ПИТАННЯ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ЕКЗАМЕН

 

1.     Сутність та функції фінансів підприємств.

2.     Характеристика джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві.

3.     Фінансова діяльність підприємств та зміст фінансової роботи.

4.     Поняття финансових ресурсів в системі фінансів підприємств та їх види.

5.     Сутність готівкових і безготівкових розрахунків.

6.     Банківські рахунки: види і порядок їх відкриття.

7.     Принципи організації безготівкових розрахунків.

8.     Принципова схема розрахунку платіжним дорученням.

9.     Принципова схема розрахунку платіжним вимогою-дорученням.

10. Принципова схема розрахунку чеком.

11. Принципова схема розрахунку акредитивом.

12. Сутність вексельної форми розрахунку.

13. Класифікація векселів.

14. Сутність акредитиву та його основні види.

15. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

16. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг як головне джерело надходжень підприємства.

17. Методи розрахунку ціни продукції та виручки від реалізації.

18. Склад грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності.

19. Склад грошових надходжень і витрат від позареалізаційних операцій.

20. Сутність економічного і бухгалтерського підходу у визначенні чистого доходу на підприємстві.

21. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

22. Етапи формування балансового прибутку підприємства.

23. Етапи формування «прибутку від реалізації» підприємства.

24. Етапи розподілу балансового прибутку.

25. Напрямки використання чистого прибутку підприємства.

26. Сутність податків та їх функції.

27. Об'єкти оподаткування ПДВ, та ставки які при цьому застосовуються.

28. Об'єкти оподаткування АЗ, та форми нарахування які при цьому застосовуються.

29. Податкова система України та її структура.

30. Податок на прибуток: порядок розрахуку та ставки, що при уьому застосовуються.

31. Основні збори і цільові відрахування підприємств.

32. Сутність прямого і непрямого оподаткування підприємств.

33. Місцеві податки і збори.

34. Обігові кошти підприємства та характеристика їх складу.

35. Класифікація оборотних коштів.

36. Етапи процесу нормування оборотних коштів.

37. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

38. Джерела фінансування оборотних активів.

39. Суб'єкти кредитних відносин та об'єкти короткострокового кредитування.

40. Позабанківські форми залучення позикових ресурсів.

41. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.

42. Комерційний кредит та особливості його залучення.

43. Сутність авального і облікового кредиту.

44. Факторинг як форма кредитування поточної діяльності підприємства.

45. Процедура отрамання кредиту підприємством та документи, що для цього необхідні.

46. Сутність лізингового кредитування підприємств.

47. Умови державного кредитування підприємств.

48. Класифікація банківських кредитів.

49. Сутність відтворення основних засобів.

50. Знос і амортизація основних засобів.

51. Сутність і склад капітальних вкладень.

52. Джерела і порядок формування капітальних вкладень.

53. Джерела фінансування ремонту основних засобів.

54. Зміст, завдання та методи фінансового планування.

55. Зміст фінансового плану та порядок його складання.

56. Зміст і значення оперативного фінансового плану.

57. Призначення і порядок розробки платіжного календаря.

58. Банкрутство підприємства, його визначення та можливі наслідки для підприємства.

59. Економічна сутність сананції підприємств та форми її проведення.

60. Фінансова криза: чинники її виникнення та наслідки для підприємства.

 

ЛІТЕРАТУРА.

(найголовніші джерела виділено жирним шрифтом)

 

1.     Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р.

2.     Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 р.

3.     Закон України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р.

4.     Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению. Под ред. Иванова Г.П. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

5.     Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. - М.: Финансы и стат., 1994.

6.     Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы и стат., 1994.

7.     Банкротство: стратегия и тактика выживания. - Ч.1 Как избежать банкротства.- Международный институт рыночных исследований. Юридическая фирма МПМЛИ. - М., 1993.

8.     Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М., 1998.

9.     Бланк И.А. Основы финансового менеджмента - в 2-х томах – К.: «Эльга», 1999.

10. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП “Итем-ЛТД”, СП “АДЕФ - Украина”,  1996.

11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент – К.: «Эльга», 1999.

12. Бородина О.И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1995.

13. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: Пер. с англ. - Ярославль: Елень, 1993.

14. Джон К. Лембден, Ден В. Таргет. Финансы в малом бизнесе - Практический подход : Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1992.

15.           Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Инфра-М, 1999.

16.           Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999.

17. Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием. – М.: Финансы и статистика, 1995.

18.           Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: 1995.

19. Крутик О.Б. Основы финансовой деятельности предприятия. – СПб, 1996.

20. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 1999.

21.           Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999.

22.           Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. с англ. - К.: Вік, Глобус, 1992.

23. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент в предприятиях и коммерческих организациях. Управление денежным потоком. - М.: Фин. и стат. , 1993.

24.           Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та інш. Фінанси підприємств. – К.: 1998(9).

25. Про банкрутство: Закон України (Голос України. - 1993).

26. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: Новое знание, 1999.

27. Савлук М.І. Гроші та кредит. – К.: Либідь, 1992.

28. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник.- К.: Либідь, 1993.

29. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Управління прибутком підприємства: Навч. посібник. - К.: Київ. торг.-екон. інст.,1993.

30. Финансовый анализ деятельности фирмы. -М.: Крокус Интернешнл, 1992.

31. Фисенко М.А. Финансы предприятий. – Минск, 1995.

32. Холт Р. Основы финансового менеджмента.- М.: Дело, 1993.

33. Хорн Джеймс Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996.

34. Чекмарёва Е.Н. Лизинговый бизнес. - М.: Экономика, 1993.

35. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа – М.: Инфра-М, 1999.

36.           Шеремет А.Д. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1997.