:  
     
          
               
                    20.               
..


- 100. -

- 5.13 -

1.rtf - 411. -

12.rtf - 159. -

123.rtf - 79.6 -

14 - 22.5 -

16- - 41.3 -

240-0460.RTF - 1813 -

777.rtf - 124. -

AUDIT.rtf - 107. -

About Me.rtf - 4.82 -

Autumn.rtf - 5.03 -

Bildungswesen in Deutschland.rtf - 6.27 -

CBRR0933.RTF - 491. -

CBRR2360.RTF - 238. -

CBRR5305.RTF - 107. -

CBRR5508.RTF - 57.5 -

CBRR5576.RTF - 106. -

CBRR5712.RTF - 222. -

CBRR5954.RTF - 12.2 -

CBRR5975.RTF - 158. -

Claude Monet.rtf - 34.7 -

DGapanmark.rtf - 123. -

DOCLAD.RTF - 22.0 -

Desktop.ini - 0.17 -

Deutsche nationale Kuumlche und populaumlre Speisen.rtf - 5.19 -

EKOLOG.RTF - 122. -

ETNOMAIN.RTF - 110. -

EXCEL.rtf - 52.7 -

Education in Russia.rtf - 5.98 -

Festen, Sitten und Brauche in Deutschland.rtf - 5.78 -

Festivals and Traditions in the UK.rtf - 12.4 -

FidoNet.rtf - 38.9 -

Freie Zeit und Hobbys.rtf - 5.33 -

GEOGR.rtf - 78.7 -

Gesundheitswesen in Deutschland.rtf - 7.46 -

HIST_MO.RTF - 400 -

Industrie und Energetik Deutschlands.rtf - 6.14 -

Industry and Mineral Wealth of Russia.rtf - 5.17 -

KR-Reklama.rtf - 429. -

KR_Management.rtf - 1164 -

KURSOVOY.RTF - 378. -

Kommunikationsmittel in Deutschland.rtf - 6.24 -

Kunst - Museen, Galerien.rtf - 5.56 -

Kunst - Theater, Kino.rtf - 6.33 -

LASPAGE.RTF - 15 -

LITERAT.RTF - 8.83 -

LOREAL0.rtf - 386. -

Large Cities and Sights of the UK and English Speaking Countries.rtf - 10.5 -

Les lettres.rtf - 102. -

Linux_kratkaya_ijstorijya.rtf - 199. -

Literatur in meinem Leben.rtf - 6.39 -

MECON.rtf - 147. -

MIR_HOZ.RTF - 236. -

MOZART.rtf - 273. -

Mass Media in Russia.rtf - 5.54 -

Microsoft Word 6.rtf - 127. -

Moderne Jugend und ihre Probleme.rtf - 5.82 -

My Family.rtf - 5.23 -

Osmotr.rtf - 342. -

PK762.rtf - 1390 -

Part_1.rtf - 557. -

Popular Sports in Russia.rtf - 5.28 -

RASUMD~1.RTF - 115. -

REF.rtf - 989. -

REF_MHK.RTF - 240. -

REKLAMA_.JPG - 10.7 -

SCANDIP2.rtf - 74.4 -

SHOHI.RTF - 136. -

SOB12AP.JPG - 42.0 -

STRUK_RA.RTF - 75.6 -

Sommer.rtf - 5.21 -

Sport in Deutschland.rtf - 4.85 -

SysPitV.rtf - 2147 -

The Capital of Our Country - Moscow.rtf - 9.02 -

Traffic in My City.rtf - 5.14 -

Turbo Vision.rtf - 38.8 -

Umweltschutz.rtf - 5.55 -

Unser Schulgebaude.rtf - 5.29 -

Unsere Wohnung.rtf - 5.46 -

VDV-0304.RTF - 116. -

VDV-0761.RTF - 375. -

VDV-0913.RTF - 23.8 -

Verkehr in meiner Stadt.rtf - 6.17 -

WW- W β - 73.1 -

ZARKOL1.JPG - 20.6 -

ZARPUSHK.JPG - 71.4 -

advoc.rtf - 160. -

bgd.rtf - 174 -

economics.rtf - 371. -

info.rtf - 2.67 -

kursovoi.rtf - 1670 -

lid_man.rtf - 39.9 -

mpsi.rtf - 4036 -

physics2.rtf - 36.9 -

political.rtf - 914. -

ref-18154.rtf - 27.6 -

so.jpg - 37.0 -

titleskot.rtf - 3.11 -

titul.rtf - 5.76 -

vincent.jpg - 20.1 -

- - 20.5 -

. . WWW - 11.9 -

. . ² ² - 10.9 -

. - 26.8 -

. . 6 - 30.2 -

. . . . - 6.53 -

.. - 182. -

.. ͨ² . - 28.0 -

² - 80.3 -

- 241. -

- 14.4 -

- - - 17.0 -

- 37.2 -

Ͳ - 66.1 -

Ͳ - 230. -

- 472. -

Ѳ - 8.87 -

-17 - 52.8 -

- 83.5 -

-² Ͳ - 1392 -

- 92.9 -

- 151. -

Ͳ - 28.3 -

- 60.5 -

- 408. -

- ² - 71.6 -

-² - 0 IJ - 74.3 -

- - 107. -

Dz - 73.1 -

- 61.8 -

Ͳ - 120. -

Ͳ - 77.4 -

Ͳ - 18.2 -

- 33.6 -

в - 23.0 -

- 27.9 -

- ² - 53.3 -

- 44.1 -

- 122. -

- 12.9 -

- 437. -

- 151. -

- 135. -

- 94.7 -

. . . . - 298. -

- 112. -

2 - 52.1 -

- 37.7 -

˳x - 31.7 -

X Ww - 301. -

- - 13.6 -

- 130. -

- 511. -