ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
(1945-70-ті роки)
Допущено Міністерством освіти України
Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти
Київ "Либідь" 1999
ББК 63.3(0)63-6я73 М58
Розповсюдження та тиражування
tf** айшійного дозволу видавництва заборонено
без офіційно:
ЗМІСТ
Автори:
B. А. Манжола, д-р іст. наук (керівник авт. колективу); М. М. Білоусов, В. С. Бруз, Л. Ф. Гайдуков, доктори іст. наук;
C. П. Галака, П. Ф. Кириенко, І. Д. Коміренко, В. В. Копійка, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинський, В. М. Матвієнко, І. О. Мін-газутдінов, О. С. Пархомчук, І. С. Покровська, А. А. Суботін, кандидати іст. наук; В. Ю. Константинов, А. Г. Мухамадієв
Головна редакція літератури з гуманітарних наук
Головний редактор С В. Головко Редактор О. О. Вербило
Допущено Міністерством освіти України (рішення Колегії Міністерства освіти України. Протокол № 5/4-18 від 30.04.99 р.)
Передмова
М
080301010(МШ 1999
ISBN 966-06-0131-X
В. А. Манжола, М. М. Білоусов; Л. Ф. Гайдуков та ін., 1999
Розділ І
Становлення біполярної структури міжнародних відносин. Розгортання «холодної війни» (1945 —початок 60-х років)
Тема 1. Ялтинсько-потсдамська система міжнародних відносин та біполярність повоєнного світу (Б. А. Манжола, І. О. Мінгазутдінов)......8
Тема 2. Особливості повоєнного врегулювання в Європі й на Далекому Сході (в. Ю. Крушинський) 36
Те м а 3. «Холодна війна» та структурне закріплення
біполярності в Європі. Початок протистояння двох військово-політичних блоків (В. А. Манжола, В. Ю. Константинов)......... 60
Те м а 4. Німецька проблема в міжнародних відносинах
(Б. Ю. Крушинський)............. 75
\ Тема 5. Криза колоніалізму. Вихід країн, що визволилися, на міжнародну арену (О. С. Пархомчук) ............. 97
Тема 6. Діяльність ООН в умовах «холодної війни»
(Б. С. Бруз).................111
Розділ II
Розрядка міжнародної напруженості. Глобальні та регіональні аспекти (60—70-ті роки)
Тема 1. Радянсько-американські відносини
(/. С Покровська) .............132
Тема 2. Становлення політики розрядки в Європі (60-ті — початок 70-х років) (М. М. Білоусов, А. А. Суботін) ....... 159
Тема 3. Зміцнення європейської безпеки та співробітництва в 70-ті роки (/. О. Мінгазутдінов) . 177
Тема 4. Проблеми контролю над озброєннями та роззброєння (С. П. Галака) ..........205
Тема 5. Розпад колоніальних систем. Країни, що визволилися, у світовій політиці (О. С Пархомчук) .............221
Тема 6. Активізація діяльності ООН у період розрядки
міжнародної напруженості (В. С Бруз) . . . 236
Розділ III
Особливості розвитку регіональних систем
міжнародних відносин (1945—70-ті роки)
Тема 1. Країни Східної Європи в «системі міжнародних
відносин нового типу» (М. М. Білоусов) . . . 252 Тема 2. Інтеграційні процеси в Західній Європі
(В. В. Копійка)...............280
Тема 3. Міжнародна ситуація на Далекому Сході
(/. Д. Коміренко, А. Г. Мухамадієв).....306
Тема 4. Міжнародні відносини в Південно-Східній Азії
(/. Д. Коміренко)..............340
Тема 5. Країни Південної Азії в міжнародних відносинах
(/. Д. Коміренко)..............388
Тема 6. Близький та Середній Схід у системі
міжнародних відносин (О. А. Коппель) . . . 419 Тема 7. Система міжафриканських відносин
(П. Ф. Кириенко)..............446
Тема 8. Латиноамериканська система міжнародних
відносин (В. М. Матвієнко).........48(
Тема 9. Українська РСР на міжнародній арені (1944—
1979 pp.) (Л. Ф. Гайдуков).........508
Хронологічна таблиця................ 54
Список рекомендованої літератури..........554
ПЕРЕДМОВА
Період, означений у назві цієї книги, починається з кінця другої світової війни. Закінчився він у 1979 p.: у цьому році СРСР увів свої війська в Афганістан, що поклало край нетривалій розрядці міжнародної напруженості. Загалом міжнародні відносини і зовнішня політика в 1945—70-х роках характеризувалися більш-менш постійним станом «холодної війни» між основними протагоністами на міжнародній арені — СРСР з одного боку і СІЛА з іншого, які відповідно були лідерами протилежних військово-політичних блоків. Тільки після «карибської кризи» 1962 p., коли людство впритул підійшло до межі термоядерної війни і знищення цивілізації, почалася розрядка міжнародної напруженості. Було укладено низку важливих угод, що віддаляли загрозу війни. Проте і в період розрядки країни застосовували зброю, спалахували локальні конфлікти, порушувалися права людини.
Стрижневим чинником розвитку міжнародних відносин у період, який охоплено підручником, було виконання рішень, спільно схвалених під час другої світової війни державами-союзницями — СІЛА, Великобританією й СРСР, що очолили коаліцію Об'єднаних Націй. Завдяки цим рішенням утворилася нова система міжнародних відносин, яка з модифікаціями проіснувала до кінця 80-х років.
Рішення великих держав-союзниць були наповнені демократичним змістом; втім у коаліцію Об'єднаних Націй ввійшли різні держави, з різним уявленням про те, що є
Тема 1
ЯЛТИНСЬКО-ПОТСДАМСЬКА
СИСТЕМА
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БІПОЛЯРНІСТЬ ПОВОЄННОГО СВІТУ
Основні геополітичні наслідки другої світової війни
Ялтинсько-потсдамська система міжнародних відносин Зовнішньополітичні настанови Заходу Зовнішньополітичні настанови СРСР
Основні геополітичні наслідки другої світової війни
Підсумки другої світової війни спричинилися до цілковитої — порівняно з повоєнними роками — зміни не тільки «декорацій», а й глибинного змісту світової системи міжнародних відносин, яка від притаманної їй до того багатополярності доволі швидко трансформувалася в біполярну. Остаточно цей процес завершився наприкінці 40-х років, коли СРСР вдалося порушити монополію США на володіння ядерною зброєю, сформувати навколо себе пояс держав-са-телітів, насамперед у Центральній та Східній Європі.
Для Європи кінець другої світової війни ознаменувався утворенням доволі чіткого геополітичного вододілу. Захід був окупований англо-американськими військами й опинився таким чином у західній сфері впливу; на Сході,
8
Тема 1 Ялтинсько-потедамська система міжнародних відносин та біполярність повоєнного світу
визволеному зусиллями Червоної Армії, панівного становища домігся Радянський Союз.
Європа дуже потерпіла внаслідок війни (політично, економічно, морально), провідні європейські держави фактично втратили статус великих. Реально в 1945 р. існувала лише одна світова держава — США. Маючи у своєму розпорядженні найбільший військово-морський флот, най-сильнішу авіацію, оснащену до того ж ядерною зброєю, Сполучені Штати могли здійснювати воєнні операції по всьому світові.
Не менш вражаючим був їхній економічний потенціал. Територія СІЛА не постраждала за роки війни, людські втрати Сполучених Штатів за усіма оцінками не перевищували 400 тис. чоловік. Водночас населення СІЛА за воєнні роки зросло з 131 млн до 140 млн чоловік.. Обсяг валового національного продукту збільшився з 90,5 млрд доларів у 1939 р. до 211,9 млрд у 1945 р. Ще в 1943 р. військове виробництво СІЛА зрівнялося за своїми масштабами з виробництвом Німеччини, Великобританії та Радянського Союзу, взятих разом. Сільськогосподарське виробництво за час війни зросло на 15 %, а поголів'я худоби збільшилося з 66 млн у 1939 р. до 83 млн у 1945 р. У 1947 р. США контролювали 59 % світових запасів нафти, третину її світового експорту. В 1948 р. на Сполучені Штати припадало 41 % світового виробництва товарів та послуг, 50 % машинного парку. У 1949 р. дохід на душу населення у СІЛА дорівнював 1453 доларам порівняно з 320 доларами в Західній Німеччині, 482 — у Франції та 773 — у Великобританії.
Зовсім інша ситуація склалася в Європі. В 1945 р. Німеччина виробляла менше третини своєї довоєнної продукції, валовий національний продукт Італії в 1945 р. становив лише 40 % від рівня 1938 р. Не набагато кращим було становище у Франції та Великобританії — у Цих та переважній більшості інших європейських країн величезна кількість людей опинилися за межею бідності. Загальноєвропейський (без урахування СРСР) валовий національний продукт скоротився на 25 %; у 1950 р. ВНП на душу населення в європейських країнах дорівнював лише 50 % американського. Величезним був тягар боргів західноєвропейських країн, насамперед Великобританії. Більшість європейських держав у той час могли існувати лише завдяки американським позикам та продовольчій допомозі.
РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. РОЗГОРТАННЯ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»
У вкрай важкому економічному стані перебував Радянський Союз. За роки війни на полях боїв та на окупованих територіях загинуло понад 25 млн людей, чисельність населення СРСР скоротилася зі 194 млн у 1940 р. до 170 млн у 1945 р. Було знищено 30 тис. заводів і фабрик, 65 тис. км залізниці. Обсяг продукції сільськогосподарського виробництва в 1945 р. досяг лише 50 % показників 1940 р. Повністю (або майже повністю) були зруйновані 1710 міст та 70 тис. сіл, 25 млн людей залишилися без притулку.
Перелічені суто економічні фактори значною мірою зумовили подальшу поведінку СРСР і США на світовій арені.
За умов, що склалися, радянське кері