Вступ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”.

ЗМІСТ КУРСУ

I. Вступ у фінанси підприємств.

1.Сутність і функції фінансів підприємств.

2.Фінансові ресурси в системі фінансів підприємств.

3.Зміст фінансової роботи на підприємстві.

4.Задачі управління фінансами підприємств.

II. Грошові розрахунки підприємств.

1.Готівкові і безготівкові розрахунки.

2.Касові операції.

3.Банківські рахунки: види і порядок відкриття.

4.Принципи організації безготівкових розрахунків

5.Розрахунки платіжними дорученнями і вимогами-дорученнями.

6.Розрахунки чеками.

7.Розрахуки акредитивами.

8.Розрахунки векселями.

III. Грошові надходження підприємств.

1.Характеристика і склад доходів підприємства у грошовій формі.

2.Виручка від реалізації продукції, її цінова структура.

3.Грошові надходження від фінансової та іншої позареалізаційної діяльності.

4.Економічний і бухгалтерський підходи до визначення валового і чистого доходів.

IV. Формування і розподіл прибутку.

1.Сутність прибутку та класифікація його видів.

2.Прибуток від реалізації та методи його розрахунку.

3.Рентабельність як оцінка ефективності діяльності підприємства.

4.Формування і розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку.

V. Оподаткування підприємств.

1.Сутність податків. Підсистема оподаткування підприємств України та її функції.

2.Податок на прибуток, як головний прямий податок.

3.Непряме оподаткування та непрямі податки.

VI. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві.

1.Сутність та структура оборотних коштів.

2.Способи визначення потреби в оборотних коштах.

3.Джерела формування оборотних коштів.

4.Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

VII. Кредитування підприємств.

1.Суб'єкти і об'єкти кредитних відносин. Класифікація кредитів.

2. Види банківського кредиту. Кредитно-гарантійні послуги.

3.Політика залучення банківського кредиту.

4.Небанківські види кредитування.

VIII.Основні засоби підприємства та забезпечення їх відтворення.

1.Сутність основних засобів та їх склад.

2.Методи оцінки ефективності використання основних засобів.

3.Амортизація і форми її нарахування.

4.Капітальні вкладення і джерела їх фінансування.

Форми ремонту основних засобів та джерела їх фінансування.

IX.Фінансове планування на підприємствах.

1.Сутність, задачі, види і методи фінансового планування.

2.Поточний фінансовий план і послідовність його розробки.

3.Сутність і форми оперативного фінансового планування.

10.Банкрутство підприємств та його наслідки.

1.Фінансова криза: фактори виникнення та наслідки для підприємства.

2.Банкрутство підприємства і його наслідки.

3.Економічна сутність санації підприємства та форми її проведення.

ПИТАННЯ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ЕКЗАМЕН

ЛІТЕРАТУРА.