Рівненський інститут слов’янознавства
Київського інституту “Слов’янський університет”
Кафедра романо-германської філології

Бакалаврська робота на тему:
“Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові.”

Виконала:
студентка IV курсу групи С-41
факультету романо-германської
та слов’янської філології
Гурина Ірина Олексіївна.
Науковий керівник:
ст. викладач Крісюк Я.К.

Рівне - 2000
План.
TOC \o "1-3" Вступ PAGEREF _Toc484498438 \h 3
Основна частина. PAGEREF _Toc484498441 \h 5
Розділ І. Неологізми. Способи творення неологізмів у сучасній англійській мові.
§ 1. Фонологічні неологізми.
§ 2. Запозичення.
§ 3. Синтаксичні неологізми. Способи творення синтаксичних неологізмів.
Розділ ІІ. Науково-технічний прогрес та місце неологізмів у ньому.
Висновок. PAGEREF _Toc484498443 \h 30
Використана література. PAGEREF _Toc484498444 \h 32
Додаток №1. . PAGEREF _Toc484498445 \h 34

Вступ
В наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий “неологічний бум”. Величезний потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовив створення особливої галузі лексикології-неології – науки про неологізми. Найбільших успіхів в розробці теорії досягли французькі лінгвісти. Починаючи з класичних робіт А . Дамстера, французька лінгвістична школа внесла значний вклад в теорію і практику неології. Не стоять осторонь і англійські та американські лінгвісти, котрі наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів. Тут мається на увазі словники нових слів, та додатки до тлумачних словників.
За останнє десятиліття видано два цінних словники Барнхарта. Вони зафіксували близько 10 000 нових слів та значень . Видано три однотомних додатки до третього видання словника Вебстера: “6 тисяч слів”, “9 тисяч слів”, “12 тисяч слів”. Значним досягненням англійської лексикографії є випуск чотиритомного додатка до Великого Оксфордського словника під редакцією Р .Бьорчфільда , який містить більше 60 000 словникових статей та більше півмільйона ілюстрованих прикладів.
Додаток відрізняється від словника Барнхарта більш фундаментальним підходом. Так, наприклад, щоб занести слово в словник нових слів Барнхарта, необхідно щоб воно використовувалось на протязі одного року, в той час як в лексикографічному центрі Оксфордського університету цей термін в 5 разів більший, що виключає можливість фіксування так званих “одноденних” слів.
Однак теорія неології в англійській мові ще не сформувалась як самостійна галузь лексикології. Між тим, в англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів – більше, ніж в будь-якій іншій мові світу. В зв’язку з цим перед англістами постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх.
Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навиків використання неологізмів в суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення), яка включається в різні словники неологізмів.
Потрібно немало часу, аби нові слова непохитно закріпились в мові, а їх вживання було зрозуміле кожному. Адже менше ніж 10 років тому, такі вирази як: “inflection with an electronic virus”, або “a woopy receiving a golden goodbye”були нічим іншим як словами з незрозумілим значенням. Тепер вони нічим не відрізняються від виразу “ the cat sat on a mat”, і у нас не виникає ніяких труднощів аби зрозуміти їх значення.
Неологізми пов’язані практично зі всіма сферами життя сучасного англомовного суспільства. Цей зв’язок, а також утворення самих неологізмів є основною темою нашої роботи. Наша ж мета полягає в розкритті найважливіших джерел і способів презентації неологізмів у суспільному житті: політиці, науці, культурі, а також розкриття нових технологій їх рефлексування в засобах масової інформації, отже повна лексикалізація неологізмів.
Основна частина.
Однією з невирішених проблем неології є проблема самого терміну “неологізм”. Новими словами лексикологи та лексикографи рахують одиниці, які з’являються в мові пізніше якогось часового рубежу прийнятого за похідний. Так, деякі дослідники рахують таким рубежем кінець другої світової війни. [11, 31] Інші пов’язують появу нових слів з освоєнням космосу і визначають кордон 1957 роком – роком запуску першого супутника. Таким чином , критерій неологізму, з однієї сторони, свавільний, а з іншої - об’єктивний. Ми ж, в якості часового рубежу беремо 1980 рік, тобто слова, які ввійшли у вживання з 1980 року.
Багато слів, які ми будемо аналізувати вже пройшли процес соціалізації, а частково і лексикалізації. Як показало опитування в Англії та США, більшість слів, зафіксованих в словниках неологізмів не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили свою часову коннотацію новизни, так як використовувалися носіями мови вже більше двох десятків років. Однак ми відносимо дану лексику до нової, так як вона з’явилася в англійській мові за останні 20 років, а це надзвичайно короткий відрізок в плані історичного розвитку, і в гносеологічному плані дана лексика ще не втратила свою новизну.
Що до самого терміну неологізм - то це є нове слово( стійке сполучення слів), нове або по формі або по змісту. Виходячи з цього, у вокабулярі неологізмів можна виділити:
1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): audiotyping - аудіодрукування, bio-computer- комп’ютер, котрий імітує нервову систему живих організмів, thought-processor- комп’ютер, котрий логічно будує та розвиває ідеї.
2. Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser- мильна опера, big C (мед.) рак.
3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові ): bread - гроші, drag - скукота, acid - наркотик ЛСД, (6, 17)
В мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що пов’язане з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли в зв’язку з науково-технічним прогресом.
Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі слідуючі варіанти:
1) старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попереднє (раніше існуюче ).
2) в семантичній структурі слова з’являється ще один лексико-семантичний варіант (ЛСВ) при збереженні всіх традиційних. Серед семантичних іновацій останіх десятиліть переважають одиниці другого типу. Так слово mafia розширило своє значення: стало означати “будь-яка таємна організація, замкнуте коло, клан.” Серед найбільш вживаних нових значень в сучасній англійській мові можна виділити :
charisma - сильна особиста притягуюча сила
bummed out – розчарований
go – go - динамічний, сучасний
bananas - сходити з розуму
Слово box утворило кілька нових значень. В британському варіанті воно означає “телевізор”. В американському варіанті новий ЛСВ має значення “портативний магнітофон.” Телевізор в США в обстановці неформального спілкування називають the tube (ще одне додаткове значення в семантичній структурі слова tube) або the boot tube.
Широко використовується в обох варіантах англійської мови прикметник heavy в новому значенні “ серйозний.” (Особливо у фразі It is a heavy question (problem). В цілому, серед семантичних інновацій спостерігається тенденція до утворення більш абстрактних ЛСВ слова, розширення його значень. Спеціалізація значень менш характерна для останніх десятиліть. Семантичні неологізми в більшій мірі ніж інші види новоутворень застосовуються в слензі.
Але викладена вище інформація не враховує спосіб творення нових слів. Отже з погляду на спосіб творення неологізми поділяють на :
1. Фонологічні.
2. Запозичення.
3. Семантичні.
4. Синтаксичні, які утворюються шляхом комбінації існуючих в мові знаків (словотвір).
Розглянемо докладніше кожний з типів неологізмів.
1. Фонологічні неологізми утворюються з окремих звуків. Вони представляють собою конфігурації звуків. Такі слова інколи називають “штучними.” До групи фонологічних неологізмів ми умовно відносимо нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: Zizz ( британський сленг ) короткий сон ( імітація звуків, які видає людина у ві сні, нерідко передається в коміксах за допомогою трьох букв ZZZ. Або Sis-bombah (американський сленг) видовищні види спорту, особливо футбол (склади часто застосовувались школярами для підбадьорювання гравців). Слово to zap стріляти, вдарити в зуби (в прямому і переносному значенні) спочатку zap використовувалося як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука космічної зброї. Або ж qwerty - це неофіційна назва клавіатури друкарської машинки, яка утворилася з перших букв верхнього рядка стандартної друкарської машинки Q,W,E,R,T,Y.
Такі неологізми мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути віднесені до “сильних неологізмів.” Високий рівень їх новизни пояснюється незвиклістю та свіжістю їх форм.
2. До сильних неологізмів можна віднести і запозичення. Запозичення як джерело поповнення словникового складу посідають в англійській мові значне місце. [14, 57] Дуже велику роль відіграли запозичення в XIII і XIV ст., коли в Англії одночасно функціонували три мови : англійська - мова основної маси населення, французька - мова школи, державних і законодавчих органів і латинська - мова церкви і науки. Пізніше запозичення були, головним чином, наслідком розширення політичних, економічних і культурних зв’язків Англії, а також США з іншими країнами.
Аналіз запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела (французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська та інші європейські мови) дали 52% запозичень, тобто трохи більше половини. Для деяких запозичень характерне вживання в одному, рідше двох варіантах англійської мови (британському, канадському, австралійському та ін.). Так, запозичення з німецької мови:
patzer - шахіст-аматор вживається головним чином в американському слензі; запозичення з французької мови Канади
touriste [tu:ri:st] - діарея, підхоплена під час туристичної подорожі вживається в канадському слензі.
Cловосполучення numero uno - номер один (найперший, найкращий, найважливіший) запозичене з іспанської мови, вживається як в американському, так і в канадському варіантах англійської мови.
Іменник duvay [du:vei] - пухова ковдра запозичене з французької, характерний лише для британського варіанту.
Найбільша кількість запозичень, як і раніше, надійшла з французької мови, проте у порівнянні з запозиченнями 80-х років питома вага їх різко знизилась. В наш час англійська мова частіше “ дає” свої слова іншим мовам ніж “приймає” їх. Це пов’язано з тим, що англійська мова набула статусу Lingua franca (мова спілкування) ХХ століття. Однак, не дивлячись на те, що запозичення в даний час становлять лише 7,5 % від загальної суми неологізмів їх розгляд є дуже необхідний, так як без цього шару неможливо уявити собі весь корпус нової лексики.
Основна маса англійських запозичень зосереджена в восьми тематичних групах.
Суспільно-політична лексика. Тут виділяють дві підгрупи :
а. Соціальні відносини і явища, наприклад:
yakuza [ja:ku’za:]- японський хуліган або гангстер (яп.)
Chozrim [ho:z’ri:m]- євреї, які повернулися до Ізраїлю після еміграції (івр.);
б. Політика, наприклад:
Franquista - послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.) brigatisti [bri:ga:ti:sti:] - члени терористичної організації “Червоні бригади” ( італ)
(Аl)fatah - нaйбільша партизанська група організації визволення Палестини.
Культура. Наприклад:
cafe theatre [ka: feiteia: tre] – кафе- театр (місце де читають лекції і дають вистави )
[policier poulisjei]- детективний роман\ фільм (обидва запозичення з французької)
hayashi - японський оркестр (яп.)
salsa - карібська танцювальна музика, що нагадує мамбо, з елементами джазу та рок-музики.(ісп.)
Фінанси. У цій тематичній групі переважають назви грошових одиниць країн Африки та Азії, наприклад:
Свазіленду-Lilangeni “лілангені”(банту)
Екваторіальної Гвінеї- ekpwele “екуеле” та ін.
Кулінарія. Сюди увійшли запозичення з французької, італійської, іспанської, грецької, китайської та ін. мов, наприклад:
calzone- високий пиріг з сиром (італ.)
burrito- маїсові млинчики з начинкою з яловичини, сиру і смажених бобів (ісп.)
hoisin sause- густий темно-червоний соус із сої, часнику і різноманітних приправ (кит.)
Наука. Цікаво, що найбільше запозичень у цю тематичну групу прийшло з російської мови, напр:
bioplasma- біоплазма
aulacogen- (геол.) аулакоген (слово створене російським геологом С.Шатським).
Спорт. У цій тематичній групі переважають запозичення з японської мови, наприклад:
iaido - японський різновид фехтування
basho- п’ятнадцятиматчевий турнір з боротьби сумо та ін.
Релігія. Наприклад:
satsang - індуська проповідь (санскрит)
zazen- медитація у дзен будизмі (яп.)
sesshin - тривалий період усамітнення і медитації у дзен будизмі (яп.)
Медицина. Наприклад:
shiatsu - різновид масажу, який знімає біль, втому і тд. (яп.); sulfazin\sulphazin - сульфазін - ліки для лікування психічно хворих (рос.).
Таким чином, найчисленнішою є група “Суспільно-політична лексика” (До якої ми ще звернемося в подальшій нашій праці.), питома вага якої у порівнянні з попереднім періодом майже подвоїлась, в той час як частка запозичень у групі “Культура” зменшилась майже вдвічі. Питома вага запозичень збільшилась також у тематичних групах “Наука”, “Спорт”, “Релігія”, “Медицина” і зменшилась у групі “Кулінарія” та ін.
Переважна кількість запозичень – це назви нових предметів, явищ, понять, наприклад:
suiseki - японське мистецтво збирання і розміщення каменів (яп.)
infitah - економічна політика відчинених дверей, запроваджена А.Садатом (ар.)
amour fou - сліпе захоплення, палка закоханість (фр.) паралельне в англійській мові слово infatuation.
Більша частина запозичень, що є найменуваннями відомих носіям англійської мови предметів (явищ, понять), прийшла на зміну власне англійським описовим зворотам, наприклад:
Kilometrage - кілометраж (фр.) замість англійського the number of kilometers covered or traveled
anshinksen- японський швидкісний пасажирський поїзд (яп.) замість англійського high-speed passenger train of Japan.
Отже, запозичення, як один із способів утворення в англійській мові нових слів і позначень не виявляє тенденції до активізації: у такий спосіб з’явилося близько 5% загальної кількості неологізмів. Шляхом запозичення потреби номінації найчастіше задовольнялися тоді, коли виникала необхідність відобразити реалії суспільно-політичного життя, спорту чи наукові досягнення тієї чи іншої країни.
3 Неологізмами є і ті слова, котрі утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень. Розглянемо їх докладніше.
Конверсія, як спосіб творення нових слів шляхом деривації значно знизив свою активність і поступається всім іншим способам словотворення. Тут основною моделлю продовжує залишатися N – V, за якою утворюється велика кількість нових термінів: to back-stroke, to lesion і т.д. Порівняно з загально використовуваними словами:
to leaflet - випускати листівки
to butterfly - прогулюватися безцільно по місту
Значна кількість дієслів утворюється від складних іменників: to soft-dock від soft-dock стиковка орбітальної станції, to carpool від carpool керування автомобілем по черзі.
Як і на попередніх етапах розвитку мови, утворення іменників від дієслів в наш час менш продуктивне. Як відомо, це пов’язано з тим, що в англійській мові іменники легко утворюються від дієслів шляхом афіксації. Велика кількість нових іменників утворюється шляхом конверсії від прикметників. Тут особливо продуктивні іменники утворенні від прикметників, які закінчуються на –ic, наприклад:
acrylic, astigmatic, geriatric, prepsychotic.
Всі ці одиниці утворені за принципом схожим з такими відомими, як alcoholic, lunatic, critic. Цікаво й те, що в наш час до будь-якого іменника стали додавати частинку –aholic, отримуючи при цьому відмінно-нове значення слова, наприклад:
workaholic – людина, яка любить працювати.
clotheaholic – людина, яка любить одяг.
milkaholic – людина, яка любить молоко.
Так як і для афіксальних і складених неологізмів, для нових конвертованих утворень характерна тенденція до багатокомпонентних структур. Так, іменники можуть утворюватись від дієслівних виразів, наприклад: work-to rule виступ робітників з вимогами дотримуватись всіх пунктів трудової домовленості. Унікальним є, також, конвертоване дієслово R.S.V.P. відповідати на запрошення, утворене від скорочення R.S.V.P. (початкові букви французького виразу Repondez, sil vous plait. Відповідайте будь ласка.), яке застосовують в кінці листа-запрошення. Посилюється тенденція до утворення конвертованих одиниць від усікання: to frag вбивати способом розчленування, to psych; у виразі to psych out це дієслово має значення “пригнічувати психологічно”, у виразі to psych up – стимулювати, хвилювати.
Як відомо, конвертовані одиниці являють собою особливий тип дериватів, так як їх творення носить внутрішній (семантичний) характер. Виходячи з тісного зв’язку між сигматикою та парагматикою необхідно проаналізувати ті семантичні процеси, які супроводжують утворення по конверсії.
Загальна схема семантичних змін при утворенні дієслів від іменників (неживих істот) може бути представлена як: приглушення семи “предметність” та додавання семи “діяти за рахунок предмета”, яка стала стержнем нового значення. Наприклад:
to cassette - ставити касету в магнітофон.
При утворенні дієслів від іменників (живих істот) відбувається приглушення семи “істота” і додавання семи “діяти згідно з істотою”. Наприклад:
to butterfly - літати безцільно по місту як метелик.
При утворенні іменників від прикметників на семантичному рівні відбувається приглушення семи “якість” і додавання семи “предмет”, яка стає центром значення субстантивованої одиниці, наприклад:
acrylic- акрил (синтетичний матеріал).
Таким чином, при конверсії відбувається розширення змісту поняття (додаються нові семи).
Основна маса конвертованих неологізмів обмежена у використанні по професійному параметру. В результаті аналізу виділились слідуючі сфери професійної диференціації конвертованих неологізмів: спорт, медицина, комп’ютерна техніка, освіта, політика. Наприклад:
compulsory- обов’язкова програма, обмежене в використанні спортивною сферою
to acupuncture - лікувати голками – професією медиків
to access -- добувати дані із запам’ятовуючого пристрою комп’ютера обмежене сферою мікроелектроніки
passfail - система оцінок знань студентів без диференційованих оцінок застосовується в сфері освіти
military - військовий
to summit - приймати участь в зустрічі на вищому рівні обмежене сферою політики. До кожної з цих сфер і їх внесок у творення нових слів ми ще повернемося трохи пізніше.
2. Слідуючий спосіб, який ми розглянемо називається афіксальний спосіб творення неологізмів. Афіксальні одиниці, як правило, складаються цілком в руслі англійських словотворчих традицій. Їх морфологічна структура і характер мотивації значення ускладнюється уявленнями носіїв англійської мови про звичайне і стандартне слово. Тому поява похідних неологізмів свідомо помічається носіями мови тільки тоді, коли вони усвідомлюють новизну значення слова.
Цей спосіб переважає при утворенні власне неологізмів. Похідне слово, так як і складне, характеризується розчленованістю і наявністю внутрішньої предикації. [8, 43.]
Афіксальні одиниці складають 24% всіх новоутворень і в незначній мірі поступаються складним словам. Однак ніколи ще в історії англійської мови кількість афіксів не була настільки багатою та різноманітною, як в наш час.
Всього за останні 20 років в утворенні нових слів було використано 103 суфікси: -ability –able ,–ac, –acy, –ance, –ant, –ative ,–ed, –ee, –er\or, –ery, –ing, –ion, –ional, –ish, –ism, –ist та багато інших. В утворенні нових одиниць активну участь беруть напівсуфікси: -athon, –gate, –friendly, –a\oholic, pedia\paedia та ін.
Префіксальні новоутворення не такі багаточисельні, хоча кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Серед префіксів переважають одиниці латинського походження: a(n)-, aero-, agri-, anti-, audio-, Euro-, extra-, flexi-, poli-, porno-, post-, та ін.
Серед найбільш продуктивних префіксів слід відмітити: anti-, co-, de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in-. Найбільшою мірою новизни володіють одиниці, створенні за допомогою нових афіксів та напівафіксів, таких як: -on, –ase, –sol, –nik, –manship, –eco, –mini, –maxi, –mega, –eine, –oholic, –dial-a-, flexi, і т.д. Наприклад:
antiviral - антивірусна програма в комп’ютері: minidisc-маленький диск для комп’ютерів, плеєрів. (Sony yesterday made a bit to win the Nintendo generation back to music with the launch of the MiniDisc- a miniature compact disc for portable players.);
teleshopping- робити покупки за допомогою комп’ютера і телефона.
superscalar- мікропроцесор комп’ютера, який виконує більше однієї інструкції відразу.
telebanking- фінансова організація, яка дозволяє клієнту робити банківські операції через комп’ютер.
Дуже популярний в американському неформальному спілкуванні префікс mega-, який виступає як підсилююча частинка. В останні роки цей префікс активно використовується в лексиконі підлітків. Наприклад, для вираження вищої оцінки якоїсь події людини використовується слово megadual - щось дуже хороше. –Dual в даному випадку використовується в значенні “в два рази кращий”. Нерідко цей префікс застосовується в мистецтві та шоу бізнесі. Наприклад:
A megabook is a book expected to be a megahit, perhaps making somebody megarich. В комерції, a megafirm - велика фірма, бізнес. В свою чергу лише така велика фірма чи уряд може виконати megaprojects - проект великих розмірів, дуже дорогий та складний.
Інколи спостерігається протилежний процес - напівафікс служить базою для утворення іменників чи прикметників. Наприклад, іменник maxi-щось дуже велике, утворився від напівафікса maxi- шляхом конверсії, про яку ми поговоримо пізніше
Суфіксальні одиниці поступаються префіксальним в кількісному відношенні, однак вони більш вживані в повсякденному спілкуванні і в більшій мірі позначенні поміткою “сленг”.
Так, одним з самих вживаних сленгових суфіксів є суфікс –y\-ie. Слова, утворенні за його допомогою обмеженні у використанні рамками неофіційного спілкування, переважно серед молоді. Наприклад:
groupie- прихильник якоїсь групи чи зірки, який всюди їх супроводжує preppie - учень приватної привілейованої школи (використовується з іронією представниками середнього класу)
fundie- фундаменталіст, особливо релігійний, або член радикальної групи, руху зелених:
The “fundies”in the multi-national organization [Greenpeace] object fiercely to Solos size and fuel consumption and want a greener wind-assisted alternative, while the “realos” say they need something strong and fast enough to compete naval ships.
Як і всі інші елементи мови, афікси піддаються змінам і розширенню значення. Змінам піддалися словотворчі елементи anti-, super-, counter-. До значення anti-“протидія” додалось нове – “те, що складається з антиречовини: anti-man, anti-world, anti-nucleus. Зміні піддається також суфікс –ism. У суфікса з’являється новий відтінок значення – “прихильність до чогось”; hippyism – “прихильність до культу хіпі”; afroism – прихильність до культури Африки.
Таким чином, сучасний стан афіксальної системи характеризується появою нових афіксів та напівафіксів, нових значень афіксів і варіантів (відтінків) значень, нових моделей та обмежень на їх вживання.
3. Слідуючий спосіб творення нових слів який ми розглянемо називається основоскладання. За останнє десятиліття його роль значно зросла. Серед складних неологізмів в цілому переважають двокомпонентні одиниці. Основними моделями продовжують залишатися моделі N+N – N; A+N – N.
Серед нових складних одиниць – іменників можна відмітити такі:
Islington person – принижуючий термін для середнього класу.
power lunch – робочий ленч (обід), де на високому рівні обговорюються політичні та бізнесові проблеми.
ethnic cleansing – масове вигнання, чи винищення людей етнічної меншості чи релігійної групи на певній території.
gestere politics – політична акція, яка зосереджена першочергово на народних цінностях та впливовій народній думці.
hot button – результат чи цікавість, що спонукає людей зробити особливий вибір (наприклад, серед споживчих товарів, політичних кандидатів чи соціальних структур).
safe haven – захисна зона в країні, призначена для членів релігійної чи етнічної меншості.
short sharp shock – режим призначений для утримання безпосередньо важких зіткнень, непорозумінь.
stakeholder economy - економіка, в якій кожен член суспільства зацікавлений в економічному прогресі.
Однією з самих поширених багатокомпонентних моделей стала модель зі словом –like-: straight-like responsibility – пряма відповідальність;
dotted-like responsibility – відповідальність поділена на двох.
T – mycoplasma – мікроорганізм в формі літери Т.
G-7 – група семи індустрійних країн (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США).
4. Слідуючий спосіб, який ми розглянемо називається відокремлення значеня. Відокремлення значення - виділення слова в одному зі значень в самостійну словникову одиницю. [11, 40] Відокремлення значення відбувається при зникненні семантичного зв’язку між утвореним і початковим значенням. Наприклад, іменник a ton - тонна (раніше мав написання tun) відокремлюється значенням слова a tun-велика бочка. Іменник pound - фунт стерлінгів виник в результаті відокремлення значення міра ваги. Пізніше це значення відокремилось після того, як замість срібла, фунт якого був грошовою одиницею, в якості грошей почали використовувати золото, яке відрізнялось від срібла за вагою. Відокремлення значення – особливе явище схоже з іншими способами словотворення лише по кінцевому результату. А саме: так як і при дії інших способів, при відокремленні значення утворюється нова словникова одиниця.
Серед нерегулярних способів утворення морфологічних неологізмів найбільш продуктивним в останні десятиліття є скорочення, які відбивають тенденцію до раціоналізації мови, до економії мовних зусиль. Не дивлячись на те, що скорочення становлять лише незначний процент від усієї кількості неологізмів, їх число постійно зростає. З чотирьох видів скорочення (абревіатури, акроніми, усічення, злиття) переважають усічення слів. Так як і на попередніх етапах розвитку мови, основним типом усічення є апокопи (усічення фінальної частини). При цьому усіченню піддається ціла морфема: anchor< anchorman оглядач новин, який координує теле- чи радіопрограми. Це слово обмежене у використанні американським варіантом (в британському варіанті існує слово presenter). Або ж візьмемо слово detox<detoxification - частина лікарні чи клініки де лікують алкоголіків і наркоманів. Інколи усіченню піддається частина морфеми: lib<liberation.
Відповідно з традицією і нормою більш поширеними є ініціальні скорочення (еферизис): chauvinism<male chauvinism, butylnitrite< (iso) butylnitrite- наркотик.
Приклади усічення середини слова (синкопи) небагатозначні:
closed caption<closed circuit caption - титри телевізійних програм для глухих
ecotecture<ecological architecture - архітектурний дизайн, який відповідає потребам сьогоднішніх служб охорони навколишнього середовища.
Особливістю усічення є їх зниження стилістичного забарвлення і, відповідно, їх використання обмежене рамками розмовної мови. Усічення найбільш характерні для різних типів сленгу (шкільного, спортивного, газетного). Серед приведених вище прикладів переважають газетні усічення. Так, upmanship часто з’являється на сторінках англійських газет і використовується в рекламах, в рекомендаціях як досягнути успіху. Наприклад:
Upmanship is the art of being one up on all the others.
Hospital upmanship: My Doc is bettern yours.
Серед скорочень велике місце займають абревіатури і акроніми. Частіше всього абревіації піддаються технічні терміни, назви груп та організацій. Звичайно абревіатури використовують частіше, ніж самі терміни:
VCR - video-casette recorder
PC - personal computer
MTV - Music Television- канал кабельного телебачення, який передає різноманітну музику.
Як правило абревіатури вимовляються буквами:
I.V. (intravenous) внутрішньовенний.
Новим є відсутність крапок після кожної букви абревіатур, що зближує їх з акронімами.
На відміну від абревіатур, акроніми вимовляються як повні слова. Наприклад:
SALT (Strategic Arms Limitation Talks) переговори по обмеженню стратегічної зброї;
OMOV (one member, one vote) один член, один голос. Один із самих популярних акронімів є:
GASP який використовується в мові декількох груп, які борються проти забруднення навколишнього середовища: Group Against Smoke and Pollution. Сфери використання акронімів, як правило, чітко визначенні та обмеженні. Обмеження на використання акронімів приписані денотативним значенням слів, які входять в них. Так, одиниці типу:
MiPS, RAM (random-access memory)
ROM (read-only memory) обмежені у використанні в сфері комп’ютерної техніки,
PINS (person in need of supervision)
SWAT (special weapons and tactics) використовуються в юриспруденції, FOB (friend of Bill) прихильник Білла Клінтона
TINA (there is no alternative) – у політиці
Інколи акроніми утворюються через потяг до оригінальності, наприклад, організація яка бореться з палінням, створила акронім:
ASH - попіл (Action on Smoking and Health). [11, 38]
Одним із виявлень закону економії мовних засобів можна вважати утворення телескопних номінацій, слів-злитків. Серед неологізмів останніх десятиліть намічається тенденція до збільшення одиниць цього типу. Серед них переважають часткові слова-злитки, тобто одиниці, в яких поєднується один усічений елемент і повна форма другого елементу. Найбільш продуктивний тип фінального усічення першого компоненту:
Europlug (European plug) електровилка, яка застосовується у всіх країнах Європи;
sigaretiquette (sigarette, etiquette).
Телескопні номінації часто створюються для позначення нового гібриду: yakow (yak, cow),
beefalo c(beef, buffalo),
citringe (citron, orange).
Основна маса слів-злитків використовується в засобах масової інформації і в рекламі. Завдяки свіжості та несподіваності форм, вони привертають увагу і виявляють певний прагматичний ефект на читача. Наприклад:
…every single girl, every single day, has one hour of tennis, one hour in the pool, one hour of slimnastics. Slimnastics< slim, gymnastics.
Використання телескопних новоутворень обмежене також рамками назв торгівельних марок в спорті та моді. Так, відома всім торгівельна марка Adidas є результатом скорочення імені Adi Dassler, засновника компанії по випуску спортивного одягу та взуття.
В цілому морфологічні неологізми відрізняються від фонологічних і запозичень більшою мірою розчленування мотивації. Можна сказати, що в англійській мові намічається тенденція до збільшення композиційних семантичних структур. Так як 40% усіх новоутворень за останні 25 років складають розчленовані номінативні одиниці. З другого боку, ріст багатокомпонентних одиниць, як це не парадоксально, відповідає тенденції до реалізації та економії.
В структурному співвідношенні сучасні морфологічні неологізми повторюють деякі моделі ще здавна продуктивні в англійській мові. Однак відбувається накопичення новоутворень на базі більш високих моделей.
Коли йдеться мова про неологізми, неможливо не згадати про їх місце у науково-технічному прогресі. Як ми вже говорили, неологізми пов’язані практично зі всіма сферами сучасного англомовного суспільства. Особливо велика кількість нових лексичних одиниць з’явилась в зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки. Такі неологізми ми можемо поділити на кілька семантичних груп:
1 Лексичні одиниці, які означають типи комп’ютерів і їх структуру, наприклад:
personal computer (PC) – персональний комп’ютер
multi-user – комп’ютер для кількох чоловік
neurocomputer – електронний аналог людського мозку
hardware – частини комп’ютера
software – програма комп’ютера
megabyte of computer memory – мегабайт (назва спеціальної одиниці) пам’яті комп’ютера
doqusware – програма комп’ютера, створена для знищення програм комп’ютерів
2. Лексичні одиниці, які означають типи мов ЕВМ, наприклад:
BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) – “Бейсік”, Fortran (Formula Translation) – “Фортран” та ін.
Лексичні одиниці, які означають поняття пов’язані з роботою на комп’ютерах, наприклад:
Liveware – спеціалісти, які працюють з комп’ютерами
computerman – спеціаліст по ЕВМ
to trouble-shoot – знищити частину даних в пам’яті комп’ютера та ін.
В англомовних країнах комп’ютеризація поширюється в різних сферах життя, в тому числі і в побуті. Велика кількість неологізмів, які пов’язані з використанням комп’ютерів в побуті, утворюються за допомогою скорочення форми tele-, наприклад:
telepost – місце в будинку, де знаходиться комп’ютер
to telework, to telekommute – працювати вдома, маючи комп’ютерний зв’язок з виробництвом
telebanking – фінансова служба, яка дозволяє клієнту проводити банківські операції через домашній комп’ютер
teleshopping – замовлення покупок по телефону (тут мається на увазі комп’ютерна фіксація витрат і зв’язок з банком.)
Використовуються й інші типи лексичних одиниць, наприклад:
dial-a-taxi – замовлення таксі по телефону
dial-a-meal – замовлення обіду по телефону (в цих двох випадках, так як і в попередніх, передбачається комп’ютерний зв’язок з відповідним центром) та ін.
Комп’ютеризація використовується в різних галузях науки і техніки, що призвело до появи великої кількості термінологічних неологізмів. Наприклад, в сфері лінгвістики:
machine translation – машинний переклад
interlingual – штучна мова для машинного перекладу на кілька мов biometric locks – біометричні замки
computerized cards – карточки з біометричним обладнанням, яке дозволяє відкривати двері, сейф і т. п.
finger print-scanner – біометричне обладнання, яке розпізнає відбитки пальців) тобто комп’ютер “впізнає” відбитки пальців того, кому можна відкривати двері, сейф і т.п.)
biometric eye-scanner – біометричний пристрій, який розпізнає особливості райдужної оболонки ока (в розмовній мові цей пристрій отримав назву Eye-Dentity – своєрідний каламбур зі словом identity) voice verification – “біометричний пристрій, який розпізнає голос).
Відносно новою семантичною групою можна вважати неологізми, пов’язані з космонавтикою. Так як приорітет в освоєні космосу належав СРСР, в англійській мові першими лексичними одиницями в даній сфері були запозичення з російської мови, наприклад:
:sputnik, cosmos, cosmonaut, lunokhod та ін. З розвитком американської космонавтики з’явились неологізми, в яких часто використовується морфема space-, наприклад:
spaceship, spacenik – космічний корабель
spacefaring – політ в космос (за аналогом seafaring).
З’явились і такі неологізми, як:
satellite – штучний супутник.
До космічних неологізмів відносяться також слідуючі лексичні одиниці:
microgravity – мікрогравітація
zero gravity – нульова гравітація
aerocapture – гальмівний пристрій космічного корабля
retrorocket – ракета, що має здатність повертатися
link up – стиковка космічного корабля
Новою семантичною групою є також неологізми пов’язані з припустимими відвідуваннями землі прибульцями з космосу, наприклад:
UFO (Unindentified Flying Object) – НЛО (необізнаний літаючий об’єкт та утворена від цього англійського скорочення типу ufology – уфологія
extra-terrestrials – інопланетяни
sauсerman – інопланетянин
saucers feet – відбитки, залишені літаючою тарілкою та ін.
З розвитком авіації з’явилися слідуючі лексичні одиниці:
airbus – аеробус
seadrome – гідроаеродром
to bail out – катапультуватись та ін.
Коли з’явились літаки, які потребувати невеликої площі для зльоту і посадки, виникли слідуючі неологізми:
STOL (Short Take-Off and Landing) – скорочений пробіг
verti-port – аеродром літаків з вертикальним зльотом і посадкою
В театральному житті також відбулися зміни – з’явилися нові типи театрів, а разом з ними і нові назви, наприклад:
theatre of absurd – театр абсурду
theatre of cruelty – театр жорстокості
son et lumie’re (фр. sound and light) – театр з використанням звукових і світлових ефектів
Серед багатьох інших неологізмів, які відносяться до театрального життя, можна назвати такі, наприклад, іменники як:
revolve – сцена, яка обертається
theatredom – театральний світ
В сфері кіно, телебачення та відеoтехніки з’явилось багато нових технічних засобів, а слідом за цим виникло багато неологізмів, наприклад:
inflight movies – кінофільми, які демонструють в польоті на борту літака
serial – багатосерійний фільм з єдиною фабулою, серіал
series – багатосерійний фільм, в якому кожна серія має окремий, завершений сюжет
featurette – короткометражний документальний фільм
HDTV (High Definition Television) – телебачення високої чіткості зображення
chat show – інтерв’ю зі знаменитістю, яке транслюється зі студії
kidvid – телепередачі для дітей
eyevideopler – телевізор для відтворення відеозапису
Безумовно велика кількість неологізмів виникає в зв’язку з соціальними змінами, які відбуваються в країнах англійської мови. До одних із самих поширених загальних явищ, особливо характерних для Великобританії, відноситься так званий феміністичний рух, тобто рух жінок за зрівняння в правах з чоловіками. Завдяки цьому руху виникло багато нових лексичних одиниць, наприклад:
the Lib Movement – феміністичний рух
libber libbie – учасниця або прибічниця феміністичного руху та ін.[17,92]
Цікаво відмітити, що на початку 80-х років учасники феміністичного руху оголосили англійську мову сексистською, тобто мовою, яка дискримінує жіночу стать. Тут йшлась мова про те, що в англійській мові домінує форма чоловічого роду (частіше всього через слово man в якості другого компонента назви багатьох професій). В результаті, назви з другим компонентом – man змінилися, наприклад: замість cameraman частіше використовують camera operator, замість fireman – firefighter, замість policeman – police-officer, замість chairman – chairperson, замість Congressman- Congressperson (щоправда, багато слів з другим компонентом –person замість –man нерідко вживається з відтінком гумору та іронії), навіть в церкві mankind замінено на people.
В той же час назви жіночих професій заміняють на нейтральні по формі, наприклад замість stewardess вживають flight attendant, або, в тому випадку якщо в цих професіях зайняті чоловіки, отримують “маркер” male,наприклад: male nurse, male secretary, male exotic dancer та ін.
Результатом боротьби з дискримінацією жінок є використання в писемному мовленні he \ she в тих випадках, коли особа яку називають може бути чоловічого чи жіночого роду.
Важливим аспектом в житті суспільства є сфера освіти. В Великобританії в 1988 року був виданий новий закон про освіту який отримав назву Gerbil (Great Education Reform Bill). В зв’язку з цим законом з’явилося багато неологізмів, наприклад:
City Technology Colleges – назва нового типу шкіл, які субсидуються центральними, а не місцевими, як більшість шкіл старого типу органами освіти і в які відбираються діти в віці 11 років на підставі екзаменів, які в свою чергу отримали назву Standard Assessment Tasks (SATs)
grant-maintained status – назва статусу, який мають школи типу City Technology Colleges
Teacher Appraisal – оцінка діяльності вчителя, відповідно з якою він отримує заробітну платню
licensed teachers – вчителі які не мають вищої освіти, але пройшли практику в школі на основі базової освіти в об’ємі середньої школи і отримали свідоцтво, яке дає їм право навчати дітей.
star schools, non-star school – терміни означають школи для дітей з різним рівнем навченності (цей рівень визначають за допомогою вступних екзаменів, частіше всього екзаменів типу SATs), та ін.
За останній час з’явилися нові методи навчання, які позначаються слідуючими неологізмами:
sleep-teaching – навчання уві сні
CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System) – клас програмного навчання
TEFL (Teaching English as a Foreign Language) – система вивчення англійської мови як іноземної
telelecture , telecourse – навчальна програма по телебаченню та ін. Замість термінів student, pupil нерідко використовують терміни educate, schooler; з’явився термін educationalist - спеціаліст, теоретик чи практик в сфері освіти.
Англійська мова, так як і інші мови світу, активно збагачується за рахунок лексики, притаманної представникам різних професій, соціальних груп , вікових категорій. Так, наприклад, одна тільки необхідність в назві різних професіональних жаргонів породила велику кількість з другим компонентом –speak:
Artsspeak – жаргон художників
Sportsspeak – жаргон спортсменів
Medspeak – жаргон медиків та ін.
Великої популярності досягли слова і вирази притаманні підліткам, наприклад:
Drugs! – Згодний!, Добре!, Вірно! (частіше вживається замість O.K.), sweat – біг на довгу дистанцію
task – домашній твір
brunch (скорочено від breakfast + lunch) – пізній сніданок та ін.
Відносно новим фрагментом негативного соціального досвіду можна рахувати наркоманію. Адже саме її поширення викликало чи не найбільший вибух на периферії лексичної системи. І не дивлячись на те, що нові номінативні одиниці сфери наркоманії обмежені у використанні субкультурою наркоманів і торговців наркотиками, вони стають відомими в зв’язку з широким висвітленням боротьби з наркоманією засобів масової інформації. В зв’язку з нелегальною торгівлею наркотиками особи, пов’язані з цією сферою діяльності, змушені створювати нові слова, притримуючись правила – засекретити свою справу. [6, 42]
За останні два десятиріччя в англійській мові з’явилося біля 50 слів, пов’язаних з наркоманією. Так, для позначення однієї марихуани вживають слідуючі нейтральні по своїй початковій семантиці слова:grass, pot, hash, herb, smoke, Acapulco gold, stuff. Для номінації наркоманів з’явилися слідуючі синонімічні ряди: head, smack-head, pill-head, freak, grass-hopper. Для опису дій, пов’язаних із вживанням наркотиків, використовують дієслова to blow, to hit, to shoot – робити ін’єкцію наркотиків, вколотися. Для опису результатів вживання наркотиків використовують синоніми dirty, spaced, zonked – знаходитись під дією наркотиків. Антонім – clean – використовується для позначення людини, яка не вживає наркотиків, яка не є під дією наркотичних речовин.
Безсумнівно, вокабуляр сучасної англійської мови – це історичне дзеркало, в якому відображається суспільне життя усього людства, його науковий та технічний прогрес. А поява нових слів – це ніщо інше, як необхідність дати назву новим предметам, явищам, новим галузям економіки, науки, промисловості, культури та політики. Остання, в свою чергу, є однією з найпродуктивніших сфер, щодо утворення нових слів та виразів.
Так, в “The Oxford Dictionary of New Words”(1997) та “The Longman Register of New Words” (1999) зареєстровано близько 2 тис. нових слів серед яких 500 мають пряме відношення до політики. Політичну діяльність американських президентів Р.Рейгана, Дж. Картера чи прем’єр-міністрів Великобританії М.Тетчер, Дж. Мейджера нерідко називають такими термінами як: Reaganomics, Carternomics, Thatchernomics. Розвал СРСР та формування незалежних держав призвів до появи великої кількості неологізмів, наприклад: decommunization, new Russians, new Ukrainians, Russian mafia, Duma, Rada та ін. За період президентства Михайла Горбачова з’являються такі вирази як: glastnost, perestroika, pryzhok. Консерватори зі своїм Wobbly Thursday та інші політичні партії зробили свій внесок в розширення словника: mergerite, dead parrot.
На перший погляд прості, звичні фрази тепер мають більш яскравіше забарвлення. Наприклад:
Green shoots – зростання чи відновлення, особливо економічна
відбудова.
Dragon – будь-яка з чотирьох Азіатських країн: Південна Корея,
Тайвань, Сінгапур та Гонконг.
Bail-bandit – людина, яка вчинила злочин під час перебування на
поруках.
Killing field – місце масового знищення.
Політика завжди була і буде найродючішим підґрунтям, що до утворення нових слів. В наш час вона щороку поповнює мову великою кількістю нових фраз і слів, що швидко лексикалізуються і стають загально-відомими, як, наприклад, такі фрази: Clear blue water – ідеологічні розбіжності між прагненнями та вимогами двох політичних партій; чи green shoots про яку ми вже згадували. Розділ та постійні непорозуміння в Югославії внесли свої небажані поняття, наприклад:
Ethnic cleansing – масове вигнання чи знищення людей етнічної
меншості чи релігійних груп на певній території.
Bosnian Serb – уродженець Боснії, сербського походження. Часто
вживається атрибутивно.
Bosnian Muslim – уродженець Боснії, мусульманин за релігією.
Возз’єднання Німеччини в 1990 році поповнило вокабуляр такими історичними термінами, як: “East German”i “West German” або Ossi i Wessi.
Ossi – це абревіатура від німецького слова Ostdeutsche “East German”- Східна Німеччина.
Wessi – абревіатура від німецького слова Westdeutsche “West German”- Західна Німеччина.
Поняття political correctness – відповідність ліберальних чи радикальних переконань суспільного значення, набуло широкого профілю протягом нашого періоду. А вживання таких виразів, як:
African-American – громадянин Америки африканського походження,
темношкірий американець.
First Nations – населення, яке раніше було колонізоване. Це більш серйозний приклад створення термінів, які б були вільними від традиційних стереотипів.
Висновок.
Бурхливий розвиток усіх областей сучасного людського життя знайшов своє відображення в мові, особливо на лексичному рівні. Еволюція лексики – це не просто зміна складових словника. Виходячи з того, що “само понятие языка включает динамику языка как деятельности” [11, 19], ми спробували розглянути основні проблеми неології в аспекті діяльного підходу до мови, проаналізувати фактори появи нових слів та співвіднести їх з прагматичними потребами суспільстві в цілому, окремої соціальної групи, окремого індивіда.
Нами була зроблена спроба представити основні номінативні типи і моделі неологізмів за останні 25 років, з урахуванням факторів, які обмежують діапазон дії тієї чи іншої сфери її діяльності.
Серед нової лексики переважають номінації, нові як за формою, так і за змістом. Аналіз нових номінативних одиниць за способом творення показав, що в мові останніх десятиліть переважають морфологічні неологізми, тобто одиниці, створені за зразками, які вже існують в мовній системі, та з морфем, існуючих в даній системі. Між типом номінативної одиниці і способом її творення існує визначена кореляція. Так, власне неологізми, одиниці, які поєднують новизну форми з новизною змісту, з точки зору способу творення є фонетичними і морфологічними неологізмами, запозиченнями. Трансномінації, які поєднують новизну форми зі змістом, який передавався раніше іншою формою, з’являються шляхом запозичення, а також через морфологічне словотворення. Семантичні інновації, які поєднують новизну змісту з уже існуючою формою, з’являються шляхом зміни значення.
Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових та розширення старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації на “мовній” карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть з’являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації, тобто прийняття їх в суспільстві.
Використана література.
The Longman Register of New Words, - M.1990.
The Oxford Dictionary of New Words, - Oxford. New York 1997.
Arnold I.V., - The English Word. – M., 1986.
Badger S. Bejzyk S. and others. Leksion of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science. – Osnovy Publishers, Kyiv, 1998.
Crystal D. and Davy D., Investigating English Style. – M., 1969.
Заботкина В. И. - Новая лексика современного английского языка., - М., 1977.
Каращук П.И., Словообразование английского языка. – М., 1977.
Кубрякова Е.С., Основи морфологічного аналізу. – М., 1974.
Биховець Н.М. – Запозичення серед англійських неологізмів.//Мовознавство – 1988, № 6.
Волков С.С. Сеньков Е.В. – Неологизмы и внутренние стимулы языкового развития.//Новые слова и словари новых слов - Л.,. 1983.
Арбекова Т.И., - Лексикология английского языка. – М., 1977.
Cмирницький А.И. Синтаксис англійської мови. Морфологія англійської мови. – М., 1986.
Смирницкий А.И. – Лексикология английского языка. – М.,1988.
Gordon E.M. Krilova I.P., A Grammar of Present-Day English. – M., 1974.
Ginsburg R.S. Khidekel S.S. and others. A Course in Modern English Lexicology. – M., 1976.
Дополнительный русско-англыйскый словарь. Новая лексика 90-х годов, - М., 1995.
// Іноземна філологія. – 1991, №6.
Неологизмы в английском языке. // И.Я.Ш. – 1991, № 6.
Стан И.С. Семантические процессы в лексических новообразованиях современного английского языка. // Слов в словаре и тексте. – М., 1991.
Newsweek, monthly № 6-10, 1999.
№ 1-4, 2000.
Додаток №1. Скорочення в сучасній англійській мові.