Передмова

  1. Предмет, завдання і методологія курсу

  Частина І. ДОКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД

  2. Економічна думка Стародавнього Світу та Середньовіччя
  2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу
  2.2. Економічні вчення Стародавньої Греції
  2.3. Література про організацію рабовласницьких латифундій у Стародавньому Римі
  2.4. Економічна думка Середньовіччя

  3. Економічні ідеї та політика меркантилізму
  3. 1. Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки
  3.2. Економічні ідеї в Росії і в Україні у XVII-XVIII ст.

  Частина II. КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД

  4. Класичний напрям політичної економії
  4.1. Зародження політичної економії в Англії і у Франції
  4.2. Фізіократія – французький варіант класики
  4.3. Економічна теорія Адама Сміта
  4.4. Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо
  4.5. Теорії Ж.-Б. Сея і Ф. Бастіа
  4.6. Теорія народонаселення та економічні ідеї Т. Мальтуса
  4.7. Доктрина соціальних реформ і економічні погляди Дж. С. Мілля

  5. Гетеродоксія у класичний період
  5.1. Загальна характеристика гетеродоксії
  5.2. Економічне вчення К. Маркса
  5.3. Історична школа

  6. Економічна думка в Україні і Росії
  6.1. Розвиток ідей класичної школи
  6.2. Ідеї марксизму в роботах українських економістів

  Частина III. НЕОКЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД

  7. Перший етап «маржинальної революції»
  7.1. Маржиналізм як переосмислення цінностей класичної політекономії
  7.2. Теорія граничної корисності австрійської школи

  8. Завершення «маржинальної революції» і формування неокласичної теорії

  9. Лозаннська школа. Концепція економічної рівноваги

  10. Вітчизняні школи економічної думки
  10.1. Маржиналізм. Школи економічної кон'юнктури і кооперації. М. І. Туган-Барановський
  10.2. Економіко-математична школа. Є. Є. Слуцький

  Частина IV. ПАРАДИГМИ XX СТОЛІТТЯ

  11. Теорії монополістичної і недосконалої конкуренції

  12. Концепції економічної динаміки та підприємництва. Й. А. Шумпетер

  13. Дж. М. Кейнс: теорія ефективного попиту

  14. Неокейнсіанство і посткейнсіанство
  14.1. Теорія економічного росту Р. Харрода
  14.2. Неокейнсіанська теорія циклу А. Хансена
  14.3. Еволюція кейнсіанства

  15. Теорії та економічна політика неолібералізму
  15.1. Відродження економічного лібералізму Ф. фон Хайєка
  15.2. Неокласична теорія економічного росту
  15.3. Неоліберальні концепції державного регулювання економіки

  16. Економічні концепції монетаристів. М.Фрідмен
  16.1. Сучасний монетаризм
  16.2. Теорія перманентного і номінального доходу М. Фрідмена

  17. Гетеродоксія XX ст.
  17.1. Традиційний американський інституціоналізм
  17.2. Інституціонально-соціальний напрям економічної думки. Дж. Гелбрейт

  18. Сучасний інституціоналізм. Р. Коуз, Дж. Б'юкенен
  18.1. Права власності і трансакційні витрати. Теорема Коуза
  18.2. Теорія економіки права та суспільного вибору

  19. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи

  20.Теорії трансформації економіки і суспільства
  20.1. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства
  20.2. Теорії кризової епохи початку комп'ютерної революції
  20.3. Теорії підприємницької економіки та інформаційного суспільства

  21.Радянська економічна думка
  21.1. Економічні ідеї В. І. Леніна
  21.2. Формування «політичної економії соціалізму"(20 – 50-ті роки)
  21.3. Альтернативні теорії О. В. Чаянова і М. Д. Кондратьева
  21.4. Дискусії та устремління реформ (60 – 80-ті роки)

  22. Теоретичні основи досягнення добробуту в Україні

  Біографії відомих вчених-економістів

  Лауреати Нобелівської премії з економіки

  Словник термінів

  Рекомендована література