ЗМIСТ
Передмова .................................................................................................................. 5
Розділ 1. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ............... 8
1.1. Лінійна матрична алгебра .................................................................... 8
1.2. Елементи аналізу з багатьма змінними .............................................. 19
1.3. Стійкість моделей систем .................................................................... 22
1.4. Оптимізація без обмежень ................................................................... 23
1.5. Нелінійне програмування з обмеженнями ......................................... 27
Запитання до першого розділу ................................................................... 28
Розділ 2. ІСНУЮЧІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ............................ 29
2.1. Моделювання систем на основі рядів Вольтерра ............................. 29
2.2. Побудова моделей за допомогою просторово-керованих
функціональних генераторів та термофункціональних
гіпермоделей ....................................................................................... 32
2.3. Моделювання на основі теорії розщеплення сигналів ..................... 35
2.4. Створення моделей систем за допомогою рівнянь змінних
станів .................................................................................................... 39
2.5. Моделювання генераторів періодичних сигналів ............................ 41
Запитання до другого розділу .................................................................... 44

Розділ 3. МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛОГОВИХ ТА ДИСКРЕТНИХ
СИСТЕМ ................................................................................................... 46
3.1. Постановка задачі побудови математичної моделі ........................... 46
3.2. Математичні моделі у вигляді алгебро-диференційних рівнянь ...... 48
3.3. Математичні моделі у формі інтегро-диференційних рівнянь ....... 53
3.4. Математичні моделі у вигляді дискретних рівнянь .......................... 56
3.5. Порівняльні оцінки ефективності моделювання ............................... 57
3.6. Використання для моделювання сучасного програмного
забезпечення ......................................................................................... 61
/Запитання до третього розділу .................................................................... 65
Список бібліографії ................................................................................................... 146