Суб`єкти і об`єкти сімейних правовідносин
Однією із особливостей сімейних правовідносин є те, що їх суб`єктами можуть бути тільки громадяни. Ця обставина також підкреслює відмінність сімейного права від цивільного, суб`єктами якого, як відомо, можуть бути не лише громадянини, а й юридичні особи. Звідси випливає, що правовідносини, які виникають між громадянинами і організаціями, навідь якщо вони врегульовані нормами КпШС, не можуть розглядатись як сімейні. До таких належать, наприклад, правовідносини які виникають між громадянами і органами ЗАГСу з приводу реєстрації актів громадянського стану. Ці відносини відносяться до різновиду адміністративних правовідносин.
Суб`єкти сімейних правовідносин наділені правоздатністю і дієздатністю.
Правоздатність , як здатність мати сімейні права і обов`язкі, виникає з моменту народження, а в деяких випадках- при досягненні громадянами певного віку. В останньому пипадку разом з правоздатністю виникає і дієздатність.
Зміст правоздатності складають ті права і обов`язки у сфері сімейних правовідносин, які перераховані в законодавстві про шлюб і сім`ю. В деяких випадках в законі встановлюються умови, з наявностю або відсутністю яких пов`язується неможливість для громадян мати ті чи інші сіцмейні права і обов`язки. Наприклад, не допускається укладення шлюбу між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії. Обмеження можливості мати ті чи інші сімейні права або обов`язки встановлюються в інтересах громадян і суспільства.
Дієздатність в сімейному праві, як здатність своїми діями створювати для себе сімейні права і обов`язки, виникає з досягненням певного віку. Як правило, таким віком є вік повноліття. Однак можливість набуття деяких прав виникає і раніше. Так, законодавство про шлюб і сім`ю пов`язує є досягненням дитини 10-ти річного віку наявность давати згоду на усиновлення (ст. 104 КпШС України).
З визнанням особи недієздатною в силу душевної хвороби або недоумства законодавство про шлюб і сім`ю пов`язує неможливість такої особи створювати для себе своїми діями права і обов`язки в сфері шлюбу і сім`ї. Так, може бути визнаний недійсним шлюб, який укладений з недієздатним.
Об`єктами в сімейних правовідносинах можуть бути особисті майнові блага, дії, речі. Частійше всього об`єкт сімейних правовідносин комплексний. В нього включаються два або навідь всі ці елементи.
До особистих немайнових благ в сімейному праві відносяться: прізвище, ім`я, професія рід занять та ін.
Виховання відноситься до дій. Воно мислиться лише як безперервний процесс, що продовжується більш чи менш продовжений проміжок часу. До дій в сімейних відносинах можуть бути віднесені: діяльність по управлінню спільним подружнім Майном, прояви турботи щодо батьків та ін.
Речі, як об`єкт правовідносин, виступають або у вигляді предметів майна, або у вигляді грошових сум.
Не можуть розглядатися як об`єкти сімейних правовідносин діти. В усіх випадках, коли по зовнішніх ознаках правовідносин створюється враження, що об`єктом його може бути дитина, насправді, дитина виступає як один із суб`єктів. Спір в подібних випадках йде про порядок здійснення батьківських прав на виховання дитини.

Суб`єктивні сімейні права і обов`язки
Правоздатність і дієздатність – це передомови для виконання особою сімейних прав і обов`язків. Суб`єктивні права і обов`язкі реалізуються в сімейних правовідносинах, складаючи їх зміст.
Суб`єктивні права і обов`язкі в сфері сімейних відносин за своїм характером можуть бути особистими і майновими. Майнові суб`єктивні права і обов`язкі характеризуються тим, що вони тісно пов`язані з колом визначених осіб. Наприклад, подружжя мають взаємні права на матеріальне утримання один одного. Смерть одного з них припиняє такі права і обов`язкі , із цього випливає висновок, суб`єктивні права і обов`язкі в сфері сімейних правовідносин не передаються іншим особам. Наприклад,не можна передати своє право на отримання аліментів, обов`язок по вихованню дітей, інше. Сімейні права і обов`язкі не передаються, Але можна покласти їх здійснення на інших осіб і можливість їх реалізації через своїх представників. Якщо батькі або усиновителі доручають нагляд за дитиною няні, то це не означає передачу батьківських прав іншій особі. Тут мова йде про покладення здійснення прав або виконання обов`язків на цю особу.
Оскільки суб`єктивні сімейні права реалізуються, як правило, в правовідносних, вони по своїй юридичній природі виступають як відносні права. Суб`єкту сімейного права завжди протистоїть інший суб`єкт. Так, батьківське право існує тоді, коли інший суб`єкт, до якого воно звернено – дитина. Будь-яке особисте право подружжя існує лише тоді, коли зареєстрований шлюб. Припинення шлюбу означає припинення і особистого сімейного права. Отже, суб`єктивне сімейне право – це відносне право.
В деяких випадках сімейні права залишаються відносними, Але набувають також змісту абсолютних прав. Наприклад, батьки вправі вимагати повернення дітей від будь-якої особи, яка утримує дітей у себе нена підставі закону чи судового рішення (ст.68 КпШС України).
Що стосується особистих немайнових прав, то вони виступають взагалі як відносні, оскільки проявляють тільки в сфері відносин шлюбу і сім`ї.
Акти громадянського стану – це реєстрація у встановленому порядку фактів, з якими закон пов`язує виникнення, зміну або припинення у громадян прав і обов`язків. До реєстрації актів громадянського стану відносяться запис про народження, смерть, укладання шлюбу, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміну імені, прізвища, по батькові. В деяких випадках запис в актовій книзі не входить у фактичний склад, що проваджує правовідносини (наприклад, рішення суду).