КОРОТКИЙ РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

 

Абат — титул настоятеля монастиря в католицькій церкві. Інколи А. домагається незалежності від єпископів і підпорядковується безпосередньо папі. У деяких ви­падках А. загальна назва священиків і вищого духо­венства в католицькій церкві.

Августинізм течія у християнській філософії, яка розви­ває уявлення про віру як внутрішнє спілкування люди­ни з Богом, про пізнання Бога ірраціональним шля­хом. Засновником А. є середньовічний богослов Авгу­стин Аврелій (354—430). Протягом низки століть А. був панівним ученням у католицькій церкві. Після XIII ст. офіційним ученням католицизму стає томізм. Нині А. не є офіційною філософією католицизму, проте корис­тується в католицьких колах значним впливом.

Аграрні  (землеробські) культи — сукупність релігійно-магічних вірувань і обрядів у давніх землеробських на­родів з метою впливати надприродним шляхом на стихії природи, щоб підвищити продуктивність праці. А.к. включають у себе магічні дії, спрямовані проти не­безпек, що загрожують урожаю або свійським твари­нам (посуха, градобій, сарана, падіж худоби тощо).

Аллах (араб, аль ілах божество) ім'я Бога в мусуль­манській релігії. Культ А. поряд з культом інших бо­жеств був відомий в до ісламській Мецці. В ісламі А. —-єдиний Бог, визнання якого є першою вимогою му­сульманського віровчення.

Альбігойці учасники єретичного руху XIIХНІ ст. у Франції, спрямованого проти панування католицької церкви в економічному і духовному житті середньо­вічного міста, ремісники, частина селянства та дрібні феодали. Були розгромлені в результаті хрестових походів, організованих Папою Інокентієм III на початку XIII ст., і остаточно винищені інквізицією.

Амвон у православному храмі підвищення перед се­редньою частиною іконостаса, з якого читаються Євангелія, виголошуються проповіді та єктенії (мо­литви).

Амулет (араб, hamula — доел, носити) талісман неве­ликий предмет, який фантазійне наділяється надпри­родною силою, здатністю захищати, оберігати його власника від всіляких нещасть, хвороб, ворожих чар тощо. Віра в чудодійну силу амулета виникла в первісному суспільстві, пов'язана з фетишизмом та магічними уявленнями.

Анафема прокляття від імені Бога, відлучення від церк­ви, вигнання із громади віруючих, вища церковна ка­ра в християнстві. А. застосовується церквою в бо­ротьбі з атеїзмом, передовою наукою і суспільною дум­кою, прогресивними демократичними рухами.

Ангел в іудаїзмі, християнстві, ісламі небесний слу­житель Бога, надприродна істота, посередник між Бо­гом і людьми. Культ А. є асимільованим та пристосо­ваним до монотеїзму культом добрих і злих "духів", який був поширений у первісних релігіях.

Антихрист у християнському віровченні супротивник Христа, посланець сатани, який ніби прийде незадов­го до другого пришестя і вестиме боротьбу з христи­янською церквою, але врешті-решт буде переможений Христом. Уявлення про А. релігійна персоніфікація злого начала, на противагу Богу як доброму началу.

Апокрифи твори іудейської та ранньохристиянської літе­ратури, сюжетно пов'язані з творами канонічної літе­ратури, які, однак, давали тлумачення подій, відмінне від офіційного церковного віровчення. А. відображали боротьбу різних течій у християнстві до виникнення церкви.

Армагеддон у віровченні свідків Єгови остання битва між силами Христа і сатани. А. це назва місцевості в Палестині, де часто відбувалися військові сутички. Єговісти пов'язують А. з атомною катастрофою, з тре­тьою світовою війною, у вогні якої загине все "грішне" людство, живими залишаться тільки свідки Єгови (по­мерлі єговісти воскреснуть) і ті, хто їм допомагав.

Архієрей загальна назва вищих сановників (єпископів, архієпископів,   митрополитів,   патріархів)  у  право­славній церкві.

Архімандрит найвищий (до єпископа) чернечий сан у православній церкві.

Астральні культи (гр. astron зірка) обряди, церемонії, молитви, заклинання та інші релігійні дії, пов'язані з обожненням небесних тіл. Властиві різною мірою всім давнім і новим релігіям. Іноді А.к. називаються астро­латрією (від гр. latreia — служіння) чи сабеїзмом, за на­звою племені сабеїв (Південна Аравія).

Аят вірш у Корані. Кілька А. становлять суру (главу) в священній книзі мусульман.

Беатифікація приєднання до лику блаженних у като­лицькій церкві. Процес Б. офіційно регламентований і відбувається, як правило, протягом кількох років. Ос­таточне рішення про приєднання до лику блаженних належить римському папі.

Благодать у християнському віровченні божественна милість, дарована людині. У давніх християнських гро­мадах під Б. найчастіше розуміли дар чудотворення, пророцтва та ін. Згодом християнське віровчення по­чало розглядати Б. як необхідну умову для спасіння.

Богородиця жіноче божество в багатьох релігіях. Божа Мати, Богиня, яка народжує Бога чи богів. До богородиць належали вавилонська Іштар, фінікійська Астарта і малоазійська Кібела. Близька до них і грецька Де-метра. Культ Б. тісно пов'язаний з основним заняттям населення землеробством. Б. шанували як богиню родючості. У християнстві цей культ жіночого божест­ва зазнав змін. Тут Б. — діва, яка народила Ісуса Хри­ста, Сина Божого. З поширенням християнства культ Б. зливається з місцевими віруваннями і залежно від соціальних умов набуває різного характеру: у Західній Європі в умовах феодалізму він перетворився на культ мадонни, на Русі злився з язичеським культом богині землі і родючості й поступово його витіснив.

Богослужіння — здійснення певних релігійних обрядів, їх поділяють на суспільні (славні) і приватні (треби) — на замовлення окремих віруючих.

Богохульство образа імені  Бога, Діви  Марії, святих, предметів культу, яка карається церквою і світськими властями тих держав, де церква є державною. Покарання за Б. були одним із засобів боротьби проти вільнодумства,  свободи  совісті.  Згідно  із  законами

царської Росії, за Б. було передбачено кару від 6 до 15 років каторги.

Брахма вищий Бог у пантеоні індуїзму. Виникнення уявлення про Б. як творця та охоронця загального по­рядку припадає на пізньоведичний період (перша по­ловина І тис. до н.е.), коли виникло класове суспільство, виділились і набули величезного впливу жреці-брахмани. Вони висунули і розвинули Ідею про божественну трійцю "тримурті", в якій Б виступав як творче начало. Проте в очах віруючих Б. був надто абстрактним образом, і значно більше поширилося по­клоніння двом іншим богам трійці Вішну і Шиві.

Брахман (неточно брамін, браман) — жрець, представ­ник вищої касти в Індії. З уведенням культу Брахмп та ускладненням релігійного ритуалу обов'язки жерця стали спадковою професією, а Б. утворили особливу соціальну групу. Вони монополізували вивчення Вед, оголосивши їх мову (ведичний санскрит) священною, користуватись якою могли тільки Б., і стверджували, що здатні впливати на богів. У наш час Б. займаються не тільки культовим служінням, а й іншими видами діяльності.

Брахманізм давня індійська релігія, яка виникла на по­чатку І тис. до,н.е. як подальший розвиток ведичної релігії. Зародження Б. знаменувало вироблення єдино­го релігійного канону.

Будда — в буддизмі назва віровчителів, які вказують лю­дям істинний шлях спасіння. Згідно з ученням буддиз­му, кожного разу, коли людство відхиляється від нього шляху, приходить новий Б., щоб вказати людям істи­ну. Інколи ім'ям Б. називають того, хто самостійно досяг святості і стану нірвани. У буддійських ре­лігійних книгах вказано різну кількість Б., подано різну їх класифікацію. Не виключено, що в основі тра­диційної біографії Б. життя одного з перших буддійських віровчителів. Якщо в ранній період Б зо­бражали людиною, яка першою увійшла в нірвану, бо пізніше він був обожнений. На його честь почали спо­руджувати храми, утвердився складний культ, інколи у формі ідолопоклонства.

Вакханалія нічне свято на честь Вакха (Дюніса), яке ма­ло характер оргій і користувалося особливою попу­лярністю в Давньому Римі на початку II ст. до н.е У В брали участь вільні та раби, незалежно від статі, віку, народності. Жрецькі функції виконували переважно жінки. Вакханки в священному шаленстві розривали на частини живого бика і поїдали сире м'ясо заради прилучення до божественного начала. З цим обрядом пов'язане християнське причастя.

Варфоломіївська ніч ніч на 24 серпня 1572 р. (свято св. Варфоломія), протягом якої католики у Франції учинили масову різню протестантів-гугенотів. Тільки в Парижі було вбито майже 5 тис. чоловік. Загальна кількість убитих у країні досягла ЗО тис. Боротьба між католиками та гугенотами була фактично боротьбою між земельною аристократією і силами буржуазії, що народжувалася.

Вівтар східна частина храму, піднята над підлогою на дві-три сходинки. У православних церквах В. відгоро­джений від решти приміщення іконостасом. Тут знахо­диться престол. У В. готуються для причастя хліб і ви­но, прийняття яких у християнстві замінює жертво­принесення.

Відлучення релігійне покарання, засіб впливу на вірую­чих шляхом прийняття відповідного рішення вищої церковної інстанції, яке полягає у виключенні із церк­ви чи релігійної громади. Служить засобом залякуван­ня віруючих погрозою неминучого потрапляння відлу­ченого після смерті в пекло.

Відспівування (похоронна відправа) церковна служба над померлим, яка ніби сприяє полегшенню його ста­новища "на тому світі". Обряд засвоєний християнст­вом, ісламом, іудаїзмом та іншими релігіями. Деякими сучасними сектами не здійснюється.

Вікарій намісник, заступник духовної особи. У като­лицькій церкві Папа іменується "вікарієм Христа". Свої В. є у єпископів, нерідко у абатів монастирів і священиків великих парафій. У протестантській церкві В. зустрічаються у ролі помічника священика. В право­славній церкві інститут В. (з 1865) було уведено в усіх єпархіях.

Віфлеєм місто в Палестині поблизу Єрусалима, яке, згідно із Старим Завітом, є місцем народження Давида і прийдешнього месії. Виходячи з цієї старозавітної вказівки, християнство проголосило В. місцем народ­ження Христа. В. вважається священним місцем у хри­стиян і в іудеїв.

Вішну один із основних богів індуїстського пантеону.У наш час поклоніння В. та його аватарам (втілен­ням) найпоширеніша форма релігійного культу в Індії. Із аватар В. найпопулярніші Кришна і Рама, до них індуїзм відносить також Будду.

Волхви (санскр. "вал" досл. горіти, світити) служи­телі язичницьких культів, мудрі, наділені таємними знаннями люди, які розумілися на астрономії, читали священні письмена, розгадували сни, передбачали майбутнє, лікували від хвороб.

Вселенські собори з'їзди вищого християнського духо­венства, а після поділу церков з'їзди католицького духовенства. Скликаються нерегулярно. Перший b.c. відбувся у 325 р. До кінця IX ст. було вісім b.c. Спро­би прихильників соборного руху, що виник наприкінці XIV ст., перетворити b.c. у верховний орган католиць­кої церкви успіху не мали. b.c. і далі скликалися лише з ініціативи римського папи і нерегулярно. Постанови b.c. ставали законом завдяки рішенню імператорів. На соборах обговорювались богословські, політичні та інші питання. Постанови цих b.c. були спрямовані на зміцнення християнської церкви, розробку догматики, боротьбу з єресями. b.c. після поділу церков склика­ються римськими папами для схвалення їх рішень.

Всесвітня рада церков керівний орган екуменічного ру­ху, який об'єднує протестантські та деякі православні церкви. Має резиденцію в Женеві. В.р.ц. підзвітна асамблеї, яка скликається кожні 5—6 років й оби­рається нею. До складу В.р.ц. входять президія, цент­ральний комітет, призначений ним виконком, а також секретаріат. Генеральний секретар фактичний керів­ник В.р.ц.

Говіння один з обрядів православної церкви, який готує віруючих до таїнств причастя і сповіді. Людина, яка говіє, зобов'язана відвідувати церковні служби, моли­тися вдома, постити, тобто не їсти м'яса, молока, тва­ринних жирів тощо.

Гугеноти  (фр. huguenots) — протестанти, прихильники кальвінізму у Франції у XVIXVIII ст. До угруповань Г. належали аристократи, які боролися проти зміцнен­ня королівської влади, торгова буржуазія, міські низи, що виступали проти феодальної експлуатації. Г. пе­реслідувала католицька церква. Загальновідомий сум­ний епізод цих переслідувань — Варфоломіївська ніч.  Гоніння призвели до релігійних воєн між Г І католи­ками

Гурії       фантастичні діви, які Існують, згідно з ученням Ісламу, для усолоджування праведників у раю В Ко­рані Г визначаються як "чисті жінки", яких не торка­лися ні люди, ні джини

Далай-лама титул глави ламаїстської церкви в Тибеті, якого шанують віруючі як "живого Бога" (бодхісатву) в образі людини. Титул Д.-л. встановлений у XIV ст. Цер­ковна І світська влада його не спадкова (як і всі лами він зв'язаний обітницею безшлюбності) Його спад­коємець, за релігійними правилами, обирається спеціальною групою виших лам, які ніби визначають, у кого Із хлопчиків, народжених незабаром після смерті Д.-л., перевтілився попередній Д -л

Дацанламаїстський храм, монастир

Декан — помічник абата в католицькому монастирі, стар­ший священик у католицькій та англіканській церквах, який завідує справами кількох парафій, а також стар­ший кардинал-єпископ

Десятина       відрахування десятої частини всіх прибутків віруючого на користь церкви В наш час зберігається в адвентистів та в Інших сектах як примусовий збір В Ісламі різновидом Д. є закят

Догмат      основне положення віровчення, яке визнається незаперечною Істиною, що має силу непохитного авто­ритету І не підлягає критиці Вимога беззастережного визнання догматів, сліпого прийняття їх на віру од­на з головних вимог християнської церкви

Догматика      систематичний виклад основних догматів

Домініканці католицький чернечий орден Заснований на початку XIII ст. монахом Домініком для боротьби з єретиками Одержали право повсюдної проповіді та викладання в університетах. Із рядів Д вийшли відомі схоласти (Альберт Больштедт, Фома Аквінський) І містики (Мейстер Екхарт, Сейс, Таулер) Всіляко до­помагали папству подавляти анти католицькі та анти­феодальні виступи Зараз один Із найвпливовіших ор­денів

Друге пришестя — у християнському віровченні, яке знай­шло своє відображення в "символі віри", очікувана друга поява Христа на землі для посоромлення "нече­стивців" І дарування "блаженства" віруючим Віра в  Д.п. поширилася серед християн в міру формування євангельського міфу про земне життя Христа.

Дух  — у релігії та міфології безплотна, надприродна сутність, яка уособлює людські мислення, свідомість, психічні здібності. В релігійному та ідеалістичному світогляді Д. розглядається як первинне по відношен­ню до природи. У релігіях під Д. розуміють особливе, нематеріальне начало, розумне і самодостатнє. Звідси походить і пункт християнського віровчення про тре­тю іпостась св. трійці Дух Святий.

Духовенство служителі культу, які вважаються посеред­никами між Богом і людьми і здійснюють культові дії— таїнства, а також виконують роль проповідників віровчення даної релігії.

Екзарх — 1) у Давній Греції глава жерців, які перебува­ли при храмі; 2) у Візантійській імперії правитель області (діоцезу), а також єпископ, що завідує церквою в діоцезі; 3) у сучасному православ'ї глава церков­ного округу, що охоплює адміністративно-територіаль­ну область, яка має свої особливості.

Екзегетика розділ богослов'я, що займається тлумачен­ням біблійних текстів, роз'ясненням смислу старо­завітних і новозавітних символічних оповідей, змісту "важких місць святого письма", доказами божествен­ного походження і абсолютної істинності Біблії. Кож­не віросповідання має свою Е., яка по-своєму пояснює одні й ті самі біблійні факти, а іноді й значення тієї чи іншої біблійної книги загалом.

Енцикліка  послання римського папи духовенству та віруючим, присвячене найважливішим соціально-політичним, релігійним і моральним питанням. Е. на­дається особливе значення, оскільки ці послання знач­ною мірою покликані визначати особливості форму­вання суспільної думки з основних політичних і соціальних проблем сучасності.

Есхатологія (гр. eschatos останній, logos вчення) релігійне вчення про кінцеву долю людства і світу. Ес­хатологічні сподівання наявні в іудаїзмі, християнстві, ісламі й буддизмі. Складовими частинами есхатології t уявлення про Царство Боже на землі, про антихриста, воскресіння мертвих, страшний суд, рай, пекло та ін.

Єзуїти члени чернечого католицького ордену "Товари­ство Ісуса", створеного в 1534 р. іспанцем Ігнатієм Лойолою для боротьби з народними рухами, передовою думкою, для зміцнення авторитету католицької церкви.

Єпархія церковний адміністративний округ на чолі з архієреєм (єпископом).

Єпископ (архієрей) вищий ступінь священства в христи­янських церквах, які визнають єпископат. Тільки Є. можуть посвячувати в диякони, священики та єписко­пи (останнє разом з іншими єпископами). Є. також призначає на нижчі посади кліру, освячує храми і т. ін., йому підпорядковані всі церковні установи його єпис­копату (єпархії, монастирі, духовні семінарії тощо, крім тих, що знаходяться в безпосередньому віданні церковного центру). В Руській православній церкві Є. обов'язково повинен бути монахом, в Грузинській безшлюбним, але чернецтво не обов'язкове. Нагородні почесні звання для Є.: архієпископ і митрополит. У церкві є три основних ступеня священства: диякон, ієрей (священик) та єпископ.

Єпитимія в православній та католицькій церквах мо­рально-виправна міра у формі посту, тривалої молит­ви, земних поклонів, ходіння на прощу до святих місць чи святинь і т. ін., яка добровільно виконувалася віру­ючими, що розкаялися у своїх гріхах. Є. призначається найчастіше під час сповіді.

Єресь — слово, яке використовується церковниками щодо поглядів і вчень, що відступають від прийнятої церк­вою доктрини в питаннях догматики і культу.

Єретик — у християнстві — людина, яка відступила від догм панівної церкви, послідовник єресі.

Жрецтво (старослов. "жрети" —- приносити жертву) — гру­па людей, яка в політеїстичних релігіях виконує функції посередника між віруючими і надприродними силами, а також здійснює релігійні обряди. Саме Ж. вело літописи, займалося астрономічними спостере­женнями тощо. Інколи вищі жреці поєднували релігійну і державну владу (фараон Давнього Єгипту, верховний жрець-правитель держав Давнього Дво­річчя).

Заповіді  — релігійно-моральні настанови в іудейській релігії, які ніби власноруч написав бог Ягве на кам'яних плитах і вручив Мойсею на горі Сінай. З ви­никненням християнства ці 3. було доповнено так зва­ними заповідями блаженства, проголошеними Хрис­том у Нагорній проповіді, й віднесено до християнського віросповідального арсеналу. Відбір заповідей з безлічі побутових, моральних та інших правил по­ведінки значною мірою здійснювали іудейські, а потім християнські священики в інтересах панівних класів.

Ігумен настоятель православного монастиря.

Ідол предмет, що зображує божество, якому поклоня­лися у глибоку давнину. Ідолопоклонство пережи­ток тотемізму та фетешизму, зберігається в сучасних релігіях у вигляді поклоніння іконам, статуям, куль­товим атрибутам, священним книгам, мощам святих тощо.

Ієрархія сукупність церковних чинів знизу доверху, в порядку їх підпорядкованості.

Ієрей офіційна назва священика, запозичена християна­ми із грецької культової термінології.

Імам   духовна особа в ісламі: 1) верховний глава шиїтського напряму ісламу; 2) засновник кожного із чотирьох напрямів сунізму; 3) верховний правитель ісламської теократичної держави, який зосередив у своїх руках всю повноту світської та релігійної влади: 4) керівник богослужіння в мечеті; 5) духовний керівник, наставник мусульман.

Індекс заборонених книг перелік книг і журналів, які ка­толицька церква заборонила читати, видавати, розпов­сюджувати без особливого на те дозволу. Вперше був підготовлений та виданий за вказівкою Папи Павла IV у 1559 р. Сюди входять праці природознавців, філо­софів, істориків, письменників, читання яких, на дум­ку католицьких ідеологів, може загрожувати вірі в Бо­га. Список іноді переглядається і доповнюється.

Індульгенція   — папська грамота, яка давала віруючим відпущення гріхів, тобто звільнення від покарання за скоєний гріх. Католицька церква з метою збагачення організовувала широку торгівлю І. не тільки за скоєні, а й за нескоєні гріхи. Торгівля І. повсюдно викликала обурення усіх прошарків суспільства, вимога покінчи­ти з нею була одним із головних гасел Реформації.

Ініціація обряд прийняття підлітків, молоді в повно­правні члени племені. Обряди І. полягали у суворих, іноді жорстоких фізичних випробуваннях: робили надрізи на шкірі, обрізання, обпалювання вогнем, ви­бивали зуби, вищипували волосся тощо. Старійшини і племінні чаклуни розкрившій юнакам зміст звичаїв, священних переказів і вірувань племені.

Інквізиція судова установа католицької церкви, створе­на в XIII ст. для боротьби з єретиками. У більшості країн Західної Європи І. була скасована у XVIII ст.

Кааба мечеть мусульман-сунітів в м. Мекка, місце па­ломництва мільйонів жителів арабського Сходу.

Кагал іудейська самоврядна громада в країнах Східної Європи. Побудований на основі теократичного прин­ципу, на чолі з рабином. К. мав право судити, карати і відлучати від громади.

Канон встановлене християнською церквою правило, яке не підлягає перевірці й сумнівам і повинно сприй­матися як істина.

Канонізація прилучення церквою до лику святих і вве­дення культу "нового святого".

Кардинал виший духовний сан у католицькій церкві. Право возведения в кардинальський сан належить тільки римському папі. К. найближчі помічники па­пи, їх зібранням (конклавом) з них обирається папа. К. носить одіяння червоного кольору.

Катехізис (гр. усне повчання) церковний посібник для елементарного навчання християнської віри. Ви­кладається переважно у формі запитань та відповідей і містить положення, визнання яких є обов'язковим для кожного віруючого.

Католикос  титул верховних ієрархів вірмено-григоріанської та грузинської православної церкви. Місце­знаходженням вірменського К. є місто Ечміадзинтягом шести днів, це вчення було сприйняте християн­ством.

Курія назва сукупності центральних установ для уп­равління католицькою церквою Ватикану. К. видає папські грамоти і булли, завідує фінансами, відпущен­ням гріхів, шлюборозлучними процесами, розглядає апеляції, вирішує питання канонізації святих, засну­вання орденів. К. є провідником міжнародної політи­ки Ватикану.

Лама — буддійський монах у Тибеті та Монголії, який вва­жається посередником між Богом і людьми та виконує функції не тільки служителя культу, а й учителя, юрис­та, лікаря, психолога, наставника і навіть пророка.

Легат особа, що виконує особливе доручення Папи Римського в країнах, з якими Ватикан, як правило, не має офіційних дипломатичних відносин.

Літочислення християнське відлік часу, при якому за відправну точку береться Різдво Христове. Запропоно­ване римським ченцем Діонісієм Малим приблизно 525 р. н.е., який обчислив дату народження Христа. У більшості країн Європи Л.х. було прийняте в XVI ст. У Росії запроваджене в 1699 р. указом Петра І замість літочислення від "створення світу". Нікейський собор 325 р. як офіційний прийняв юліанський календар (за ім'ям ініціатора календарної реформи римського імпе­ратора Юлія Цезаря). Юліанський календар передба­чає додавання в лютому кожного четвертого року 29-го дня. В 1582 р. буллою Папи Григорія XIII було внесе­но поправку в юліанський календар: число високосних років скорочено на три в кожні 400 років. Виправлений календар дістав назву григоріанського, з ним пов'язане датування за новим стилем, яке відрізняється від дату­вання за старим стилем на 13 днів. Новий стиль прий­нятий в Європі і в Америці. У колишньому СРСР він запроваджений уже після жовтневого перевороту.

Магія сукупність релігійних уявлень та обрядів, пов'яза­них з вірою у надприродну силу, яка нібито здатна чу­додійно впливати на хід подій в житті людей. М. поши­рена серед усіх народів земної кулі у різних формах: виробнича, лікувальна та ін. Магічні уявлення та дії відзначаються сильною живучістю; збереглися у формі побутових забобонів до наших днів.

Мара бог смерті в буддизмі, який царює в цьому світі й прирікає все живе на смерть. Згідно з буддійською  релігією, шлях звільнення з-під влади М. пролягає че­рез неухильне виконання повчань Будди.

Мартиролог збірник оповідей про мучеників перших століть християнства, які зазнавали гонінь у боротьбі за віру з язичництвом. В епоху Середньовіччя було відомо кілька подібних збірників. Пізніше М. ввійшли у святці, в яких розповіді про мучеників чергувалися з життєписами святих.

Масорет іудейський автор, який переписував, редагу­вав, зберігав та передавав із покоління в покоління ста­родавні єврейські та арамейські тексти Старого Завіту. М. встановили правопис біблійних текстів, упорядку­вали богословські примітки до старозавітних опові­дань. Відредагований ними текст дістав назву масоретського.

Махді ісламський месія, уявлення про якого виникло в шиїзмі, а потім було прийнято сунітами. Вчення про міфічного М. використовували служителі культу для насаджування серед мусульман псевдо оптимістичних поглядів на майбутнє та відвертання трудящих мас від боротьби за краще майбутнє.

Мечеть ісламський храм. До М., як правило, прилягає відкритий двір з криницею, фонтаном чи басейном для ритуального обмивання. Над М. здіймаються одна або кілька чотирикутних, круглих або в нижній частині чо­тирикутних, а у верхній циліндричних башт міна­ретів, з балконів яких служителі М. кілька разів на день закликають мусульман до молитви.

Митра головний убір вищого духовенства в православ'ї.

Митрополит єпископ митрополії головного міста об­ласті чи провінції (спершу у Візантії). На Русі М. до введення патріархату (1589) були главами Руської пра­вославної церкви, їхньою резиденцією був Київ (до XII ст.), потім Володимир, а з XVI ст. Москва.

Молох (гр. Moloch) — у фінікійській релігії бог Сонця. Ідол М. становив собою мідну статую, в жертву якій приносили малолітніх дітей. Культ М. був поширений у Карфагені, Ізраїльському та Іудейському царствах. Цар Осія в 622 р. до н.е. зруйнував М. Тофет, де справ­ляли цей язичницький обряд і відмінив усі культи, крім культу Ягве.

Монах  особа, яка прийняла обряд постригу і дала обітницю вести аскетичне життя в монастирі згідно з монастирським статутом. Вища церковна ієрархія

.

Кірха — лютеранський храм.

Клерикали — фанатичні у вірі й найбільш консервативні у практичному житті церковники та богослови. Вони розробили свою богословську систему, яка набуває де­далі більшого значення. К. мають політичні партії (яким в деяких країнах Заходу належить влада), мо­лодіжні, профспілкові, кооперативні та інші ор­ганізації.

Клерикалізм використання релігії в політичних цілях.

Клір сукупність священнослужителів та церковнослу­жителів однієї церковної парафії.

Клобук   головний убір православних монахів, чорного кольору, який складається із камилавки циліндрич­ної шапки, розширеної вгорі, без крисів, і надітої на неї міцної тканини, яка закінчується позаду трьома довги­ми кінцями. Митрополити та патріарх носять білі К.

Коген — іудейський жрець-священик, згідно з біблійними  сказаннями, — нащадок міфічного первосвященика Аарона, який обслуговував храм Ягве в Єрусалимі.

Конгрегація  органи управління Ватикану як центру Всесвітньої католицької церкви. К. має широко розга­лужений апарат, який знаходиться безпосередньо при Папі та римській курії, а також функціонує в багатьох країнах світу. К. є провідником політики Ватикану, контролює і направляє діяльність установ та відомств католицької церкви.

Конклав зібрання кардиналів, яке скликається для об­рання нового папи, а також назва приміщення у Ватиканському палаці, де проходить ця процедура. Карди­нали перебувають в ізольованому приміщенні доти, поки один із кандидатів на папський престол не діста­не в результаті закритого голосування необхідні дві третини голосів.

Конкордат договір між римським папою та урядом пев­ної країни, згідно з яким визначаються положення та привілеї католицької церкви в цій країні.

Контрреформація рух феодальних сил у Західній Європі на чолі з католицькою церквою в XVIXVII ст. проти Реформації. К. являла собою спробу зупинити процес розкладу феодального ладу, зберегти вплив католициз­му в країнах Європи, підірваний у ході Реформації. З цією метою було проведено реформу папської курії (органів управління католицькою церквою), реор­ганізовано інквізицію, для боротьби з єресями створе­но орден єзуїтів, для зміцнення папської влади прий­нято кілька постанов на Тридентському соборі (1545— 1563): визнання безумовного авторитету рішень папи в справах віри, запровадження суворої церковної цензу­ри, індексу заборонених книг тощо.

Конфірмація — католицьке таїнство, яке здійснюється над дітьми у віці 7—12 років і відповідає православному таїнству миропомазання. Мета К. — релігійний вплив на світосприймання дітей. Цей обряд здійснюється в більшості випадків єпископом в урочистій церковній обстановці в присутності батьків та рідних дитини. У протестантів К. навчання віри, сповідання віри І перше причастя молодих людей у віці 14—16 років.

Креаціонізм (лат. creatio створення) релігійно-іде­алістичне вчення про божественне творіння світу, жи­вої і неживої природи. Викладене в Старому Завіті у вигляді міфу про створення всього сущого Богом протягом шести днів, це вчення було сприйняте християн­ством.

Курія назва сукупності центральних установ для уп­равління католицькою церквою Ватикану. К. видає папські грамоти і булли, завідує фінансами, відпущен­ням гріхів, шлюборозлучними процесами, розглядає апеляції, вирішує питання канонізації святих, засну­вання орденів. К. є провідником міжнародної політи­ки Ватикану.

Лама — буддійський монах у Тибеті та Монголії, який вва­жається посередником між Богом і людьми та виконує функції не тільки служителя культу, а й учителя, юрис­та, лікаря, психолога, наставника і навіть пророка.

Легат особа, що виконує особливе доручення Папи Римського в країнах, з якими Ватикан, як правило, не має офіційних дипломатичних відносин.

Літочислення християнське відлік часу, при якому за відправну точку береться Різдво Христове. Запропоно­ване римським ченцем Діонісієм Малим приблизно 525 р. н.е., який обчислив дату народження Христа. У більшості країн Європи Л.х. було прийняте в XVI ст. У Росії запроваджене в 1699 р. указом Петра І замість літочислення від "створення світу". Нікейський собор 325 р. як офіційний прийняв юліанський календар (за ім'ям ініціатора календарної реформи римського імпе­ратора Юлія Цезаря). Юліанський календар передба­чає додавання в лютому кожного четвертого року 29-го дня. В 1582 р. буллою Папи Григорія XIII було внесе­но поправку в юліанський календар: число високосних років скорочено на три в кожні 400 років. Виправлений календар дістав назву григоріанського, з ним пов'язане датування за новим стилем, яке відрізняється від дату­вання за старим стилем на 13 днів. Новий стиль прий­нятий в Європі і в Америці. У колишньому СРСР він запроваджений уже після жовтневого перевороту.

Магія сукупність релігійних уявлень та обрядів, пов'яза­них з вірою у надприродну силу, яка нібито здатна чу­додійно впливати на хід подій в житті людей. М. поши­рена серед усіх народів земної кулі у різних формах: виробнича, лікувальна та ін. Магічні уявлення та дії відзначаються сильною живучістю; збереглися у формі побутових забобонів до наших днів.

Мара бог смерті в буддизмі, який царює в цьому світі й прирікає все живе на смерть. Згідно з буддійською  релігією, шлях звільнення з-під влади М. пролягає че­рез неухильне виконання повчань Будди.

Мартиролог збірник оповідей про мучеників перших століть християнства, які зазнавали гонінь у боротьбі за віру з язичництвом. В епоху Середньовіччя було відомо кілька подібних збірників. Пізніше М. ввійшли у святці, в яких розповіді про мучеників чергувалися з життєписами святих.

Масорет іудейський автор, який переписував, редагу­вав, зберігав та передавав із покоління в покоління ста­родавні єврейські та арамейські тексти Старого Завіту. М. встановили правопис біблійних текстів, упорядку­вали богословські примітки до старозавітних опові­дань. Відредагований ними текст дістав назву масоретського.

Махді ісламський месія, уявлення про якого виникло в шиїзмі, а потім було прийнято сунітами. Вчення про міфічного М. використовували служителі культу для насаджування серед мусульман псевдо оптимістичних поглядів на майбутнє та відвертання трудящих мас від боротьби за краще майбутнє.

Мечеть ісламський храм. До М., як правило, прилягає відкритий двір з криницею, фонтаном чи басейном для ритуального обмивання. Над М. здіймаються одна або кілька чотирикутних, круглих або в нижній частині чо­тирикутних, а у верхній циліндричних башт міна­ретів, з балконів яких служителі М. кілька разів на день закликають мусульман до молитви.

Митра головний убір вищого духовенства в православ'ї.

Митрополит єпископ митрополії головного міста об­ласті чи провінції (спершу у Візантії). На Русі М. до введення патріархату (1589) були главами Руської пра­вославної церкви, їхньою резиденцією був Київ (до XII ст.), потім Володимир, а з XVI ст. Москва.

Молох (гр. Moloch) — у фінікійській релігії бог Сонця. Ідол М. становив собою мідну статую, в жертву якій приносили малолітніх дітей. Культ М. був поширений у Карфагені, Ізраїльському та Іудейському царствах. Цар Осія в 622 р. до н.е. зруйнував М. Тофет, де справ­ляли цей язичницький обряд і відмінив усі культи, крім культу Ягве.

Монах  особа, яка прийняла обряд постригу і дала обітницю вести аскетичне життя в монастирі згідно з монастирським статутом. Вища церковна ієрархія —єпископи, архієпископи, митрополити, екзархи, кар­динали, патріархи, попи — як правило, вихідці із чер­нецтва.

Мулла служитель культу в ісламі.

Муфтій духовна особа в ісламі, яка має право виносити свої рішення з релігійних та релігійно-юридичних пи­тань. У країнах поширення ісламу М. обіймають офіційні посади, на які вони призначаються урядом. В нашій країні очолюють духовні управління мусульман.

Намаз п'ятиразова щоденна молитва у мусульман, звер­нена до Бога. Складається з читання сури "Фагіха" та уривків з інших сур Корану, які прославляють Аллаха, його доброту та велич. Супроводжується поклонами, колінопреклонінням та іншими діями. Кожній молитві повинно передувати обмивання. Н. дозволяється здійснювати у будь-якому чистому місці, вставши на молитовний килимок чи розстелений верхній одяг. У п'ятницю шаріат рекомендує здійснювати полудневу молитву у мечеті.

Наставник виборний керівник старообрядницької без-попівської громади.

Національна релігія релігійне вірування і культова дія, притаманні певному народу, нації. До них належать іудаїзм, індуїзм, синтоїзм, конфуціанство та інші релігії, пов'язані з певною національністю. У Н. р. конфесійні та етнічні кордони здебільшого співпада­ють, хоча за певних умов і обставин їх прихильниками можуть бути особи інших національностей. Існуючи на конкретному грунті, вони тісно переплелися з елемен­тами національної культури, традицій і звичаїв на­родів, що їх сповідували. Н. р. впливають на форму­вання менталітету народу, регламентують поведінку і побут людей, сприяють розвитку та збереженню відповідного етносу, перешкоджають його культурній і мовній асиміляції.

Нунцій постійний дипломатичний представник римсь­кого папи в країнах, з якими Ватикан підтримує дип­ломатичні відносини. Н. поєднує дипломатичне пред­ставництво з наглядом за католицькою церквою в даній країні.

Освячення магічні слова і дії, які здійснюються служи­телем культу з метою надання святості певному пред­мету (наприклад, освячення води, житла та ін.). У за­гальнішому плані О. підтримка чого-небудь авторитетом церкви І релігійним обґрунтуванням    влади, звичаїв тощо.

Паранджа жіночий верхній одяг, який, згідно з настано­вами шаріату, носять дорослі мусульманки поза домом При одяганні П  обличчя та груди закривають густою сіткою із чорного кінського волосся  За покроєм П вид халата з несправжніми рукавами, нижні частини на яких скріплені на спині, І капюшоном, що покриває жінку від голови до ніг

Парафія нижчий самоврядний церковний округ, який має свою церкву з причтом для проведення богослужінь, а також громада віруючих, на утриманні якої перебувають церква та причт

Пастор священик у протестантській церкві Оскільки протестантизм заперечує таїнство священства, він не вважає священиків володарями Божої благодаті, на відміну від православ'я та католицизму П майже не має особливого убрання І веде звичайний для мирян спосіб життя. Проте, як підкреслює сама назва, церква вважає його пастухом, поставленим над віруючими для керівництва ними.

Пасхалії зібрання правил І таблиці для визначення дня святкування Великодня.

Патер священик у католицькій церкві Називаючи свя­щеника П.— отцем, церква прагне, як І в багатьох Інших випадках, примусити віруючих ставитися до неї з повним послухом.

Патристика    християнська  релігійна  філософія   II VIII ст., створена так званими отцями церкви Зводить­ся до спроб доведення необхідності панування релігії над наукою, віри над знанням, підпорядкування науки завданню обґрунтування християнських догматів, пере­творення філософії на служницю богослов'я Соціальні Ідеали П  проповідь теократичного панування християнства, споконвічної соціальної нерівності   П   слу­жила духовним знаряддям боротьби церкви проти науки, культури, соціального прогресу. Церква, особливо православна, приписує незаперечний авторитет патристичній ("святоотчеській") літературі.

Патріарх     титул глави деяких церков (в тому числі Русь­кої православної) та єпархій (в католицизмі). П Існу­вав в Руській православній церкві з 1589 р. За Петра І в 1721 р. був скасований І замінений державним уп­равлінням церквами —- Найсвятішим синодом П відмовлено православним помісним собором за радянсь­кої влади в 1917—1918 р.

Патрологія розділ християнського богослов'я, присвя­чений творам та біографіям отців церкви; зведення їх творів.

Піст релігійна заборона на їжу взагалі або м'ясну, рибну, молочну, яка встановлюється церквою на певний час, Згідно  з  релігійним   віровченням,   пости  сприяють підготовці віруючих до психологічного та розумового сприймання божественних істин і церковних повчань.

Подвижник людина, яка з релігійних мотивів піддає се­бе всіляким нестаткам та стражданням (пустельництво, відмова від зручностей земного життя). Згідно з хрис­тиянськими уявленнями, П. здійснює релігійно-мо­ральний подвиг особливого служіння Богу і підносить себе до релігійної досконалості, рівно ангельської свідомості. Багатьох П. канонізовано католицизмом і православ'ям як святих.

Помазаник пророк, первосвященик чи монарх, помаза­ний миром в знак одержання влади нібито від Бога. Стародавній єврейський звичай помазання, зафіксова­но в Біблії й відновлено православними монархами, щоб звеличити й освятити свою владу.

Послання ранньохристиянські твори, листи, адресовані громадам, приватним особам чи усім християнам, на­писані подвижниками раннього християнства. За цер­ковною традицією, їх звичайно приписують апостолам.

Постриг   — церковний обряд в християнстві, який здійснюється при посвяченні у чернецтво і полягає в постриганні волосся на знак зречення з власної волі й повної згоди підкорятися волі Бога. Запозичений хри­стиянством у Давній Греції та Давньому Римі.

Праведник згідно з церковним уявленням, людина, яка виконує всі вимоги релігії, не грішить. Така людина, як вчить релігія, після смерті одержує особливу небесну нагороду, а при житті є обранцем небесної благодаті й завдяки їй ніби має силу, щоб "виганяти бісів", ліку­вати хвороби тощо.

Прелат високопоставлена духовна особа в католицькій та лютеранській церквах.

Пресвітер в ранньохристиянській громаді особа, яка ви­конує адміністративні функції; в протестантських церквах і християнських сектах керівник громади, який обирається із числа активних віруючих і затверджується вищими органами церкви. В православ'ї термін "П." використовується як урочиста назва свя­щеннослужителя .

Престол в православній церкві столик у вівтарі храму, призначений для здійснення під час літургії релігійних таїнств. На ньому розміщено хрест, Євангеліє та інші предмети культу.

Примас —- в католицькій та англіканській церквах — го­ловний з єпископів, який має вищу владу стосовно ду­ховенства даної країни. Наприклад, у титулі Папи Римського значиться, що він П. Італії.

Пріор — 1) настоятель невеликого католицького чоловічо­го монастиря, в період раннього середньовіччя помічник абата; 2) другий після великого магістра ви­щий сановник у військово-чернечих орденах.

Прозеліт людина, яка прийняла нову віру, неофіт.

Псалом   релігійний гімн, пісня, яка прославляє Бога. П. короткі й не дуже складні за формою вірші, на­писані від першої особи. В них домінує ідея смирення та звеличення божества, його "праведних" рішень, до­бра і святості. Тому християнське духовенство пропо­нує їх віруючим для спасенного читання. У минулому П. використовувалися для навчання людей із народу грамоти.

Псалтир (книга псалмів) збірник із 150 релігійних пісень, одна із книг Біблії (Старого Завіту).

Пустинь у православ'ї відлюдний монастир (чернеча келія), часто розташований у віддалених та важкодоступних місцях (лісах, горах, степах).

Рабин служитель культу в іудейській релігії, керівник іудейської громади; він і законоучитель, і суддя в усіх релігійних та нерелігійних питаннях.

Реквієм заупокійна меса в католицькій церкві. Р. може бути також вокальний чи вокально-інструментальний траурний твір.

Ритуал сукупність і порядок обрядових дій, церемоній релігійного культу, які передбачають безумовне вико­нання певних правил здійснення молитви віруючими та інші елементи. Р. як зовнішній прояв релігійного акту (богослужіння, весілля та ін.) ніби дає можливість вступити в контакт з духами, богами тощо. Р. має магічне значення, притаманний усім релігійним куль­там.

Розп'яття зображення засновника християнства Ісуса

Христа на хресті. P. — предмет поклоніння, особливо в католицизмі, ікона в православ'ї. Це ще й один із стародавніх способів страти непокірних рабів, який, за християнськими джерелами, був застосований щодо Христа.

Саваоф одна із назв Бога-Отця в християнстві. Згідно з біблійними легендами, С. жив у Єрусалимі в особливо­му ковчезі (скрині), який стародавні євреї возили із со­бою у військових походах. На іконах зображується у вигляді бородатого старця. С. один із багатьох при­кладів політеїзму стародавніх євреїв, в Біблії С. од­не з імен Ягве.

Сатана (диявол, шайтан), згідно з віровченням іудаїзму, християнства, ісламу, злий дух, супротивник Бога, уособлення зла на землі, володар пекла.

Священик   у християнстві сан служителя культу, який має право здійснювати богослужіння і таїнства (крім священства). Інша назва: ієрей (старший священик протоієрей).

Секта замкнута група, що відокремилася від основної течії релігії в даній країні; також віросповідання, яко­го дотримується, порівняно з основним напрямом, не­значна кількість віруючих. Породжена суспільними протиріччями, С. може виступати в ролі організації, яка є виразником протесту соціальних груп, не задово­лених своїм становищем. Для С. характерне претенду­вання на винятковість своєї ролі, доктрини, ідейних принципів, цінностей та настанов.

Символ віри короткий звід головних догматів, які ста­новлять основу віровчення будь-якої релігійної течії або церкви. Повинен прийматися на віру, без доказів. Загальнохристиянський С.в. складається з дванадцяти частин. У перших восьми йдеться про триєдність бога, олюднення Ісуса Христа й спокутування гріхів людст­ва; чотири останніх присвячені церкві, хрещенню та вічному життю. С.в. складений Отцями церкви і за­тверджений на Нікейському (325 р.) і Константино­польському (381 р.) соборах. Читається як молитва на богослужіннях і в домашніх умовах, виконується хором присутніми в храмі. Докладне тлумачення С.в. дається в катехізисах, спеціальних документах, які називають­ся "сповіданням віри".

Симфонія своєрідний "предметний покажчик" до Біблії чи й частин, в якому в алфавітному порядку наводяться слова та окремі висловлювання Біблії із зазначен­ням, в якій книзі, главі, вірші слід шукати дане слово чи вислів.

Синагога молитовний дім в іудейській релігії, а також громада віруючих. Виникла приблизно в V ст. до н.е. і була не тільки приміщенням для богослужінь, а й шко­лою, притулком для приїжджих, центром суспільно-політичного і духовного життя єврейської громади. С. регламентує життя віруючих згідно з настановами То­ри і Талмуда.

Синедріон в І ст. до н.е. вища бюрократична установа в Стародавній Іудеї із судовими, релігійними та політич­ними функціями. Разом із жрецтвом в С. засідали представники світської аристократії та законовчителі-іудеї.

Синкретизм злиття вірувань та обрядів різних релігій. Наприклад, християнство з самого початку мало син­кретичний характер, поєднуючи елементи іудаїзму, стоїцизму Сенеки й античних культів. Такий самий ха­рактер мають іслам, іудаїзм, сектантські віровчення та культ. С. свідчить про спільність і земний характер причин, які породжують релігію.

Синод вищий орган управління в Руській православній церкві, заснований у 1721 р. Петром І замість ліквідо­ваного патріархату. За синодального управління Русь­ка православна церква перетворилася на одну з урядо­вих установ, які здійснювали політику правлячих класів. Після 1917 р. С. став дорадчим органом при патріархові. В інших православних церквах С. викону­ють різні функції. У протестантських церквах С. нази­вають зібрання духовних та світських осіб країни, які скликаються для вирішення релігійних справ.

Сіон частина Єрусалима (гора, пагорб), де, згідно з Біблією, жив цар Давид і розташовувався храм Ягве. В Біблії неодноразово відзначається, що на С. живе Бог. Тут знайшло своє відображення поширене серед старо­давніх народів вірування, що гори є житлом Богів. З часом слово "сіон" стало в іудаїзмі символом вірності Богові, в цьому ж значенні воно перейшло до христи­янства і одержало значне поширення в християнсько­му сектантстві.

Спокута (спокутування) один із основних догматів хри­стиянства, суть якого полягає у тому, що Бог-Отець приніс у жертву свого сина для С. гріхів людей, які тягарем лежали на них з часу міфічного гріхопадіння Адама і Єви. Легенда про С. використовується служи­телями культу для навіювання віруючим ідеї покірності й терпіння в ім'я блаженства у потойбічному світі.

Сповідь (каяття) таїнство в православ'ї та католицизмі, під час якого віруючий розповідає священику про скоєні ним гріхи, а священик нібито від імені Бога да­рує йому відпущення із напуттям або із застосуванням покарання піст, молитва із поклонами тощо.

Ступа (дагоба) вид буддійських пам'ятних споруд, які призначалися для збереження реліквій чи позначення "священних місць". Має вигляд пагорбкуватого мо­гильного насипу. Уже в стародавні часи С. почали бу­дувати із каменю, на фундаменті, з верхівками у ви­гляді парасольок у кілька ярусів і прикрашати статуя­ми Будди. С. перетворено на об'єкт поклоніння і па­ломництва.

Схизма  — вид церковного розколу, відокремлення від єдиної церкви частини, яка все ж зберігає вірність цер­ковній догматиці.

Схима вищий чернечий ступінь, що вимагає від посвя­чуваного в нього виконання особливо суворих аске­тичних правил.

Табу релігійна заборона у первісних народів на речі чи дії, вимовляння певних слів, на їжу, відвідування пев­них місць у храмі, святилищ та ін., за порушення якої загрожує "надприродна" кара, хвороба або смерть. Си­стема Т. була особливо розвинена у Полінезії, де вона частково замінювала державні закони. В релігіях, що виникали пізніше, поняттю Т. приблизно відповідає ідея гріха.

Таїнство  у християнстві магічний культовий обряд, здійснення якого, згідно з церковним віровченням, на­дає віруючим надприродної сили, Божу благодать як необхідну умову для спасіння гріховної душі людини, сприяє вилікуванню хворих, зміцненню шлюбу тощо. Католики та православні визнають сім таїнств: прича­стя, хрещення, миропомазання, священство, сповідь, маслосвяття і шлюб. Протестанти дали Т. раціона­лістичне тлумачення, яке фактично їх заперечує.

Улем мусульманський законознавець та богослов.

Факір мусульманський монах-жебрак, дервіш. В Індії Ф. називають також бродячих монахів-індуїстів, які виманюють гроші у населення за демонстрування фокусів і дресированих тварин, за пророкування майбут­нього, тлумачення снів і лікування заклинаннями та гіпнозом.

Фатіха назва першої сури Корану. Ф. складається із се­ми віршів і є однією з найбільш ранніх сур; найчастіше виголошувана молитва у мусульман.

Хаджж паломництво мусульман у Мекку до храму Кааби або в Медину до гробу Мухаммеда, яке вважається подвигом благочестя. Один із п'яти основних обов'яз­ків мусульманина. Хаджі мусульманин, який вперше здійснив X.

Хасидизм одна з течій в іудаїзмі, що виникла серед сільського населення Волині та Поділля. Спочатку X. відображав протест трудящих мас проти верхівки єврейських громад та рабинів. Хасиди вчили, що лю­дина повинна прагнути до повного злиття з Богом не шляхом заглиблення у священні книги, як того вима­гали рабини, а щирою молитвою та благочестям.

Херем прокляття, відлучення від синагоги тих, хто по­рушив настанови і правила єврейської громади, бере під сумнів Тору і Талмуд.

Ходжа —- титул мусульман, які ведуть своє походження (здебільшого фальсифіковане) від одного із чотирьох "праведних" арабських халіфів. Назву X. мають також прибічники ісмаїлітської секти, очолюваної ага-ханами.

Храм культова споруда, призначена для здійснення бо­гослужінь і проведення релігійних обрядів. У право­слав'ї X. іменуються церквами, в католицизмі кос­тьолами, в ісламі мечетями, в іудаїзмі синагогами.

Хрест предмет релігійного культу, який наділяється особливою магічною силою. У християнстві є священ­ним символом, а в католицизмі, православ'ї та люте­ранстві й об'єктом поклоніння. Церковна традиція пов'язує це поклоніння зі смертю Ісуса Христа на хресті, освяченим кров'ю Сина Божого. X. шанувався у багатьох народів задовго до появи християнської релігії, зокрема у Стародавньому Єгипті, Південній Америці, Новій Зеландії, де вважався символом вогню, сонця і вічного життя. Офіційне вшанування X. було запроваджено християнською церквою в IV ст.

Цадик —- обожнюваний "судотворець" у хасидів. Віра в могутність Ц. доходила до твердження: "Ц. може відмінити навіть присуд Бога". Свій вплив Ц. викори­стовували для насаджування релігійного фанатизму.

Целібат — безшлюбність, обітниця, яку приймають като­лицькі священики. Введений в XI ст. У православї  обіт безшлюбності, пов'язаний з прийняттям чернецтва

Цензура духовна перегляд церковниками друкованих видань з правом заборони їх випуску.

Чадра        вид покривала, яке, згідно з настановами шаріату, зобов'язані носити жінки-мусульманки. Но­сіння Ч підкреслює принижене, підкорене становище жінки.

Чаклун (волхв, маг, чарівник) згідно з марновірними уявленнями, запозиченими Із язичества, особа, здатна за допомогою магічних обрядів впливати на сили при­роди і суспільства. В Історичному плані Ч. були попе­редниками жрецтва, а також сучасного духовенства Культивували різноманітні забобони та містику

Четьї-мінеї збірники життєписів святих, повчань та Інших релігійних текстів на кожен день І місяць, за службами, встановленими в православній церкві

Чистилище      католицьке віровчення про те, що в загроб­ному світі, крім раю І пекла, є і Ч., де душі померлих проходять очищення, перш ніж вступити до раю. Очи­щення душ здійснюється шляхом різних випробувань. Рідні та близькі покійного за допомогою молитов І внесків на користь церкви можуть полегшити випробу­вання душі Доля душі померлого, таким чином, зале­жить не тільки від поведінки людини в земному житті, а й від старанності та матеріальних можливостей рідних І близьких покійного

Шаманство      форма релігії, культ переважно злих духів, які викликають хвороби. Особливо поширеним було у народів Північної Азії (чукчів, бурятів та Ін.) Для Ш характерний особливий релігійний ритуал камлан­ня, до якого віруючі звертаються з метою лікування хвороб, забезпечення успіху в промислі тощо. Під час камлання шаман викликає у себе нервово-психічний напад, який призводить нібито до того, що духи вхо­дять в його тіло або його душа відправляється у світ духів.

Шаріат      звід законів, складених на основі Корану І Су­ни в період феодалізму в країнах поширення Ісламу Містить норми спадкового, кримінального, шлюбно-сімейного права, настанови про хаджж І газават, регла­ментує молитву, піст тощо. Ш. відстоював Інтереси па­нуючих класів феодального суспільства І духовенства

Шахсей-Вахсей — дні трауру у мусульман-шиїтів, які су­проводжуються самокатуваннями віруючих в пам'ять мученика Хусейна, внука Мухаммеда.

Шептан (шайтан) фантастичний образ сатани, "злого духа" в ісламі. Згідно з Кораном, Ш. був ангелом, яко­го створив Аллах із вогню, але потім виключив із сон­му ангелів за непокору. В мусульманській релігійній літературі Ш. зображується у вигляді володаря числен­них шкідливих джинів чи безлічі злих духів, кожен із яких перебуває поруч з людиною для її "зведення".

Шейх в ісламі вища духовна особа, богослов і законо­знавець, глава громади дервішів. У Середній Азії на­щадок особи, похованої в мазарі, а також особи, яка живе біля мазару за рахунок приношень віруючих.

Ягве (Єгова) верховний Бог в іудаїзмі. У пантеоні богів був висунутий на перше місце єврейськими племенами приблизно в X ст. до н.е. Віра в єдиного Бога Я. поши­рилася в християнстві, зокрема, серед свідків Єгови та єговістів-ільїнців.

Яхвист (П'ятикнижжя) — перші п'ять книг Старого Завіту у складі Біблії, які називають також Законом або Торою, тобто "вчення". Авторство цих книг іудейська і християнська традиції приписують Мойсею — міфічній особі. До складу П'ятикнижжя входять книги: Буття, Вихід, Левит, Числа і Повторення закону.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. М., 1993.

Балаев  М.А. Ислам: происхождение и эволюция. Роль в общественной жизни. — Баку, 1992.

Беленький Л.С. О мифологии и философии Библии. — М., 1977.

Біблія. - К., 1992. - 1220с.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1989.

Бутинова М.С. Как возникла религия. — М., 1977.

Васильев Л.С. История религии Востока. — М., 1988.

Га раджа В.И. Протестантизм. — М., 1971.

Гараджа  В.І. Релігія як предмет соціологічного аналізу // Релігія і суспільство. Хрестоматія із соціології релігії. — М., 1994.

Гелей Г. Біблійний довідник. — Торонто, 1985.

Гольциер Й. Культ святых в исламе. — М., 1938.

Гордиенко Н.С. Современная православная церковь. — Л., 1986.

Горський В.Л. Адвентизм: Історія і сучасність. К., 1987.

Григулевич И.Р. Пророки "новой истины". — М., 1983.

Губаржевський  І. Основи українського православ'я. Чи­каго, 1970.

Губман Б.Л. Современная католическая философия: Человек и история. — М., 1988.

Гуревич  П.С. Нетрадиционные религии на Западе и вос­точные религиозные культы. — М., 1985.

Джадалла И.А. Течения в исламе: причины возникновения и роль в общественно-политической жизни. — М., 1992.

Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. — К., 1974.

Ісаїв  П. Звідки Русь-Україна прийняла християнство? Філадельфія, 1992.

Ислам: Краткий справочник. — М., 1986.

Історія  християнської церкви на Україні (релігієзнавчий довідковий нарис). К., 1992.

Калінін  Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підруч­ник. - К., 1998.

Колодний А.М. Релігія в духовному житті українського на­роду. - К., 1994.

Косуха П.І. Наука про походження релігії. К., 1976.

Кривелев И.А. История религии. В 2-х томах. М., 1975— 1976.

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. — М., 1989.

Липківський  В. Відродження церкви в Україні. — 1917— 1930. — Торонто, 1972.

Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. — К., 1982.

Лубский В.И. Священные книги мусульман как историко-литературный памятник. — К., 1992.

Лубський B.L Релігієзнавство. — К., 1997.

Лубський B.L, Борис В.Д. Мусульманське право. — К., 1997.

Огіенко I.I. Українська церква // Нариси з Історії української православної церкви. У 2-х томах. К.: Україна, 1993.

Релігієзнавчий словник/A.M. Колодний, Б.О. Лобовик. К., 1996.

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — М., 1987.

Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. — М., 1973.

Токарев С.А. Религия и истории народов мира. — М., 1986.

Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985-1999 pp. - К.: ЕксОб, 2000.

Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. Рим, 1965. -Т.1.