:  
     
          
               
                    20.               
..


- 177. -

- 5.13 -

1.rtf - 411. -

10 - 204. -

12 - 65.9 -

12.rtf - 159. -

123.rtf - 79.6 -

13 - 15.5 -

14 - 22.5 -

1- - 5800 -

240-0840.RTF - 7534 -

3.RTF - 30 -

9 - 35.5 -

ANDENS~1.RTF - 438. -

ARFIS.RTF - 51.5 -

BIZ_PLAN.RTF - 373. -

Beruhmte russische Kunstler.rtf - 6.80 -

Beruhmte russische Schriftsteller und Dichter.rtf - 7.26 -

Beruhmte russische Wissenschaftler.rtf - 7.06 -

Big cities and places of interest in Russia.rtf - 7.24 -

Bildungswesen in Deutschland.rtf - 6.27 -

CBRR0933.RTF - 491. -

CBRR1249.RTF - 462. -

CBRR1573.RTF - 42.3 -

CBRR1706.RTF - 18.2 -

CBRR2401.RTF - 105. -

CBRR2530.RTF - 187. -

CBRR5305.RTF - 107. -

CBRR5508.RTF - 57.5 -

CBRR5526.RTF - 154. -

CBRR5600.RTF - 2889 -

CBRR5712.RTF - 222. -

CBRR5954.RTF - 12.2 -

CBRR7034.RTF - 59.0 -

CBRR7091.RTF - 65.1 -

Capitals of English Speaking Countires.rtf - 7.88 -

Claude Monet.rtf - 34.7 -

DOGOVOR.RTF - 142. -

DVD-rom.rtf - 111. -

Desktop.ini - 0.17 -

Deutsche nationale Kuumlche und populaumlre Speisen.rtf - 5.19 -

EKOLOG.RTF - 122. -

ETNOMAIN.RTF - 110. -

Education in Russia.rtf - 5.98 -

English Speaking Countries.rtf - 8.40 -

Festen, Sitten und Brauche in Deutschland.rtf - 5.78 -

Festen, Sitten und Brauche in unserem Land.rtf - 5.53 -

FidoNet.rtf - 38.9 -

Freie Zeit und Hobbys.rtf - 5.33 -

Fremdsprachenstudium.rtf - 5.74 -

Fruhling.rtf - 5.52 -

GEOGR.rtf - 78.7 -

Gesundheitswesen in Deutschland.rtf - 7.46 -

HIST_MO.RTF - 400 -

Herbst.rtf - 5.15 -

Hervorragende deutsche Kunstler.rtf - 5.73 -

Hervorragende deutsche Politiker.rtf - 5.29 -

Hervorragende deutsche Schriftsteller und Dichter.rtf - 5.68 -

Hervorragende deutsche Sportler.rtf - 29.9 -

Hervorragende deutsche Wissenschaftler.rtf - 6.00 -

History of Our Country.rtf - 8.30 -

History of the UK.rtf - 9.33 -

Industrie und Energetik Deutschlands.rtf - 6.14 -

Industry and Mineral Wealth of Russia.rtf - 5.17 -

Intel 80286.rtf - 15.4 -

Intel 8086.rtf - 23.4 -

JPEG.rtf - 34.8 -

KONFUCI.RTF - 54.7 -

KR_Management.rtf - 1164 -

LASPAGE.RTF - 15 -

LOREAL0.rtf - 386. -

Large Cities and Sights of the UK and English Speaking Countries.rtf - 10.5 -

Law_in_business.rtf - 444. -

Les lettres.rtf - 102. -

Linux_kratkaya_ijstorijya.rtf - 199. -

MECON.rtf - 147. -

Marketst.rtf - 144. -

Mass Media in Russia.rtf - 5.54 -

Meine Familie.rtf - 6.06 -

Meine Freunde.rtf - 5.93 -

Meine Zukunftsplane.rtf - 5.43 -

My Family.rtf - 5.23 -

OTUB.RTF - 514. -

PK762.rtf - 1390 -

Popular Sports in Russia.rtf - 5.28 -

Pravootno.rtf - 187. -

Psyhology.rtf - 96.5 -

README.RTF - 5.37 -

REFERAT.RTF - 208. -

REF_MHK.RTF - 240. -

REKLAMA_.JPG - 10.7 -

Religion in Deutschland.rtf - 5.73 -

Religion in unserem Land.rtf - 5.97 -

SISLEI.JPG - 160. -

SPASBASH.JPG - 28.0 -

SYSUD.RTF - 262. -

Sport und Gesundheit.rtf - 5.83 -

Summer.rtf - 4.77 -

SysPitV.rtf - 2147 -

THREE.JPG - 21.0 -

Text1.rtf - 31.4 -

The Capital of Our Country - Moscow.rtf - 9.02 -

The United Kingdom.rtf - 7.45 -

Traffic in My City.rtf - 5.14 -

Turbo Pascal.rtf - 369. -

Turbo Vision.rtf - 38.8 -

UGLARSBA.JPG - 15.0 -

USPENSOB.JPG - 28.3 -

VDV-0304.RTF - 116. -

VDV-0761.RTF - 375. -

Virtual Reality Modeling Language.rtf - 19.9 -

Winter.rtf - 5.03 -

WW- W β - 73.1 -

Ww - - 4057 -

ZARKOL.JPG - 22.9 -

ZARKOL1.JPG - 20.6 -

ZARPUSHK.JPG - 71.4 -

accondus00.rtf - 1456 -

bgd.rtf - 174 -

body.RTF - 342. -

diplom.rtf - 1077 -

dja.rtf - 306. -

doklad.rtf - 306. -

economics.rtf - 371. -

elplat.rtf - 1530 -

g2.rtf - 35.2 -

inf.rtf - 5.29 -

karpaty.rtf - 152. -

koleb3.rtf - 1316 -

menegok.rtf - 149. -

political.rtf - 914. -

ref-18154.rtf - 27.6 -

ref-18484.rtf - 6.91 -

ref-18485.rtf - 12.4 -

ref-18486.rtf - 20.6 -

refs.rtf - 52.7 -

ris-nerpa.jpg - 75.2 -

siberia.rtf - 100. -

slojKoleb.rtf - 980. -

so.jpg - 37.0 -

titleskot.rtf - 3.11 -

titul.rtf - 5.76 -

vincent.jpg - 20.1 -

zasuxa.rtf - 79.2 -

- - 20.5 -

. . WWW - 11.9 -

. . ² ² - 10.9 -

. . - 8.38 -

- - 57.8 -

. . - 29.7 -

. . 6 - 30.2 -

. . . . - 6.53 -

.. - 182. -

.. ͨ² . - 28.0 -

² - 80.3 -

- 73.8 -

- 119. -

Բ - 67.9 -

- 14.4 -

- 898. -

Ͳ - 66.1 -

- 228. -

- 472. -

- 138. -

Ѳ - 8.87 -

- 97.7 -

- 83.5 -

Ͳ - 245. -

- 92.9 -

- 151. -

- 261. -

Ͳ - 28.3 -

- 60.5 -

- 408. -

-² - 0 IJ - 74.3 -

- Ͳ - 206. -

Dz - 73.1 -

- 61.8 -

Ͳ - 18.2 -

- 36.2 -

в - 23.0 -

- 19.1 -

- 48.7 -

Ͳ ̲ - 72.6 -

- 44.1 -

- 63.4 -

- 122. -

ֲ - - 127. -

. - 175. -

- 14.0 -

- 437. -

- 139. -

- 41.3 -

- 151. -

- 402. -

- 135. -

- 94.7 -

- 178. -

. . . . - 298. -

- 112. -

- 133. -

2 - 52.1 -

̳ Q 6 - 155. -

- 22.9 -

- 37.7 -

- - 57.6 -

X Ww - 301. -

. - 23.8 -

- 28.6 -

- 23.2 -

- - 13.6 -

- 130. -

- 33.3 -

- 18.7 -