НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
"АКАДЕМІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ПРАВА
П.М. ЦИБУЛЬОВ
ОСНОВИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України для студентів
вищих навчальних закладів
КИЇВ
ІІВП
2005
ЗМІСТ
ВСТУП...............................................................................................6
1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ..............................................9
1.1 Поняття інтелектуальної власності....................................9
1.1.1 Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності......................................................................9
112 Інтелектуальна власність як право........................10
1.2 Еволюція інтелектуальної власності..................................12
1.2.1 Еволюція промислової власності...............................12
1.2.2. Еволюція авторського права і суміжних прав.........15
1.2.3 Еволюція інтелектуальної власності в Україні......17
1.3 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави.....................................20
1.3.1 Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства................................................................20
1.3.2 Роль промислової власності у економічному розвитку......................................................................21
1.3.3 Авторське право і розвиток культури....................24
.
Питання для самоконтролю.....................................................26
2 СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ...........................28
2.1 Об'єкти права інтелектуальної власності........................28
2.1.1 Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності.....................................................................28
2.1.2 Об'єкти промислової власності................................29
2.1.3 Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності29
2.1.4 Об'єкти авторського права і суміжних прав...........ЗО
2.2 Суб'єкти права інтелектуальної власності.......................ЗО
2.3 Система законодавства України про інтелектуальну власність.............................................................................32
2.4 Державна система правової охорони інтелектуальної власності...........................................................................33
2.5 Міжнародна система інтелектуальної власності.............36
Питання для самоконтролю......................................................39
З ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ................................................................................42
3.1 Мета і принципи правової охорони.................................42
3.2 Охорона прав на об'єкти промислової власності...........44
3.3 Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності............................................................................47
3.4 Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав.....50
3.4.1 Джерела права............................................................50
3.4.2 Охорона об'єктів авторського права......................51
3.4.3 Охорона об'єктів суміжних прав...............................53
3.5 Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном................................:...........................................54
3.5.1 Охорона прав на об'єкти промислової власності... 54
3.5.2 Охорона прав на об'єкти авторського права і суміжних прав..............................................................55
Питання для самоконтролю....................................................56
4 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.......................59
4.1 Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар. . 59
4.1.1 Особливості права інтелектуальної власності як товару.......................................................................59
4.1.2 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив...........................................................................61
4.2 Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності............................................................................64
4.2.1 Мета і основні способи комерціалізації....................64
4.2.2 Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві..........................64
4.2.3 Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства......................66
4.2.4 Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності.....................................................................67
4.3 Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності............................................................................70
4.3.1 Цілі оцінки прав...........................................................70
4.3.2 Підходи дооцінки........................................................71
4.3.3 Методи оцінки...........................................................72
4.3.4 Послідовність оцінки..................................................76
4.4 Управління правами інтелектуальної власності.............79
4.4.7 Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.....................................................................79
4.4.2 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення................................................81
4.4.3 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав..................................................82
4.4.4 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав..........................................84
4.4.5 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав....................................................85
4.4.6 Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації..........................................................85
Питання для самоконтролю......................................................86
5 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ...................88
5.1 Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення......................................................................88
5.2 Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності............................................................................89
5.3 Категорії спорів..................................................................92
5.4 Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності.................................................93
5.5 Способи захисту права інтелектуальної власності........95
5.5.1 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав...95
5.5.2 Цивільно-правовий спосіб захисту прав..................96
5.5.3 Кримінальна відповідальність за порушення прав. 98
5.6 Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS..................................................................................99
Питання для самоконтролю....................................................101
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..............................................103
Основна.....................................................................................103
Додаткова..................................................................................103
Законодавство України про інтелектуальну власність..........104
Міжнародні договори з інтелектуальної власності.................106
ВСТУП
З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному і соціальному розвитку суспільства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин і породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури і мистецтва, бази даних, комп'ютерні програми, фонограми та відеограми тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об'єкти права інтелектуальної власності", або "інтелектуальна власність".
Після проголошення незалежності України суттєво змінилося відношення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі, то відтепер воно належить, насамперед, творцю цієї власності. Ця важлива норма відтворена в основному Законі - Конституції України, згідно якої: "Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діял