Інтегральні запам'ятовучі пристрої. ЗП служать для фіксування, зберігання та обміну певними обсягами інформації. Фіксування цифрового сигналу в ЗП називається записом, а видавання (відтворення) – зчитуванням. До найважливіших параметрів ЗП належать місткість і швидкодія. Місткість ЗП (об'єм пам'яті) визначається можливим обсягом збережуваної інформації , який задається кількістю або біт (чи байт), або слів з вказанням їх розрядності.
Швидкодія ЗП характеризується періодом звертання (час циклу пам'яті) EMBED Equation.3 , часом вибірки EMBED Equation.3 . Період звертання – це мінімальний допустимий час між двома черговими звертаннями до ЗП. Цей параметр залежить від характеристик ЗП.
Час вибірки – це інтервал часу між моментом подачі сигналу вибірки до появи інформації на виході ЗП, час доступу при зчитуванні (запису).
Інші характеристики ЗП: споживана потужність, навантажувальна здатність. Завадостійкість визначається так же, як і для інших мікросхем. Запам'ятовувачі на тригерах відносяться до статичних, а на конденсаторах – до динамічних.
Для зберігання невеликих масивів двійкових слів раціонально використовувати регістри або дешифратори.
Для зберігання великих об'ємів інформації будують окремі запам'ятовувачі.
Щоб суттєво скоротити число зовнішніх виразів, використовують матричний принцип побудови ЗП. Матриця ЗП має дві шини – запису і зчитування, на перетині яких знаходяться запам'ятовувачі. Оскільки звертання (запис або читання) має здійснюватися тільки до одного запам'ятовувача, використовують адресну вибірку, згідно з якою комірку знаходять за номером стовпчика і рядка. За функціональною ознакою ЗП поділяють на два класи: оперативні і постійні.
Оперативні ЗП (RAM) виконують операції звертання до довільної інформації майже за однаковий час. Призначений для тимчасового зберігання біжучої інформації. Відрізняють енергозалежні і енергонезалежні ОЗП.
Постійні ЗП (ROM) призначені для тривалого зберігання і швидкого зчитування записаної інформації. Зміст цієї інформації під час експлуатації ЗП не змінюється, а при відсутності живлення не руйнується.
За способом звертання до запам'ятовувачів великі ІС ЗП розділяють на:
адресні ЗП (з послідовним або довільним звертанням);
безадресні (асоціативні) ЗП, пошук в яких здійснюється незалежно від координат ЗП, а за певними ознаками самої інформації.
ОЗП складаються з двостанових комірок пам'яті – тригерів, які, крім зберігання одного біта інформації, забезпечують ще й здійснення операцій звертання і зчитування.
Швидкодія – від 50-500 нс.
EMBED Visio.Drawing.6
Транзистори VT1і VT2 утворюють тригер, а VT3 і VT4 – двонапрямлені ключі вводу/виводу.
Динамічні запам'ятовувачі
EMBED Visio.Drawing.6
Перевага динамічних запам'ятовувачів в тому, що їм не потрібне джерело живлення. Оскільки значення паразитної ємності С як правило не перевищує 0,1 пкФ, то стала часу є досить значною,не менше 1 мкс. Тому, щоб розрізнити одиницю інформації, яка зберігається у вигляді паразитної ємності, необхідно її відновлювати (регенерувати) з періодом не менше, ніж 1 мкс. Регенерація запам'ятовувача здійснюється з кожним доступом до нього. Джерелом енергії є енергія логічного сигналу.