ст. 109 Митного кодек­су України ознайомлений.

Адреса перевізника м. Київ. вул. Я. Галана. буд. 22. кв. 45____ « 06 » грудня 1999 р. _____________

(підпис)

в) термін доставки вантажу в митницю призначення 11 грудня 1999 р. (за умови, якщо провізна відомість оформлена 6 грудня 1999 року);

г) вирішення питання щодо заведення справи про порушення митних правил у разі недоставки вантажу до митниці призначення вирішує митни­ця відправлення.

3. Зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов:

— підприємство має власні складські приміщення, які відповідають та­ким вимогам:

склад, призначений для зберігання товарів під митним контролем, по­винен мати всі необхідні умови для забезпечення митного контролю, а саме — унеможливлювати вилучення зі складу поза митним контролем транс­портних засобів і товарів, які в ньому зберігаються, та не допускати проник­нення до складу сторонніх осіб, а також мати не менше двох засобів забезпе­чення (ідентифікації) на вході в закрите складське приміщення, один з яких має бути у віданні митного органу й мати засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів;

— невиправдано великі відстані між знаходженням одержувача товару та митного ліцензійного складу;

— У зоні діяльності митного органу відсутні митні ліцензійні склади (Далі МЛС);

— наявні МЛС не спроможні зберігати потрібні обсяги товарів; .   — наявні МЛС не спроможні забезпечити спеціальні умови зберігання

— увезення вантажів благодійної допомоги;

— визнання митницею необхідності подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС;

4. Передавання підприємству товарів та інших предметів на зберігання під митним контролем проводиться з дозволу начальника митниці, його заступника або іншої уповноваженої посадової особи, призначеної відповід­ним наказом по митниці.

5. Для розгляду питання про видачу товару на відповідальне зберігання під митним контролем до митного органу подаються такі документи:

— заява за підписами керівника та головного бухгалтера цього підприєм­ства на ім'я начальника митниці;

— зовнішньоекономічний контракт (крім випадків надходження вантажів благодійної допомоги);

— договір комісії (в разі передання товару на зберігання комітентом);

— облікову картку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (подання облікової картки комітентом у разі надходження товарів на його адресу не є обов'язковим);

товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей товар;

— договір оренди складу (якщо склад для зберігання орендується підприєм­ством);

— договір підприємства з власником складу (якщо товар зберігається під митним контролем на складі підприємства, яке не є стороною контракту чи власником товару), яким передбачено відповідальність сторін за збере­ження товару та сплату всіх необхідних платежів;

— договір про повну матеріальну відповідальність, укладений відповідно до ст. 135-1 Кодексу законів про працю;

— попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларація в разі, якщо товари ввезено відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвер­дженого Наказом Держмитслужби України від 04.05.98 р. № 267;

— вантажна митна декларація, оформлена відповідно до митного режиму митного складу (якщо товар був попередньо розміщений на митному ліцен­зійному складі);

— копія довідки Державної податкової адміністрації про реєстрацію місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі розміщення на зберігання цих товарів під митним контролем;

— у разі, коли передавання товарів на зберігання під митним контролем проводиться за участю підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, то до загального пакету документів додаються копія договору на декларування товару і копія кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваже­ної на декларування.

6. Відповідно до ст. 89 МК України товари та інші предмети можуть зберігатися під митним контролем упродовж шістьох місяців, окрім то­варів та інших предметів з обмеженим терміном зберігання. Згадані това­ри та інші предмети (за винятком валюти та цінностей) зберігаються мит­ницею, доки розмір суми складських митних зборів не перевищить вартість цих товарів та інших предметів.

7. При здійсненні митного контролю за товарами та іншими предмета­ми, що зберігаються підприємствами, митниця має право, окрім здійснення інших операцій з контролю за операціями, проводити інвентаризацію т°'варів та інших предметів. При цьому вона має право:

— проводити підготовку товарів та інших предметів до продажу і транс­портування (дробіння, формування відправок, сортування, упакування та перепакування);

— контролювати змішування товарів (компонентів) суб'єктом ЗЕД без надання отриманій продукції характеристик, що суттєво відрізняють її від вихідних складових;

котролювати прості складальні операції.

8. Торговельні підприємства, яким доручатиметься реалізація майна, ви­значають на конкурсній основі податкова інспекція разом із митним орга­ном.

9. Підставою для передачі майна для реалізації є акт опису, оцінки та передачі майна.

10. Можуть безплатно передаватися товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні та знос яких становить понад 50 відсотків, закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення та на благодійні цілі.

11. Кошти, одержані від реалізації майна, перераховуються до державно­го бюджету в термін не пізніше 7 банківських днів від дня продажу.

12. Підлягає переробці або знищенню майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації.

13. Безплатно передається дитячим закладам таке майно:

одяг; 

білизна, постільні речі;                                                                          

шкарпетки, панчохи, взуття;                                                                                      

шкільне приладдя;

книги для дітей дошкільного та шкільного віку;         

іграшки;                                           

предмети санітарії та гігієни.                        

До глави 7

1. Згідно зі ст. 100 Митного кодексу України контрабанда визначається як переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через мит­ний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від мит­ного контролю, вчинене у великих розмірах або групою осіб, які організува­лися для заняття контрабандою, а також таке ж незаконне переміщення істо­ричних цінностей, наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї і боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї).

2. Переміщення предметів із приховуванням від митного контролю — Це їх переміщення через митний кордон:

— із використанням схованок або інших засобів, що утруднюють їх виявлення;

— шляхом надання одним предметам вигляду інших;

— шляхом подання до митного органу України як підстави для пере­міщення предметів підроблених документів або таких, які одержані незакон­ним шляхом, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших "Редметів.310

Під переміщенням предметів поза митним контролем слід розуміти їх переміщення через митний кордон поза місцем розташування митниці або поза часом здійснення митного оформлення.

3. Під схованками слід розуміти спеціально виготовлені, обладнані або пристосовані предмети, а також конструктивні порожнини, ємності транспорт­них засобів, багажу тощо.

4. Підробленими слід вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підроб­леними відтисками печаток, штампів, підписами тощо.

5. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У випадках, коли вартість предметів менша від зазначено­го розміру, відповідальність (за відсутності інших ознак злочину) настає за МК України як за порушення митних правил.

6. Через те що в перелік психотропних речовин, заборонених до перети­нання митного кордону без спеціального документа, у більшості входять ме­дичні препарати, в даному випадку громадянин повинен пред'явити рецепт лікаря або інший документ, що підтверджує його хворобу і приписує йому вживання безпосередньо цього медичного препарату. Якщо підтверджую­чих документів немає, то цей громадянин передається правоохоронним орга­нам для вирішення питання згідно з чинним законодавством.

7. Митна варта, її призначення, основні завдання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 р. № 698 було за­тверджено Положення про митну варту. Митна варта входить до системи органів управління митною справою як її складова спеціалізована служба, що об'єднує відповідні підрозділи Держмитслужби, регіональних митниць та митниць.

Мета діяльності митної варти — забезпечення захисту економічних інте­ресів України, ведення ефективної боротьби зі злочинністю у сфері зов­нішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за дотриманням за­конодавства про митну варту. Митна варта у своїй діяльності керується Кон­ституцією України, законами України, Митним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

Основні завдання митної варти:

— виявлення, попередження та припинення контрабанди і порушень мит­них правил поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон або поза місцем і часом здійснення митного оформлення чи провад­ження підготовчих дій до таких порушень у прикордонних районах у взає­модії з Держкомкордоном;

— здійснення контролю за проходженням, охорона та супроводження підакцизних товарів та інших предметів, у тому числі транзитних, що пере­міщуються через митну територію України.

8. Зміст функцій щодо митного супроводження підакцизних транзит­них товарів підрозділами митної варти:

— забезпечення постійного митного контролю за цими товарами;

— обов'язкове доставляння цих товарів до митниць призначення;

— визначення способу охорони і супроводження, шляхів перевезень то­варів, пунктів технологічних зупинок;

— порядку приймання-передачі транспортних засобів і документів мі* підрозділами митної варти;

— забезпечення недоторканності товарів та накладеного на транспортні засоби митного забезпечення у вигляді пломб чи печаток на час перевезення товарів (від митниці відправлення до митниці призначення).

9. Кількісний склад групи охорони і супроводження визначається, вихо­дячи з таких положень:

— для супроводження поодинокого транспортного засобу без викорис­тання автомобілів митниці — 2 чоловіки;

— для супроводження колони від двох до чотирьох транспортних за­собів без використання автомобілів митниці — 3 чоловіки;

— якщо формується колона з п'яти і більше транспортних засобів — додатково один інспектор на два транспортних засоби;

— якщо формується колона більше п'яти автотранспортних засобів, для забезпечення руху її необхідно отримати в органах ДАІМВС дозвіл, передба­чений Правилами дорожнього руху. Колона, яка складається з десяти транс­портних засобів, повинна додатково супроводжуватися патрульним автомо­білем ДАІ за окрему оплату, що вноситься згідно з порядком, установленим МВС.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484 «Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакциз­них товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України».

11. Гр (год) = 24 (год) х 5 (км) / V (км/год) х 10, де 24 (год) — кількість годин у добі;

5 (км) — довжина маршруту транзиту (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484);

V (км/год) — середня швидкість руху колони автотранспорту на годину; 10 (год) — сумарний час транзитного руху колони автотранспорту на добу.

12.1. Попередні дані для розрахунків:

50 (км/год) — середня швидкість руху колони автотранспорту на годину, що супроводжується митною вартою;

10 (год) — дозволений сумарний час руху колони автотранспорту на добу;

2,12 (долара США/год) — собівартість охорони і супроводження одним інспектором митної варти;

0,354 (доларів США/год) — собівартість витрат на один кілометр пробігу.

2.  Розрахункові формули

Формула вартості супроводження Всупр

£супр (дол.) - 2 х (дол./год) х Тр (год) х \У + 8 (км) х А (дол./км) х Та),

де 2 — коефіцієнт, що враховує зворотний шлях групи супроводження до місця дислокації;

С — собівартість супроводження за годину на одну посадову особу мит­ної варти;

Тррозрахунковий час руху колони транспортних засобів від митниці відправлення до митниці призначення з урахуванням зупинок (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484);

М7 — кількість супроводжуючих посадових осіб групи супроводження митної варти (для супроводження поодинокого транспортного засобу без ви­користання автомобілів митниці — 2 чол.; для супроводження колони від 2 До 4 транспортних засобів без використання автомобілів митниці — 3 чол.; якщо формується колона більше п'яти транспортних засобів — додатково °дин інспектор на два транспортні засоби);

5 — довжина маршруту, яку визначає митниця відправлення (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484);

А — собівартість одного кілометра руху (враховуючи використання автотранспорту митної варти);

ТУа — кількість автомобілів супроводження на колону, визначається мит­ницею відправлення (якщо для організації охорони і супроводження викори­стовуються службові автомобілі митних органів — додатково один інспектор-водій для кожного такого автомобіля).

13.    Діяльність підрозділів оперативного реагування митної варти щодо припинення незаконного переміщення товарів та інших предметів через дер­жавний кордон України поза місцем розташування пунктів пропуску регла­ментується:

— спільним наказом ДМСУ та Держкомкордону від 24.02.97 р. № 74/831 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів митної варти ДМС України»;

— наказом ДМСУ від 03.06.97 р. № 247 ДСК «Про затвердження тим­часового положення про організацію та проведення підрозділами по боротьбі з контрабандою та іншими підрозділами ДМС України спеціальних опе­рацій (оперативно-службових дій щодо виявлення, попередження та припи­нення контрабанди і порушень митних правил)».

14.Форми взаємодії митної варти з підрозділами Держкомкордону:      — проведення спільних операцій за єдиним планом та задумом; І Г    —спільне розташування митно-прикордонних нарядів;                              І      обмін інформацією про наміри і спроби порушень державного кордону, незаконне переміщення товарів та інших предметів поза місцем розта­шування пунктів пропуску;

— узагальнення підсумків спільних заходів;

— у разі затримання на державному кордоні, в межах прикордонної смуги та прикордонного контрольованого району контрабанди посадові особи митної варти спільно з посадовими особами підрозділів Держком­кордону проводять документування протиправної діяльності затриманих осіб.

15. Залежно від завдань та цілей операції можуть бути створені такі види нарядів: 

контрольний пост;                                                                                          

 засідка;

група спостереження;

митний конвой; група охорони та супроводження;            

фільтраційний пункт;

група захвату;

група дізнання;  

пересувна оперативна група.                                            

До глави 8

1. Так, у діях ТОВ «ММММ» вбачаються ознаки порушення митних пра­вил, передбачені ст. 110 МК України, тобто втрата митного забезпечення, та ст. 111 МК України — проведення вантажних операцій без дозволу мит­ниці.

2. Так, майно було ввезено вчасно, про що свідчать відмітки митниці на кордоні, однак документи, необхідні для проведення митного контролю, у внут­рішню митницю представлені не були, чим було допущено порушення мит­них правил, передбачене ст. 108 ч. 2 МК України.

3. Так, у діях фірми «СіГ» наявні ознаки порушення митних правил, перед­бачені ст. 113 МК України, тобто порушення зобов'язання про зворотне вивезення майна, та ст. 119 МК України — використання предметів, відносно яких надані пільги щодо обкладання митом, в інших цілях без дозволу митниці.

4. Так, з боку М.Б. Хасана вбачаються ознаки порушення митних правил, передбачені ст. 109 МК України, тобто недоставлення в митницю призначен­ня предметів та документів у зазначений термін.

5. Так, Іваненко здійснив порушення митних правил, передбачених ст. 117 МК України — перевозив предмети, що були ввезені на митну територію України поза митним контролем.

6. Так, Петренко здійснив порушення митних правил, передбачених ст. 116 МК України — переміщення предметів поза митним контролем, у даному випадку поза часом здійснення митного оформлення.

7. Так, було здійснено порушення митних правил, передбачених ст. 115 МК України, тобто подані митному органу як підстави для переміщення пред­метів документи, що є підставою для переміщення інших предметів.

8. Завдання митних розслідувань:

— виявлення та припинення правопорушень;

— своєчасне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи;

— забезпечення виконання постанов у справах;

— виявлення причин та умов, які сприяли скоєнню митних правопору­шень, зміцнення правопорядку та законності.

9. Стадії митних розслідувань:

— виявлення та припинення правопорушень, перевірка первинних пові­домлень;

— розгляд матеріалів перевірки та прийняття рішення за ними;

— провадження митно-процесуальних дій за виявленим фактом;

— розгляд справи про порушення митних правил;

— виконання постанов у справах про ІІМП;

— направлення у відповідні правоохоронні органи матеріалів про інші правопорушення.

10. Безпосереднє виявлення службовими особами митних органів пору­шень митних правил; повідомлення засобами масової інформації про факти митних правопорушень; матеріали, які надійшли з інших правоохоронних органів; повідомлення та матеріали іноземних митних та правоохоронних служб.

11. Рішення за результатами розгляду матеріалів:

— про порушення справи про ПМП;

— про направлення матеріалів у інші органи;

— про порушення кримінальної справи та проведення дізнання у спра­вах про контрабанду;

— про відмову в порушенні справи про ПМП;

— про направлення повідомлення про злочин прокурору органу поперед­нього слідства.

12. У протоколі зазначаються:

— дата і місце його складання;

— посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, що склала прото­кол;

— необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка порушила митні правила, якщо її встановлено;

— місце, час та суть порушення митних правил;

— стаття Митного кодексу України, що передбачає відповідальність за таке порушення митних правил; ; .

— прізвища та адреси свідків, якщо вони є;

— пояснення особи, яка порушила митні правила.

13. Постанова про накладання адміністративного стягнення звернена до виконання митним органом України, що виніс постанову, після закінчення терміну її оскарження (10 днів з дня винесення постанови), а в разі подання скарги на постанову митного органу — у день прийняття рішення судом про відмову в її задоволенні.

14. Сума штрафу має бути сплачена особою, яка вчинила порушення митних правил, не пізніше 15 діб з дня вручення або надіслання їй постанови, а в разі оскарження або опротестування такої постанови — не пізніше 15 днів з дня винесення рішення про залишення скарги або протесту без задоволен­ня. Названа сума у валюті України або в іноземній валюті вноситься право­порушником у митний орган, який виніс постанову у справі, або в установи банків України.

15. Рішення про конфіскацію (ст. 41 Конституції України) предметів приймається судом за місцем знаходження митного органу.

 

До глави, 9

1. Усі документи, що надійшли до митного органу, підлягають обов'язко­вому розгляду.

Попередній розгляд документів здійснюється керівником загального відділу (канцелярією) митного органу або іншою уповноваженою на це поса­довою особою відповідно до розподілу обов'язків між працівниками.

Метою попереднього розгляду документів є розподілення їх на ті, що по­требують обов'язкового розгляду керівництвом митного органу або вико­навцями відповідно до їх функціональних обов'язків; визначення необхід­ності реєстрації документів; установлення за необхідності термінів виконан­ня вимог документів, які передаються структурним підрозділам чи безпосереднім виконавцям.

2. Текст — головний елемент документа. Через це підготовка текстової частини — одна з найголовніших операцій у документуванні й діловодстві.

Текст будь-якого документа складається з логічних елементів: вступу, до­казу, закінчення. У вступі адресат готується до сприйняття теми (зазначаєть­ся причина, що привела до укладення, викладається істина питання і т.д.). У доказі подається суть питання (докази, пояснення, міркування, що супроводжу­ються цифровими розрахунками, посиланнями на законодавчі акти й інші матеріали). У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ. Воно може бути активним чи пасивним. Активне закінчення точно зазначає, яку дію має виконувати адресат. Мета пасивного закінчення — проінформу­вати адресата про якийсь факт, обставину тощо.

3. Основним принципом реєстрації документів є однократність. Кожний документ реєструється в одному митному органі лише один раз: вхідні — в день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у робочий час, створювані — у день підписання або затвердження. У разі пере­дачі зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу до іншого він повторно не реєструється.

4. До комплекту парадної літньої форми інспекторів (чоловіків) входить:

кашкет з вишитою кокардою золотавого кольору;

костюм напіввовняний, що складається з кителя і штанів навипуск;

сорочка білого кольору;

краватка чорного кольору;

туфлі чорного кольору шкіряні;

шкарпетки літні чорного кольору.

пасок шкіряний чорного кольору.

5. Термін носіння шапки зимової для радників митної служби — 3 роки.

6. 4 пари шкарпеток літніх; 2 пари шкарпеток зимових.

7. Право на носіння форменого одягу мають атестовані працівники мит­них органів, яким присвоєно персональні звання.

8. Металеві кокарди носяться на шапках і пілотках.

9. Технічне обслуговування заключається в обов'язковому і своєчасному проведенні робіт з перевірки їх справності та укомплектованості, усуненні виявлених несправностей, догляді за ТЗ в обсязі, передбаченому інструкція­ми з експлуатації, які забезпечують постійне утримання їх у справному стані та готовності до використання за призначенням.

10. Автомобілі бувають трьох типів:

легкові; І і

вантажні;

спеціальні.

11. Планування комплекс заходів з організації правильної експлуа­тації автомобілів, технічного забезпечення службової і господарської діяль­ності митного органу.

12. Технічне забезпечення — це комплекс заходів, які проводяться з ме­тою підтримання техніки в налагодженому стані і в постійній готовності до використання, забезпечення надійної їх роботи, швидкого відновлення техні­ки, яка вийшла з ладу. Воно складається з організації і здійснення правиль­ної експлуатації та ремонту машин, а також постачання митних органів тех­нікою й автотехнічним майном.

13. Основними показниками технічного стану автомобільної техніки є коефіцієнт технічної готовності (Кгг), який визначає ступінь готовності техн­ічно справного рухомого складу до перевезень. Він визначається для оди­ниці рухомого складу відношенням кількості днів (Дт), у які одиниця рухо­мого складу була технічно справна, до загальної кількості календарних днів (Дк) за звітний період:

14. Стоянкою машин називається закрите приміщення або місце під на­метом, а також відкриті майданчики, обладнані для зберігання відремонтова­них, заправлених і технічно обстежених машин.

15. ЗХ — визначається, як різниця між установленою нормою міжремонтного пробігу (Па) і фактичним пробігом (Лф):

ЗХ = Я-Я.

До глави 10

1. Службова особа — державні службовці, а також службовці громад­ських організацій, які мають право вчиняти офіційні дії, що породжують, змінюють або припиняють конкретні правовідносини. До службових осіб належать особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представ­ників влади, а також займають постійно чи тимчасово в державних, громадських установах, організаціях та на підприємствах посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядних чи адміністративно-господар­ських обов'язків або виконують такі обов'язки за спеціальним повнова­женням.

2. Права, обов'язки і відповідальність службових осіб митних органів ви­значаються Митним кодексом України, Положенням «Про порядок і умо­ви проходження служби в митних органах України» та іншими норматив­ними актами. Конкретні обов'язки та права службових осіб митних органів визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відобра­жаються в посадових положеннях та інструкціях.

3. Забороняється спільна служба в одному митному органі (підрозділі) осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки та діти подружжя), якщо за служ­бовим становищем один із них підлеглий або підконтрольний іншому. Служ­бові особи митних органів не можуть бути членами політичних партій та рухів, брати участь у діяльності інших об'єднань громадян, що мають по­літичні цілі. Службові особи митних органів не мають права вчиняти дії, передбачені ст. 5 Закону «Про боротьбу з корупцією».

4. Друкованим виданням, які поширюються на область з широкою гео­графією і охоплюють різні верстви населення; газетам з максимальними в регіоні тиражами; виданням нерозважального спрямування.

5. Інформація, адресована широкому загалу, може бути опублікована в місцевій пресі чи електронних ЗМІ — основні події з життя митниці, репор­тажі чи повідомлення про затримання на кордоні, боротьба з контрабандою тощо. Роз'яснення митного законодавства доцільніше подавати в спеціаль­них телевізійних програмах або в галузевих виданнях, інформаційних бюле­тенях і т.п.

6. Якщо володієте навичками журналіста, ліпше писати самому, до того ж як працівник митниці ви краще обізнані з сутністю проблеми, зможете глибше розкрити тему. Однак «довіряють» або ж «вірять» швидше сторон­ньому журналістові. Стосовно ж коментарів-роз'яснень до законодавчих актів краще і треба доручати цю роботу кваліфікованим фахівцям (за напрямка­ми діяльності).

7. Усі теми однаково важливі з урахуванням завдань, поставлених перед митними органами. Однак читачам, зважаючи на поширену й досі уперед­женість у ставленні до митниці, цікавіші такі теми:

— випадки порушення законодавства з боку посадових осіб митниці;

— боротьба зі зловживаннями з боку суб'єктів ЗЕД, які завдають найвідчутніших збитків державі;

— правила переміщення предметів громадянами через митний кордон і відповідальність за порушення їх.

До глави 11

1. а) договір купівлі-продажу;

б) бартерна угода;

в) договір комісії.

2. Угоди купівлі-продажу, бартерна, на переробку давальницької сирови­ни, консигнаційна, комісійна.

3. Товарообмін, зустрічна закупівля, зворотна закупівля, компенсаційні узгодження.

4. Операції на переробку давальницької сировини.

До глави 12

1.

— Виявлення, попередження та припинення фактів злочинних замі­рянь на службову діяльність митних органів, їх співробітників і членів їх сімей, завдання шкоди економічним інтересам України;

— попередження проникнення до кадрового складу митних органів осіб, раніше засуджених за скоєні злочини або зі злочинними намірами;

— захист життя і здоров'я співробітників митних органів та членів їх сімей від погроз та злочинних посягань у зв'язку з виконанням ними служ­бових обов'язків;

— виявлення та перевірка інформації щодо корупційних дій посадо­вих осіб митних органів, ознак інших злочинних діянь, а також фактів пору­шення митного законодавства співробітниками митних органів;

— інформаційне забезпечення керівництва ДМСУ, регіональних мит­ниць та митниць щодо оперативної обстановки у сфері власної безпеки та дотримання чинного законодавства при виконанні службових обов'язків по­садовими особами митних органів;

— забезпечення керівництва митних органів, кадрових підрозділів інформацією для використання під час проведення виховної та профілак­тичної роботи з особовим складом, зміцнення службової дисципліни, підви­щення пильності службовців митних органів;

— контроль за станом фізичної охорони і надійністю захисту службо­вих приміщень митних органів, зберігання службових бланків та документів, печаток, зброї, боєприпасів, спецзасобів, а також матеріальних цінностей;

— збереження державної та службової таємниці у сфері діяльності мит­ної служби, перекриття можливих каналів витоку такої інформації, захисту електронного банку даних та іншої узагальненої інформації, оволодіння яки­ми сторонніми особами може завдати шкоди державним інтересам;

— профілактика правопорушень та інших дій митних службовців, які завдають шкоди державі та компрометують митні органи.

2. Управління власної безпеки та контролю Держмитслужби — відділ власної безпеки Регіональної митниці — сектор власної безпеки митниці.

Сектор ВБ митниці підпорядковується відділу ВБ Регіональної митниці, який підпорядковується безпосередньо Голові служби і Управлінню власної безпеки.

3. При виконанні службових обов'язків не допускати дій, які б ініцію­вали виникнення конфліктних ситуацій. За фактом виникнення конфлікт­ної ситуації, про причинні умови її виникнення терміново доповісти своє­му безпосередньому керівникові (старшому зміни, начальнику митного поста, відділу), який вживає заходів щодо локалізації конфлікту, правового вирішення проблеми. Оформити картку конфліктної ситуації або внести відповідний запис у журнал обліку (реєстрації) конфліктних ситуацій.

4. При отриманні інформації (з офіційних чи оперативних джерел) щодо наявності погроз на адресу працівника митного органу з метою фізичної розправи, завдання шкоди його майну або помешканню співробітник митно го органу повинен через свого безпосереднього керівника, а у випадках, вима­гаючих негайного вжиття заходів щодо забезпечення безпеки працівника, самостійно за даним фактом інформувати начальника митниці або особу, яка його заміщує, та керівника підрозділу власної безпеки даної митниці.

5. а) при виконанні службових обов'язків:

— на митному пункті пропуску — за фактом погроз на його адресу допо­вісти старшому зміни, який, у свою чергу, доповідає начальникові митниці та керівникові підрозділу власної безпеки для вжиття попереджувально-профі­лактичних заходів щодо захисту;

— у вантажному відділі — за фактом погроз доповісти начальнику відділу або особі, яка його заміщує, який, у свою чергу, доповідає начальникові мит­ниці та керівникові підрозділу власної безпеки для вжиття попереджуваль­но-профілактичних заходів щодо захисту;

б) поза виконанням службових обов'язків (наприклад, при вирішенні у вихідний день побутових питань — при покупці продуктів у магазині, на ринку виникла конфліктна ситуація, в результаті якої працівникові вислов­лена погроза фізичної розправи):

— у цьому випадку відповідальність осіб, які допустили відносно грома­дян протиправні, насильницькі дії, умови здійснення яких не пов'язані з ви­конанням службових обов'язків потерпілими, передбачена КПК України.Смотрите подробности аппарат для жареного мороженого у нас.