Шаблон приглашения на свадьбу в электронном виде шаблон wedding-post.ru.3.Грошові надходження підприємств.

 

1.     Характеристика і склад доходів підприємства у грошовій формі.

2.     Виручка від реалізації продукції, її цінова структура.

3.     Грошові надходження від фінансової та іншої позареалізаційної діяльності.

4.     Економічний і бухгалтерський підходи до визначення валового і чистого доходів.

 

1.Характеристика і склад доходів підприємства у грошовій формі.

 

         В умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу. Грошові надходження включають в себе доходи і є більш широким поняттям. Вони бувають зовнішніми і внутрішніми. Перші будуть розглядатися у темі «Кредитування підприємств». До внутрішніх грошових надходжень відносять такі:

         1.Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг: доходи від виробничої діяльності; доходи від торгівельної діяльності; доходи від посередницької діяльності.

         2.Інші операційні доходи: від операційної оренди, від операційних курсових різниць, від реалізації списаних активів і оборотних активів і таке інше.

         3.Фінансові доходи: дивіденди, проценти та інші доходи, що отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються методом участі в капіталі).

         4.Дохід від участі в капіталі.

         5.Інші доходи: від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та цілісних майнових комплексів; від неопераційних курсових різниць; штрафи і таке інше.

         6.Надзвичайні доходи: страхові відшкодування за форс-мажорними обставинами, погашення безнадійної і раніше списаної дебіторської заборгованості.

         Дане розгалуження на групи демонструє бухгалтерських підхід, для нього доходи і надходження — синонімічні поняття. Згідно економічного підходу, доходи меньше надходжень на податки в ціні.

 

2.Виручка від реалізації продукції, її цінова структура.

 

Найголовнішим видом надходжень для будь-якого промислового, торгівельного або підприємства сфери послуг є виручка від реалізації. Основними факторами, що впливають на її рівень є кількість, асортимент  і якіість продукції, а також ціна на продукцію, та кількість ланок від виробника до роздрібного продавця. Послідовність формування ціни від виробника до торгівельної організації:

1.     Собівартість реалізованої продукції визначається по кредитовим оборотам за період по рахунку «Собівартість».

2.     Прибуток визначається через норму рентабельності, що склалася на підприємстві. Сума прибутку і собівартості має назву «оптова ціна виробника.

3.     На суму собівартості і прибутку нараховується акцизний збір (якщо є), і на суму попередніх трьох елементів нараховується податок на добавлену вартість (ПДВ). Все разом складає відпускну ціну виробника.

4.     При отриманні товару торгівельною організацією, він враховується по ціні без ПДВ, який накопичується на окремому рахунку. До цієї ціни додаються витрати торгівлі і норма прибутку (аналогічно виробнику). Отриманий результат і буде ціною реалізації.

 

3.Грошові надходження від фінансової та іншої позареалізаційної діяльності.

 

Фінансові доходи для більшості господарюючих суб'єктів є другорядними, і операції для їх отримання здійснюються в основному при дивесифкації діяльності або при належному використанні тимчасово вільних грошових коштів.

Основні види фінансових доходів.

1.     Доходи від продажу фінансових інструментів.

2.     Доходи від цільових вкладів.

3.     Доходи від участі у капіталі.

4.     Дивіденди і проценти від фінансових інструментів.

5.     Доходи від фінансового лізінгу.

6.     Проценти від комерційного кредиту.

7.     Доходи від валютних курсових різниць і курсових різниць по цінним паперам.

8.     Доходи від продажу тезавраційних активів.

Позареалізаційні операційні і неопераційні доходи теж носять несистемний характер і значної ролі у формуванні валового доходу підприємства не відіграють. Їх склад наводиться у першому питанні лекції.

 

4.Економічний і бухгалтерський підходи до визначення

валового і чистого доходів.

 

Наприкінці вивчення теми студент має розібратися з поняттями «валового доходу» і «чистого доходу». Складність міститься в різних визначеннях цих понять в теорії фінансів і в бухгалтерському обліку на рівні фінансів підприємства.

Підхід теорії фінансів: валовий дохід — це виручка від реалізації – податки в ціні – виробничі затрати – амортизаційні відрахування. А чистий дохід — це валовий дохід – оплата праці. В фінансах підприємств цей показник практично не використовується. Тільки сільськогосподарські підприємства обчислюють його так, як було показано вище. В торгівлі цей показник обчислються тільки економічно і в звітності не показується. Під ним розуміють суму надбавки з податками в ціні. Що стосується чистого доходу, то він обчислюється як виручка від реалізації – податки в ціні. Останнє визначення саме адекватне своїй назві, тобто основний дохід підприємства «очищений» від податків. При подальшому вивченні економічних і фінансових курсів останнє визначення буде робочим при сутнісній ідентифікації цієї дефініції.

 

Термінологія, яку має засвоїти студент:

 

Грошовий потік, грошові надходження, виручка від реалізації, фінансові доходи, позареалізаційні доходи, операційні доходи, надзвичайні доходи, оптова ціна, відпускна ціна виробника, роздрібна ціна, валовий дохід, чистий дохід.

 

Контрольні питання:

 

1.     Дайте загальну характеристику складу грошових надходжень підприємств.

2.     Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг: фактори впливу та методи визначення.

3.     Продемонструйте методику визначення ціни реалізації продукції.

4.     Окресліть схему розподілу доходів на підприємстві.

5.     Які можуть бути у підприємства доходи від фінансово-інвестиційної діяльності?

6.     Розкрийте економічний зміст категорії валового доходу підприємства і держави.

7.     Розкрийте економічний зміст категорії чистого доходу підприємства і держави.

8.     Розкрийте бухгалтерський зміст категорії валового і чистого доходу підприємства.

 

Література: [2, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 31, 36].

 
Задача

 

Визначити виручку від реалізації певного товару роздрібного торговельного підприємства, якщо воно закуповує товар безпосередньо у виробника. Чому дорівнює валовий прибуток підприємства з податком на добавлену вартість, якщо:

1.Повна собівартість виробництва партії товару промислового підприємства 100 тис.грн.

2.Норма прибутковості продукції промислового підприємства 30%.

3.Ставка акцизного збору 25%.

4.Ставка податку на добавлену вартість 20%.

5.Загальна сума витрат на збут торговельного підприємства 30 тис.грн.

6.Норма прибутковості торговельного підприємства 25%.

 

Вирішення задачі

 

1.     Знаходимо оптову ціну виробника: 100+100*0,3=130 тис.грн.

2.     На цю ціну нараховуємо акцизний збір: 130/(1-0,25)=173,3 тис.грн.

3.     Відпускна ціна виробника знаходиться через нарахування податку на добавлену вартість: 173,3*1,2=208 тис.грн.

4.     При надходженні товару на торгівельне підприємство товар враховується по ціні без ПДВ — 173,3 тис.грн., а ПДВ, як 208-173,3=34,7 на спеціальному окремому рахунку. Це здійснено для того, щоб уникнути подвійного нарахування ПДВ на одну і ту саму добавлену вартість.

5.     Шоб визначити ціну роздрібної реалізації необхідно до 173,3 тис.грн, як закупівельної ціни без ПДВ додати витрати на збут, норму рентабельності і нарахувати ПДВ: (173,3+30)*(1+0,25)=254,1*1,2=305 тис.грн.

 

Відповідь: Ціна роздрібної реалізації партії товару за умовою задачі складає 305 тис.грн.

 

4.Формування і розподіл прибутку.

 

1.     Сутність прибутку та класифікація його видів.

2.     Прибуток від реалізації та методи його розрахунку.

3.     Рентабельність як оцінка ефективності діяльності підприємства.

4.     Формування і розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку.

 

1.Сутність прибутку та класифікація його видів.

 

         Прибуток, як економічний показник, є різницею між чистим доходом і собівартістю продукції. Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. Функції, що виконує прибуток на підприємстві:

1.     Оціночна функція — прибуток оцінює ефект господарської діяльності.

2.     Розподільча функция — прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу.

3.     Стимулююча функція — прибуток є інструментом формування різних фондів стимулювання, як власників і робітників, та і самої господарської діяльності.

Класифікація видів прибутку.

В залежностіі від виду діяльності, в рамках якої отримано прибуток, він поділяється на:

·        прибуток від реалізації по основній діяльності;

·        прибуток від реалізації по неосновній діяльності;

·        від фінансових операцій;

·        від неопераційної діяльності;

·        від лізингової діяльності.

В залежності від порядку визначення прибуток буває таких видів:

Економічний підхід

·        балансовий прибуток — кінцевий результат всіх видів діяльності;

·        прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства — різниця між балансовим прибутком і податком на прибуток;

·        чистий прибуток — різниця між прибутком, що залишається в розпорядженні підприємства та штрафними санкціями щодо підприємства;

Бухгалтерський підхід

·        прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — різниця між валовими доходами і валовими витратами (разом з амортизаційними відрахування);

·        прибуток від звичайної діяльності — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток;

·        чистий прибуток — сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайних доходів (витрат).

Від методики оцінки:

·        номінальний прибуток — той що фактично отримано;

·        реальний прибуток — номінальний прибуток з урахуванням впливу інфляції.

В залежності від цілі визначення:

·        бухгалтерський (балансовий);

·        економічний прибуток — визначається як виручка від реалізації – валові витрати – альтернативні вигоди (витрати).

В залежності від розміру:

1.     Мінімальний прибуток — прибуток, розмір якого після сплати податків задовільняє уяву власників про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал. Як правило, цей рівень дорівнює середній процентній ставці на депозитному ринку.

2.     Нормальний прибуток — прибуток, який відповідає нормі прибутковості на вкладений капітал у галузі.

3.     Цільовий (необхідний) прибуток — прибуток, що відповідає потребам підприємства в коштах на виробничий і соціальний розвиток і утворюється за рахунок чистого прибутку.

4.     Максимальний прибуток — прибуток, що пов'язаний з реалізацією мети поведінки підприємства на ринку на максимізацію прибутку. Отримується в тому випадку, коли граничні витрати дорівнюють граничним доходам.

 

2.Прибуток від реалізації та методи його розрахунку.

 

         Важливим для оцінки ефекту від основної діяльності підприємства є показник прибутку від реалізації. Цей прибуток входить до складу виручки від реалізації, але фіксується по періодам (місяцям, кварталам, рокам). Реально формування прибутку здійснюється в процесі надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства. Прибуток від реалізації залежить від виручки від реалізації і собівартості. Собівартість — виражені в грошовій формі поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції. Склад витрат, що відноситься на собівартість регламентується державою.

Прибуток від реалізації розраховується трьома методами:

1.     Метод прямого рахунку — через добуток різниці між вартістю і собівартістю товару та його кількості.

2.     Нормативний метод — розраховується на основі показника витрат на грошову одиницю. Може використовуватися по всій продукції одночасно.

3.     Розрахунково-аналітичний метод — визначається на основі стійких залежностей по рівню у виручкі від реалізації та у собівартості.

 

3.Рентабельність як оцінка ефективності діяльності підприємства.

 

         Абсолютна величина прибутку (ефекту) не демонструє рівня ефективності діяльності підприємства. Для такої оцінки використовується група показників рентабельності або доходності. Рентабельність, як термін, застосовується при визначенні прибутковості активів (крім інвестицій) та об'ємних показників господарської діяльності. Коли ж говорять про ефективність інвестицій або різних видів капіталу, то використовують термін доходність.

Принцип розрахунку будь-якого показника рентабельності або доходності такий — в чисельнику стоїть певний вид прибутку (в залежності від оціночної потреби аналітика), а в знаменнику — заявлений показник. Наприклад: рентабельність продаж знаходиться як результат ділення чистого прибутку на обсяг продаж. Якщо заявлений показник об'ємний, то він береться за той самий період, що і прибуток у чисельнику. В тому випадку, якщо показник залишковий (балансовий), то він береться як середній у періоді, за який отримано прибуток чисельника.

До основних показників прибутковості відносяться такі: рентабельність обсягу реалізації, рентабельність собівартості, рентабельність виробничих фондів (основних і оборотних засобів, що безпосередньо приймають участь у виробництві та обігу), рентабельність трудових ресурсів, рентабельність активів, доходність функціонуючого капіталу (обсягу власного капіталу і кредитів банку, що брали участь в отриманні прибутку), доходність власного капіталу, доходність перманентного капіталу (власного і довгострокового позикового), доходність фінансових інвестицій.

 

4.Формування і розподіл балансового прибутку.

Використання чистого прибутку.

 

         Отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. Розподіл балансового прибутку здійснюється в два етапи. На першому сплачуються всі податок з прибутку, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на нерухомість та рентні платежі. На другому, з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, сплачуються штрафні санкції, що були застосовані до нього. До них відносяться:

·        за порушення господарських угод із суб'єктами господарювання;

·        за несвоєчасну подачу відповідних документів в податкові органи;

·        за затримку перерахування коштів в бюджет і цільові фонди;

·        за приховування прибутку від оподаткування;

·        за невиконання встановлених лімітів збору або використання води без відповідних домовленостей (при використанні води з державних водопостачальних систем);

·        за прострочення повернення банківських займів;

·        за інші порушення.

Залишок, який є чистим прибутком, розподіляється на споживання (матеріальне стимулювання робітників, сплату дивідендів, на соціальні заходи) та накопичення (фонди виробничого розвитку, резервний фонд, на будівництво соціальних об'єктів і таке інше).

 

Термінологія, яку має засвоїти студент:

 

Прибуток, прибуток від реалізації, балансовий прибуток, чистий прибуток, розподіл прибутку, рентабельність, доходність, ефект, ефективність, мінімальний рівень рентабельності, максимальний прибуток, нормальний прибуток, цільовий прибуток, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, номінальний та реальний прибуток..

 

Контрольні питання:

 

1.     Охарактеризуйте прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.     Визначте основні складові балансового прибутку та напрямки діяльності підприємства, завдяки яким ці складові утворюються.

3.     Які ви знаєте форми позареалізаційних прибутків?

4.     Продемонструйте механізм утворення прибутку від реалізації (операційного).

5.     Які методи використовуються для обчислення прибутку від реалізації?

6.     Як оцінюється ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства?

7.     По яким напрямкам здійснюється розподіл балансового прибутку?

8.     Розкрийте напрямки використання чистого прибутку підприємства.

 

Література: [8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 36 ].

 

Задача №1

 

Здійснити розрахунок валового, операційного і чистого прибутку по наступним данним:

1.Виручка від реалізації  100 тис.грн.

2.Податок на добавлену вартість 20%

3.Собівартість продукції 40 тис.грн.

4.Витрати на збут 4 тис.грн.

5.Фінансові витрати 12 тис.грн.

6.Втрати від участі в капіталі 5 тис.грн.

7.Адміністративні витрати 3 тис.грн.

8.Дохід від участі в капіталі 3 тис.грн.

9.Дохід від операційної оренди 10 тис.грн.

10.Інші фінансові доходи 4 тис.грн.

11.Ставка податку на прибуток 30%.

 

Вирішення задачі

 

1.     Валовий прибуток = Виручка від реалізації – ПДВ – Собівартість = 100 – 100*,1667 – 40 = 43 тис.грн.

2.     Операційний прибуток = Валовий прибуток + доходи від операційної оренди – витрати на збут – адміністративні витрати = 43 + 10 – 4 – 3 = 46 тис.грн.

3.     Чистий прибуток = операційний прибуток – фінансові витрати – втрати від участі в капіталі + дохід від участі в капіталі + інші фінансові доходи – податок на прибуток = 46 – 12 – 5 + 3 + 4 = 36 – 36*0,3 = 25,4 тис.грн

 

Відповідь: Валовий прибуток підприємства — 43 тис.грн., операційний прибуток — 46 тис.грн., чистий прибуток — 25,4 тис.грн.

 

Задача №2

 

Здійснити аналіз зміни прибутковості підприємства через коефіцієнти прибутковості активів, власного капіталу та витрат на основі наступної інформації (дані приводяться у тис.грн. в такій послідовності — дата на початок періоду (дата на кінець періоду):

1.Обсяг продаж 600 (660)

2.ПДВ 20% (20%)

3.Собівартість 432 (492)

4.Позареалізаційні доходи 36 (42)

5.Ставка податку на прибуток 30% (30%)

6.Середні позаоборотні активи 780 (816)

7.Середні оборотні активи 960 (1152)

8.Середній позиковий капітал 672 (888)

 

Вирішення задачі

 

1.     Для розрахуку коефіцієнтів не вистачає наступних данних: чистого прибутку, загальної суми активів, власного капіталу. Їх необхідно визначити.

2.     Чистий прибуток (за умовою задачі) = обсяг продаж – ПДВ – собівартість + позареалізаційні доходи – податок на прибуток.

3.     Чистий прибуток на початок періоду = 600 – 600*0,1667 – 432 + 36 = 104 * (1 – 0,3) = 72,8 тис.грн. Аналогічна підстановка здійснюється і на кінець періоду і чистий прибуток дорівнює 70 тис.грн.

4.     Загальна сума активів = оборотні активи + позаоборотні активи.

5.     Активи на початок періоду = 780 + 960 = 1740 тис.грн., а на кінець, відповідно,— 1968 тис.грн.

6.     Власний капітал = загальна сума активів (капіталу) – позиковий капітал.

7.     Власний капітал на початок періоду = 1740 – 672 = 1068 тис.грн., а на кінець — 1080 тис.грн.

8.     Рентабельність активів на початок = 72,8 / 1968 * 100% = 4,2%, а на кінець — 3,6%.

9.     Доходність власного капіталу на початок періоду = 72,8 / 1068 * 100% = 6,8%, а на кінець — 6,5%.

10. Рентабельність витрат на початок періоду = 72,8 / 432 * 100% = 16,8%, а на кінець — 14,2%.

 

Відповідь: Всі показники ефективності підприємства знижуються. Основними причинами є підвищення собівартості продукції, що привело до зниження прибутку, а також збільшення всіх видів активів. Оскільки останні знаходяться в знаменнику і при умові зменшення чисельника — прибутку, все це призвело до зниження показників прибутковості діяльності підприємства.Шаблон приглашения на свадьбу в электронном виде шаблон wedding-post.ru.