ТЕМА 3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту. Загальні, конкретні та об'єднувальна функції менеджменту.
Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту.
Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту
Вступ. У визначенні сутності функцій менеджменту, їхньої класифікації і трактуванні немає однозначності. Одні автори класифікують функції менеджменту за ознакою їх першочерговості в діяльності організації, інші – за пріоритетністю у застосуванні на певних рівнях управління. Але всі погоджуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні результати.
Технологія управління підприємством (організацією) є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мінливим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу.
Функції менеджменту – види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу.
Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на підприємстві відбуваються на основі функціонального поділу. Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.
На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою місця в системі менеджменту, що дає змогу наголосити на домінуючій ролі конкретних (часткових) функцій менеджменту і важливій ролі загальних (основних), а також виділити об’єднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) задіяні в усіх управлінських процесах; за допомогою конкретних функцій відбуваються конкретні управлінські процеси; об’єднувальна функція менеджменту – керівництво – пронизує всі управлінські процеси в організації. Визначальну роль, однак, відіграють конкретні функції менеджменту, які реалізуються через загальні.
Конкретні функції менеджменту класифікують за:
ознакою процесів управління – функції управління основним, допоміжним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно-ліцензійною діяльністю, капітальним будівництвом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо;
ознакою об’єкту – функції управління підприємством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо;
ознакою елементів виробничо-господарської діяльності – функція управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо.
Узагальнену класифікацію функцій менеджменту подано на рис. 3.1.

На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій відносять планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У 20-х роках ХХ ст.. А.Файоль виділяв планування, організування, розпорядництво, координування і контролювання. У колишньому Радянському Союзі виокремлювали функції планування, організування, координування, стимулювання, регулювання і контролювання. Привабливими є міркування американських економістів Мескона, Альберта і Хедоурі, які визнають чотири функції: планування, організування, мотивування і контролювання. Однак відмовлятись від функції регулювання невиправдано, оскільки дослідження свідчать, що без неї не обходиться жоден управлінський процес. Наприклад, після контролювання відбувається зворотний зв’язок з метою усунення відхилень, недоліків, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі стратегічного планування після формулювання місії та визначення цілей організації, вибору стратегії обов’язковою є оцінка розробленої стратегії шляхом її співставлення з місією організації. Що стосується функцій координування, то цей важливий управлінський важіль реалізовується у формі керівництва.
Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту
Реалізація конкретних функцій, які відображають процес, об’єкт управління або елемент виробничо-господарської діяльності, відбувається завдяки застосуванню загальних функцій (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання). Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту, їх місце у процесі управління організацією показано на рис. 3.2.

Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються в конкретний лише через управління певними об’єктами, процесами, елементами виробничо-господарської діяльністю. Тобто, вони набувають відповідного змісту, будучи задіяними в реалізації конкретних функції менеджменту. Функції планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання вважають загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування, а саме:
планування процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської діяльності;
організування процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської діяльності;
мотивування працівників, які здійснюють певні процеси, забезпечують діяльність об’єкта, виробничо-господарську діяльність;
контролювання процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської діяльності;
регулювання процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської діяльності.
На підставі досліджень взаємозв’язку функцій відбувається вдосконалення управління, формування ефективної системи менеджменту, усунення зайвих ланок, бюрократичних перепон, подолання опору змінам. Взаємозв’язок конкретних і загальних функцій менеджменту можна простежити за табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Приклади реалізації конкретних функцій менеджменту через загальні
Конкретні функції менеджменту
Реалізація конкретних функцій менеджменту через загальні

1
2

Управління технічною підготовкою виробництва
Планування технічної підготовки виробництва.
Організація відповідних служб та підрозділів (конструкторський, технологічний відділи, ремонтна служба, служба головного механіка, головного енергетика тощо).
Стимулювання працівників служб технічної підготовки виробництва.
Контролювання результатів діяльності служб технічної підготовки виробництва (безпечність та надійність техніки, кількість збоїв тощо).
Регулювання (виправлення всіх відхилень, недоліків, виявлених у технологічному процесі, засобах техніки та оснащенні)

Управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства
Планування ЗЕД.
Організація служб і підрозділів, що займаються ЗЕД (відділ ЗЕД, експортний, імпортний відділи, міжнародне рекламне агентство), набір спеціалістів відповідної кваліфікації тощо.
Мотивування працівників, що займаються ЗЕД.
Контролювання результатів роботи у сфері ЗЕД (ефективність здійснення ЗЕД, кількість рекламацій, скарги клієнтів, досягнення встановлених цілей тощо.
Регулювання полягає в усуненні виявлених відхилень, недоліків, збоїв1
2

Управління інструментальним цехом на автобудівному підприємстві
Планування роботи інструментального цеху.
Створення організаційної структури управління цехом, призначення спеціалістів на посади начальника цеху, його заступників, майстрів, бригадирів, підбір спеціалістів відповідної кваліфікації для здійснення основних робіт, налагодження взаємодії між керівництвом і підлеглими, складання посадових інструкцій, правил техніки безпеки тощо).
Розроблення систем матеріального та нематеріального стимулювання працівників інструментального цеху
Контролювання результатів роботи працівників інструментального цеху (продуктивності, дисципліни праці, якості продукції тощо).
Регулювання виявлених у процесі контролювання недоліків, відхилень, внесення необхідних коректив на попередніх етапах

Управління капітальним будівництвом
Планування капітального будівництва.
Створення відповідних служб для забезпечення капітального будівництва (проектного відділу, будівельних бригад, відділу капбудівництва).
Мотивування працівників служб капітального будівництва.
Контролювання результатів (якості будівництва, термінів, надійності будівель, витрат матеріалів, відповідності кваліфікації працівників).
Регулювання виявлених у процесі контролювання недоліків

Управління технологічною лінією з виробництва макаронних виробів
Планування роботи технологічної лінії.
Створення необхідних підрозділів (основних виробничих бригад, ремонтної бригади), призначення посадових осіб (майстра, технолога тощо).
Розроблення системи матеріального та морального стимулювання працівників.
Контролювання результатів роботи (відсотка браку, якості продукції, продуктивності праці тощо).
Регулювання через усунення виявлених у процесі контролювання недоліків

Управління відділом кадрів
Планування роботи відділу кадрів.
Формування організаційної структури управління відділом кадрів та підбір працівників відповідної кваліфікації.
Мотивування працівників відділу кадрів.
Контролювання результатів роботи (результатів підбору в організацію необхідних спеціалістів, оформлення документації відповідно із встановленими законодавством нормами, ефективності заходів щодо підвищення кваліфікації працівників тощо).
Регулювання шляхом усунення виявлених у процесі контролювання недоліків щодо управління відділом кадрів

Управління механічною дільницею
Планування роботи