Вступ

  § 1. Поняття літературної мови

  § 2. Мовна норма

  § 3. Поняття стилю та жанру української літературної мови

  § 4. Найважливіші риси, які визначають діловий стиль

  § 5. Основні вимоги до мовлення

  Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

  § 1. Класифікація документів

  § 2. Формуляр документа

  § 3. Основні правила оформлення реквізитів

  § 4. Вимоги до тексту документа

  § 5. Оформлення сторінки

  Розділ ІІ.
ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

  §1. Заява, її реквізити та оформлення

  §2. Правопис власних назв

  Запитання і завдання для самоконтролю

  § 3. Характеристика

  § 4. Резюме

  § 5. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження

  § 6. Автобіографія

  § 7. Вживання м'якого знака

  § 8. Тире між підметом і присудком

  § 9. Особовий листок з обліку кадрів

  § 10. Накази щодо особового складу

  § 11. Вживання апострофа

  § 12. Розділові знаки при однорідних членах речення

  Розділ ІІІ.
ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ. СЛУЖБОВІ ЛИСТИ

  § 1. Класифікація листів

  1.1. Лист-повідомлення

  1.2. Гарантійний лист

  1.3. Лист-запит

  1.4. Лист-відповідь на запит

  1.5. Лист-підтвердження

  1.6. Супровідний лист

  1.7. Лист-прохання

  1.8. Лист-відповідь на прохання

  1.9. Лист-нагадування

  1.10. Лист-претензія, рекламаційний лист

  1.11. Лист-відловідь на претензію

  1.12. Рекомендаційний лист

  1.13. Лист-подяка

  1.14. Лист-вибачення

  1.15. Лист-вітання

  1.16. Лист-запрошення

  § 2. Подвоєння приголосних на письмі

  § 3. Розділові знаки при відокремлених означеннях

  §4.Прес-реліз

  § 5. Стаття

  § 6. Лексика

  § 7. Анотація

  § 8. Рецензія

  § 9. Відгук

  § 10. Реферат

  § 11. Пароніми

  § 12. Адреса

  § 13. Телеграма

  § 15. Факси

  § 16. Спрощення в групах приголосних

  § 17. Розділові знаки при відокремлених прикладках

  § 18. Довідки

  § 19. Правопис префіксів

  § 20. Розділові знаки при відокремлених обставинах

  § 21. Розділові знаки при відокремлених додатках

  § 22. Доповідні й пояснювальні записки

  § 23. Зміни приголосних при словотворенні

  § 24. Розділові знаки при уточнювальних членах речення

  § 25. Протокол

  § 26. Резолюція

  § 27. Правопис слів іншомовного походження

  § 28. Розділові знаки при звертаннях

  § 29. Звіт

  § З0. Особливості відмінювання іменників II відміни

  § 31. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях і вставлених компонентах

  § 32. Оголошення

  § 33. Повідомлення про захід

  § 34. Правопис складних іменників

  § 35. Розділові знаки при словах-речениях

  Р о з д і л IV.
ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  § 1. Договір

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2. ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ СТОРІН

  3. ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  4. ТЕРМІН ТА ТЕРИТОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  5. АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

  6. ГАРАНТІЇ ТА ПЕРЕДАННЯ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК (СПОРІВ)

  8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  9. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

  § 3. Трудова угода

  1. Предмет угоди

  2. Розмір і порядок оплати

  3. Відповідальність сторін

  4. Дострокове розірвання угоди

  5. Розв 'язання суперечок

  6. Юридичні адреси сторін

  § 4. Правопис складних прикметників

  Р о з д і л V.
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

  § 1. Таблиця

  § 2. Зв'язок числівників з іменниками

  § 3. Список. Перелік

  § 4. Правопис прислівників

  § 5. Складне речення

  § 6. Розділові знаки у складносурядних реченнях

  § 7. Накладна

  § 8. Правопис прийменників

  § 9. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях

  § 10. Акт

  §11. Правопис сполучників

  § 12. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

  § 13. Доручення

  § 14. Правопис часток

  § 15. Розписка

  § 16. Написання частки не з різними частинами мови

  Розділ VI.
УСНЕ СПІЛКУВАННЯ

  § 1. Мистецтво публічного виступу. Доповідь

  § 2. Телефонна розмова

  § 3. Орфоепія і культура усного мовлення

  КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

  Варіант 1

  Варіант 2

  Варіант З

  Варіант 4

  Варіант 5

  Варіант 6

  Варіант 7

  Варіант 8

  Варіант 9

  Варіант 10

  Варіант 11

  Варіант 12

  Варіант 13

  Корисні поради

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ