http://akstell.com/ материнские платы купить материнские платы.Глава 8

ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

8.1. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ     ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ ПОРУШЕННЯ

 

8.1.1. Поняття адміністративного правопорушення

Одним із видів соціальної відповідальності є юридична (правова) відповідальність, до якої притягаються громадяни за їх шкідливу для суспільства і держави поведінку, за порушення встановлених законодавством правових вимог, велінь держави.

Адміністративна відповідальність — це репресивний вид відпові­дальності, де покарання має характер особистого визнання кари, а вольовий вплив спрямовується на волю правопорушника з метою повного психічного переживання ним кари, подолання певних мо­тивів, якими обумовлюється ірраціональна поведінка, та стимулю­вання мотивів, що мають схилити до поведінки, котра узгоджується з правовими приписами. Вона полягає в застосуванні до порушника державними органами або службовими особами державно-примусо­вих заходів, передбачених адміністративним правом. Адміністратив­на відповідальність зобов'язує винну особу зазнати встановлених пра­вовими нормами негативних наслідків і настає за наявності фактич­ної підстави її застосування до правопорушника.

Адміністративне правопорушення (проступок) — це перш за все діяння, поведінка, проступок, акт зовнішнього вираження відношен­ня особи до реальної дійсності, інших людей, держави, суспільства.

Адміністративна відповідальність має репресивний характер-Звідси її специфіка, яка передбачає встановлення вини, що є проявом волі, свідомості фізичної особи. Саме ця вимога індивідуалізує, демо­кратизує відповідальність, зводить нанівець неможливість об'єктивної осудності, водночас урівнюючи права та обов'язки правопорушників будь-якого соціального статусу, службового рангу. Ця рівність про­являється і в тому, що єдиною підставою притягнення до відпові­дальності є факт здійснення проступку, її умовою — наявність вини.

Таким чином, метою адміністративної відповідальності є:

 1) захист правопорядку у сфері державного управління

 2) виховання громадян та посадових осіб у дусі поваги до норм адміністративного права. Підставою для притягнення до адміністративної відповідальності вчинення адміністративного проступку, тобто протиправного діяння, то порушує правові норми у сфері державного управління і тягне за собою застосування передбачених законодавством заходів. Правопо­рушення вважається адміністративним проступком лише тоді, коли встановлено вину особи в його вчиненні, а також доведено причин­ний зв'язок між протиправним діянням та його шкідливими на­слідками. Адміністративний проступок завдає шкоди інтересам су­спільства й держави і від злочину відрізняється меншим ступенем суспільної небезпеки. У законодавстві та практиці для розмежуван­ня злочинів і проступків застосовується низка конкретних ознак: наявність тяжких наслідків, великий розмір матеріального збитку, завданого правопорушенням, повторне або неодноразове здійснення правопорушення за умови застосування адміністративного стягнен­ня за попередні, здійснення правопорушення навмисно і т.п.

Як антисусігільне діяння адміністративний проступок порушує наявну в законодавстві правову норму, що формулює конкретне правило поведін­ки і встановлює адміністративну відповідальність за його порушення.

Таким чином, адміністративним правопорушенням (провиною) визнається спрямована на державний або суспільний порядок, дер­жавну власність, права і волю громадян, на встановлений порядок управління протиправна, винна (навмисна або необережна) дія або бездіяльність, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

8.1.2. Поняття порушення митних правил

Одним із видів адміністративних правопорушень є порушення мит­них правил. Порушенням митних правил визнається протиправна, винна (навмисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на встановлений порядок управління і за яку відповідальність передба­чена статтями 104—120 Митного кодексу України.

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил має більш конкретні цілі — вона спрямована на стосунки фізичних та юридичних осіб у сфері митної справи України, на забезпечення охорони митних правил, а також виховання поваги до цих правил з боку всіх учасників митних відносин.

По-перше, адміністративна відповідальність за порушення митних правил України в деяких випадках настає тоді, коли правопорушник виявлений на території іншої держави. Такі випадки мають місце за наявності державних угод чи договорів між митними органами суміж­них держав про сумісний контроль. У цьому випадку незалежно від місця виявлення правопорушення, якщо сталося переміщення предметів за кордон України, відповідальність настає за законодавством України.

По-друге, в цілому ряді випадків адміністративна відповідальність настає не за закінчений проступок, а з більш ранніх стадій — приготування і замах (статті 115, 116 Митного кодексу України передба­чають відповідальність за здійснення підготовчих дій).

Порушення митних правил визначається вчиненим умисно, коли особа, яка його скоїла, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала настання цих наслідків.

Порушення митних правил визначається вчиненим з необереж­ності, коли особа, яка його скоїла, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно роз­раховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настан­ня таких наслідків, хоч повинна була б і могла їх передбачати.

Посадові особи підлягають відповідальності за порушення мит­них правил, якщо в їхні службові обов'язки входило забезпечення виконання вимог, установлених Митним кодексом України. При вчи­ненні порушень митних правил підприємствами відповідальності підлягають службові особи — керівники цих підприємств.

Військовослужбовці, особовий склад МВС та СБУ, які відповіда­ють за адміністративні правопорушення за дисциплінарними стату­тами, при порушенні митних правил несуть відповідальність на за­гальних підставах.

Іноземні громадяни й особи без громадянства, які перебувають на території України, за порушення митних правил підлягають адміні­стративній відповідальності на загальних підставах. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на те­риторії України іноземними громадянами, які згідно з чинними зако­нами та міжнародними договорами України користуються імуніте­том від адміністративної юрисдикції України, вирішуються диплома­тичним шляхом.

Відповідальності за порушення митних правил підлягають особи, які досягли на момент вчинення правопорушення 16-річного віку.

Не є порушенням митних правил дія, яка хоч і передбачена Мит­ним кодексом України, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує встановленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода менш значна, ніж відвернена.

Не є порушенням митних правил дія, яка хоч і передбачена Мит­ним кодексом України, але вчинена в стані необхідної оборони, тоб­то при захисті встановленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяль­ності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

При малозначності вчиненого порушення митних правил службо­ва особа митного органу України, яка розглядає справу, може звільни­ти порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

8.1.3. Види, склад порушення митних правил і відповідальність за їх скоєння

Відповідно до Митного кодексу України порушеннями митних правил визнаються:

Ст. 104 МК. Не зупинення транспортного засобу

Об'єкт правопорушення — встановлений законодавством порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Об'єктивна сторона — незупинення транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України, в зоні митного контро­лю в місці розташування митного органу України, тобто в пункті пропуску на митному кордоні України, що співпадає з державним кордоном, через який здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річне, повітряне та інше сполучення, а також у пункті, розташовано­му на митному кордоні України, що є межею митної зони.

При встановленні такої ознаки необхідно мати на увазі, що склад порушення утворюють такі дії, як:

— незупинення як результат непокори вимозі посадової особи зупинитися у встановленому місці;

— незупинення у встановленому місці, що позначено знаками як місце здійснення митного контролю та оформлення.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що допу­стили незупинення транспортного засобу.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути здійснене як навмисно, так і через необережність.

Приклад 1. 23 вересня 1999 р. о 15 годині в пункті пропуску «Плетенів-ка» на митному кордоні України громадянин І., що керував автомобілем «ВАЗ-2109», не зупинив транспортний засіб за вимогою посадової особи митного органу України в зоні митного контролю.

Приклад 2. 23 вересня 1999 р. о 16 годині в пункті пропуску «Плетенів-ка» на митному кордоні України громадянин П., що керував автомобілем «ВАЗ-2109», не зупинив транспортний засіб у зоні митного контролю, що позначена спеціальними знаками «СТОП Митниця» як місце здійснення митного контролю і оформлення.

Відповідальність за правопорушення: попередження; накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил мінімального розміру заробітної плати (далі — МРЗП), а на службових осіб — до одного мінімального розміру заробітної плати.

105 МК. Відправлення транспортного засобу без дозволу

Об'єкт правопорушення — встановлений законодавством поря­док відправлення транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем.

Об'єктивна сторона — відправлення транспортного засобу, що знаходиться під митним контролем, без дозволу митниці і прикор­донних військ з пунктів пропуску на державному кордоні.

 

Суб'єкт — громадяни і посадові особи, що допустили (здійснили) відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу України.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути здійснене як навмисно, так і через необережність.

Приклад. 23 вересня 1999 р. о 15 годині в пункті пропуску «Плетенівка» на митному кордоні України громадянин І., що керував автомобілем «ВАЗ-2109», самовільно відправив транспортний засіб, що знаходився під митним контролем, до завершення митного оформлення, без дозволу митного органу України.

Відповідальність за правопорушення: попередження; накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — до одного МРЗП.

Ст. 107 МК. Перешкодження доступу службової особи митно­го органу України до предметів, що знаходяться під митним контролем

Об'єктивна сторона — перешкодження доступу посадової особи митного органа України при здійсненні ним митного контролю до предметів, що знаходяться під таким контролем. При цьому необхід­но враховувати, що в даному випадку під поняттям посадові особи митниці розуміються особи, що безпосередньо здійснюють або відпо­відають за контроль за законністю переміщення і пропуску предметів через митний кордон України. Перешкодження доступу виражається в створенні умов, що утруднюють або виключають його можливість, і може бути зроблено шляхом:

— відхилення (наприклад у випадку, коли матеріально відпові­дальна особа, у якої на збереженні знаходяться предмети, що підля­гають митному контролю, знаючи про прихід посадової особи мит­ниці, не з'являється в місці складування таких предметів; у разі замовчування про місця збереження предметів; невидача документів, необхідних для доступу до місць зберігання предметів, тощо);

— обману (наприклад уведення посадової особи в оману про місце перебування предметів, що знаходяться під митним контролем, їхню кількість тощо);

— фізичного впливу, але без ознак злочину (наприклад у разі затримки посадової особи митниці, утримування її замкненою в будь-якому приміщенні, вилучення в неї документів, необхідних для до­ступу до місць збереження предметів, тощо).

Перешкодження доступу також може бути результатом непокори розпорядженню або вимозі посадової особи митного органу України надати можливість такого доступу. Непокора законному розпоря­дженню або вимозі посадової особи митного органу України при вико­нанні нею своїх службових обов'язків може виражатися у відкритій відмові від виконання законного розпорядження чи вимоги або іншому навмисному його невиконанні. При цьому під невиконанням розумі­ється нездійснення дій, передбачених розпорядженням або вимогою,

вчинення дій, заборонених розпорядженням або вимогою, або нена­лежне (несвоєчасне, неповне, неточне) виконання розпорядження чи вимоги.

Суб'єкт — громадяни і посадові особи, які перешкодили доступу посадової особи до предметів, що знаходяться під митним контролем.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил припускає наявність у правопорушника наміру на його вчинення.

Приклад. За контрактом № 1 від 22 лютого 1999 р. фірмою «ЖЖЖ» був отриманий вантаж — два автомобілі «БМВ-535», що знаходяться під митним контролем відповідно до взятого гарантійного зобов'язання від 12.07.99 р. 20 липня 1999 р. о 10 годині при здійсненні митного контролю директор фірми «ЖЖЖ» С. шляхом відхилення, яке виявилося в тому, що матеріально відповідальна особа — зав. складом П., у якого на зберіганні знаходяться предмети, підлягаючі митному контролю, і знаючи про прихід посадової особи митниці, не з'явився в місце зберігання автомобілів «БМВ-535» і цим самим перешкодив доступу посадової особи митного органу України, що здійснює (або відповідає за) контроль за законністю переміщення і пропуску предметів на територію підприємства, де знаходяться предмети, що підлягають митному контролю.

Відповідальність за правопорушення: попередження; накладення штрафу на громадян у розмірі до половини офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — до одного МРЗП.

Ст. 108 МК. Неподання митному органу України документів, необхідних для здійснення митного контролю

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України (ст. 25) порядок представлення документів, необхідних для митного контролю.

Об'єктивна сторона — непредставлення митному органу України необхідних для митного контролю: а) документів на транспортні засоби, декларації; б) документів на товари, окрім декларації; в) до­кументів на речі, валюту або цінності. При цьому під необхідними для митного контролю документами слід розуміти такі документи, які мають представлятися у зв'язку зі здійсненням митного контро­лю та проведенням митного оформлення і повинні: 1) або містити відомості, необхідні для митного контролю і митного оформлення (наприклад статут підприємства, контракти і договори, укладені підприємствами; фінансові документи, що підтверджують розрахунки Цих підприємств, тощо); 2) або бути підставою для переміщення пред­метів (наприклад експортна або імпортна ліцензія, дозволи, легалізо­вані у встановленому порядку документи на право спадкування тощо); 3) а також інші документи, перелік яких визначається згідно зі ст. 25 МК України. Непредставлення таких документів може виражатися як у вигляді відхилення (наприклад, коли особі відомо про обов'язок подати їх митному органу у визначені терміни, що особою порушується), так і у видгляді непокори розпорядженню або вимозі посадової особи митного органу подати документи. Непокора законному розпоря­дженню або вимозі посадової особи митного органу України при ви-

конанні нею своїх службових обов'язків може виражатися у відкритій відмові від виконання законного розпорядження чи вимоги або іншому навмисному його невиконанні. При цьому під невиконанням розумі­ється нездійснення дій, передбачених розпорядженням або вимогою, вчинення дій, заборонених розпорядженням або вимогою, або нена­лежне (несвоєчасне, неповне, неточне) виконання розпорядження чи вимоги.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що не подали митному органу такі документи.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил припускає наявність у правопорушника наміру на його вчинення.

Приклад. 24 вересня 1999 р. о 12 годині при проведенні митного оформ­лення вантажу, що надійшов на адресу ППФ «ННН», відповідно до контракту № 2 від 06.04.99 р., директор ППФ «ННН» ухилився від подання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю і проведен­ня митного оформлення відповідно до ст. 25 МК України, хоч йому було відомо про обов'язок подати документи митному органу у визначені термі­ни, які він порушив. Не були подані документи: а) в яких повинна містити­ся інформація, необхідна для митного контролю і митного оформлення (ста­тут підприємства, контракт, фінансова документація); б) або інформація, яка е підставою для переміщення вантажів (експортна (імпортна) ліцензія, доку­ментація на право спадщини тощо).

Відповідальність за правопорушення: попередження; накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — від одного до десяти МРЗП.

Ст. 109 МК. Недоставлення в митний орган України пред­метів та документів

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України порядок доставлення предметів, що знаходяться під митним контролем, і ДО' кументів на такі предмети.

Об'єктивна сторона — недоставлення в митний орган України у встановлений термін предметів, що знаходяться під митним контро­лем і перевозяться з одного митного органу України в інший, а так само прийнятих для вручення митному органу України митних та інших документів. Відповідно до статей 81, 82 МК України підприєм­ство і громадянин, що прийняли товари та інші предмети до переве­зення, зобов'язані доставити їх у митницю призначення, а також документи на них, які підлягають врученню цій митниці в термін, що згідно зі ст. 83 МК України встановлюється митницею відправлення відповідно до звичайних термінів доставки, виходячи з можливостей виду транспорту, використовуваного для такого перевезення, маршру­ту та інших умов перевезення.

Слід мати на увазі, що в разі недоставлення митних вантажів У митницю призначення внаслідок аварії чи непередбачених обставин, відповідальність за ст. 109 МК не настає за умов застосування пере­візником усіх можливих заходів щодо збереження вантажу і по-порушення митних правил

Повідомлення про це в найближчу митницю. Ці обставини повинні бути підтверджені відповідними документами.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що прий­няли такі предмети до перевезення.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: попередження; накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП з конфіскацією цих предметів або без такої.

Ст. 110 МК. Пошкодження або втрата митного забезпечення

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України порядок здійснення митного контролю предметів, не пропущених через мит­ний кордон України.

Об'єктивна сторона — пошкодження чи втрата пломб, печаток або іншого забезпечення, накладеного митним органом України (згідно зі ст. 31 МК) на транспортні засоби, в тому числі на транспортні засоби індивідуального користування, приміщення, ємності та інші місця, що містять товари та інші предмети, що підлягають митному контролю і не пропущені через митний кордон України. Відпові­дальність за вказане порушення настає як у разі зберігання таких предметів, так і в разі їхнього перевезення між митницями.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, під конт­ролем яких знаходяться такі предмети.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП.

Ст. 111 МК. Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу України

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України (ст. 33) порядок проведення вантажних та інших операцій з предметами, що знаходяться під митним контролем.

Об'єктивна сторона — навантаження, вивантаження, переванта­ження, виправлення ушкоджень упакування, розкриття упакування, переупакування предметів, що знаходяться під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування, нанесених на ці предмети, або їхнє упакування без дозволу митного органу України.

Слід мати на увазі, що відповідальність за вказане порушення настає тоді, коли здійснення вантажних та інших операцій не містить ознак інших правопорушень. Зокрема, не можуть кваліфікуватися за Цією статтею такі дії, як нанесення ідентифікаційних знаків і марку­вання для зміни головних параметрів виробів (їхнього роду, виду, кількості, ваги тощо) з метою приховування предметів або декдару-

вання їх не своїм найменуванням; переупакування ще не догляну, тих предметів у місця доглянутого багажу з метою їхнього прихову­вання від митного контролю тощо.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що здійсни­ли такі операції.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Приклад. 28 вересня 1999 р. о 10 годині на адресу ТОВ «ССС» автомобі­лем «ГАЗ-53», д.н.з. 0909 ММК, прибув вантаж, що знаходився під митним контролем, і за розпорядженням директора ТОВ «ССС» Д.З. Сидорова був без дозволу митного органу України вивантажений (перевантажений...) на склад фірми.

Відповідальність за правопорушення: попередження; накладення штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП.

Ст. 112 МК. Видача предметів без дозволу митного органу України або їх втрата

Об'єкт правопорушення — встановлений ст. 22 МК України по­рядок здійснення митного контролю.

Об'єктивна сторона — видача без дозволу митного органу Украї­ни або втрата предметів, що знаходяться під митним контролем, у період, визначений ст. 24 МК України. При встановленні зазначеної ознаки необхідно мати на увазі, що безпосередніми об'єктами даного порушення є також предмети, прийняті на зберігання підприємствами.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що здійсни­ли видачу або допустили втрату таких предметів.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, або без такої, а на служ­бових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП з конфіскацією зазначених предметів або без такої.

Ст. 113 МК. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України (ст. 71) порядок пропуску товарів та інших предметів з метою тимчасового ввозу або вивозу.

Об'єктивна сторона — порушення зобов'язання про зворотний вивіз або ввіз, тобто:

1) невивезення за кордон предметів, ввезених в Україну під зобов'я­зання про зворотний вивіз у терміни, встановлені цим зобов'язан­ням;

2) неповернення в Україну предметів, вивезених за кордон під зобов'язання про зворотний ввіз у терміни, встановлені цим зобо­в'язанням.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що взяли на себе такі зобов'язання.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил припускає наявність у правопорушника наміру на його вчинення.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП з конфіскацією цих предметів, а на службових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП з конфіска­цією цих предметів.

Ст. 114 МК. Порушення зобов'язання про транзит

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України порядок пропуску предметів, що знаходяться під митним контролем, з метою транзиту через територію України.

Об'єктивна сторона — невивезення за митний кордон України предметів, ввезених з метою транзиту через територію України, в тер­міни, встановлені митним органом України. Згідно зі статтями 81, 82 МК України підприємство і громадянин, що прийняли товари та інші предмети для перевезення, зобов'язані вивезти їх за межі України через визначену митницю в термін, що відповідно до ст. 83 МК України встановлюється митницею відправлення згідно зі звичайними термі­нами доставки, виходячи з можливостей виду транспорту, використо­вуваного для такого перевезення, маршруту, що намічається, та інших умов перевезення.

Слід мати на увазі, що в разі порушення зобов'язання про транзит внаслідок аварії чи непередбачених обставин, відповідальність за ст. 114 МК не настає за умов застосування перевізником усіх можливих заходів щодо збереження вантажу і повідомлення про це в найближчу митницю. Ці обставини мають бути підтверджені відповідними документами.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що прий­няли такі предмети до перевезення.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП з конфіскацією цих предметів, а на службових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП з конфіска­цією цих предметів.

Ст. 115 МК. Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю

Об'єкт правопорушення — встановлений ст. 21 МК України по­рядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Об'єктивна сторона — переміщення предметів через митний кор-Дон України з приховуванням від митного контролю, тобто:І200

 

   — з використанням схованок чи інших засобів, що утруднюють виявлення предметів. Для встановлення цієї ознаки необхідно мати на увазі, що схованками є спеціальні місця: виготовлені, тобто функ­ціональне призначення яких — тільки для незаконного переміщен­ня предметів, як-от магнітні контейнери, що прикріплюються до транс­портного засобу у важкодоступних місцях, додаткові порожнини в автомашинах, не передбачені заводською конструкцією, тощо; облад­нані і пристосовані, які піддалися таким конструктивним змінам, як попереднє розбирання і монтаж конструктивних елементів на транс­портних засобах, устаткування додатковою оснасткою, іншими при­стосуваннями. Під «іншими засобами, що утруднюють виявлення предметів» розуміється переміщення предметів з фізичним прихову­ванням, за яким їхнє візуальне виявлення під час митного контролю утруднено, наприклад у речах, що знаходяться в ручній поклажі або багажі, в одязі пасажира, в різних місцях на транспортних засобах, серед інших вантажів і предметів тощо;

— шляхом надання одним предметам вигляду інших, тобто сут­тєва зміна зовнішніх характерних ознак предметів, які дозволяють віднести їх до предметів іншого виду, наприклад надання іконі ви­гляду кухонної обробної дошки шляхом нанесення на неї спеціаль­ного орнаменту і прикріплення рукоятки тощо;

— з представленням митному органу як підстави для переміщен­ня предметів: підроблених документів, тобто повністю виготовлених фальшивих документів або документів-оригіналів, у які внесено зміни, підробки, наприклад внесення змін, підробок в офіційно завірену в'їзну митну декларацію з метою легалізації незаконного вивозу валюти, цінностей з України; документів, отриманих незаконним шляхом, тобто документів, отриманих зацікавленою особою в результаті обма­ну або надання як підстави для їх видачі уповноваженій на те особі явно помилкових зведень чи підроблених документів, або в резуль­таті зловживання посадовою особою службовим становищем, наприт клад одержання експортної ліцензії на підставі підробленого догово­ру; документів, що містять неправдиві дані, тобто документів, які фактично є справжніми, але до них внесено відомості, що не відповіда­ють дійсності. При цьому документ зберігає ознаки і реквізити справж­нього (виготовляється на офіційному бланку, містить прізвища і по­сади осіб, які повинні його підписувати, тощо), проте внесені в нього дані (текст, цифрові матеріали і т. ін.) неправдиві. Наприклад, в офі­ційно виданій довідці організації неправдиво засвідчується, що пере­міщувані предмети ввозяться для власних потреб; документів, що є підставою для переміщення інших предметів, наприклад викорис­тання митної декларації, у якій зареєстроване ввезення визначених предметів через кордон як підстава для вивозу з України свідомо інших предметів.

При встановленні даних ознак необхідно мати на увазі, що доку­ментами, які дають підставу для переміщення предметів, є документи, які надають права або звільняють від обов'язків, у належному по­рядку засвідчені і видані посадовими особами митних установ (митна декларація...) або організаціями (ліцензії і та Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що здійсни­ли таке переміщення.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Приклад. 29 вересня 1999 р. о 15 годині громадянин України Х.Ш. Пав-лов перемістив через митний кордон України предмети з приховуванням від митного контролю, використавши схованку — магнітний контейнер, прикріплений до автомобіля «КамАЗ», д.н.з. 5329 ІКВ у середині колісної ніші.

Відповідальність за правопорушення: конфіскація предметів, що е безпосередніми об'єктами правопорушення, а також предметів зі спеці­ально виготовленими схованками, використаними для переміщення через митний кордон України з приховуванням предметів, що є без­посередніми об'єктами правопорушення; накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до 200 офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил МРЗП з конфіскацією зазначених пред­метів, а на службових осіб — від 300 з половиною до 1000 МРЗП з конфіскацією зазначених предметів або без такої.

Ст. 116 МК. Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем

Об'єкт правопорушення — встановлений ст. 50 МК України по­рядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Об'єктивна сторона — переміщення предметів через митний кор­дон України поза митним контролем, тобто:

— поза місцем розташування митного органу (згідно зі ст. 12 МК України поза пунктами пропуску на державному кордоні України, через які здійснюються залізничне, автомобільне, повітряне, річкове та інші сполучення, а також поза пунктами, розташованими на мит­ному кордоні України, що є межами вільних митних зон). При вста­новленні даної ознаки необхідно мати на увазі, що таке переміщення повинно здійснюватися без відповідного на те дозволу;

— поза часом здійснення митного оформлення. При встановленні даної ознаки необхідно мати на увазі, що таким переміщенням є переміщення предметів у місці розташування митного органу і під час його роботи, але здійснене до початку або після закінчення часу провадження митного оформлення.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що здійсни­ли таке переміщення.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до 200 офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил МРЗП з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, а на службових осіб — до 1000 МРЗП з конфіскацією зазначених предметів.202

Глава 8

Ст. 117 МК. Зберігання, перевезення чи придбання предметів ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від такого контролю

Об'єкт правопорушення — встановлені МК України положення про переміщення предметів через митний кордон України, порядок їхнього пропуску.

Об'єктивна сторона — зберігання, перевезення чи придбання пред­метів, ввезених в Україну: 1) поза митним контролем або з прихову­ванням від нього; 2) відносно яких надано пільги з митного обкла­дання, але вони використані без дозволу митних органів України в інших цілях ніж ті, у зв'язку з якими були надані.

При цьому розуміється: а) під зберіганням — факт таємного або відкритого володіння предметами; б) під перевезенням — факт пе­реміщення предметів з одного місця в інше будь-якими способами; в) під придбанням — факт одержання предметів у володіння, користу­вання або розпорядження, що припускає покупку, обмін на інші товари, прийняття в рахунок погашення боргу, одержання в дарунок тощо.

При встановленні ознаки, зазначеної в п. 2, необхідно мати на увазі, що об'єктами порушення тут є предмети, пільги відносно яких надані на підставах, передбачених Законом України «Про Митний тариф», і використання яких в інших цілях допускається тільки по завершенні відповідного митного оформлення.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Приклад. 28 жовтня 1999 р. о 20 годині на посту ДАІ «Пісочин» був затриманий автомобіль «ВАЗ-2110», в якому громадянин Л.Д. Петров пе­ревозив 5000 пачок цигарок «Прима» російського виробництва без україн­ських марок акцизного збору. Зі слів Л.Д. Петрова, цигарки були при­дбані ним на ринку м. Харкова. Однак, цигарки були переміщені на тери­торію України з порушеннями митних правил (відсутність марок акцизного збору).

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП, а на службових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП з конфіскацією предметів, що є безпосе­редніми об'єктами правопорушення, або без такої.

Ст. 118 МК. Недекларування предметів чи декларування їх не своїм найменуванням

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України (статті 44—46) порядок декларування предметів, що переміщуються через митний кордон України.

Об'єктивна сторона — 1) недекларування предметів, переміщува­них через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, тобто незаявлення за встановленою (згідно зі ст. 45 МК України) формою точних відомостей про такі предмети; 2) декла­рування предметів не своїм найменуванням. При застосуванні цієї статті слід мати на увазі, що склад правопо­рушення буде лише тоді, коли не було виявлено приховування від митного контролю. Предмети (товари) в разі пред'явлення їх до мит­ного контролю в повному обсязі, навіть якщо вони не записані влас­ником у митній декларації, не можуть вважатися переміщуваними з порушеннями митних правил. Такі предмети, неоформлені належ­ним чином, можуть не підлягати пропуску, але вважатися предмета­ми ПМП не повинні.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, що допу­стили порушення встановленого порядку.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до одного офіційно встановленого на день вчинення порушення митних правил МРЗП з конфіскацією предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушення, або без такої, а на служ­бових осіб — від двох з половиною до десяти МРЗП, з конфіскацією предметів — об'єктів ПМП або без такої.

Ст. 119 МК. Використання предметів, яким надано пільги щодо обкладення митом, в інших цілях без дозволу митних органів України

Об'єкт правопорушення — встановлені умови і порядок викорис­тання предметів, відносно яких були надані митні пільги щодо об­кладення митом.

Об'єктивна сторона — використання предметів, відносно яких надані митні пільги щодо обкладення митом, з іншою метою ніж та, у зв'язку з якою вони були надані, без дозволу митних органів. Відпо­відно до Закону України «Про Митний тариф» допускається звільнен­ня від оплати митом або зниження ставок мита для предметів у разі переміщення у встановлених цілях, відповідно до яких були надані такі пільги.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, яким були надані такі пільги.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Приклад. Фірма «ККК» ввезла під зобов'язання про зворотний вивіз де­ревообробний верстат за умовами договору для проведення виставки, проте при перевірці було встановлено, що верстат знаходиться в цеху і на ньому обробляються вироби для подальшого продажу.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян і на службових осіб — від 100 до 200 відсотків суми мита, не сплаченого у зв'язку з наданням пільг.

Ст. 120 МК. Дїі, що спричинили недобори митних платежів

Ці дії можуть бути вчинені в ході митного оформлення предметів ° бути такими, внаслідок яких митне оформлення предметів та нарахування митних платежів неможливе.204

Глава 8

Об'єкт правопорушення — встановлений МК України порядок сплати митних зборів за митне оформлення і Законом України «Про Митний тариф» порядок сплати мита за товари та інші предмети переміщувані через митний кордон України.

Об'єктивна сторона — дії, що спричинили недобори митних пла­тежів, тобто: 1) несплата мита і митних зборів упродовж встановле­них термінів; 2) інші дії, прикладом яких може бути зазначення у ВМД заниженої вартості товару, неправдивих відомостей про країну походження товару, умов постачання тощо.

Суб'єкт відповідальності — громадяни і посадові особи, які свої­ми діями спричинили недобір митних платежів.

Суб'єктивна сторона — зазначене порушення митних правил може бути скоєне як навмисно, так і через необережність.

Відповідальність за правопорушення: накладення штрафу на гро­мадян і на службових осіб — від 100 до 300 відсотків суми несплаче-них митних платежів.

8.1.4. Відповідальність за вчинення порушень митних правил

Згідно з Митним кодексом України за порушення митних правил (табл. 8.1) можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення:

• попередження — виноситься в письмовій формі. Застосування попередження передбачене статтями 104, 105, 107, 108, 109, 111 МК України. Адміністративне стягнення у вигляді попередження може бути накладено не пізніше двох місяців з дня порушення митних правил, а при порушенні митних правил, яке триває, — не пізніше двох місяців з дня його виявлення;

• штраф до 1000 офіційно встановлених на день вчинення пору­шення митних правил МРЗП. Застосування штрафу та розмір перед­бачені статтями 104 —120 МК України. Адміністративне стягнення у вигляді штрафу може бути накладено не пізніше двох місяців з дня порушення митних правил, а при порушенні митних правил, яке три­ває, — не пізніше двох місяців з дня його виявлення;

• конфіскація предметів, що є безпосередніми об'єктами правопо­рушення, а також конфіскація предметів, знарядь вчинення пору­шень митних правил. Застосування конфіскації передбачене статтями 109, 112—118 МК України. Конфіскація згаданих предметів прово­диться незалежно від часу вчинення або виявлення порушення мит­них правил. При неможливості конфіскації предметів, які є безпосе­редніми об'єктами порушення митних правил, з осіб, котрі вчинили порушення, стягується розмір вартості таких предметів

Таблиця 8.1. Склад правопорушення митних правил

Специфічна конструкція

Обов'язкові ознаки елементів

Безпосеред­ній об'єкт ПМП

Установлений порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів, предметів, товарів, речей, валюти і цінностей та їх оформлення

Предмет ПМП

Предмети   — будь-які предмети,

що переміщуються через митний кордон України;

товари   — будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну;

транспортні    засоби   (ТЗ),   що тимчасово прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу і пасажирів;

речі  — переміщувані через митний кордон України предмети особистого користування, у тому числі ТЗ індивідуального користування;

валюта    та    цінності   — переміщувані через митний кордон України валюта України, іноземна валюта, інші цінності, перелік яких визначається законодавчими актами України

Діяння (дія або бездіяльність)

Вчинення або невчинення дій, викладених у диспозиціях статей 104—120 МК України

Місце вчинення

Митний кордон України, зони митного контролю на території України

Вік

Особи, яким на момент вчинення правопорушення виповнилося 16 років

Особливості суб'єкта

Громадяни України, іноземні громадяни, що не користуються правом особистої недоторканності і дипломатичного імунітету, а також особи без громадянства, посадові особи

Вина

Прямий намір, непрямий намір, необережність

Мотив

Найчастіше корисливий, однак можливий через хибне розуміння почуття товариства або надання допомоги

8.2. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ, ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ

8.2.1. Провадження у справах про порушення митних правил

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил була і є найважливішою та найскладнішою ділянкою роботи працівників митних органів. Саме тому підрозділи дізнання, боротьби з порушен­нями митних правил, оперативні, аналітичні, по боротьбі з контра­бандою наркотиків, митної варти завжди комплектувалися найдис-циплінованішими та найдосвідченішими фахівцями, здатними вико­нувати свої службові обов'язки в екстремальних умовах, долати труднощі, не рахуючись з особистим часом.

Митна справа охоплює досить широку сферу діяльності, але перш за все асоціюється з тоннами затриманих наркотиків, сотнями тисяч вилучених доларів, вантажівками з конфіскованою горілкою, тютю­ном тощо.

Треба добре пам'ятати, що злочинці стають досвідченішими, а спосо­би скоєння контрабанди і порушень митних правил — витонченішими.

Приклад 1. З жовтня 1999 р. громадянин України X., провідник вагона поїзда № 25 «Москва — Севастополь», у міжстельовому просторі неробочого тамбура приховав від митного контролю 4800 пачок цигарок «Прима» на суму 1880 грн. і намагався ввезти їх в Україну. Затриманий працівниками митного поста «Козача Лопань» Магістральної митниці. Складено протокол за ознаками ст. 115 МК України (переміщення предметів через митний кор­дон України з приховуванням від митного контролю).

Приклад 2. ЗО жовтня 1999 р. громадянин України М. у місті Шебекіно Російської Федерації купив 3800 пачок цигарок на суму 1965 грн., найняв приватний російський автомобіль і на ньому довіз ці цигарки до кордону, де водій автомобіля перетинати об'їзною дорогою кордон України відмовився. Тоді М. вивантажив цигарки і намагався за декілька разів перенести їх на своїх плечах через кордон, але був затриманий працівниками митної варти Східної РМ. Складено протокол за ст. 116 МКУ.

Ці приклади свідчать про те, що митним органам сьогодні треба застосовувати нові форми та методи роботи, впроваджувати нові ідеї, ініціативи. Беручи до уваги, що на митні органи покладені завдання з боротьби з порушеннями митних правил, ці завдання вирішуються з допомогою митних розслідувань.

Основні завдання митних розслідувань:    — виявлення та припинення правопорушень;

— своєчасне, всебічне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, її вирішення відповідно до чинного законодавства;

— забезпечення виконання постанов у справах;

— виявлення причин та умов, які сприяли скоєнню митних пра­вопорушень, вживання заходів щодо їх усунення, запобігання право­порушень і зміцнення правопорядку та законності.

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 979/80000/99 по справі про порушення митних правил № 77

Форма П-13

 І99    р.

(назва населеного пункту)

Заступник начальника Східної регіональної митниці

(посада, митний орган, звання, прізвище,

радник митної служби 1-го рангу ГЛАДКОВ Олександр Петрович

ім'я, по батькові службової особи)

розглянувши матеріали справи №І7про порушення митних правил, розпочатої ....

непредставлення в митний орган предметів з боку громадянина України ПЕТРОВА

(вказати по якому факту розпочато справу)

Івана Пилиповича, який мешкає за адресою: м. ларків, вул. Квітуча, 65, —

ВСТАНОВИВ: Гр. Петров І.П. ввіз в Україну кузов м "Мерседез", 1989 р. випуску, УГОВ40255531В067950,

(викласти обставини, що встановлені при розгляданні справи)

двигун а/м "Мерседез", 1989 Р/. випуску, КІ2

дону України Рава-РуськоІо митницею йому були оформлені митні декларації МД-7 ХОЗО

(срок доставки вказаних агрегатів в митницю призначення. Встановлений строк був по­рушений

В своєму поясненні Петров Ш. пояснив. Що дане порушення було ним здійснено по причині затримки в дорозі (зламався автомобіль).

Таким чином, в діях ІІетрова  вбачаються ознаки порушення митних правил, перед­баченого ст. 109 МК України.

Керуючись ст. 135 і на підставі ч. 1 п,  ст. 140 МК України,

Рис. 8.1 а. Зразок офррмлення постанови про

ВИЛ (ЛИЦЬОВИЙ бІК)ПОСТАНОВИВ

 

(вказати прізвище, ім'я, по батькові порушника,

  м Харків, вул. Квітуча, .65

або найменування підприємства (організації)  порушника)

.    визнати винним (ою) у здійсненні порушення митних правил, передбаченого ст. ...

.Митного кодексу України.

2. Перелічені у пунктах ................................ протоколу від ..........................................................199        р

 

   предмети на суму ........................................................................................................................................................

(сума прописом)

   конфіскувати (повернути). (непотрібне закреслити).

3. ...............................................................................................................................................................  конфіскувати   

як предмети зі спеціально виготовленими тайниками.

4. .

(вказати прізвище та ініціали порушника або найменування ...........................................................................................................................................................     СТЯГТИ   Штраф

    74 (сімдесяти чотирьох)  одного мінімального розміру заробітної плати

5. на  розрахунковий   МФО 350589, м. Харків,  ЗУКПО 2466300, або в касу митниці за адресою: м. Харків, вул. Короленка,

Штраф, не сплачений протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення або направлення постанови у справі про порушення митних правил, стягується:

   у примусовому порядку із заробітку оштрафованого або через судового виконавця;

   шляхом звертання стягнення на предмети, вилучені для забезпечення усього стягнення.

Постанова про накладання адміністративного стягнення може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Скарга може бути подана у Державний митний комітет України або в

Київський районний суд м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 7-Б

(вказати найменування та адресу районного (міського) народного суду)

Рішення суду є остаточним. Постанова, не оскаржена у встановлений термін, підлягає виконанню.

 заступник начальника Східної РМ О.П. ГЛАДКОВ

(посада, найменування митного органу) (підпис)                                              (прізвище, ініціали)

Копію даної постанови отримав

........199   р.

...(підпис)

 

 

 

 

 

розслідування складаються з таких стадій:

_ виявлення та припинення правопорушень, перевірка первин­них повідомлень, матеріалів правопорушень;

_ розгляд матеріалів перевірки та прийняття рішення про пору­шення адміністративного провадження або відмову в порушенні та­кого провадження;

_ провадження митно-процесуальних дій щодо виявлення факту та обставин правопорушення, особи правопорушника, збирання та перевірки доказів;

— розгляд справи про порушення митних правил;

— виконання постанов у справах про ПМП;

— направлення матеріалів про інші правопорушення у відповідні правоохоронні органи; внесення пропозицій про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли скоєнню правопорушення.

Приводами для проведення митних розслідувань є:

— безпосереднє виявлення посадовими особами митних органів порушень митних правил;

— повідомлення засобами масової інформації про факти митних правопорушень підприємствами, установами, службовими особами та громадянами;

— матеріали, що надійшли з інших правоохоронних органів;

— повідомлення та матеріали іноземних митних і правоохорон­них служб.

Митні розслідування можуть проводитися тільки в тих випадках, коли є достатні підстави, які вказують на наявність ознак порушення митних правил.

Заяви і повідомлення можуть бути зроблені у письмовій та усній формі.

Під час перевірок приймаються пояснення від конкретних осіб та можуть проводитися митні обстеження. При цьому треба мати на увазі, що проведення інших процесуальних дій, передбачених МК України, можливе тільки після порушення провадження в справі про ПМП, тобто після складання протоколу.

За результатами розгляду матеріалів перевірки приймається одне з таких рішень: про порушення справи про ПМП; про направлення матеріалів у інші органи, уповноважені на провадження в справах про адміністративні правопорушення; про порушення кримінальної справи та проведення дізнання у справах про контрабанду; про відмову в порушенні справи про ПМП; про направлення повідомлення про злочин прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання.

Провадження в справі про ПМП не може бути порушене, а пору-піене підлягає закриттю за таких обставин:

— відсутність події та складу ПМП;

— недосягнення особою на момент вчинення ПМП 16-річного віку;

— неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

— вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхід­ної оборони;

видання акту амністії, якщо він усуває застосування адмінІСтРативного стягнення;

— скасування акту, який встановлює адміністративну відпові­дальність;

— закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення термінів, передбачених ст. 139 МК України;

— наявність з того самого факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови службової особи про на­кладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної справи;

— смерть особи, щодо якої було розпочате провадження в справі. Розслідування в справі про ПМП здійснюється з метою встановлен­ня таких обставин, які підлягають з'ясуванню при розгляді справи:

— чи дійсно скоєно правопорушення і яке конкретно;

— місце та час здійснення правопорушення;

— за яких обставин, яким чином, із застосуванням яких засобів;

— хто скоїв правопорушення та відомості про нього;

— винність конкретної особи (осіб), з якою метою та за якими мотивами скоєно правопорушення;

— обставини, які впливають на ступінь та характер відповідаль­ності особи;

— наслідки правопорушення, характер та розмір заподіяної шко­ди;

— де та в чиєму розпорядженні знаходяться предмети, які стали безпосереднім об'єктом правопорушення, або використовувалися при його скоєнні, або підлягають конфіскації;

— які причини та умови сприяли вчиненню даного правопору­шення конкретною особою (особами) тощо.

Протокол про ПМП складається за формою, встановленою ДМСУ. У ньому зазначаються:

— дата і місце його складання;

— посада, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, що скла­ла протокол;

— необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка поруши­ла митні правила, якщо її встановлено;

— місце, час вчинення та суть порушення митних правил;

— стаття Митного кодексу, що передбачає відповідальність за таке порушення митних правил;

— прізвища та адреси свідків, якщо вони є;

— пояснення особи, яка вчинила порушення митних правил. Крім цього, в протоколі необхідно вказати такі дані:

— найменування та індивідуальні ознаки затриманих предметів, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, їх кількість або вага, індивідуальна та загальна вартість, а також кількість одно­рідних із затриманими предметів, які пропущені, прийняті на збері­гання або повернені;

— найменування затриманих предметів зі спеціально виготовле­ними схованками, їх індивідуальні ознаки, кількість, вартість;

— найменування затриманих документів, необхідних для розгля­ду справи; -.порушення митних правил

                             Форма П-2

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ про порушення митних правил 979 /80000/99

   Листопад  м. Харків, Східна регіональна митниця           ...................................................................................................................

(місце складання протоколу)

Головний інспектор Відділу БПМП Східної РМ Гриненко А.А.

(посада, орган, прізвище, імя, по батькові) _  в ПрИСуТНОСті  .................................................................................................................................................

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса свідків,

посада і місце робота спеціалістів)

згідно з вимогами ст. 122 Митного кодексу України склав цей протокол про те, що під час здійснення митного контролю

(наймевуминя  вантажу, транспортного засобу,

порту та ш.)

 

(громадянство, прізвяще, ім'я, по батькові, рік і місце

народженвя, сери ж номер паспорта чи іншого документа

на право перетин кордону)

що мешкає

(адреса і місце проживанна)

що працює

(посада і місце роботі)

що прямує зПольщі.................................. у ...Україну.....................................

 мета поїздки, номер, рейсу, автомобиля

, судна та ін.)

"становлено: ГР

оформлена декларація МД-7 №20300/

Пеня; .Встановлений термін

. Зразок оформлення протоколу про порушення митних пра-

вил (лицьовий бік)

Вбачаючи наявність достатніх даних, що вказують на ознаки порушення митних правил, передбачених ст. .............................. Митного кодексу України

ВИРІШИВ

1. Згідно зі ст. 128 Митного кодексу України вилучити:

- предмети, що с безпосередніми об'єктами порушення митних правил:_________________

м

з/п

Нива ті індивідуальні

Кількість вага

Вартість

Кількість однорідних І затриманими предмети

Пропущено митницею

Прийнята

на зберіганні,

повернених

(якщо є додаток, вказати - дивись додаток Н ........)

2. Цим протоколом затримати документи, предмети із спеціально виготовленими тайниками, або для забезпечення утримання штрафу ................................... дивись додаток М ........ (необхідне закреслити).

3. Копію даного протоколНН (вручити) гр.  .Лехру.ІЛ..............................................................

.......................................................................................................................................... декларанту (представнику)

підприємства, (організації)  (назва, поштова адреса, реквізити документів)

 

Права передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

- знайомитися з матеріалами справи;

- давати поясненні; подавати докази, заявляти клопотанні;

- при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною новою я користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

- оскаржити постанову по справі          також ст. 63 Конституції України

мені роз'яснні...............................................................................................

(підпис)

 Бесіда велась .російською мовою, що нею гр.  .....Детроа.І_ІІ.................................................................

володіє вільно, зміст протоколу перекладено ..перекладач..незалучався..........................................

(вказати-ким, прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи та посаду)

Пояснення, зауваження гр.

(якщо * додаток - вказати) Присутні особи:    

                                                                                (підпити)

Копію даного протоколу отримав '... ........................Диємвпвд------- 199....р.

про час позгляду справи ................................................ 199 ....... р.  

за адресою                        мені повідомлено

Протокол склав співробітник митного органу  ...................................................................

                                                                                                            (підпис)

Рис. 8.26. Зразок оформлення протоколу про порушення митних пра­вил (зворотний бік)

Державний митний комітет України

ПРОТОКОЛ   ОПИТУВАННЯ

Місце опитування   .. ХдркіІв Східна регіональна митниця, відділ по боротьбі зПМП

(населеній пункт, мигти орган) опитування розпочато ........................................... 1999 р. о ....год......хв.

Закінчено ............................................

.........

(посада, мітииі орган, правице, ім'я, по батькові

Східної регіональної митниці Гриненко Анатолій Андрійович

службової особи, проводять опитування) за участю ..........................................................................................................................................................................

(прізвище, ініціали, місце роботі, посада)

у присутності ....................................................................................................................................................................

(прізвище, ініціали, місце роботи, посада)

..........................................................................................   згідно зі ст. 124 Митного кодексу України здійснив

опитування по суті справи про порушення митних правил. Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік народження  .......... .... ................................................

Місце народження  ......................................................................................................................................

Громадянство..................................................................................................................................

Відомості про інші мови, якими особа володіє вільно, якою мовою буде давати свідчення ......................

Освіта Середня......................................................................................................................................................

Місце роботи, посада, телефон

Адреса місця помешкання, телефон

Відомості про паспорт, або інший документ, що засвідчує особу

 

(№ паспорта, серія, коли і кім виданні)

Обов'язки ...............................

(учасника адміністративного процесу)

 повідомити про все відоме йому по справі та дати відповіді на поставлені питання, - роз'яснені  Петров І.П.

(підпис)

 Зразок оформлення протоколу

.........................................................    роз'яснено право давати свідчення рідною мовою

(прізвище, ініціали) ВОЛОДІЮ ВІЛЬНО а також користуватися послугами перекладача. Українською мовою ...........:.......................................

(володію, не володію)

...........................................................   послуги перекладача ..............................   й бажаю давати

(потрібні, не потрібні)

свідчення ....................   мовою

(якою)

(підпис особи, для якої українська мова не є рідною) Перекладачу

(прізвище, ім'я по батькові,

.......................................................................... що мешкає за адресою...................................................................

місце роботи, посада)

....................................................................................................................................................    роз'яснено обов'язок

виконати повний та вірний доручений йому переклад  .........................................................................................

(підпис перекладача) Мова, якою проводилося опитування РОСІЙСЬКА   ..............................................................................................

По суті справи повідомляю:

митницю призначення було допущено мною з причини поломки автомобіля, на яко­му цей кузов доставлявся.

(якщо с додаток  зазначити кількість аркушів)

Протокол прочитано (перекладено) ........УКРАЇНСЬКОЮ............ мовою. Записано вірно (підпис особи)

Доповнень та зауважень не надійшло.

(якщо є, то які саме)

Особа, яка була опитана ..................................

(підпис)

Перекладач ...........................................................................

Присутні (брали участь) особі ....................................................................................... ГриненкоА.А. Протокол склав співробітник митного органу ....................................................................................................

Рис. 8.36. Зразок оформлення протоколу опитування (зворотний бік)

Північ

Південь

Росія

\ -^

—^.м/п «Гоптівка»        (6»

смт. Журавлівка

950м

Україна

Умовні позначення:

— автотранспорт

— місце та час затримання

—прикордонно-митний наряд

— маршрут руху порушника

— шосе

— ґрунтовий шлях

Рис. 8.4. Схема затримання правопорушника

— предмети, вилучені з метою забезпечення стягнення штрафу, їхні індивідуальні ознаки, кількість, вага, вартість. Також у протоколі робляться такі записи:

— якою мовою велася бесіда з особою, відносно якої складено протокол, якщо ця особа не володіє українською мовою; ким був перекладений зміст протоколу на зрозумілу правопорушнику мову; якщо перекладачем — то його прізвище, ім'я та по батькові, адреса і місце роботи;

— про те, що особі, відносно якої складено протокол, відомо про час та місце розгляду справи, а також, що вона одержала копію про­токолу.

При складанні протоколу особі, яка вчинила порушення митних правил, роз'ясняються її права, про що робиться відмітка в протоколі.

При складанні протоколу про порушення митних правил можли­во проведення таких дій: опитування осіб про порушення митних правил, адміністративне затримання, витребування документів, прове­дення митних обстежень, вилучення предметів та документів, оцінка вилучених предметів, пред'явлення предметів та документів для впізнання, призначення експертизи, проведення перевірки окремих сторін діяльності підприємств.

Протоколи про порушення митних правил та протоколи проце­суальних дій, складені й оформлені в порядку, передбаченому МК216

України, є джерелом доказів, оскільки в них підтверджуються обста­вини і факти, що мають значення для вирішення справи.

При підготовці справи до розгляду вирішуються такі питання:

— визначається відсутність підстав, що виключають провадження у справі; ц

— перевіряється, чи правильно складені протокол та інші матерД али справи про порушення митних правил;

— розглядаються та вирішуються клопотання особи, яка притяЯ гується до відповідальності, законних представників, адвоката. Службова особа при розгляді справи зобов'язана з'ясувати:

— чи було вчинено порушення митних правил;

   чи винна ця особа в його скоєнні; І 

   — чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

— чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність;

— чи заподіяно майнову шкоду.

Розглянувши справу про ПМП, орган (службова особа) виносить постанову у справі за встановленою формою (рис. 8.5а, 8.56).

8.2.2. Виконання постанов митного органу України  про накладення адміністративного стягнення

Митний кодекс регламентує як звернення постанови про накла­дення адміністративного стягнення до виконання (ст. 147 МК), так і порядок безпосереднього виконання постанов (статті 148, 149 МК).

Згідно зі ст. 147 МК постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання митним органом України, що виніс постанову, після закінчення терміну її оскарження (10 днів з дня ви­несення постанови), а в разі подання скарги на постанову митного органу — в день прийняття рішення судом про відмову в її задоволенні.

Звернення постанови про накладення адміністративного стягнен­ня до виконання митним органом здійснюється самостійно або шля­хом надсилання фінансовому органу чи установам банків України повідомлення про звернення постанови до виконання. У разі немож­ливості виконання постанови зазначеними вище шляхами, вона реа­лізується державним виконавцем.

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністратив­ного стягнення, якщо її не було звернено до виконання впродовж трьох місяців від дня винесення.

Згідно зі ст. 148 МК сума штрафу має бути сплачена особою, яка вчинила порушення митних правил, не пізніше 15 діб з дня вручення або надіслання їй постанови, а в разі оскарження або опротестування такої постанови — не пізніше 15 днів з дня винесення рішення про залишення скарги або протесту без задоволення. Названа сума у валюті України або в іноземній валюті вноситься правопорушником у митний орган, який виніс постанову у справі, або в установи банків України. Перерахунок іноземної валюти у валюту України прово­диться за курсом, що застосовується для розрахунків у зовнішньо­економічних операціях і діє на день сплати штрафу.Порушення митних правил

 ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

по справі про порушення митних правил № 9.08/8.0000/99

....' ............Травень................. І99  р.

(назва населеного пункту)

 

(посада, митний орган, звання, прізвище, ім'я, по батькові службової особи)

розглянувши матеріали справи №80.8/800.00/95 про порушення митних правил, розпочатої ПО.фаКТу

 

(вказати по якому факту розпочато справу)

ВСТАНОВИВ:

^

(викласти обставини, що встановлені при розгляданні справи)

здійснення митного контролю транспортного засобу, чим здійснено порушення митних правил, передбачене ч. 1

ст. 108, ст. І ІЗ Митного кодексу України.

В своєму поясненні Мартов С.М. пояснив, що дане порушення було ним здійснено по причині поломки авто­мобіля, яісий;гід^

по 16.09.99 р. знаходився на ремонті двигуна. За ремонт згідно квитанції до прибуткового ордеру №109 від ФРл.було сплачено 422,74:Гривні.

Таким чином, в діях Мартова С.М. вбачаються ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. І ст. 108, МитногоКодексуУкраїни важних обставин, державі матеріальних збитків нанесено не було, автомобіль знаходиться на території України

 Мартов готовий вивезти його з України, слід визнати порушення, передбачене ст. 113 МК малозначним, обме­житись Мартову усним зауваженням і зобов'язати його здійснити вивіз автомобіля за межі України у вспновленому законом:порядку. Керуючись ст. 135 і на підставі ч. 1 п. .1............... ст. 140 МК України, СТ. 142 МКУкраїНИ,

Рис. 8.5а. Зразок оформлення постанови у справі про порушення мит­них правил (лицьовий бік)

  ПОСТАНОВИВ .

1. .Громадянка

(вказати прізвище, ім'я, по батькові порушника,

або найменування підприємства (організації) - порушника)

визнати винним (ою) в здійсненні порушення митних правил, передбаченого ст. ..

Митного кодексу України.

2. Перелічені у пунктах 

конфіскувати (повернути). (непотрібне закреслити).

3. ...............................................................................................................................................................  конфіскувати

як предмети зі спеціально виготовленими тайниками.

4. . (вказати прізвище та ініціали порушника або найменування

стягти штраф

організації-порушника

у розмірі .........

Штраф, не сплачений протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення або направлення постанови у справі про порушення митних правил, стягується:

-   у примусовому порядку із заробітку оштрафованого або через судового виконавця;

-   шляхом звертання стягнення на предмети, вилучені для забезпечення усього стягнення.

Постанова про накладання адміністративного стягнення може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Скарга може бути подана у Державний митний комітет України або  ( вказати найменування та адресу районного (міського) народного суду)

Рішення суду с остаточним. Постанова, не оскаржена у встановлений термін, підлягає виконанню.

Намшіьлшк Східщої регіональної-митниці                                             ПЛ.ДАШКО

(посада, найменування митного органу) (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)

Копію даної постанови отримав

.199   р. ..(підпис)

 Рис. 8.56. Зразок оформлення постанови у справі про порушення мит-

мих правил (зворотний бік)

Якщо штраф не буде сплачено в установлені терміни, він стя­гується:

— з вартості предметів, вилучених для забезпечення цього стяг­нення;

— у примусовому порядку із заробітної плати чи іншого заро­бітку, пенсії, стипендії;

— грошових коштів особи, яка вчинила ПМП (ч. З ст. 148 МК).

Якщо громадянин не працює або в інших випадках, коли стягнення штрафу з грошових прибутків або негрошових коштів фізичної чи по­садової особи неможливе, стягнення штрафу проводиться на підставі постанови митного органу державним виконавцем (згідно з вимогами Закону України «Про виконавче провадження») шляхом звернення стягнення на майно, а також на її частку у спільній власності.

Постанова митного органу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до митного органу, що виніс постанову. Штраф вноситься до державного бюджету. Рішен­ня про конфіскацію (ст. 41 Конституції України) предметів прий­мається судом за місцем знаходження митного органу.

Предмети конфіскуються після закінчення термінів на оскаржен­ня постанови. Конфіскація проводиться незалежно від того, чи є вони власністю особи, яка вчинила ПМП, а також незалежно від того, вста­новлена ця особа чи ні (ст. 149 МК).

Якщо предмети, зазначені в ст. 149 МК, не вилучені митним орга­ном, то правопорушник повинен передати їх митному органу не пізніше 15 днів від дня вручення рішення суду. При невиконанні цієї вимоги в зазначений термін виконання рішення суду проводиться держав­ним виконавцем за місцем проживання правопорушника або за місцем знаходження його майна, що підлягає конфіскації (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження»).

При неможливості конфіскації предмети?, що є безпосередніми об'єк­тами ПМП, а також предметів зі спеціально виготовленими схован­ками, що використовувалися для переміщення через митний кордон з приховуванням цих предметів, з осіб, які вчинили ПМП, стягується вартість зазначених предметів.

Рух справи про порушення митних правил та виконання поста­нов митного органу України про накладення адміністративного стяг­нення схематично відображено на рис. 8.6. -,-„ ;

Завдання для перевірки знань

1. На адресу ТОВ «ММММ» надійшов вантаж (меблі), який фірмою було взято на відповідальне зберігання згідно з листом-зобов'язанням. На^при-міщення, в якому було розміщено вантаж, інспектором митниці було накла­дено митне забезпечення (пломба). Через деякий час у приміщенні, де знахо­дився вантаж, прорвало трубу опалювання і директор фірми дав розпоря­дження зірвати пломбу, перемістити вантаж в інше приміщення та провести ремонтні роботи. Чи вбачаються ознаки ПМП в діях ТОВ «ММММ»?

     

зання про зворотне ввезення до 30.10.99 р. 25 жовтня 1999 р. вагони було ввезено на митну територію України, про що свідчать відмітки митниці на кордоні, після чого було використано їх для своїх потреб, при цьому внутріш­ня митниця повідомлена про це не була. Чи вбачаються ознаки ПМП у діях фірми «РРР»?

3. Фірмою «СіГ» на митну територію України було ввезено новий авто­мобіль «Майбах» як виставковий експонат під зобов'язання про зворотне ви­везення. Однак автомобіль вчасно не був вивезений, а був задіяний для госпо­дарських потреб цієї фірми. Чи вбачаються ознаки ПМП у діях фірми «СіГ»?

4. При в'їзді на митну територію України водієві автомобіля М.Б. Хаса-ну Чопською митницею було виписано провізну відомість № 00/9/00, в якій він зобов'язався доставити вантаж (апельсини) вагою 17 000 кг, у Східну РМ до 10.11.99 р. Вантаж було доставлено 11.11.99 р. Чи вбачаються ознаки ПМП з боку М.Б. Хасана?

5. Громадянин П.Н. Сидорчук ввіз із Росії в Україну поза митним кон­тролем вантаж (продукти харчування) загальною вартістю 5000 грн. із ме­тою доставити цей вантаж у м. Луганськ. Однак у м. Харкові в нього зла­мався автомобіль і він попросив свого друга Р.Г. Іваненка відвезти цей ван­таж у м. Луганськ, попередивши його, щоб він був обережним на постах ДАІ, тому що вантаж завезено в Україну з порушеннями митних правил. Р.Г. Іванен-ко погодився допомогти своєму другові. Чи вбачаються ознаки ПМП з боку Р.Г. Іваненка?

6. Громадянин О.Д. Петренко в'їхав в Україну з Росії на придбаному там автомобілі через митний пост «Гоптівка». Митний кордон України він пере­тнув під час проведення перезміни на митному посту і тому не проходив мит­ний контроль. Чи вбачаються ознаки ПМП з боку О.Д. Петренка?

7. З КНР в Україну прибув вантаж (іграшки), що відповідно до товаросуп­ровідних документів і поданої ВМД був оформлений як іграшки пластма­сові. Після оплати всіх платежів був зроблений переогляд вантажу, в ході якого з'ясувалося, що всі іграшки — м'які плюшеві. Чи вбачаються ознаки ПМП?

8. Основні завдання митних розслідувань.

9. Стадії митних розслідувань.

10. У яких випадках проводиться митне розслідування?

11. Які приймаються рішення за результатами розгляду матеріалів?

12. Основні відомості, що вказуються в протоколі про порушення митних правил.

13. Термін звернення постанови про накладення адміністративного стяг­нення до виконання.

14. Порядок сплати штрафу порушником митних правил.

15. Ким приймається рішення про конфіскацію предметів?http://akstell.com/ материнские платы купить материнские платы.