Глава 4

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

4.1. ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

Переміщення через митний кордон України товарів та інших пред­метів (далі — переміщення) — це ввезення на митну територію Украї­ни, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, включаючи використан­ня з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі.

Переміщення через митний кордон України товарів та інших пред­метів здійснюється в місцях розташування митниць.

Товари переміщуються під митним контролем з митниці відправ­лення у митницю призначення шляхом їх перевезення залізничним, автомобільним, повітряним, річковим і морським транспортом.

Як правило, товари переміщуються між митницями під митним забезпеченням в упаковці, транспортних засобах чи контейнерах, ви­готовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими.

Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщують­ся через митний кордон, використовуються вантажна митна деклара­ція та провізна відомість.

4.1.1. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів

Порядок митного оформлення транспортних засобів регламентуєть­ся законодавством України.

Транспортні засоби повинні зупинятись у місці розташування мит­ниці для здійснення митного контролю та оформлення. Правила митно­го оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регламентуються наказом ДМСУ від 26.06.99 № 393, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29.07.99 за № 516/3809.

Таблиця 4.1. Транспортні засоби, що ввозяться громадянами-резидентами

Митниця на кордоні

 

Митниця за постійним чи тимчасовим проживанням

 

Органи ДАІ

 

Митний

 

Митне оформ-

 

Митний огляд:

 

Митне оформ-

 

Реєстрація:

 

огляд:

 

лення:

 

1) перевірка наявності

 

лення:

 

1) реєстра-

 

1) перевірка

 

1) оформлення

 

усіх доку-

 

1) нарахування

 

ція транс-

портного

наявності до-

 

декларації

 

ментів, потрібних

 

податків та зборів

 

 

 

кументів;

 

МД-7 на

 

для митного офор-

 

за транспортний

 

засобу;

 

2) перевірка

 

транспортний

 

млення транс-

 

засіб;

 

2) нараху- вання

 

відповідності

 

засіб;

 

портного засобу;

 

2) виписування

 

зборів;

 

номерів вуз-

 

1) передача

 

2) перевірка відпо-

 

посвідчення (фор-

 

3) видача

 

лів та агре-

 

інформації

 

відності номерів

 

ма МД-6) на право

 

державних

 

гатів;

 

за оформленою

 

вузлів чи агрега-

 

реєстрації в орга-

 

номерних

 

3) перевірка

 

МД-7 до ЦБД

 

тів;

 

нах ДАІ (або

 

знаків

 

стану і ком-

 

 

 

3) оперативний за-

 

в інших установах

 

 

 

плектації

 

 

 

пит до ЦБД за но-

 

залежно від при-

 

 

 

транспортного

 

 

 

мером МД-7;

 

значення ТЗ);

 

 

 

засобу (номер-

 

 

 

4) за відсутності

 

3) здійснення

 

 

 

ного вузла

 

 

 

зауважень постав-

 

відміток у ЦБД

 

 

 

чи агрегату)

 

 

 

лення на всіх

 

("Доставлено")

 

 

 

 

 

 

 

документах штам-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

па "Під митним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролем"

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2. Транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозять­ся з метою відчуження громадянами-нерезидентами

Митниця на кордоні

 

Митниця за місцем проживання

 

Митний огляд:

 

Митне оформ-

 

Митний огляд:

 

Митне оформлення:

 

1) перевірка на-

 

лення:

 

1) перевірка наявності

 

1) перевірка пра-

 

явності докумен-

 

1) оформлення

 

документів, потрібних

 

вильності нараху-

 

тів;

 

декларації на

 

для митного оформлен-

 

вання податків

 

2) перевірка від-

 

транспортний за-

 

ня транспортного засо-

 

та зборів;

 

повідності номе-

 

сіб (вузол чи аг-

 

бу (номерного вузла чи

 

2) виписка посвід-

 

рів вузлів та агре-

 

регат);

 

агрегату);

 

чення (форма

 

гатів;

 

2) передача інфор-

 

2) перевірка відповід-

 

МД06) на право

 

3) перевірка

 

мації за оформ-

 

ності номерів вузлів

 

реєстрації   в орга-

 

стану і комплек-

 

леною МД-7 до

 

чи агрегатів;

 

нах ДАІ (або в ін-

 

тації транспорт-

 

ЦБД;

 

3) робиться оператив-

 

ших залежно від

 

ного засобу (но-

 

3) нарахування

 

ний запит до ЦБД за

 

призначення);

 

мерного вузла чи

 

та стягнення по-

 

номером МД-7;

 

3) ставляться

 

агрегату)

 

датків та зборів

 

4) за відсутності за-

 

відмітки в елек-

 

 

 

за ввезення

 

уважень проставля-

 

тронній копії МД-7,

 

 

 

транспортного за-

 

ється на всіх докумен-

 

що міститься в ЦБД

 

 

 

собу (вузла чи аг-

 

тах штамп "Під мит-

 

"Доставлено"

 

 

 

регату)

 

ним контролем"

 

 

 

цим наказом переміщення легкових транспортних засобів в Україну на постійно здійснюється за схемами, показаними в табл. 4.1, 4.2.

У зв'язку з набранням чинності постанови КМУ від 18.08.2000 р. № 1276 «Про внесення змін і доповнень до постанови КМУ від 07.09.98 № 1388 та від 31.12.93 № 1094» при ввезенні на митну територію України з метою вільного використання придбаних грома­дянами за кордоном двигунів та блоків двигунів механічних транс­портних засобів їх митне оформлення потрібно здійснювати безпосе­редньо в пункті пропуску зі справлянням при цьому згідно із зако­нодавством України належних платежів.—Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів...

4.1.2. Переміщення вантажів суб'єктів ЗЕД

Переміщення вантажів суб'єктів ЗЕД здійснюється відповідно до митних режимів: експорт, імпорт, транзит, тимчасове ввезення (виве­зення), митний склад, магазин безмитної торгівлі.

Митне оформлення імпортно-експортних вантажів суб'єктів ЗЕД здійснюється оперативними підрозділами митниць, у зоні діяльності яких була проведена державна реєстрація суб'єкта ЗЕД, або митни­цею на кордоні та іншими митницями за погодженням з митницею призначення.

Якщо державна реєстрація суб'єкта ЗЕД відсутня, митне оформ­лення вантажу здійснюється на прикордонній митниці.

У таких випадках місце переміщення і пропуск вантажу співпада­ють. Це характерно також і для фізичних осіб.

Основні принципи переміщення вантажів розглянемо схематично на прикладі ввезення вантажу (рис. 4.1).

База даних ІАМУ ДМСУ

/        \

1) Перевірка наявності в базі даних ІАМУ попереднього повідомлення (ПП).

2) Перевірка заявленого вантажу товаросупровідними документами та ПП.

3) Митне оформлення (роздруковка ПП, проставлення ОМЗ).

1) Оформлення попереднього повідомлення (ПП).

2) Передача ПП до бази даних ІАМУ ДМСУ.

При прибутті транспортного засобу:

1) оформлення ВМД типу «імпорт»;

2) зняття з контролю доставленого вантажу.

Рис. 4.1. Схема ввезення вантажу

Транзит та експорт вантажу здійснюється за такими ж основними принципами з використанням бази даних ІАМУ. Слід відмітити, що в Законі України «Про транзит вантажів» явно видно стимулювання з боку держави зовнішньоекономічної діяльності та демократизація підходів до цього питання. Наприклад, ст.3 так і називається «Свобода транзиту вантажів».

Свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом:

• відсутності будь-якої дискримінації стосовно учасників тран­зиту, транзитного вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж або на транспортний засіб транзиту, місця реєстрації чи прапора останнього, а також при оподаткуванні операцій, пов'язаних з транзитом вантажів, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи сто­совно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;

• вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг, робіт (крім випадків, визначених законами та міжнародними договорами України), їх надавачів (виконавців), засобів транзиту, а також марш­рутів транзиту;

• відсутності необґрунтованих затримок і обмежень, у тому числі стосовно засобів транзиту, та звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

4.1.3. Порядок переміщення валюти

Порядок переміщення валюти через митний кордон України за­тверджено постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 № 283 "Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківський металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" (лист ДМСУ від 25.06.2001 р. № 09/09— 3182).

Вивезення за межі України валюти України фізичними особами дозволяється:

за умови усного декларування митному органу фізичними осо­бами — резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, з урахуванням ювілейних і пам'ят­них монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в грив­нях, та ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номі­нал яких виражено в українських карбованцях;

— з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 10 000 гривень, у тому числі:

— коштів у сумі, що не перевищує 5000 гривень (за номінальною вартістю), з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцін­них металів, номінал яких виражено в гривнях та в українських карбованцях;

— коштів у вигляді ювілейних і пам'ятних монет із золота та срібла, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із срібла, номінал яких виражено в українських карбованцях, загальна сума яких за номінальною вартістю не перевищує 5000 гривень.

Ввезення в Україну валюти України фізичними особами дозво­ляється:

— за умови усного декларування митному органу фізичними осо­бами — резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів У сумі, що не перевищує 1000 гривень, з урахуванням ювілейних і пам'ят­них монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в грив­нях, та ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, но­мінал яких виражено в українських карбованцях пропуск через митний кордон України товарів..

__ з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів, які вивезені раніше з України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення).

Вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами — резидентами та нерезидентами, які виїжджають із туристичною ме­тою або у приватних справах дозволяється:

— за умови усного декларування митному органу: на суму до 1000 доларів СТА або еквівалент цієї суми в іншій іноземній ва­люті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митно­го кордону;

— з обов'язковим зазначенням у митній декларації:

а) іноземної валюти, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її ввезення);

б) коштів у сумі до 5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті офіційним обмінним курсом гривні до іно­земних валют, установленим Національним банком на день оформ­лення митної декларації; готівкою, що знята з власного рахунку в іноземній валюті уповноваженого банку України чи куплена через касу уповноваженого банку, та/або дорожніми чеками, купленими через касу уповноваженого банку, за довідкою уповноваженого банку для вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній ва­люті, за формою 01;

в) банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

Ввезення іноземної валюти в Україну фізичними особами дозво­ляється:

— за умови усного декларування митному органу фізичними осо­бами — резидентами та нерезидентами:

а) коштів у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті офіційним обмінним курсом гривні до іно­земних валют, установленим Національним банком на день перети­нання митного кордону, на одну особу (незалежно від віку);

б) чеків, емітованих іноземними банками, у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіцій­ним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

— з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами:

а) коштів, які вивезені раніше за межі України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення);

б) коштів у сумі до 10 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті офіційним обмінним курсом гривні до іно­земних валют, установленим Національним банком на день оформ­лення митної декларації;

в) чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими уста­новами, у сумі до 50 000 доларів США або еквівалент цієї суми в 1нщій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформ­лення митної декларації;

г) банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

4.2. ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДМЕТІВ МІЖНАРОДНИХ ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО КОРИСТУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ МИТНИМИ ПІЛЬГАМИ

Митні пільги, установлені дійсними правилами, надаються пред­ставництвам іноземних держав, міжнародним організаціям, посадо­вим особам цих установ і представництвам інофірм.

Митні пільги поширюються на членів родин посадових осіб пред­ставництв іноземних держав і міжнародних організацій, якщо ці чле­ни родин проживають разом із вищевказаними особами і не мають українського громадянства, а також на допоміжний персонал назва­них представництв, співробітників інофірм, членів їх родин за умови, що вони не мають українського громадянства і не проживають в Україні постійно.

У разі, якщо міжнародними договорами України або іншими акта­ми встановлюється інший обсяг привілеїв, то застосовуються поло­ження цих договорів або актів.

4.2.1. Порядок переміщення предметів офіційного     (службового) користування

Предмети, призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав і міжнародних, міжурядових органі­зацій, а також представництв інофірм, що користуються в Україні митними пільгами, переміщувані через митний кордон України, підля­гають декларуванню шляхом представлення митним органам ван­тажної митної декларації відповідно до встановленого порядку.

Предмети, призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав і міжнародних, міжурядових органі­зацій, звільняються від митних платежів та податків (за винятком складських зборів і зборів за послуги подібного роду).

Предмети, призначені для офіційного (службового) користування представників інофірм пропускаються після проведення митного огляду.

Такі предмети пропускаються в Україну під зобов'язання про зво­ротний вивіз за її межі. Таке зобов'язання оформлюється шляхом відповідної відмітки у вантажній митній декларації з зазначенням терміну тимчасового ввозу предметів в Україну. За згодою митного органу термін ввозу в Україну предметів може бути подовжено. Пред­мети, призначені для витрати у зв'язку з діяльністю іноземного пред­ставництва фірми, включаючи будівельні матеріали, а також продукти харчування, вино, горілчані вироби, пиво, тютюнові вироби для представницьких цілей пропускаються в Україну після сплати мит­них платежів та податків на загальних підставах.

4.2.2. Порядок переміщення предметів особистого користування

Предмети, призначені для особистого користування посадових осіб представництв іноземних держав і міжнародних, міжурядових органі­зацій, пропускаються в Україну і за її межі відповідно до митного законодавства України.

Предмети, не призначені для витрати на території України, звільня­ються від обкладення митом і пропускаються під зобов'язання про зворотний вивіз за межі митної території України. Призначені для особистого користування продукти харчування, вино, горілчані виро­би, пиво і тютюнові вироби підлягають декларуванню митним орга­нам і пропускаються на загальних підставах після сплати митних платежів та податків.

При одержанні або відправленні несупроводжуваного особистого багажу або міжнародних поштових відправлень власник предметів або його уповноважений представник представляють у митну уста­нову перелік речей, декларацію та інші документи, необхідні для оформлення.

Предмети, не призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав і міжнародних, міжурядових органі­зацій, представництв інофірм або особистого користування осіб, яким надані пільги, з наданням митних пільг не пропускаються.

Іноземна валюта, платіжні документи і цінні папери, дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, перли і вироби з них, а також культурні цінності, ввезені в Україну власником або його уповноваженим пред­ставником, пред'являються митниці, що видає відповідний документ, який дає право на вільний зворотний вивіз з України цих цінностей.

Іноземна валюта, платіжні документи і цінні папери, дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, перли і вироби з них, а також інші предмети особистого користування, придбані на території України, вивозяться за кордон відповідно до митного законодавства України. Культурні цінності, придбані на території України, можуть бути виве­зені за кордон з дозволу Міністерства культури України.

Зберігання в митних установах предметів, що належать організа­ціям і особам, які користуються на території України митними пільга­ми, здійснюється на загальних підставах.

Предмети, ввезені в Україну для офіційного (службового) і особис­того користування організації й осіб, яким надані на території України митні пільги, відчуженню в Україні не підлягають і повинні бути вивезені за кордон.

Предмети, ввезені в Україну під зобов'язання зворотного вивозу, підлягають поверненню за кордон у зазначений в зобов'язанні термін. У Разі невивозу такі предмети відповідно до митного законодавства у країни оподатковуються митними платежами та податками на за­гальних підставах або надходять у прибуток держави безкоштовно.

Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться організація, щ0 користується в Україні митними пільгами, може подовжити термін, зазначений у зобов'язанні. Предмети, витрачені під час використання або непридатні для подальшого використання, можуть бути зняті з обліку за рішенням митниці за умови представлення власником до­кумента, що підтверджує витрату або непридатність таких предметів. При вивозі з України предметів, ввезених в Україну під зобов'язан­ня про зворотний вивіз, власник або уповноважений представник зобо­в'язаний представити до митної установи, що здійснює митне оформ­лення і випуск таких предметів, їх перелік у двох примірниках. Один екземпляр митниця прикріплює до зобов'язання про зворотний вивіз, другий, завірений митною установою, залишається в особи, яка подала цей перелік. Предмети, ввезені в Україну під зобов'язання про зворот­ний вивіз і не зазначені в переліку предметів, що вивозяться, розгляда­ються як невивезені й оподатковуються митом.

4.2.3. Порядок переміщення автотранспорту для офіційного  (службового) і особистого користування

Автотранспорт, призначений для офіційного (службового) й особи­стого користування, що належить представництвам інофірм, їх співро­бітникам, членам родин зазначених вище осіб, пропускається в Україну відповідно до митного режиму тимчасового ввезення. Такий авто­транспорт підлягає доставленню у встановленому порядку в митні установи за місцем проживання власника для вирішення питання пропуску. Інструменти, запасні частини і пристосування, що входять до передбаченого заводом комплекту, ввезені в Україну разом із ав­томобілем, пропускаються без обкладення митними платежами та податками. На номерні агрегати, які ввозяться в Україну для ремон­ту автомобілів, митні органи видають дозволи на їх реєстрацію в органах ДАТ МВС України. Двигуни, кузова, передні і задні мости, підвіски, коробки передач, запасні частини і пристосування вітчизня­ного виробництва пропускаються без обкладення митом.

При остаточному або тимчасовому вивозі за кордон автомобілів, що належать представництвам іноземних держав, міжнародним, між­урядовим організаціям, їх посадовим особам і допоміжному персоналу, представництвам інофірм, їх співробітникам і членам родин за­значених осіб, власник повинен зняти автомобіль з обліку в митній установі і в підрозділі ДАІ МВС України та одержати дозвіл митниці на вивіз його за кордон.

4.2.4. Дипломатична пошта. Особистий багаж дипломатичних кур'єрів

Офіційна кореспонденція дипломатичних представництв інозем­них держав в Україні недоторканна.

Правом безперешкодних відносин за допомогою дипломатичної пошти користуються:

   міністерства (відомства) іноземних справ іноземних держав, з якими Україна підтримує дипломатичні і консульські відносини

• дипломатичні і консульські представництва цих держав на те­риторії України та у третіх країнах, а також міжнародні, міжурядові організації і представництва іноземних держав при цих організаціях, що знаходяться на території України, якщо це передбачено міжна­родними договорами України.

Це право може бути поширене на транзит через територію України дипломатичної пошти іноземних держав, з якими Україна не має дип­ломатичних або консульських відносин.

Дипломатична пошта, переміщувана через митний кордон України, не підлягає ні розкриттю, ні затримці. Усі місця, що складають дип­ломатичну пошту, повинні мати видимі зовнішні знаки, які вказують на їхній характер, і можуть містити тільки дипломатичні документи і предмети, призначені для офіційного користування. Кожне місце дипломатичної пошти не обмежується ні за вагою, ні за розмірами.

Дипломатичний кур'єр забезпечується офіційним документом (кур'єрським листом), у якому вказується його статус і кількість місць, що складають дипломатичну пошту .

Порядок пересилання належним чином оформленої дипломатич­ної пошти, що направляється звичайними каналами зв'язку і не супроводжується дипломатичним кур'єром, визначається спеціальними договорами з іноземними державами.

При ввезенні в Україну або вивезенні за кордон дипломатичної пошти дипломатичний кур'єр подає митній установі офіційний доку­мент (кур'єрський лист), виписаний на цю пошту.

При здійсненні митного контролю митні органи обмежуються тільки зовнішнім оглядом дипломатичної пошти і перевіркою дотримання вимог Віденської конвенції 1961 р. «Про дипломатичні стосунки» до дипломатичної пошти.

Якщо дипломатична пошта доставляється транспортним засобом іноземної держави безпосередньо в представництво або організацію, то її оформлення здійснюється тим митним органом, у зоні діяль­ності якого знаходиться це представництво або організація. У тако­му разі дипломатична пошта під митним забезпеченням випускної митниці направляється для випуску у відповідний митний орган. Цей митний орган здійснює митне оформлення і тієї дипломатичної пошти, що в такому ж порядку відправляється за межі України.

Особистий багаж дипломатичного кур'єра звільняється від митно­го огляду, якщо немає серйозних підстав вважати, що він містить предмети, ввезення яких в Україну або вивіз яких за її межі заборо­нено чи обмежено законодавством або регулюється спеціальними пра­вилами. Огляд особистого багажу здійснюється тільки в присутності дипломатичного кур'єра або його уповноваженого представника. Щ. положення застосовуються також до консульських кур'єрів і консуль­ського багажу, кур'єрів і багажу міжнародних організацій, якщо пра­во відносин за допомогою дипломатичної пошти передбачено для них міжнародними договорами України.

 

4.3. ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

«Пропуск через митний кордон» — це насамперед завершення митного оформлення в повному обсязі, закінчення митних процедур. Слід також відрізняти поняття «пропуск через митний кордон» від поняття «переміщення через митний кордон».

У разі ввезення на митну територію України товари спочатку пе­реміщуються через митний кордон, тобто перетинають митний кор­дон, а потім пропускаються через митний кордон (можливо, самою прикордонною митницею, а можливо, внутрішньою митницею залеж­но від місцезнаходження отримувача), тобто очищуються у митному відношенні за умови їх декларування за встановленою формою (статті 44, 45 Митного кодексу України).

Наприклад: товари перевозяться в Україну з Польщі автомобільним транс­портом, пунктом призначення є м. Харків. У пункті пропуску на митному кордоні України вони переміщуються через митний кордон і направляють­ся прикордонною митницею для їх подальшого митного оформлення у внут­рішню митницю призначення за місцезнаходженням отримувача. У Хар­кові митницею здійснюється пропуск цих товарів через митний кордон України, тобто їх остаточне митне оформлення.

У разі вивезення за межі митної території України товари спочат­ку декларуються (у митниці прикордонній або внутрішній залежно від місцезнаходження відправника) для отримання дозволу митниці на вивезення, а потім переміщуються через митний кордон. У цьому випадку остаточне рішення щодо пропуску товарів через митний кор­дон приймає прикордонна митниця після завершення всіх необхід­них митних процедур.

Наприклад: товари з Харкова перевозяться у США в контейнері. У Хар­кові митниця здійснює декларування, його оформлення у митному відно­шенні. Потім ці товари направляються у прикордонну митницю, наприклад Іллічівську, для пропуску через митний кордон України, тобто для їх оста­точного митного оформлення.

Товари та інші предмети пропускаються через митний кордон Украї­ни після завершення митного оформлення з метою:

• вільного використання в Україні (імпорт) або за її межами (експорт) ;

• тимчасового ввезення в Україну або тимчасового вивезення з України;

   транзиту через митну територію України.

Товари та інші предмети суб'єктів ЗЕД України, за винятком товарів, ввезення та вивезення яких заборонено, або випадків повної чи часткової заборони для окремих суб'єктів ЗЕД здійснення зов­нішньоекономічних операцій, підлягають пропуску через митний кор­дон України (далі — пропуск). Умовою пропуску є надання митниці необхідних для цього документів та пред'явлення до митного конт­ролю самих товарів

Вільне використання за межами митної території України

 

      Для пропуску необхідна насамперед митна декларація відповідної форми, у якій заявляється мета пропуску (імпорт, експорт, транзит), та документи, потрібні для її оформлення митними органами Ще:

• дозволи інших державних контролюючих органів, якщо товари підлягають їх контролю (наприклад, ліцензії, ветеринарні та фітосанітарні сертифікати, сертифікати відповідності органів Держстандарту, дозволи закладів Міністерства охорони здоров'я тощо);

• документи, що свідчать про сплату належних митних платежів (платіжні доручення, платіжні квитанції, векселі тощо);

• зовнішньоекономічний договір для суб'єктів ЗЕД та товаро­супровідні документи (товарно-транспортні накладні — СМК, СМГС, авіаційні транспортні накладні; рахунки-фактури, рахунки-проформи, інвойси, пакувальні листи, специфікації тощо).

Пред'явлення до митного контролю самих товарів — це:

a) створення умов працівникам митниці для догляду товарів (на­приклад їх розміщення у зонах митного контролю, проведення на­вантажувально-розвантажувальних робіт на вимогу працівників митниці);

b)   безпосередньо митний догляд працівниками митниці;

c) накладення митного забезпечення (в разі необхідності).

За умови виконання зазначених вище митних процедур митниця дає дозвіл на пропуск товарів та інших предметів через митний кор­дон України. .

4.4. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, НОМЕРНИХ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Першим етапом ввозу транспортних засобів (ТЗ), які були при­дбані за межами України громадянами-резидентами, є догляд та мит­не оформлення на кордоні України. Для цього власник подає прикор­донним митним органам заповнену власноручно у двох примірни­ках автомобільну митну декларацію форми МД-7, в якій декларує дані ТЗ (номери кузова, двигуна, шасі, вартість ТЗ, своє прізвище, ім'я та по батькові, адресу мешкання та ін.), несе відповідальність за правильність цих даних, дає зобов'язання про доставку ТЗ у внутрішню митницю в термін, установлений чинним законодавством. Разом із декларацією власник подає у прикордонний митний орган:

— документи, що підтверджують право власності ТЗ (купча, довідка-рахунок, інвойс, рахунок-фактура тощо);

— технічні чи реєстраційні документи на ТЗ (технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію ТЗ) з відмітками про зняття ТЗ з обліку У відповідних реєстраційних органах країни придбання ТЗ.

Інспектор прикордонної митниці звіряє задекларовані дані з фак­тичними даними ТЗ, робить відповідні записи, проставляє дату ввозу та робить запис про наявність пошкоджень ТЗ (звертаємо увагу, що всі записи, зроблені інспектором прикордонної митниці, повинні заві­рятися відтиском особистої печатки інспектора), попереджає власни­ка про те, що термін доставки ТЗ у внутрішню митницю — 5 днів. При порушенні зазначеного терміну власник несе відповідальність згідно зі ст. 109 Митного кодексу України.

При доставлянні ТЗ у внутрішню митницю для отримання По­свідчення на реєстрацію ТЗ в органах ДАІ МВС України (далі — Посвідчення), власник подає такі документи:

— перший примірник автомобільної митної декларації форми МД-7 з відмітками прикордонної митниці;

— реєстраційні та технічні документи на ТЗ;

— документи, що підтверджують право власності;

— закордонний паспорт з відмітками про перетин кордону.

При митному оформленні ТЗ, що були придбані за межами Укра­їни та ввезені громадянами-резидентами, сплачуються такі пла­тежі:

— митний збір за видачу Посвідчення на реєстрацію ТЗ в органах ДАІ МВС України;

— митний збір за митне оформлення;

— мито;

— акцизний збір (тільки для легкових ТЗ, мотоциклів, причепів та напівпричепів житлових загальною масою понад 3500 кг; авто­мобілів, спеціально призначених для руху по снігу, спеціальних авто­мобілів для перевезення гравців у гольф та інших подібних ТЗ);

— податок на додану вартість (ПДВ).

Основою для нарахування мита та акцизного збору для легкових автомобілів є робочий об'єм двигуна, виражений у куб. см (Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2134-ІП — див. табл. 4.2). Митний збір за видачу Посвідчення дорівнює еквіваленту 15 дол. СІЛА.

Митна вартість легкових ТЗ визначається інспектором митниці на підставі належним чином оформлених договорів купівлі-продажу, рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів та інших документів, вида­них у країні придбання ТЗ.

Вантажні ТЗ, автобуси, що мають більше 9 пасажирських місць (разом із місцем водія), причепи, номерні вузли та агрегати вво­зяться й оформлюються у митному відношенні, як й інші ТЗ, але, на відміну від легкових ТЗ, вони не є акцизним товаром. Тому для них встановлені дещо інші ставки мита — за ставками Митного тарифу України. Митна вартість вантажних ТЗ, автобусів, при­чепів, номерних вузлів та агрегатів визначається на підставі цінових документів, поданих власником або уповноваженою особою (інвойси, довідки-рахунки, фактури, договори купівлі-продажу та ін.), висновків уповноважених експертних організацій, довідкової літе­ратури з урахуванням ст. 16 Закону України «Про єдиний митний тариф».

ПДВ становить 20 % від суми митної вартості автомобіля, мита, митного та акцизного зборів згідно із Законом України від 7 грудня 2000 року № 2134-Ш.108

Таблиця 4.2. Закон України від 7 грудня 2000 року № 2134-ПІ (витяг) — тільки для легкових автомобілів (код УКТ ЗЕД 87.03)

Код   виробів   за Гармонізованою системою   опису та кодування то­варів

 

Опис товару згідно з Гармоні­зованою   системою   опису   та кодування товарів

 

Ставки   акциз­ного    збору    у твердих   сумах з одиниці това­ру (продукції)

 

Ставки   специ­фічного ввізно­го  мита (піль­гові, повні)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Транспортні  засоби  з  пор-

 

 

 

 

 

 

 

шневим двигуном внутріш-

 

 

 

 

 

 

 

нього    згоряння    Із    запа-

 

 

 

 

 

 

 

люванням   від   Іскри   та  з

 

 

 

 

 

 

 

кривошипно-шатунним

 

 

 

 

 

 

 

механізмом:

 

 

 

 

 

87.03 21 100

 

з робочим об'ємом цилінд­рів   двигуна   не   більш   як 1000 куб. см, нові

 

0,2 євро за 1 куб. см

 

0,05 євро за 1 куб. см

 

87.03 21 90

 

з робочим об'ємом цилінд­рів   двигуна   не   більш   як 1000  куб.   см,  що  були  у

 

 

 

 

 

 

 

користуванні:

 

 

 

 

 

87.03 21 901

 

до 5 років включно

 

0,4 євро за 1 куб. см

 

0,1 євро за 1 куб. см

 

87.03 21 903

 

понад 5 років

 

0,6 євро за 1 куб. см

 

0,15 євро за 1 куб. см

 

87.03 22 110, 87.03 22 190

 

з робочим об'ємом цилінд­рів двигуна більш як 1000 куб.   см,  але  не більш  як 1500 куб. см, нові: автомо­білі, обладнані для прожи-

 

0,2 євро за 1 куб. см

 

0,1 євро за 1 куб. см

 

 

 

вання; Інші

 

 

 

 

 

87.03 22 90 87.03 22 901 87.03 22 903

 

з  робочим  об'ємом  цилінд­рів двигуна більш як  1000 куб.   см,   але   не   більш   як 1500   куб.   см,   що  були   у

 

 

 

 

 

 

 

користуванні:

 

 

 

 

 

 

 

до 5 років включно

 

0,4 євро за 1 куб. см

 

0,2 євро за 1 куб. см

 

 

 

понад 5 років

 

0,6 євро за 1 куб. см

 

0,3 євро за 1 куб. см

 

87.03 23 110, 87.03 23 190

 

з  робочим  об'ємом  цилінд­рів двигуна більш як 1500 куб.   см,   але   не   більш   як 2200   куб.   см,   нові:   авто­мобілі,   обладнані   для   про-

 

0,3 євро за 1 куб. см

 

0,1 євро за 1 куб. см

 

 

 

живання; Інші

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.2

1

 

2

 

3

 

4

 

 

87.03 23 ПО, 87.03 23 190

 

з робочим об'ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см,   нові:   автомобілі,   облад-

 

0,6 євро за 1 куб. см

 

0,4 євро за 1 куб. см

 

 

 

 

нані для проживання; інші

 

 

 

 

 

 

87.03 23 90

 

з робочим об'ємом циліндрів двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, що були у користуванні:

 

 

 

 

 

 

87.03 23 901

 

до 5 років включно

 

0,6 євро за 1 куб. см

 

0,2 євро за 1 куб. см

 

 

87.03 23 903

 

понад 5 років

 

0,9 євро за 1 куб. см

 

0,3 євро за 1 куб. см

 

 

87.03 23 90

 

з робочим об'ємом циліндрів двигуна більш як 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см, що були у користуванні:

 

 

 

 

 

 

87.03 23 901

 

до 5 років включно

 

1,2 євро за 1 куб. см

 

0,8 євро за 1 куб. см

 

 

87.03 23 903

 

понад 5 років

 

1,8 євро за 1 куб. см

 

1,2 євро за 1 куб. см

 

 

87.03 24 100

 

з робочим об'ємом цилінд­рів двигуна більш як 3000 куб. см, нові

 

1,0 євро за 1 куб. см

 

0,8 євро за 1 куб. см

 

 

87.03 24 90

 

з робочим об'ємом цилінд­рів двигуна більш як 3000 куб.  см, що були у корис-

 

 

 

 

 

 

 

 

туванні:

 

 

 

 

 

 

87.03 24 901

 

до 5 років включно

 

2,0 євро за 1 куб. см

 

1,6 євро за 1 куб. см

 

 

87.03 24 903

 

понад 5 років

 

3,0 євро за 1 куб. см

 

2,4 євро за 1 куб. см

 

 

 

 

Інші автомобілі з двигуном внутрішнього  згоряння   (ди-

 

 

 

ч

 

 

 

 

зельні та напівдизельш дви-

 

 

 

 

 

 

 

 

гуни, що працюють на паль-

 

 

 

 

 

 

 

 

ному  з  низьким   цетановим числом):

 

 

 

 

 

 

87.03 31 100

 

з робочим об'ємом цилінд­рів   двигуна   не   більш   як 1500 куб. см, нові

 

0,2 євро за 1 куб. см

 

0,1 євро за 1 куб. см

 

 

 

 

 

 

87.03 31 90

 

з робочим об'ємом циліндрів

 

 

 

 

 

 

 

двигуна   не  більш  як   1500

 

 

 

 

 

 

куб.  см,  що були у корис-

 

 

 

 

 

 

 

туванні:

 

 

 

 

 

87.03 31 901

 

до 5 років включно

 

0,4 євро

 

0,2 євро

 

 

 

 

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

87.03 31 903

 

понад 5 років

 

0,6 євро

 

0,3 євро

 

 

 

 

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

87.03 32 110,

 

з робочим об'ємом циліндрів

 

0,3 євро

 

0,15 євро

 

87.03 32 190

 

двигуна більш як 1500 куб.

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

 

 

см, але не більш як 2500 куб.

 

 

 

 

 

 

 

см,   нові:   автомобілі,   облад-

 

 

 

 

 

 

 

нані для проживання; інші

 

 

 

 

 

87.03 32 90

 

з робочим об'ємом циліндрів

 

 

 

 

 

 

 

двигуна більш як 1500 куб.

 

 

 

 

 

 

 

см,   але  не  більш  як   2500

 

 

 

 

 

 

 

куб.   см,  що були у корис-

 

 

 

 

 

 

 

туванні:

 

 

 

 

 

87.03 32 901

 

до 5 років включно

 

0,6 євро

 

0,3 євро

 

 

 

 

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

87.03 32 903

 

понад 5 років

 

0,9 євро

 

0,45 євро

 

 

 

 

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

87.03 33 110,

 

з робочим об'ємом циліндрів

 

0,8 євро

 

0,8 євро

 

87.03 33 190

 

двигуна більш як 2500 куб.

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

 

 

см,   нові:   автомобілі,   облад-

 

 

 

 

 

 

 

нані для проживання; інші

 

 

 

 

 

87.03 33 90

 

з робочим об'ємом циліндрів

 

 

 

 

 

 

 

двигуна більш як 2500 куб.

 

 

 

 

 

 

 

см, що були у користуванні:

 

 

 

 

 

87.03 33 901

 

до 5 років включно

 

1,6 євро

 

1,6 євро

 

 

 

 

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

87.03 33 903

 

понад 5 років

 

2,4 євро

 

2,4 євро

 

 

 

 

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

87.03 90

 

Інші         електродвигуном,

 

100 євро

 

300 євро

 

 

 

інші)

 

за 1 шт.

 

за 1 шт.

 

87.03 10

 

Автомобілі,  спеціально при-

 

0,6 євро

 

0,4 євро

 

 

 

значені  для  руху по  снігу;

 

за 1 куб. см

 

за 1 куб. см

 

 

 

спеціальні    автомобілі    для

 

 

 

 

 

 

 

перевезення гравців у гольф

 

 

 

 

 

 

 

та інші подібні транспортні

 

 

 

 

 

 

 

засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

87.11 40 000, 87.11 50 000, 87.11 90 000

 

Мотоцикли (включаючи мо­педи) і велосипеди із вста­новленим допоміжним дви­гуном, з колясками або без них,   з   об'ємом   циліндрів двигуна більш як 500 куб. см,   але  не  більш  як  800 куб. см; більш як 800 куб. см; інші

 

0,2 євро за 1 куб. см

 

0,4 євро за 1 куб. см

 

 

87.16 10 990

 

Причепи    і    напівпричепи житлові,   масою   більш   як 3500 кг

 

100 євро за 1 шт.

 

100 євро за 1 шт.

 

 

Посвідчення виписується відповідно до документів, що підтвер­джують право власності, реєстраційних чи технічних документів на ім'я власника після сплати митних зборів, мита та інших податків.

У належних випадках у Посвідчення вносяться митні обмеження.

Митні обмеження — це заборона на відчуження й видачу дору­чення на користування (у тому числі з правом розпорядження) іншим фізичним особам (крім батьків, одного із подружжя, дітей, рідних братів та сестер) або юридичним особам. Ці обмеження встановлю­ються митними органами:

— при тимчасовому ввезенні ТЗ в Україну;

— при поданні митним органам неналежним чином оформлених документів на правомірність володіння ТЗ і технічних (реєстрацій­них) документів на них або за відсутності таких документів.

Митні обмеження накладаються на два роки від дати митного оформлення. Після закінчення цього терміну обмеження знімаються автоматично, без дозволу митних органів.

Формули розрахунку платежів для легкових ТЗ (код УКТ ЗЕД 87.03.):

М = ОД х См х курс євро; АЗ = ОД х См х курс євро; ПДВ = (МВ + М + АЗ) х 20 %; ЗС = МЗ + М + АЗ + ПДВ,

де М — мито; ОД — об'єм двигуна; См — ставка специфічного ввізного мита згідно із Законом України від 07 грудня 2000 року № 2134-ІП; АЗ — акцизний збір; САЗ — ставка акцизного збору згідно із Законом України від 07 грудня 2000 року № 2134-ІП; ПДВ — податок на додану вартість; МВ — митна вартість; ЗС — загальна сума платежів; МЗ — митний збір.

Формули розрахунку платежів для вантажних ТЗ (автобусів) (код уКТ ЗЕД 87.04 (87.02)), причепів, номерних вузлів та агрегатів:

М = МВ x С, де МВ — митна вартість, С  ставка мита за МТУ;

ПДВ - (МВ + М) х 20 %, де МВ      митна вартість, М — мито;

Загальна сума = МЗ + М + ПДВ,

де МЗ — митний збір (еквівалент 15 дол. СІЛА).

На відміну від ввозу ТЗ на постійно, ввезення ТЗ на митну терито­рію України тимчасово під зобов'язання про зворотний вивіз має свої особливості.

У першу чергу, це термін ввозу — на підставі ст. 71 Митного кодексу України та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.96 № 793 тимчасовий ввіз легкових ТЗ дозволяється на термін не більше одного року та не частіше одного разу на три роки. Тимчасовий ввіз інших ТЗ відбувається на загальних підставах.

Другою особливістю тимчасового ввозу є те, що ввіз такого ТЗ здійснює власник, який постійно мешкає за межами України, або ко­ристувач (за дорученням, договором найму тощо), який постійно мешкає в Україні за умови сплати мита та інших податків (зборів), передба­чених законодавством при імпорті автомобілів.

По-третє, ТЗ, що ввозиться тимчасово, повинен стояти на обліку у відповідних реєстраційних органах в інших країнах.

При тимчасовому ввозі користувач у пункті пропуску на митному кордоні України повинен заповнити декларацію форми МД-7, декла­руючи дані ТЗ та інші відомості, а також зазначити бажаний термін зворотного вивозу ТЗ, а користувач-резидент повинен ще сплатити належні платежі. При цьому власник або користувач дають зобов'я­зання (під особистий підпис) про вивіз ТЗ до закінчення цього терміну.

У разі тимчасового ввозу ТЗ на термін до року для одержання Посвідчення на право реєстрації ТЗ в органах ДАІ МВС України власник або користувач повинен у п'ятиденний термін доставити ТЗ у внутрішню митницю та пред'явити такі документи:

— перший примірник автомобільної митної декларації форми МД-7 із відмітками прикордонної митниці та зазначеним терміном тимчасового ввезення;

— реєстраційні та технічні документи на ТЗ;

— документи, що підтверджують право користування;

— закордонний паспорт із відмітками про перетин кордону (в разі необхідності);

— довідку з органів ДАІ МВС України про відсутність у громадя­нина тимчасово ввезених ТЗ за останні 3 роки;

— квитанцію МД-1, оформлену на прикордонній митниці, про сплату належних платежів (для користувачів-резидентів).

Після сплати митного збору користувачу видається Посвідчення з зазначеним терміном тимчасової реєстрації ТЗ. Необхідно зауважити, що порушення користувачем зобов'язання по зворотний вивіз ТЗ згідно зі ст. 113 Митного кодексу України передбачає накладення на користувача адміністративного стягнення та конфіскацію ТЗ.

Митне оформлення ТЗ, що переміщується через митну територію України транзитом, теж має свої особливості.

У першу чергу, це термін транзиту — згідно зі ст. 72 Митного кодексу України та наказом ДМСУ від 26.06.99 № 393 термін тран­зиту через митну територію України автомобільного транспорту не може перевищувати 5 діб.

При ввозі власник або особа, ним уповноважена, у пункті пропус­ку на митному кордоні України повинні заповнити декларацію фор­ми МД-7 (у двох примірниках), декларуючи дані ТЗ та інші відомості. У декларації також зазначаються термін транзиту, митниця призначення, через яку здійснюватиметься вивіз ТЗ за межі України. Власник (уповноважена особа) дає зобов'язання про вивіз ТЗ до закінчення цього терміну. Митниця, через яку здійснено вивезення ТЗ, повідомляє митницю, через яку стався ввіз, про вивезення ТЗ. Продов­ження терміну транзиту (за поважних причин) може здійснюватися митними органами в порядку, визначеному чинним законодавством,

4.5. ОФОРМЛЕННЯ НЕСУПРОВОДЖУВАНОГО БАГАЖУ

До несупроводжуваного багажу (далі — НСБ) належать предмети, що відправляються їх власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою) і перетинають митний кордон України окремо від власника (залізничним, морським, річковим, мобільним або повітряним транспортом).

4.5.1. Порядок оформлення несупроводжуваного багажу при вивезенні за кордон (рис. 4.5)

Митне оформлення НСБ здійснюється в митниці за місцем знаходження його власника (за місцем прописки). При відправленні несупроводжуваного багажу його власник або інша особа, яка діє за нотаріально засвідченим дорученням власника багажу, для митного оформлення подає необхідні для цього документи:

— закордонний паспорт або документ, що його замінює (довідку про загублений паспорт, посвідчення військовослужбовця тощо);

— опис (перелік) предметів (товарів);

— листок вибуття, квиток для проїзду за кордон (ПМП) у разі проїзду громадськими видами транспорту;

товаросупровідні документи (залізничні або транспортні на­кладні, багажні квитанції);

інші документи, необхідні для митного оформлення.

Інспектор митної служби здійснює митний огляд багажу, накладає митне забезпечення на товаросупровідні документи, декларації, виписує провізну відомість, проставляє необхідні штампи і печатки. Одна мит­на декларація залишається у власника НСБ або особи, яка діє за його дорученням, друга — у справах митниці, третя — додається до товаро­супровідних документів на НСБ.

1. Договір між власником та перевізником на перевезення НСБ.

2. Отримання дозволів на вивіз предметів (у разі необхідності).

3. Оформлення у митному відношенні НСБ.

4. Оформлення перевізником документів для доставки вантажу до кордону  України в прикордонну митницю (провізна відомість).

5. Перевезення НСБ до Одеси. Підтвердження доставки вантажу в прикордонну митницю (провізна відомість).

6. Оформлення документів на перевезення НСБ поромом до Ізраїлю.

7. Перевезення НСБ з Одеси до Ізраїлю поромом.

4.5.2. Порядок оформлення несупроводжуваного багажу при ввезенні з-за кордону (рис. 4.6)

Факт відправлення НСБ із-за кордону зазначається в пасажирській митній декларації, яка заповнюється у двох примірниках на прикор­донній митниці при в'їзді в Україну.

Одержувач НСБ для оформлення в митному відношенні подає такі документи:

— паспорт або інший документ, що його замінює;

— митну декларацію, заповнену власником багажу при перетині Державного кордону України з указаними в ній даними про наявність переміщення та пропуск через митний контроль.

1. Ввезення НСБ на територію України.

2.Оформлення прикордонною митницею документів для доставки перевізни­ком НСБ у митницю призначення (провізна відомість) (перевізник — заліз­ниця).

3. Повідомлення внутрішній митниці про надходження НСБ до місця при­значення. Зняття з контролю митницею доставки НСБ (оформлення провізної відомості).

4.Повідомлення одержувача про надходження НСБ.  

5.Отримання дозволів на ввіз предметів (за необхідності).                             

6. Оформлення НСБ у митному відношенні.                                         

7.Оформлення документів на залізничній станції і отримання багажу.

до дозволяючих органів належать:

• Міністерство культури України;

• Міністерство охорони здоров'я;

• Екологічна служба України;

• Ветеринарна служба України;

• Санітарно-епідеміологічна служба України;

Фітосанітарна служба України;

• Радіологічна служба України;

• інші.

несупроводжуваного багажу, а також даними про пропущені при цьо­му валюту та предмети з відмітками прикордонної митниці;

товаросупровідні документи на багаж (залізнична або авто­транспортна накладна);

— провізну відомість.

При одержанні НСБ одержувач або особа, яка діє за нотаріально засвідченим дорученням власника багажу, заповнюють митну декла­рацію. Після проведення митного огляду інспектор митної служби проставляє особисту номерну печатку в товаросупровідних докумен­тах на багаж, на митній декларації з відомостями про пропущені предмети, а також закриває провізну відомість. Пасажирська митна Декларація залишається у справах митниці.

При ввезенні з-за кордону несупроводжуваний багаж не підлягає оподаткуванню, якщо це:

— предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення або з метою транзиту;

— речі, що ввозяться (пересилаються) в разі переселення грома­дян на постійне місце проживання в Україні;

— предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) громадянами, зазначеними у статтях 59—63, 65—67 Митного кодексу України, а також працівниками дипломатичних установ України за кордоном, моряками рибопромислового, торговельного, річкового флоту та іншими особами, які згідно із законодавством мають право додатково ввози­ти (пересилати) в Україну предмети без оподаткування;

— предмети (товари), які ввозяться громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за митним кордоном України на ко­ристь резидента, в разі підтвердження її складу органами, що чинять нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підля­гає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;

— предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених угода­ми дарування, в разі підтвердження факту отримання посвідчення угод дарування нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні. Дія цього абзацу не поширюється на предмети промислового призначення та транспортні засоби;

— предмети, що були попередньо вивезені (переслані) громадяна­ми за митний кордон України під письмове зобов'язання про їхнє повернення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації.

Всі інші відправлення НСБ фізичною особою з-за кордону оподат­ковуються митом за повними ставками Митного тарифу, акцизним збором та податком на додану вартість.

При нарахуванні ввізного мита та інших платежів за предмети, що надходять у НСБ, враховується вартість товарів та інших пред­метів, які були ввезені в Україну громадянином особисто із зазначен­ням їх у пасажирській митній декларації.

4.5.3. Правила митного оформлення речей громадян, які виїжджають на ПМП

Митне оформлення речей громадян, які виїжджають на ПМП, про-родиться на підставі Закону України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР «Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України», Постано­ви Кабінету Міністрів від 29.11.97 р. № 1331 та ДМСУ № 164 від 27.03.2000 р.

Громадяни, які переїжджають на ПМП за кордон, можуть вивози­ти без митного оподаткування предмети, що належать особисто їм І призначені для особистого користування.

Ювелірні та інші побутові вироби з дорогоцінних металів, коштов­них каменів і перлів можуть бути вивезені за кордон, якщо вони не являють собою історичної, художньої, наукової або іншої культурної цінності. Такі вироби можна вивозити на суму до 20 мінімальних заробітних плат на одну особу незалежно від віку. Вироби без клей­ма державної проби вивозу за кордон не підлягають.

Носії інформації (аудіо-, відеокасети, компакт-диски, дискети та ін.), які вивозяться за межі України, завчасно подаються у відділ ТЗК митниці для перевірки.

Для переміщення через митний кордон України заборонено носії інформації, що містять:

_ матеріали щодо насильницького повалення або зміни державно­го чи суспільного ладу, порушення територіальної цілісності, держав­ного суверенітету і безпеки України, пропаганду війни, насильства та жорстокості, расової, національної, релігійної винятковості або нетер­пимості, підбурювання до вчинення кримінальне карних дій;

— відомості про способи виготовлення та застосування нарко­тиків і сильнодіючих отруйних речовин;

— матеріали порнографічного та вульгарного змісту.

При відправленні несупроводжуваного багажу за кордон при пере­селенні на ПМП його власник повинен пред'являти митниці в пункті здачі багажу закордонний паспорт і при виїзді до країн СНД — адресний листок вибуття, квиток для проїзду за кордон, а також заповнити 3 примірники митної декларації, в яких зазначити відо­мості про предмети і цінності, які він має в несупроводжуваному ба­гажі. Якщо особі, що перетинає державний кордон, не виповнилося 16 років, відомості про її предмети і цінності вказуються в митній декларації осіб, які її супроводжують.

Несупроводжуваний багаж громадян, що прямують за кордон на ПМП, приймається до митного оформлення після пред'явлення мит­ниці повністю оформлених для виїзду документів на всіх членів сім'ї, а також документів на багаж. Крім предметів, заборонених чи обме­жених до вивезення, в несупроводжуваному багажі не підлягають випуску валюта, цінності.

Громадяни, що переселяються на ПМП в Україну, можуть ввозити речі, що їм належать, без обмежень кількості і без сплати мита, ПДВ та акцизного збору за умови, що ці речі призначені для їх особистого користування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.96 р. № 1010 «Про вдосконалення порядку ввезення (переси­лання) громадянами предметів (товарів) в Україну».

Ввезення транспортних засобів громадянами, які переселяються на ПМП в Україну, в кількості однієї одиниці на члена сім'ї (за умови, що вони перебували на обліку в реєстраційних органах країни за попе­реднім місцем проживання громадянина (власника) не менше одного року) здійснюється без сплати мита, ПДВ та акцизного збору.

При митному оформленні речей згідно з наказом ДМСУ № 164 від 27.03.2000 р. сплачується митний збір.

4.6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОФОРМЛЕННЯ В АВІАЦІЙНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ

4.6.1. Загальні положення

Кабінет Міністрів України відповідно до ст. 10 Закону України «Про державний кордон України» постановив, що міжнародне по­вітряне сполучення здійснюється з використанням аеропортів (аерод­ромів), у яких відкрито в установленому порядку пункти пропуску через державний кордон.

В окремих випадках міжнародне повітряне сполучення може здійснюватися також з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пунк­ти пропуску через державний кордон, у порядку, встановленому Дер­жавним департаментом авіаційного транспорту, Міністерством обо­рони, Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Державною митною службою і Комітетом по використанню повітря­ного транспорту.

Перелік держав, з якими може здійснюватися міжнародне повітря­не сполучення з того чи іншого аеропорту (аеродрому), характер транс­портних перевезень, а також режим функціонування пунктів пропус­ку через державний кордон визначаються Державним департамен­том авіаційного транспорту разом із Державним комітетом у справах охорони державного кордону і Державною митною службою.

У пункті пропуску визначаються місця для безпосереднього пере­тинання державного кордону, зони прикордонного, митного та інших видів контролю.

У пункті пропуску в установленому порядку відповідними службами державних контрольних органів здійснюються прикордонний та митний контроль, контроль з безпеки цивільної авіації, санітарно-карантинний, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний контроль.  

Взаємодія митних органів з іншими контролюючими службами, задіяними в пунктах пропуску, та правоохоронними органами здійснюється відповідно до статей 17 та 18 Митного кодексу України.

4.6.2. Режим пропуску в авіаційних пунктах пропуску

 У пунктах пропуску через державний кордон України митниці, за погодженням із прикордонними військами України, встановлюють зони митного контролю.

В авіаційних пунктах пропуску зони митного контролю встанов­люються в залах митного огляду, на стоянках і в літаках із почат­ком митного оформлення до їх відправлення та в інших місцях, які визначено в портах для оформлення вантажів і пасажирів.

У зонах митного контролю установлюється відповідний режим.

Режимні правила у зонах митного контролю розробляються мит­ницями України і обов'язкові для виколення співробітниками державних прикордонних контрольних органів та осіб, що прямують через кордон.

Доступ у зони митного контролю дозволяється тільки службовим особам, які безпосередньо беруть участь у технології контролю, а також співробітникам спеціальних підрозділів органів МВС та СБ України за письмовим розпорядженням керівників цих підрозділів при здійсненні заходів з боротьби з організованою злочинністю. Громадя­ни, що перетинають митний кордон України, представники організацій, підприємств і установ, які отримують чи відправляють товари та інші предмети, допускаються до зон митного контролю на підставі дійсних для в'їзду (виїзду) документів чи транспортних та інших документів на отримання, відправлення товарів чи інших предметів.

4.6.3. Порядок проведення митного контролю й оформлення літаків, вантажів, пасажирів, їхньої ручної поклажі й багажу, що переміщуються через митний кордон України, , в авіаційних пунктах пропуску

Служба організації міжнародних перевезень аеропорту щоденно надає митниці розрахунковий графік руху літаків на добу з позначен­ням номерів рейсів, типів літаків, своєчасно повідомляє про зміни у графіку.

Митний контроль та оформлення повітряних суден (у подальшо­му — ПС), які виконують міжнародні рейси, здійснюються тільки на спеціально відведених стоянках.

Співробітники митного поста здійснюють огляд літаків україн­ських авіакомпаній, вантажів і багажу, які знаходяться на їх бортах, а за наявності інформації про можливе переміщення через кордон заборонених предметів — й іноземних літаків.

Огляд транспортних засобів закордонного прямування здійснюється з метою виявлення заборонених до ввезення в Україну і вивезення з України матеріалів, предметів, зброї, наркотичних речовин, предметів контрабанди.

Звичайний огляд здійснюється згідно з технологічними картками огляду літаків, затвердженими начальником митниці, шляхом візу­ального огляду можливих місць приховування контрабанди та вияв­лення ознак ПМП з використанням спеціальних технічних засобів.

Поглиблений огляд проводиться з метою пошуку схованок, тай­ників у транспортних засобах і вантажах, які можуть використову­ватися для провезення контрабанди. При цьому для проведення по­глибленого огляду можуть залучатися співробітники відділення з використанням службових собак.

Повітряні судна, що виконують міжнародні польоти, оглядаються представниками митниці спільно з прикордонними нарядами, а при необхідності, із співробітниками служби безпеки польотів. Огляд про­водиться обов'язково в присутності одного з членів екіпажу чи праців­ника наземної технічної служби.

Митному контролю підлягають також повітряні судна військово-тРанспортної авіації, які здійснюють міжнародні польоти.

  Огляд повітряних суден здійснюється:

— при відльоті — до початку посадки в них пасажирів, заванта­ження запасів, призначених для споживання при міжнародних авіаперевезеннях, багажу або вантажу і т. ін.;

— при прильоті — після висадки пасажирів, вивантаження бага­жу або вантажу та до вивантаження залишків запасів, призначених для споживання при міжнародних авіаперевезеннях.

Огляд вантажу та багажу проводиться:

— при відльоті — перед завантаженням;      

— при прильоті — після вивантаження.

Огляду підлягає весь багаж і вантаж. Проведення митного конт­ролю та оформлення багажу і вантажу здійснюється відповідно до законодавства України про митну справу, Митного кодексу України (статті 29, 30), «Тимчасових правил митного контролю за переміщен­ням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян», затверджених Наказом ДМКУ від 31.12.91 р. № 9 та інших актів законодавства України.

Повітряні іноземні судна, що здійснюють короткочасну технічну зупинку, не оглядаються. У цьому разі прикордонники організовують постійне спостереження за повітряними суднами.

Якщо відліт повітряного судна, оформленого у митному відношенні, відкладається на тривалий час і спостереження знімається, то огляд повітряного судна може проводитися повторно.

Приліт. Після одержання від старшого диспетчера ЦДС даних про час посадки повітряного судна, № ПС, місця стоянки, кількості пасажирів, багажу, вантажу та пошти старший чергової зміни митно­го поста виділяє необхідну кількість співробітників для проведення митного контролю й оформлення літака, багажу та вантажу.

Після уточнення співробітником санітарно-карантинного пункту (СКП) санітарного стану на борту ПС, перевірки паспортного режиму та висадки пасажирів з літака працівниками ПН співробітники мит­ного поста піднімаються на борт і починають проводити митний кон­троль та оформлення, а саме:

— перевіряють подані для митного оформлення документи, відповідність фактичних даних і заявлених;

— контролюють перевантаження пасажирського багажу та його доставляння до залу прильоту або до складу авіапідприємства, пере­вантаження та доставляння вантажу до складу авіапідприємства;

— розміщують (документально оформлюють) вантаж та багаж на складах авіапідприємства (на вантажній відомості, вантажних на­кладних, поштових накладних, за необхідності — на інших докумен­тах, інспектор проставляє штамп «Під митним контролем — імпорт» і направляє їх для подальшого митного контролю на склади авіапід­приємства;

-- разом із ПН проводять огляд повітряного судна й остаточне митне оформлення повітряного судна, а на генеральній декларації інспектор митниці робить відмітку про те, що було оформлено (тип літака, № рейсу, № борту, кількість членів екіпажу, пасажирів, багажу, вантажу (із зазначенням № авіанакладних, пошти), зазначає час оформ­лення і проставляє штамп «Під митним контролем — імпорт» та особисту номерну печатку.

При прильоті повітряного судна з-за кордону України з посадкою в проміжному аеропорту (аеродромі), де знаходиться митниця, в пер­шому пункті посадки літака проводиться, як правило, повне митне оформлення.

У випадку часткового оформлення (наприклад без оформлення вантажу) в пункті першої посадки літака інспектор митниці обов'яз­ково проставляє штамп «Під митним контролем» і робить запис у генеральній декларації (супроводжувальній відомості) про те, що було оформлено митницею (багаж) та що належить офор­мити митниці, до якої далі прямує літак.

Наявність на супровідних документах на літак одного штампа «Під митним контролем» означає його часткове оформлення, двох штампів «Під митним контролем» і особистої номерної печатки — повне оформлення.

Члени екіпажу зі своїми речами залишають борт літака лише з дозволу прикордонної та митної служб й оформлюються на загаль­них підставах.

Митне оформлення авіапасажирів, їхньої ручної поклажі та бага­жу здійснюється в оглядовому залі після встановлення в ньому необ­хідного режиму.

Старший зміни митного поста висилає в оглядовий зал необхідну кількість інспекторів для митного оформлення пасажирів, ручної по­клажі і багажу.

Митний контроль пасажирів, їх ручної поклажі та багажу прово­диться інспекторами митниці за встановленими формами з викорис­танням технічних засобів контролю (згідно зі ст. 27 МКУ) шляхом опитування, огляду речей (ст. ЗО МКУ), особистого огляду (як винят­кова форма митного контролю згідно зі ст. 32 МКУ).

Наприклад: із інформації, котра надійшла від співробітників МВС, які знахо­дяться в аеропорту, відомо, що пасажирові перед реєстрацією невідомі особи пере­давали значну суму іноземної валюти з метою перевезення її до іншої країни.

При проходженні митного контролю пасажир іноземну валюту не заде­кларував.

У такому разі митники пропонують пасажирові пред'явити валюту, яка вивозиться за межі України. Якщо той відмовляється або виникають сум­ніви щодо пред'явлення до митного контролю валюти в повному обсязі, тоді може бути проведено особистий огляд.

При вході в зону митного контролю оглядового залу пасажир пред'являє інспекторові митниці відповідно заповнену й особисто підпи­сану митну декларацію, паспорт, ручну поклажу, речі та багаж.

Громадяни, які перетинають митний кордон України, згідно зі ст. 25 Митного кодексу України повинні в належних випадках подати мит­ниці необхідні для митного контролю документи. Перелік і порядок подання таких документів визначається ДМСУ відповідно до законо­давства України про митну справу, Митного кодексу та інших актів законодавства України.

Одним із таких документів є митна декларація, форма якої затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 748 [декларація заповнюється до пред'явлення багажу, ручної поклажі).

Інспектор перевіряє документи, необхідні для митного оформлення (повноту і правильність заповнення митної декларації, дозволи інших державних органів), здійснює огляд речей.

Ручна поклажа громадян та їх багаж підлягають огляду через рентгенустановку, а в необхідних випадках — і з їх розпакуванням.

Наприклад: при огляді ручної поклажі або багажу на рентгенустановці інспектор виявив предмети, які викликають сумніви щодо законності їх пе­ревезення, або такі, що неможливо розпізнати на екрані монітора. Він пропо­нує пасажирові зробити пояснення щодо предметів, які знаходяться в ручній поклажі або багажі, і в разі виникнення сумнівів відносно достовірності нада­ної інформації пропонує йому розпакувати ручну поклажу або багаж.

При переміщенні громадянином через митний кордон України предметів, товарів, які підлягають митному оподаткуванню, інспектор митного поста проводить митний контроль, визначає митну вартість товару відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598, нараховує або направляє власника товарів до інспектора-касира, якщо такий призначається, для нарахування мит­них платежів та заповнення уніфікованої квитанції МД-1.

У разі неспроможності власника товарів та інших предметів спла­тити необхідні митні платежі або за відсутності підстав для пере­міщення валюти, предметів через митний кордон (наприклад, відсутність дозволу МВС України на переміщення вогнепальної зброї) вони можуть передаватися на зберігання на склад або до каси мит­ниці з заповненням квитанції МД-1 згідно з «Інструкцією із запов­нення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1».

Наприклад: пасажир (резидент України) при в'їзді в Україну задекла­рував національну валюту України в сумі 150 грн., але документально не підтвердив правомірність її ввезення (відсутня митна декларація на виїзд, де могла бути задекларована валюта, яка вивозилася за межі України). В такому випадку згідно зі ст. 95 Митного кодексу України національна валю­та України вилучається з використанням уніфікованої квитанції МД-1.

При вилученні національної валюти в разі її ввезення без підстав квитанція МД-1 заповнюється таким чином .

У робочій частині квитанції заповнюється поле, що включає гра­фи: № з/п, «Найменування предметів, валюти, цінностей», «Підстава Для вилучення чи прийняття», «Одиниця виміру», «Кількість», «За­гальна сума чи вартість». Також загальна сума прийнятої валюти проставляється в останньому рядку графи «Загальна сума чи вартість» Цифрами і прописом.

Незаповнені графи та рядки робочої частини квитанції прокрес­люються.

У нижній частині квитанції у квадраті перед літерою С ставиться знак V, а після слів «Зазначені національну валюту та цінні папери України вилучено при ввезенні без підстав» зазначається причина вилучення валюти відповідно до Митного кодексу України та чин­них митних правил.

КВИТАНЦІЯ   сери АВ14 |*  0133126

ДЕРЖАВНИЙ

МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

 

 

 

Найменування предметів, валюти, цінностей

 

Підстава

ДЛЯ

вилучення

 

А

 

В                   

 

С

 

D

 

Одиниця

виміру

 

Сума цифрами

 

 

 

Розмір платежу

 

Кількість

 

Загальна сума чи вартість

 

Ставка мита або митних зборів

 

Суха стягнених мита та митних

зборів

 

Сума стягнених зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього (прописом):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину). Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).

Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав. О Сплачено мито, митні та інші збори.

Рис. 4.8. Зразок заповнення квитанції при вилученні національної валюти (лицьовий бік)

Квитанція підписується інспектором і власником валюти.

Перший примірник квитанції разом із вилученою валютою пере­дається до каси митниці, другий видається на руки власнику, а третій залишається у квитанційній книжці інспектора для обліку та звітності.

Сплата митних платежів проводиться власником товарів через відділення банків, які розміщуються в пунктах пропуску.

В авіаційних пунктах у деяких випадках застосовується спроще­ний митний контроль.

Спрощений митний контроль з використанням «зеленого коридо­ру» застосовується при проведенні митного контролю некомерційних рейсів.

«Зеленим коридором» мають право користуватися громадяни в разі відсутності:

• предметів, які належать до обов'язкового декларування та на переміщення яких через митний кордон України згідно з діючим законодавством діють обмеження і заборона;

• валюти, історичних і культурних цінностей, наркотичних речо­вин, зброї та інших предметів, заборонених до ввозу, вивозу і транзиту.

Інспектор митниці при вході в «зелений коридор» перепускає гро­мадян, які ознайомлені з митними правилами (в разі їх звернення роз'яснює їм вимоги правил), без огляду їхньої ручної поклажі. Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів...

А. Прийняття на зберігання митницею речей.

Зворот 2-го примірника

квитанції предмети зберігаються протягом строку, обумовленого в ст. 89 Митного кодексу України.

Повертаються після пред'явлення власником, або, за наявності нотаріально завіреного доручення, його довіреною особою цієї квитанції. Пересилання прийнятих на зберігання речей митниці не відповідають. За зберігання  митниці речей (з кожних 10 кг. рахуючи неповні 10 кг за повні) власником оплачуються збори.

У разі необхідності (за наявності оперативної інформації про гро­мадянина, зовнішній вигляд, поведінку, наявність багажу та ін.) інспектор може направити громадянина в «червоний коридор» для проходження митного контролю в повному обсязі.

За наявності обґрунтованих підстав, що особа, яка перетинає мит­ний кордон України, приховує на собі предмети контрабанди або пред­мети, що є об'єктом порушення митних правил, може застосовувати­ся виключна форма митного контролю — особистий огляд відповідно До вимог ст. 32 Митного кодексу України.

По закінченні контролю на митній декларації пасажира інспектор проставляє особисту номерну печатку. Декларації прилітаючих рези­дентів разом із в'їзними митними деклараціями залишаються у спра­вах митниці (в разі необхідності пасажирам видаються копії), а де­кларації нерезидентів України видаються їм на руки на час перебу­вання в Україні.

Митний огляд літаків та вантажів повинен проводитися за умови суворого дотримання вимог «Інструкції з охорони праці при прове­денні огляду повітряних суден та вантажів, що перевозяться ними», Розроблених і затверджених на митницях відповідно до ст. 17 Зако­ну України «Про охорону праці» та вимог п. 4.2.11 «Положення про Розробку інструкції з охорони праці».

Відліт. Після одержання від старшого диспетчера ЦДС даних про час відльоту повітряного судна, № ПС, місця стоянки, кількості паса­жирів, багажу, вантажу та пошти старший чергової зміни митного поста виділяє необхідну кількість співробітників для проведення мит­ного контролю й оформлення літака, вантажу, пасажирів та їхньої ручної поклажі і багажу.

Митне оформлення авіапасажирів починається після оголошення службою аеропорту про початок реєстрації конкретного рейсу та ство­рення перед початком реєстрації в оглядовому залі необхідного ре­жиму, але не пізніше двох годин до відльоту літака.

Старший зміни митного поста висилає в оглядовий зал необхідну кількість інспекторів для митного оформлення пасажирів, ручної по­клажі і багажу.

Митний контроль пасажирів, їхньої ручної поклажі та багажу проводиться інспекторами митниці за встановленими формами з ви­користанням технічних засобів контролю (згідно зі ст. 27 МКУ) шляхом опитування, огляду речей (ст. 30 МКУ), особистого огляду (як виняткової форми митного контролю, згідно зі ст. 32 МКУ).

При вході в зону митного контролю оглядового залу пасажир пред'являє інспекторові митниці відповідно заповнену та особисто підписану митну декларацію, паспорт, авіаквиток, ручну поклажу, речі та багаж. Інспектор перевіряє документи, необхідні для митного оформ­лення (правильність заповнення митної декларації, дозволи інших державних органів), здійснює огляд речей.

Митний контроль і оформлення пасажирів, їхньої ручної поклажі та багажу проводиться у тому ж порядку, що й при оформленні на приліт.

По закінченні контролю на митній декларації пасажира інспектор проставляє особисту номерну печатку. Декларації відлітаючих нере­зидентів разом із в'їзними митними деклараціями залишаються у справах митниці, а декларації резидентів України видаються їм на руки на час перебування за кордоном.

Митне оформлення пасажирів має бути завершено (припинено) не пізніше ніж за 40 хвилин до відльоту літака. Митне оформлення екіпажу здійснюється за рішенням митниці, з узгодженням із при­кордонною службою, на борту літака або в оглядовому залі аеровок­залу за 40 хвилин до відльоту.

Митне оформлення літака здійснюється після його пред'явлення, але не пізніше ніж за 40 хвилин до відльоту. Всі регламентні роботи на літаку мають бути закінченими.

Співробітники митного поста прямують до літака, після уточнен­ня співробітником СКП санітарного стану на борту ПС починають проводити митний контроль і оформлення, а саме:

• у разі необхідності проводять митний контроль і оформлення постачання бортового харчування на борт літака;

• у разі необхідності проводять митний контроль та оформлення постачання палива для літака;

• у разі необхідності разом з нарядом прикордонників у присут­ності одного з членів екіпажу проводять контроль (огляд) пред'явленого повітряного судна. При цьому бортінженер забезпечує доступ до всіх відсіків літака для здійснення огляду;

. контролюють завантаження на борт ПС багажу, вантажу та пошти (перевіряють відповідність фактичних даних із заявленими). При цьому перевіряється наявність відміток митниці про митне оформ­лення, а також цілісність пломб і упаковок;

. проводять остаточне оформлення ПС (оформлення генеральної декларації). Перед виходом з літака інспектор митниці повідомляє про закінчення митного оформлення екіпаж, старшого прикордонного на­ряду, чергового по митному посту (черговий інформує старшого диспет­чера ПДСП: «Рейс №, борт № у митному відношенні оформлено»).

При відльоті повітряного судна проводиться повне митне оформ­лення, якщо літак не робить проміжної посадки на території України, з проставленням штампа «Під митним контролем» та записом інспектора митниці в генеральній декларації (супровідній відомості ) про те, що було оформлено в митному відношенні.

При відльоті повітряного судна з посадкою в аеропортах (аеро­дромах), де знаходиться митниця, проводиться повне або часткове митне оформлення (наприклад, багажу, пасажирів, вантажу) залеж­но від маршруту польоту з обов'язковим проставленням штампа «Під митним контролем» та записом інспектора митниці в гене­ральній декларації (супровідній відомості), про те, що було оформлено митницею (вантаж, багаж) та що належить офор­мити митниці, з якої відлітає повітряне судно за кордон України.

Остаточним (повним) завершенням митного оформлення по­вітряного судна вважається завірення запису (або заповненого штам­па «В митному відношенні оформлено») з указанням: типу літака, № рейсу, № борту, кількості екіпажу, пасажирів, багажу, вантажу, пошти, № авіанакладних, часу початку та закінчення митного оформ­лення, дати, відтисками штампа «Під митним контролем» та особи­стої номерної печатки інспектора митного поста, який проводив митне оформлення.

Завдання для перевірки знань

1. Які з речей, ввезених дипломатом з Ефіопії, підлягають обкладенню

митом:

а) автомобіль;                                            

б) речі для службового користування;

в) дитячі іграшки;

г) пиво

2. За згодою власника, громадянин України має намір придбати в кон­сульській установі Республіки Польщі автомобіль DАЕОО 1998 р. випуску, який оформлено в митному відношенні на території України в режимі тимчасового ввозу для власних потреб консульської організації. При покупці зазначеного транспортного засобу покупець повинен:

а) сплатити всі необхідні за законодавством податки і збори при оформ­ленні в митному відношенні транспортного засобу в режимі імпорту за дек­ларацією форми МД-1;

б) оформити в митному відношенні транспортний засіб у режимі імпор­ту за декларацією форми МД-1 без сплати всіх необхідних за законодав­ством податків і зборів при його оформленні, оскільки транспортний засіб було ввезено на митну територію України консульською організацією, що відповідно до міжурядових договорів України і привілеїв на території України користується митними пільгами;

в) відмовитися від своїх намірів у зв'язку з тим, що продаж транспорт­них засобів, які належать консульським організаціям, що користуються на території України митними пільгами, заборонено.

3. Предмети, ввезені на територію України для офіційного (службового) та особистого користування організаціями й особами, які мають на території України митні пільги, до закінчення встановленого терміну зворотного виво­зу мають бути:

а) вивезені за межі цієї території;

б) або заявлені митниці з метою вільного використання;

в) або передані митниці з метою передачі у власність державі;

г) або передані митниці для зберігання;

д) або знищені під контролем митниці, якщо такі товари та інші предме­ти не можуть бути використані як вироби або матеріали;

е) або повинні залишитись у постійному користуванні, оскільки кон­сульські організації мають на території України митні пільги.

4. При проходженні митного контролю в аеропорту м. Бориспіль інозем­ний громадянин, що має дипломатичний паспорт, на прохання інспектора мит­ниці відмовляється пред'явити до огляду свій багаж. У такому випадку слід:

а) провести особистий догляд;

б) викликати працівника міліції за непокору вимогам митних органів (адміністративне стягнення);

в) скласти протокол про порушення митних правил за ст. 107 Митного кодексу України;

г) якщо немає серйозних підстав вважати, що в багажі іноземного грома­дянина під виглядом або, крім предметів офіційного (службового) користу­вання, переміщуються інші предмети, зазначені предмети звільнити від мит­ного огляду.

5. Громадянин Словаччини подав документи в прикордонну митницю, з яких з'ясувалося, що він їде на постійну роботу в Україну на посаду першого секретаря посольства Словаччини в Україні на власному автомобілі. Інспек­тор митниці повинен:

а) направити даний автомобіль за документами контролю доставки у внут­рішню митницю для оформлення;

б) провести митне оформлення зі сплатою всіх необхідних за законодав­ством податків і зборів.

6. З якою метою товари та інші предмети пропускаються через митний кордон України?

7. За яких умов митниця здійснює пропуск через митний кордон Украї­ни?

8. Зробити розрахунок платежів для нового легкового автомобіля "Форд" з об'ємом бензинового двигуна 1998 см3. Вартість, визначена в інвойсі, — 18 000 DМ (курс валют: 1 дол. USA— 4,64 грн.; 1 DМ — 2,44 грн.; 1 евро — 4,78 грн.).

9. Зробити розрахунок платежів для автомобіля "Фольксваген", що був у користуванні більше 3 років, з дизельним двигуном об'ємом 1788 см3. Вартість за рахунком-фактурою — 16 000 DМ.

10. Зробити розрахунок платежів для вантажівки "Форд", що була в користуванні більше 2 років, з дизельним двигуном об'ємом 2500 см3. Вартість за рахунком-фактурою — 21 000 DМ. Вартість за висновком експерта — 51 574 грн.

11. Зробити розрахунок платежів для двигуна "Форд", що був у користуванні, об'ємом 1998 см3. Вартість за рахунком-фактурою — 250 дол., СПІА. Вартість за висновком експерта — 1354 грн.

12. У яких випадках громадянин України може ввозити плодоовочеву продукцію з-за кордону без оподаткування?

13. Громадянин при переїзді на ПМП за кордон хоче вивезти нагороди померлих батьків. За яких умов він може це зробити?

14. Хвора людина похилого віку при переїзді на ПМП в Україну не може самостійно відправити контейнер з домашніми речами. Як їй бути?

15. Що в авіаційному пункті пропуску розуміється під "зоною митного контролю", де і ким вона встановлюється?

16. Що таке "режим зони митного контролю" і які особи мають право знаходитись у "зоні митного контролю"?

17. В якому випадку проводиться особистий огляд пасажирів?

18. В яких випадках може застосовуватися уніфікована митна квитанція

МД-1?

Практичні завдання

1. Пасажир — громадянин України, ввозить до України 1000 дол., США, обручку золоту вагою 2 г, вартістю 20 дол. США. Заповнити митну декларацію.

2. Пасажир — громадянин України, ввозить до України рушницю мис­ливську (документи на право власності є, дозвільних документів МВС Украї­ни немає).

Взяти ці речі на зберігання за уніфікованою квитанцією МД-1.