ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

ВІДЧУЖЕННЯ — продаж, дарування, обмін.

ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ — розпорядження без митного контролю в Україні або за її межами товарами та іншими предметами, пропущеними через митний кордон України.

ГРОМАДЯНИ-НЕРЕЗИДЕНТИ — іноземні громадяни, особи без грома­дянства, громадяни України, які постійно проживають за кордоном, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.

ГРОМАДЯНИ-РЕЗИДЕНТИ — громадяни України, іноземні громадяни а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, в тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном України.

ДЕКЛАРАЦІЯ НА ВВЕЗЕННЯ-ВИВЕЗЕННЯ, ТРАНЗИТ ТРАНСПОРТ­НОГО ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ВУЗЛА ЧИ АГ­РЕГАТУ (далі — декларація форми МД-7) — документ, у якому містяться відомості про власника транспортного засобу, транспортний засіб та мету переміщення ТЗ через митний кордон України. У декларації містяться зо­бов'язання про зворотне ввезення-вивезення, транзит та доставку ТЗ з одного митного органу в інший. Застосовується для здійснення митного оформ­лення ТЗ, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами, контролю за виконанням зобов'язань про зворотне ввезення-вивезення транзит та доставку ТЗ з одного митного органу в інший.

ДЕКЛАРУВАННЯ — обов'язкова заява за встановленою формою точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення.

ДІЛОВОДСТВО — це діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських функцій.

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ВОЛОДІННЯ ТЗ:

— придбаними (отриманими) у фізичних та юридичних осіб — нотаріально засвідчені або засвідчені в консульських установах чи посольства України в країні придбання договори купівлі-продажу, обміну чи дарування}

— придбаними в торговельних організаціях (фірмах, установах) — оформ­лені на відповідних бланках і завірені печатками оригінали рахунків, чеків, Рахунків-фактур, інвойсів та ін.). У цих документах зазначаються дата про­дажу, марка, модель ТЗ, рік виготовлення, технічні дані ТЗ (номери кузову, шасі, двигуна), а також прізвище, ім'я, по батькові особи, що придбала ТЗ.

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ КОРИСТУ­ВАННЯ ТЗ — нотаріально засвідчені доручення на право користування ТЗ належним чином оформлені договори найму, оренди, прокату тощо.

ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ — систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на територію України або вивозяться за межі її.

ЗАНУЛЕННЯ — це зумисне електричне з'єднання з нульовим захисним Провідником неструмопровідних частин, які можуть виявитись під напругою

ЗАХИСНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ — це зумисне електричне з'єднання з землею металевих неструмоведучих частин, які можуть виявитися під напругою.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО ЗВОРОТНЕ ВВЕЗЕННЯ-ВИВЕЗЕННЯ ТЗ (Про доставку ТЗ з одного митного органу в інший, транзит) — письмове зобо­в'язання, що надається власником ТЗ або уповноваженою ним особою мит ним органам при тимчасовому ввезенні в Україну (вивезенні з України) ТЗ (доставку ТЗ з одного митного органу в інший або транзит ТЗ через митну територію України) з обов'язковим зазначенням терміну його виконання Невиконання зобов'язання (в тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, установлену чинним законодавством.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ — матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іно­земних торгових партнерів, якщо інше не встановлено законом або міжна­родним договором України, і спрямована на встановлення, зміну або припи­нення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ — частина пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях, територія, в межах якої митниця здійснює митний контроль.

МЕХАНІЧНИЙ ТЗ — транспортний засіб, що приводиться в рух за допомо­гою двигуна.

МИТНА ПОЛІТИКА — система митних заходів держави стосовно ввозу іноземних товарів та вивозу своїх за кордон, частка торгової політики держа­ви. Митна політика відображає інтереси господарства, спрямована на забез­печення активного торгового балансу шляхами обмеження імпорту та збільшення експорту.

МИТНА ТЕРИТОРІЯ — територія України, в тому числі території штуч­них островів, установок та споруд, які створюються в економічній (морській) зоні України, над якими вона має виключну юрисдикцію щодо митної спра­ви, що становлять єдину митну територію.

МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО — митна справа в Україні регулюється Зако­ном «Про митну справу в Україні», Законом України про зовнішньоекономічну діяльність України, Митним кодексом України, Законом України про Єдиний митний тариф, іншими законодавчими актами України, прийнятими відпо­відно до цього Закону.

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснюється відповідно до кодексу законів України та міжнародних її договорів. Україна може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи.

МИТНИЙ КОРДОН — це межі митної території України. Митний кор­дон України співпадає з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складо­вою частиною митного кордону України.

МИТНИЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ — будь-який митний орган України, а якого для всієї кількості товарів та інших предметів або їх частини почи­нається переміщення.

МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ — будь-який митний орган України, де закінчується переміщення товарів та інших предметів.

МИТНІ ОБ'ЄКТИ — до митних об'єктів належать будівлі, споруди та мережі інженерного забезпечення (електро-, тепло-, водо- та газопостачаяв , каналізація), які знаходяться на балансі митного органу.

МИТНІ ПРОЦЕДУРИ — здійснення контролю за дотриманням порядку переміщення товарів та інших предметів, огляд предметів, оформлення митних документів, накладення митного забезпечення, перевірка правильності заповнення вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, та інші дії, які здійснюються митними органами України з метою виконання законодавства України в галузі митної справи,

МИТО — податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ — Україна дотримується зобов'я­зань, що випливають з її міжнародних договорів. Якщо міжнародним дого­вором України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодав­чих актах України про митну справу, то застосовуються правила міжнарод­ного договору.

ОХОРОНА ПРАЦІ — це система правових, соціально-економічних, органі­заційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я людини в процесі праці.

ПАРТІЯ ТОВАРІВ:

— при перевезеннях залізничним транспортом — товари та інші пред­мети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправ­ки на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення;

— при перевезеннях іншими видами транспорту — товари та інші пред­мети, що відправляються на адресу одного одержувача за одним транспорт­ним документом відповідно до транспортних правил, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як руч­на поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України.

ПЕРЕВІЗНИК — власник товарів або уповноважена ним особа, яка безпо­середньо володіє товарами та здійснює перевезення впродовж усього терміну їх переміщення між митницями України.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ — це ввезення на митну територію України, вивезен­ня з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, включаючи використання з цією метою трубо­провідного транспорту та ліній електропередачі.

ПРЕДМЕТИ — будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України.

ПРИНЦИПИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ — Україна самостійно визначає митну політику, створює митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.

ПРОМІЖНА МИТНИЦЯ — будь-який митний орган, де здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарів або інші операції з товарами, пов'язані з необхідністю зміни транспортного засобу, мит­ного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо.

ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ — дозвіл митниці на Використання товарів та інших предметів на митній території України або а межами цієї території з метою, заявленою митниці.

ПУНКТ ПРОПУСКУ — це об'єкт для здійснення прикордонного, митно-інших видів контролю пасажирів, транспортних засобів та вантажів з перетину державного контролю України на шляхах сполучення: залізничного, автомобільного, повітряного, морського та річкового транспорту, а також пішохідних шляхах.

ПУНКТ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ —

територія або частина території залізничної, автомобільної станції, морсько­го, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються визначені законодавством види контролю з метою пропуску через державний кордон осіб, транспортних за­собів, вантажів та іншого майна.

РЕЖИМ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ — це порядок доступу та пере­бування в таких зонах, включаючи службових осіб, які безпосередньо забез­печують процес митного контролю, та громадян, які проходять митний конт­роль або уповноважені пред'явити такому контролю товари та інші предме­ти, а також порядок переміщення товарів та інших предметів за межі зони митного контролю.

СПЕЦІАЛЬНІ МИТНІ ЗОНИ — на території України можуть створюва­тися спеціальні митні зони різного типу. Статус і територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів України про спеціальні митні зони.

СПЕЦІАЛЬНІ МИТНІ РЕЖИМИ — Україна може укладати з держава­ми дво- та багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для суб'єктів Господарської діяльності цих держав.

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ТИМ ЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ — ввезення товарів та інших предметів на митну територію України за умови їх зворотного вивезення за межі України та вивезення з митної території України товарів чи інших предметів за умови їх зворотного ввезення.

ТИПІЗАЦІЯ ТЕКСТІВ — процес створення тексту-зразка, тексту-стереотипу, на основі якого можуть бути побудовані тексти аналогічного змісту, що відповідають подібним управлінським ситуаціям. При цьому мають бути якнайточніше збережені основні конструкції й формулювання тексту-зраз­ка. Типові тексти, як правило, оформляють у вигляді спеціальних збірників.

ТОВАР — будь-яка переміщувана через митний кордон України продук­ція, в тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної влас­ності, послуги, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну.

ТОВАРИ АБО ВАНТАЖІ — будь-які товари та інші предмети, що пере­міщуються через митний кордон України під митним контролем у будь-якому митному режимі, за винятком транспортних засобів, що перевозять ЦІ товари та інші предмети.

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІВ — технічний засіб, призначений для переве­зення людей і (або) вантажу, а також установлення на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

ТРАФАРЕТИЗАЦІЯ ТЕКСТІВ — процес поділу всієї інформації групи однорідних документів на постійну і змінну з наступним включенням по­стійної інформації до банку документа. Отже, трафаретні тексти — це дослівне відтворення постійної інформації групи документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа.