ВСТУП

Розділ 1. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЯК НАУКА

1.1. Предмет, методологія та завдання курсу

1.2. Закономірності й принципи розміщення : продуктивних сил

Розділ 2. ФОРМИ РОЗМІЩЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

2.1. Систематизація основних термінів і визначень

2.2. Поняття про територіальний поділ праці. Вплив територіального поділу праці на структуру господарства

2.3. Сучасна концепція енерговиробничих циклів

2.4. Територіально-виробничі й портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони

2.5. Основи економічного районування

Розділ З. ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

3.1. Природні передумови. Класифікація природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал

3.2. Демографічні передумови розміщення л продуктивних сил

3.3. Економічні передумови

Розділ 4. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

4.1. Сировинний фактор

4.2. Паливно-енергетичний фактор

4.3. Водний фактор

4.4. Фактор робочої сили (трудовий)

4.5. Споживчий фактор

4.6. Транспортний фактор

4.7. Фактор науково-технічного прогресу

4.8. Фактор ринкової кон'юнктури

4.9. Фактор економіко-географічного положення

4.10. Екологічний фактор

Розділ 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

5.1. Аналіз ефективності розміщення виробництва

5.2. Характеристика показників, що узагальнюють розвиток та розміщення виробництва

5.3. Територіальні баланси

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

6.1. Паливно-енергетичний комплекс

6.2. Чорна й кольорова металургія

6.3. Машинобудівний комплекс

6.4. Хіміко-лісовий комплекс

6.5. Комплекс галузей легкої промисловості

6.6. Агропромисловий комплекс

6.7. Сільське господарство

6.8. Харчова промисловість

6.9. Будівельний комплекс

6.10. Транспортна система

6.11. Рекреаційний комплекс

Розділ 7. МІЖНАРОДНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА СВІТОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

7.1. Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили. Соціально-економічна типологія країн

7.2. Економічна інтеграція. Економічні союзи

7.3. Форми зовнішньоекономічної діяльності

7.4. Зони спільного підприємництва

7.5. Зовнішньоекономічні зв'язки України

Розділ 8. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

8.1. Поняття регіону, регіональної економіки та регіональної політики.

8.2. Економічні райони України

Розділ 9. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

9.1. Науково-технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил

9.2. Альтернативні джерела електроенергії

9.3. Нові види сировини та матеріалів

9.4. Перспективи морегосподарського комплексу

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ